גוש 10012 חלקה 24

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא גוש 10012 חלקה 24:

1. התובע הגיש תביעה לביטול פסק דין שניתן ביום 28.1.2013 במסגרת תיק מס' 7970-12-10 (בית המשפט השלום בחדרה) (להלן: "פסק הדין").

2. במסגרת פסק הדין, התקבלה תביעת הנתבע כאן כנגד מספר נתבעים לסילוק ידם מחלקה 24 בגוש 10012 (להלן: "החלקה"). בפסק דיני בתיק הנ"ל, דחיתי טענות ההגנה שהעלו הנתבעים, ובכלל זה טענות הרישיון במקרקעין, וניתן צו לסילוק ידם של כל הנתבעים מן החלקה ולהריסת מבנים המופיעים במסמך שסומן ת/1.

3. חשוב לענייננו סעיף 76 לפסק הדין; באותו סעיף הוריתי כי הנתבע מס' 1 בתביעה הנ"ל, משה אלמקייס - אחיו של התובע (להלן : "משה"), יסלק ידו מן החלקה ויהרוס את המבנים שסומנו 5 ו- 6 על גבי המסמך ת/1 (להלן : שני המבנים").

4. לאחר מתן פסק הדין, עתר התובע כאן, לבטל את פסק הדין ככל שהוא נוגע למבנים 5 ו- 6, מאחר ומבנים אלה משמשים אותו. תחילה, הוא הגיש את בקשתו כבקשת ביניים במסגרת התיק שבו ניתן פסק הדין, ולאחר מכן הוא הגיש תובענה נפרדת (היא התובענה מושא תיק זה), ואף עתר למתן צו זמני שימנע מן הנתבע לפעול למימוש פסק הדין או להרוס את המבנים. התובע כאן טען, בין היתר, כי ניתן צו להריסת מבנים המצויים בשטח בחזקתו (מבנים 5 ו- 6 ) ואשר משמשים אותו מזה שנים רבות, מבלי שהוגשה כנגדו תביעה, מבלי שיצורף לתביעה כנתבע, מבלי שעמדתו תישמע ומבלי שיינתן לו יומו בבית המשפט.
5. במסגרת תיק זה הגיש התובע בקשה למתן צו מניעה זמני, וביום 6.5.2013 הובאה הבקשה בפני כבוד השופט שרעבי, אשר מצא שלא ליתן צו במעמד צד אחד. ביום 8.5.2013 פעל התובע בעצמו להרוס את המבנים 5 ו- 6, לטענתו, בתיאום עם אחיו של התובע- משה. ביום 9.5.2013 נעתר בית המשפט במסגרת תיק זה (כבוד השופט שרעבי) לבקשה למתן צו ארעי ואסר לבצע כל שינוי במצב הקיים בחלקה.

6. בדיון שהתקיים ביום 20.5.2013 ומשנוכח בית המשפט כי המבנים לגביהם התייחסה התביעה (מבנים 5 ו- 6 ) נהרסו הגיע הוא למסקנה כי הבקשה למתן צו זמני התייתרה, ועל כן הוא הורה על מחיקת הבקשה. לגבי הוצאות הבקשה, קבע בית המשפט כי עניין זה יידון במסגרת ההליך העיקרי ו-"עפ"י תוצאותיו".

7. ביום 27.5.2013 הגיש התובע בקשה "למשיכת התביעה". לטענתו, משנהרסו שני המבנים אין עוד צורך בתביעה - לפי מתכונתה הנוכחית. בבקשתו, לא חסך התובע ביקורת לגבי התנהלות הנתבע, אשר הרס מבנים כאשר הוא יודע כי טענות התובע אמורות להידון במסגרת בקשה למתן צו זמני, כאשר כל מטרת הנתבע, כך לשיטת התובע, היא לסכל דיון לגופן של טענות התובע.

8. הנתבע טען כי ראוי לדחות את התביעה. כך או כך, עומד הנתבע על הוצאותיו הריאליות, כאשר הוא טוען כי הוא הכין בקשה לסילוק התביעה על הסף, אשר לא הוגשה לתיק בית המשפט בשל הגשת בקשתו של התובע למחיקת כתב התביעה. לטענת הנתבע, דין תביעת התובע להיות מסולקת על הסף עקב קיומו של מעשה בית דין בשל יחסי ה-"קרבה המשפטית" בין התובע לבין אחיו משה. לטענת התובע, קרבה זו מתקיימת מאחר והתובע היה עד במשפט, ידע היטב מהות התביעה, היה מיוצג על ידי ב"כ משה, ואף על פי כן ואף שידע כי התביעה מתייחסת לשני המבנים, לא טרח להגיש בקשה להצטרף להליך. הנתבע טען שכל שנאמר בפסק דינו של בית המשפט באשר לטענות הנתבעים שם לחזקה בחלקה, נכון אף לגבי התובע כאן.

9. הנתבע טען כי יש לפסוק לו הוצאותיו, כאשר הוא מפנה לעובדה כי במסגרת הבקשה הראשונה שהוגשה בגדר התיק שבו ניתן פסק דין - נמנע בית המשפט מלפסוק הוצאות אף שההליך הוגש בדרך הלא נכונה, והוא קבע כי הצדדים יהיו רשאים להעלות נושא ההוצאות שככל שיפתח התובע בהליך נוסף. לטענת הנתבע, אף בית המשפט שדן בבקשה למתן צו זמני לא פסק הוצאות משפט, וקבע כי הוצאות הבקשה "יוכרעו במסגרת ההליך העיקרי ועפ"י תוצאותיו" (החלטת כבוד השופט שרעבי מיום 20.5.2013).

10. לכתב התגובה הוגשה תשובה, בה חזר התובע על טענותיו והוסיף כי ראוי בנסיבות העניין לפסוק הוצאות לזכות התובע בשל התנהגותו החמורה של הנתבע, אשר סיכל בירור הליך משפטי - כך לטענת התובע.

11. התובע הגיש הודעה על "הגשת מסמך כוזב" מטעם הנתבע. לטענת התובע צירף הנתבע לתגובתו מסמך המתיימר להעיד על גניזת תלונה שהגיש התובע כנגד מר שלומזון- שפעל מטעם התובע, אלא שמדובר במסמך שאינו מתייחס לתלונה הנ"ל אלא לתלונה אחרת. הנתבע הסכים כי נפלה טענות וכי המסמך הנ"ל אינו מתייחס לתלונת התובע.

12. לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובתשובה ולאחר שעיינתי בהודעת התובע ובתשובה להודעה, ובחנתי את טענות הצדדים, מצאתי למחוק את התביעה. בהקשר זה אציין כי התובע הגיש בקשה למחיקת תביעתו בטרם הוגש כתב הגנה, בשלבים מוקדמים, לאחר שהתביעה הפכה להיות תיאורטית (לכל הפחות- לגבי הסעדים המבוקשים בה). אף שהנתבע טען כי בקשה לסילוק התביעה על הסף מוכנה, נמנע הוא מלהגישה. על כן החלטתי למחוק את התביעה.

13. באשר להוצאות, שקלתי טענות הצדדים ובכלל זה השיקולים שלהלן: השלב המוקדם בו הוגשה הבקשה למחיקת התביעה, בטרם הוגש כתב הגנה או בקשה לסילוק על הסף, את גילו המופלג של התובע, את העובדה כי התובע ביקש למחוק את התביעה, בין היתר בשל הריסת המבנים ובשל העבודה כי התביעה הפכה למיותרת, את העובדה כי בהליכים קודמים ובכלל זה בבקשה למתן צו זמני - לא נפסקו הוצאות, את העובדה כי התביעה לא הוכרעה לגופה, אף שבית המשפט יכול בשלב זה להעריך את סיכויי התביעה, ואת יתר טענות הצדדים כפי שעלו בבקשה, בתגובה ובתשובה ובכללן סיכויי התביעה והריסת המבנים בטרם הדיון בבקשה למתן צו זמני (כאשר לא הוכח בפניי כי מבנים אלה נהרסו עפ"י צו רשם הוצאה לפועל), ולאחר ששקלתי כל אלה - מצאתי לחייב את התובע לשלם לנתבע סך 2,000 ₪ בגין הוצאות ושכר טרחת עו"ד.

14. הסכום הנ"ל ישולם תוך 30 ימים שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית החל מהיום ועד התשלום המלא בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת קרקע חקלאית

 2. הקצאת קרקעות חקלאיות

 3. זיהום קרקע חקלאית

 4. שימוש בקרקע חקלאית

 5. קרקע חקלאית מופשרת

 6. קרקע חקלאית בהוד השרון

 7. מגרש בהוד השרון

 8. הכרזה על קרקע חקלאית

 9. קרקע חקלאית ברחובות

 10. גוש 8242 נתניה

 11. גוש 6681

 12. גוש 7709

 13. גוש 7710

 14. גוש 7703

 15. גוש 7696

 16. גוש 6699

 17. גוש 6682

 18. גוש 7706

 19. גוש 3946 ראשון לציון

 20. גוש 3865 גדרה

 21. גוש 191 אשדוד

 22. גוש 4374 רמלה

 23. גוש 7650 רעננה

 24. גוש 2004 אשדוד

 25. גוש 2073 אשדוד

 26. גוש 2448 אשדוד

 27. גוש 2791 אשדוד

 28. גוש 7661 רעננה

 29. גוש 7660 רעננה

 30. גוש 3865 קדרון

 31. גוש 7652 רעננה

 32. גוש 2015 אשדוד

 33. גוש 2002 אשדוד

 34. גוש 7649 רעננה

 35. גוש 7648 רעננה

 36. גוש 6680 שפיים

 37. גוש 6675 רשפון

 38. גוש 6581 רעננה

 39. גוש 6584 רעננה

 40. גוש 6588 רעננה

 41. גוש 6669 הרצליה

 42. גוש 6608 הרצליה

 43. גוש 6673 הרצליה

 44. גוש 6524 הרצליה

 45. גוש 6672 הרצליה

 46. גוש 6542 הרצליה

 47. גוש 6668 הרצליה

 48. גוש 6667 הרצליה

 49. גוש 7695 חלקה 9

 50. גוש 7291 הרצליה

 51. גוש 6682 הרצליה

 52. גוש 6590 הרצליה

 53. גוש 6591 הרצליה

 54. גוש 6605 הרצליה

 55. גוש 6606 הרצליה

 56. גוש 6607 הרצליה

 57. גוש 8038 שרונים

 58. גוש 6666 הרצליה

 59. גוש 6663 הרצליה

 60. גוש 6664 הרצליה

 61. גוש 6665 הרצליה

 62. חוף התכלת גוש 6606

 63. חוף התכלת הרצליה גוש 6607

 64. גוש 7595 כפר סבא

 65. גוש 6431 כפר סבא

 66. גוש 6679 חלקה 27

 67. גוש 6430 כפר סבא

 68. גוש 7622 כפר סבא

 69. גוש 6432 כפר סבא

 70. גוש 3743 גן רווה

 71. גוש 7691 חלקה 22

 72. גוש 7692 חלקה 44

 73. גוש 7863 קלנסווה

 74. גוש 4040 באר יעקב

 75. גוש 4041 באר יעקב

 76. גוש 3832 באר יעקב

 77. גוש 6679 חלקה 304

 78. גוש 6679 חלקה 337

 79. גוש 6675 חלקה 174

 80. גוש 10012 חלקה 24

 81. גוש 8025 אבן יהודה

 82. גוש 8024 אבן יהודה

 83. גוש 6413 הוד השרון

 84. גוש 6453 הוד השרון

 85. גוש 6679 חוף השרון

 86. גוש 6410 הוד השרון

 87. גוש 6407 הוד השרון

 88. גוש 6657 הוד השרון

 89. גוש 6573 הוד השרון

 90. גוש 6533 הוד השרון

 91. גוש 6444 הוד השרון

 92. גוש 8023 אבן יהודה

 93. גוש 8014 אבן יהודה

 94. גוש 6456 הוד השרון

 95. גוש 6572 הוד השרון

 96. גוש 6672 כפר שמריהו

 97. גוש 11594 קריית אתא

 98. גוש 7077 מתחם חסן ערפה

 99. גוש 8038 חלקה 25 שרונים

 100. בניה על קרקע חקלאית - כתב אישום

 101. קרקע חקלאית נוף כפרי פתוח

 102. קרקע חקלאית ייעוד לשמורת טבע

 103. גוש 3633 ראשון לציון / באר יעקב

 104. הפשרת קרקע חקלאית - תשלומי איזון

 105. גוש 7087 - דרום תל אביב העתידית (תא/5000)

 106. "הגוש הגדול" תל אביב - גוש 6621 חלקה 8

 107. טענות כנגד שווי שנקבע לדונם קרקע חקלאית

 108. הולקחש"פ - הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

 109. אפשרויות לאשר תכנית בקרקע חקלאית למטרה לא חקלאית

 110. חוק ההתיישבות החקלאית - סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים

 111. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון