הודעה מוקדמת עובד במשכורת חודשית


חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001 שנחקק בשנת תשס"א הינו החוק הקובע חובת הודעה מוקדמת על פי דין. הזכאות להודעה מוקדמת מוגדרת בסעיפים 4-3 לחוק, שם נקבע לעניין עובד במשכורת חודשית, לפי סעיף 3 בשישה חודשים ראשונים לעבודתו יום לחודש, לשישה חודשים נוספים שישה ימים ועוד יומיים וחצי לכל חודש, ולאחר שנה - חודש.

הודעה מוקדמת לעובד בשכר שאינו משכורת
סעיף 4 עוסק בעובד בשכר (שאינו משכורת), והתקופה הראשונית לגביו קצרה יותר. סעיף 7(א) לחוק קובע כי "מעביד שפיטר עובד ולא נתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים כאמור בחוק זה, ישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת". שכר רגיל מוגדר בסעיף 1 כשכר העבודה המובא בחשבון לעניין חישוב פיצויי פיטורים, כלומר שכר ברוטו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הודעה מוקדמת

 2. הודעה מוקדמת - ערעור

 3. הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

 4. תקנות הודעה מוקדמת

 5. הודעה מוקדמת - האם חובה ?

 6. תקופת אכשרה – הודעה מוקדמת

 7. פיטורים בגלל גניבה הודעה מוקדמת

 8. הודעה מוקדמת לפיטורין ולהתפטרות

 9. פיטורים מקום עבודה – הודעה מוקדמת

 10. הודעה מוקדמת על שינוי ארגוני

 11. פיטורי גננת ללא הודעה מוקדמת

 12. פיטורים תוך שלילת הודעה מוקדמת

 13. פיטורים לאלתר ללא הודעה מוקדמת

 14. אישורי מחלה בתקופת הודעה מוקדמת

 15. נטישת מקום עבודה ללא הודעה מוקדמת

 16. הורדת אחוזי נכות ללא הודעה מוקדמת

 17. נסיבות השוללות את זכות להודעה מוקדמת

 18. תביעה של מתמחה משפטים - הודעה מוקדמת שכר עבודה

 19. שלילת פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת

 20. ויתור של המעסיק על עבודה בתקופת ההודעה המוקדמת

 21. האם תקופת הודעה מוקדמת נחשבת כתקופת עבודה ?

 22. עובד פוטר "מהיום להיום" - מגיע לו דמי הודעה מוקדמת ?

 23. הודעה מוקדמת עובד במשכורת חודשית - הודעה מוקדמת לעובד בשכר

 24. זכאות לפיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת נוכח הפסקת עבודה בבית ספר

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון