סעיף 197

מטרתו של סעיף 197 לחוק התכנון הבניה הינה לפצות עבור נזקים שנגרמו למקרקעין שנפגעו כתוצאה מפעולות התכנון של הרשויות.


הרציונל העומד בבסיס החובה המוטלת על הרשויות לפצות את הנפגע עניינו עיקרון שלפיו על הציבור בכללותו לשאת בנזק שנגרם לבעל מקרקעין כתוצאה מתכנית מיתאר, המביאה תועלת ורווחה לכלל הציבור וכן עניינו בצורך לאזן בין האינטרס הציבורי במימוש התכנית לבין האינטרסים של בעלי המקרקעין הנפגעים.


על-מנת שהרשות לא תתעלם מחסרונותיה האפשריים של תכנית מיתאר, נקבע בסעיף 197 לחוק התכנון הבניה הכלל שלפיו על הרשות לשאת בפיצוי של בעלי המקרקעין הנפגעים.


באופן זה דואג החוק לכך שהרשות תפעיל שיקול דעת הולם בקביעתה של תכנית מיתאר ותביא בחשבון הן את יתרונותיה של התכנית והן את חסרונותיה, בין מבחינת הכלל ובין מבחינת הפרט.


זכות התביעה, לפי סעיף 197 לחוק התכנון הבניה מוענקת רק לפגיעה הנגרמת על ידי "תכנית" כמוגדר על ידי החוק, ולא לנזקים הנגרמים למקרקעין על ידי רשויות התכנון שלא על ידי תכנית.


בית המשפט פסק כי יש להבחין בין שיהוי בהליכי אישור תכניות שנגרם בשל התנהלותה של הרשות התכנונית לבין נזקים הנגרמים באופן ישיר מתכנית מתאר שהרי על הראשונים לא חל סעיף 197 לחוק התכנון הבניה, והנפגעים צריכים לחפש תרופתם במסגרת דיני הנזיקין הכלליים.


בפסיקה ניתן למצוא לא אחת מקרים בהם נקבע כי ניתן לראות מספר תכניות נפרדות כתכנית אחת לעניין תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון הבניה.


ההכרעה בשאלה אם שתי תכניות הן חלק ממהלך תכנוני אחד לא הוגדרה באופן מסודר והושארה לשיקול דעת על סמך עובדותיו של כל מקרה ומקרה.


אחת התכליות החקיקתית של סעיף 197 לחוק התכנון הבניה, היא הרצון להגן על נכסי הפרט כאשר התכנון שנעשה לטובת הכלל פוגע בזכויותיו.

זו התבססה וחוזקה עם קבלתו של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו אשר הוראותיו העלו את זכות הקניין למדרגה חוקתית - זכות הקניין של הפרט קנתה לה מעמד מיוחד בקשת זכויות האדם, והוכרה כזכות יסוד מכח סעיף 3 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו , המורה כי אין פוגעים בקניינו של אדם.


בית המשפט ציין בפסיקתו כי הוראה זו היא רבת השלכות בתחומי משפט שונים, ומקרינה על התייחסות המשפט לפעולות הרשות הציבורית המשפיעה על זכויות הקניין של הפרט, ובכלל זה על פעולות הפקעת קרקע ופגיעה בה מכח תכניות בנין עיר.


בצד סמכותו של השלטון לפעול לקידום צורכי הציבור בין על דרך הפקעה לצורכי ציבור ובין על דרך תכנון מרחבי אשר נועד להגביל את יעילות השימוש במקרקעי המדינה, עומדת זכותו של הפרט לשמר את זכותו הקניינית מפני פגיעה מעבר לנדרש.


תפיסה זו מביאה עימה פירוש מצמצם לזכות הרשות הציבורית לפעול לתכנון בנין עיר ללא פיצוי לפרט הנפגע. דהיינו- מעמדה המיוחד של זכות הקניין עשוי להטות את הכף לפרשנות לפיה מפוצה בעל המקרקעין הנפגע מפעולות הרשות ולהעדיפה על פני פרשנות השוללת פיצוי שכזה, במידת האפשר.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סעיף 197

 2. חוק תכנון ובניה

 3. צו התכנון והבניה

 4. תכנון מחדש של חלקה

 5. תקיפת החלטות תכנון ובניה

 6. האם גג מהווה קומה נוספת ?

 7. התפתחות אורבנית סבירה

 8. סעיף 212 לחוק התכנון והבניה

 9. תסקיר השפעה על הסביבה

 10. תכנון כולל ארוך טווח

 11. סעיף 219 לחוק התכנון והבניה

 12. סעיף 246 לחוק התכנון והבנייה

 13. חוק זכיון ים המלח תכנון ובניה

 14. איחור בהגשת ערר - תכנון ובניה

 15. חוק התכנון והבנייה - סעיף 239

 16. סעיף 238א(א) לחוק התכנון והבניה

 17. מיצוי הליכים – חוק התכנון והבניה

 18. סעיף 63א לחוק התכנון והבניה

 19. תקנות התכנון והבניה סדרי דין

 20. סעיף 190 לחוק התכנון והבניה

 21. תקנות תסקירי השפעה על הסביבה

 22. סעיף 109 לחוק התכנון והבניה

 23. הצעת חוק תכנון ובניה בישובים

 24. סעיף 212 לחוק התכנון והבניה

 25. סעיף 207 לחוק התכנון והבנייה

 26. הגשת תרשים גבולות ועדה לתכנון ובניה

 27. תקנות התכנון והבניה פיקוח עליון

 28. הנחיות לתכנון מרחב מוגן מוסדי

 29. פיצויים מהועדה המקומית לתכנון ולבנייה

 30. תצהיר עורך תסקיר השפעה על הסביבה

 31. שימוש מותר - סעיף 63א חוק התכנון והבניה

 32. הקלה להקמת בית מגורים חדש, במקרקעין

 33. להגיש אישומים פליליים בענייני תכנון ובנייה

 34. סעיף 197 לחוק התכנון והבניה - ועדת ערר

 35. תצהיר יועץ לעורך תסקיר השפעה על הסביבה

 36. הצעת חוק חובת פרסום תקציב התכנון והבניה

 37. סעיף 196א לחוק התכנון והבנייה - השבחה של קרקע

 38. תקנות התכנון והבניה סדרי הדין בועדות ערר

 39. הועדה המחוזית לתכנון ובנייה – עצירה לגבי חלקות

 40. סעיף 214 חוק התכנון והבניה - מסירת הודעה כוזבת

 41. דיון חוזר בהחלטת ועדה מקומית לתכנון ובניה

 42. ערעור על החלטת ועדת הערר לתכנון ולבנייה - דוגמא

 43. העברת מקרקעין לפני חקיקת חוק התכנון והבניה

 44. תקנות התכנון והבניה עבודה ושימוש הטעונים היתר

 45. סעיף 197 חוק התכנון והבניה - פיצויים ועדה מקומית ?

 46. מחלוקת לגבי מספר הקומות המותרות בבניית מרכז מסחרי

 47. סמכות ועדת ערר לתכנון ובניה להאריך מועד להגשת ערר

 48. ההרכב הנדרש ב"סיור בשטח" (ועדה מקומית לתכנון ובניה)

 49. עבירה לפי סעיף 145(א) ו- 204(א) לחוק התכנון והבנייה

 50. תקנות התכנון והבניה היתר לעבודה מצומצמת התשס''ג 2003

 51. אי קיום צו של בית משפט - עבירה סעיף 210 לחוק התכנון והבניה

 52. טוענים כי השלד שנבנה גדול מהמותר על פי התכנון הקיים

 53. בקשה לקיום דיון במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה

 54. ערר על דחיית תביעה לפיצויים נגד הועדה המקומית לתכנון ובניה

 55. שיפוע רמפה להסדרת גישה לנכים קבוע בתקנות התכנון והבניה

 56. הודעות לכל בעלי מקרקעין - סעיף 149(א)(2א)(ב) חוק התכנון והבניה

 57. הועדה המקומית לתכנון ובניה שרונים אישרה הקמת שתי יחידות דיור

 58. ערעור צו הפסקה שיפוטי לפי סעיף 239 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965

 59. ועדות התכנון לעולם לא תכרענה בנושא קניין ובמידה ותוגשנה התנגדויות

 60. התקנת מזגן: תקנה 2 (12) לתקנות התכנון והבניה , (היתר לעבודה מצומצמת)

 61. ערעור על הרשעת המערער בתיק תכנון ובניה בבית משפט לעניינים מקומיים ברחובות

 62. תביעה בעילה של רשלנות והפרת חובה חקוקה בניגוד להוראותיו של חוק התכנון והבניה

 63. האם תקנה 2(9א') גוברת על תקנה 2(19) לתקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית) ?

 64. סעיף 89 לחוק התכנון והבניה, הדבקת מודעות בדבר הפקדת התכנית על לוחות המודעות בשכונה

 65. תביעה לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה הינה כתביעה אזרחית מבחינת נטל הראיה ונטל ההוכחה

 66. תקנה 4 (1) (ג) לתקנות התכנון והבניה מאפשרת הקמתו של ממ"ד בחריגה מקו הבניין הקבוע בתכנית

 67. אישור מדרגות חירום בקומות התת קרקעיות בהתאם לתקנה 4.09 לתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה

 68. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון