גוש 2073 אשדוד

הבורר נתן פסק בוררות ביום 21.02.91, ובפסק הבוררות הוא קבע כי מחצית הזכויות והחובות במגרש המצוי באזור ח', חלקה 32 בגוש 2073, הרשום ע"ש המבקש בלבד, שייכות למשיב. עוד קבע הבורר כי שווי מחצית המגרש הנ"ל הוא 336,000 דולר ולכל אחד מהצדדים עומדת הזכות, לרכוש את חלקו של השני תמורת הסכום הנ"ל.

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא גוש 2073 אשדוד:זוהי תובענה, שהוגשה בדרך של המרצת פתיחה, בה מתבקש בית המשפט ליתן פסק דין הצהרתי, על פיו המבקש, הוא הבעלים ו/או חוכר לדורות, בחלקים שווים, עם המשיב, בכל הזכויות במקרקעין הידועים כחלקות 77 ו-38 בגושים 2015, 2016 ו-2020, מגרשים מס' 2044 ו-2014, הרשומים בחברת "קבוצת בוני ערים" בע"מ (להלן "המגרש").


2. המבקש והמשיב הינם קרובי משפחה. אמו של המבקש היא אחותו של המשיב.
שני הצדדים היו תושבי אירן. המבקש עלה לישראל לפני המשיב והמשיב הגיע לביקורים, לתקופות קצרות, לישראל ובהיותו בישראל, רכש נכסים. המשיב השאיר גם באחד מביקוריו, יפוי כח למבקש, לפעול בשמו.

הנושא הנוגע למחלוקת שבתיק זה, מתייחס לשני מגרשים:נ האחד מצוי ברובע ח' באשדוד והשני מצוי ברובע יב' באשדוד. אין מחלוקת בין הצדדים, כי נרכשו שני מגרשים, האחד ברובע ח' והאחד ברובע יב' באשדוד. בתחילה, המבקש והמשיב היו שותפים בכל אחד משני המגרשים הנ"ל, אולם במשך הזמן, ביקשו הצדדים להיפרד.

בתחילה נרכש המגרש שברובע יב' והוא נרשם ע"ש המשיב בלבד. המגרש ברובע ח' נרשם ע"ש המבקש בלבד, אולם, שני הצדדים, הסכימו וידעו כי למרות הרישום הנפרד בכל אחד משני המגרשים, לכל אחד מהצדדים, יש מחצית מהמגרש הרשום ע"ש הצד השני.

המגרשים לא נרשמו בלשכת רישום המקרקעין, אלא בחברה היוזמת שהיא "קבוצת בוני ערים" בע"מ. המשיב חזר לאירן עד שעלה לישראל והוא מצוי בישראל באופן קבוע.

בשלב מסוים פרצו סכסוכים בין המבקש והמשיב, כאשר המבקש טוען שהמשיב רימה אותו ועשק אותו והמשיב טוען דברים דומים לגבי המבקש. שני הצדדים החליטו למסור את הסכסוכים להכרעת בורר והם בחרו בעו"ד דורון אלחריזי מאשדוד, להיות הבורר ביניהם.

הבורר נתן פסק בוררות ביום 21.02.91, ובפסק הבוררות הוא קבע כי מחצית הזכויות והחובות במגרש המצוי באזור ח', חלקה 32 בגוש 2073, הרשום ע"ש המבקש בלבד, שייכות למשיב. עוד קבע הבורר כי שווי מחצית המגרש הנ"ל הוא 336,000 דולר ולכל אחד מהצדדים עומדת הזכות, לרכוש את חלקו של השני תמורת הסכום הנ"ל.

לגבי המגרש באזור יב', לא קבע הבורר בפסק דינו כל החלטה אופרטיבית, ככל הנראה, משום שהוא סבר, שהנושא הזה כבר הוסדר.

בפרוטוקול הדיונים שהתקיים בפני הבורר, אנו מוצאים, בעמ' 30, בישיבה מיום 12.12.90, (נספח ג' בתצהירו של המשיב בתיק בש"א 5327/00, את הדברים הבאים:ב
"יצחקי (המבקש):ו לגבי מגרש באזור יב' בשטח 3740 מ"ר המגרשים באזור יב' וח' נרכשו מחברת "רמת אשדוד" בע"מ. השטח בח' שנרשם על שמי הוא 3565 מ"ר. אני מבקש לקבל חצי מ-3565 מ"ר לפי 18.000 דולר לדונם. היות ומר סוחייק קנה ממני לפי מחיר זה את חלקי במגרש ב-יב'.
סוחייק (המשיב):נ "המגרש באזור יב' שייך לי לבד, היות וחלקו של יצחקי הועבר על שמי בשל התחשבנות בנינו לפי 18.000 דולר לדונם. בזמן ההתחשבנות נכחו יצחק ברדריאן, איתן שגיב, ציון שריג ויצחק ביקש שיבואו. לגבי חלקה מס' 16 היא נלקחה על ידי יצחקי (2035 מ"ר). המחלוקת הינה על חלקה מס' 77 ו-38 על העודף עשינו חשבונות וסוכם כי זה יעבור על שמי לפי 18.000 דולר לדונם.
יצחקי + סוחייק:ב מאשרים כי המגרש ב-יב' הועבר לסוחייק בהתחשבנות ביניהם ובתוספת ניתנו הצ'קים על ידי יצחקי לסוחייק".

ככל הנראה, הבורר ראה בדברים הרשומים בפרוטוקול הנ"ל, כי הנושא של המגרש ברובע יב' איננו עוד במחלוקת ועל כן הוא לא החליט בפסק דינו מאומה בנושא זה.

אין מחלוקת שהמגרש ברובע יב', שמדובר עליו, הוא המגרש, שלגביו דורש המבקש היום בתובענתו בתיק זה, את פסק הדין ההצהרתי.המבקש טוען וזוהי גירסתו במשפט זה, כי שני הצדדים היו שותפים בחלקים

שווים, בכל אחד משני המגרשים:ו המגרש ברובע ח' והמגרש שברובע יב'.
לגבי המגרש שברובע ח' הוכרע הנושא בפסק דינו של הבורר כמצוטט לעיל, ולגבי המגרש שברובע יב', טוען המבקש, כי מחצית מכל הזכויות היתה שלו מלכתחילה והיא נשארה כך עד היום, למרות שהמגרש רשום כולו ע"ש המשיב.
לעומתו טוען המשיב, כי מלכתחילה, אמנם שני המגרשים הנ"ל, נרכשו כאשר לכל אחד מהצדדים, מחצית מהזכויות בכל אחד מהמגרשים, אולם בהמשך, נערכה התחשבנות בין הצדדים ובהתחשבנות זו, רכש המשיב, את מחצית הזכויות של המבקש, במגרש ברובע יב' ומאז, כל הזכויות שבמגרש ברובע יב', שייכות למשיב.

משפט זה היה טעון מתחים לא מעטים. הזכרתי כבר, שהצדדים במשפט זה הם קרובי משפחה. תחילה היה אמון ביניהם, אולם אמון זה התערער והצדדים מנהלים משפטים לא מעטים, אחד נגד השני ובכל משפט הם מטיחים אשמות קשות אחד נגד השני.
לאחר שעיינתי בכל חומר הראיות שבפני, מסקנתי היא, כי המבקש לא הוכיח, אפילו במידה הדרושה במשפט אזרחי, כי מחצית מהזכויות במגרש ברובע יב', שייכות לו.

אלה הם נימוקי לכך:נ


המבקש העיד (בעמ' 5, שורה 6) כי אביו הזהיר אותו מפני המשיב, שאיננו אדם ישר. האזהרה ניתנה בשנת 1966 (עמ' 5 שורה 18).אם כך הדבר, צריך היה המבקש לנהוג בזהירות, בכל יחסיו עם המשיב. רואים אנו, שהמבקש לא נהג עם המשיב, בזהירות המתחייבת, מתוך האזהרות שהוזהר המבקש. אדרבא, המבקש הסכים, שכל הזכויות לגבי המגרש ברובע יב', יירשמו על שם המשיב, למרות שלמבקש היו שייכות מחצית מהזכויות במגרש הנ"ל. ניתן אמנם לאמר, כי למבקש היה ביטחון מסויים, שכן כל המגרש ברובע ח', נרשם על שם המבקש, למרות שלמשיב היו מחצית מהזכויות במגרש הנ"ל.


ב. אולם, כאשר הצדדים הגיעו לבורר, עו"ד אלחריזי, היה זה כבר בעיצומו של סיכסוך, כאשר שני קרובי משפחה, אינם מסוגלים לפתור בעצמם את המחלוקות ביניהם והם זקוקים לגורם שלישי, משפטי, שיכריע ביניהם. בשלב זה, לא יכול המבקש לטעון כי היה לו אמון במשיב, או כי הוא סמך על המשיב. הבוררות התקיימה בשנת 1990, היינו לפני 12 שנה.

והנה, כאשר נשאל המבקש במשפט הנוכחי, לגבי המגרש ברובע יב', הוא השיב את התשובה הבאה (עמ' 7 שורה 5):ב

"לשאלה אם תבעתי בבוררות את סוחייק לגבי החצי שלי ברובע יב', אני משיב שהנושא עלה על רובע יב', היו דיבורים. אני אמרתי לבורר שיש לנו 3 חלקות ברובע יב' הוא אמר שהוא לא מתייחס למחלוקות שלפני שנת 1985... אתה מפנה אותי שסוחייק + יצחקי מאשרים שהמגרש ב-יב' הועבר לסוחייק בהתחשבנות ביניהם ובתוספת ניתנו הצ'קים ע"י יצחקי וסוחייק, בעמוד 31, בסוף הבוררות, אני משיב שהיו דיבורים על מנת לחלק את המגרש של ח' ו-יב' לפי התחשבנות הוא צריך היה להעביר לי 35.000 דולר ואני אקבל את רובע ח' והוא יקבל את רובע יב'. עד סוף מהלך הבוררות הדבר לא קרה אז אני והוא ישבנו וכתבנו מכתב לבורר שיפריד את הרכוש, שיקזז ויעביר ויש את המכתב הזה בתיק שלי. אני חתמתי על המכתב הזה, וגם הוא חתם ופנינו בדרישה לבורר."

נראה לי, שבדברים הללו, שיצאו מפי המבקש, נמצאת התשובה, לשאלה שבמחלוקת.

כאמור לעיל, כאשר פנו הצדדים לבוררות, היה זה כבר כאשר האמון ביניהם התמוטט והם החליטו להביא את כל התביעות ההדדיות שביניהם, לפיתרון משפטי.

כאשר נשאל המבקש במשפט הנוכחי האם תבע את זכויותיו במגרש ברובע יב' בבוררות, הוא לא משיב שתבע את הזכויות, אלא אומר שהיו "דיבורים" על נושא זה.

המגרש ברובע יב' שוויו רב. המגרש היה רשום על שם המשיב בלבד, ולא היה בידי המבקש כל מסמך, המאשר, שמחצית מהזכויות באותו מגרש שייכות לו.
על כן, ברור, שאם הייתה למבקש תביעה אמיתית, בקשר למחצית הזכויות במגרש הנ"ל, הוא היה משמיע אותם בצורה חד משמעית בפני הבורר ולא היה מסתפק ב"דיבורים" על הנושא.
ג. יתרה מזאת, בפרוטוקול שנרשם בידי הבורר, המצוטט לעיל, נרשם מפי המבקש, כי "היות ומר סוחייק קנה ממני לפי מחיר זה את חלקי במגרש ב-יב'".

כלומר, הקשר הדברים שבו נאמרו הדברים המצוטטים לעיל, מראים בבירור, כי המבקש מודה, שחלקו במגרש ברובע יב', נקנה ממנו ע"י המשיב.

המבקש דורש, באותו קטע מצוטט מהפרוטוקול בפני הבורר, כי המשיב ימכור לו מחצית מהשטח של המגרש ברובע ח' לפי 18.000 דולר לדונם, כי זה המחיר שהמשיב שילם למבקש עבור חלקו של המבקש במגרש ברובע יב'.

המסקנה מדברי המבקש המצוטטים לעיל היא, כי ביום שהצהיר המבקש בפני הבורר את הדברים הנ"ל, היה זה לאחר שהמשיב קנה מהמבקש, את חלקו של המבקש, במגרש ברובע יב'.

ד. יתרה מזאת, בהמשך של אותו פרוטוקול בפני הבורר, כמצוטט לעיל, אומר המשיב במפורש (עמ' 31 ישיבה מיום 12.12.90):ו "המגרש באזור יב' שייך לי לבד היות וחלקו של יצחקי הועבר על שמי בשל התחשבנות בנינו לפי 18.000 דולר לדונם."

רואים אנו, שהמשיב מתריס בפני המבקש כי המגרש ברובע יב' שייך למשיב בלבד. המשיב איננו מוחה על כך ואיננו מתנגד, אלא בהמשך אומרים שני הצדדים לבורר:נ "יצחקי + סוחייק:ב מאשרים כי המגרש ביב' הועבר לסוחייק בהתחשבנות ביניהם ובתוספת ניתנו הצ'קים על ידי יצחקי לסוחייק".
הדברים הנ"ל, שיצאו מפי שני הצדדים, לאחר שהמשיב אמר כי הוא הבעלים היחיד של כל הזכויות במגרש ברובע יב', מצביעים בבירור על כך ששני הצדדים, היו תמימי דעים, שכל הזכויות במגרש ברובע יב', שייכות למשיב בלבד.

מדובר על כך כי המגרש ב-יב' "הועבר", היינו בלשון עבר, למשיב.

זו גם הסיבה, שהבורר לא ראה צורך להכריע בפסק הבוררות, בנושא המגרש ברובע יב', כי הוא התרשם, ממה שאמרו לו הצדדים, כי בנושא המגרש הזה, אין עוד מחלוקת ביניהם.

ה. לא רק זאת, אלא שאם היתה גירסתו של המבקש נכונה, היינו שהוא סבר גם לאחר פסק הבוררות, כי מחצית מהזכויות של המגרש ברובע יב', שייכות לו, הוא לא היה שוקט על שמריו, במשך תקופה ארוכה ומיד כאשר ראה כי הבורר לא הכריע בשאלת המגרש ברובע יב', הוא היה מגיש תביעה לגבי זכויותיו.

תשובת המבקש, בעניין זה איננה מספקת. הוא השיב כי הוא פנה ביחד עם המשיב במכתב לבורר, סמוך למתן פסק הבוררות וביקש להפריד בין הרכוש שלו לבין הרכוש של המשיב. מכתב זה הוגש וסומן נ-7, אולם אין בו זכר למגרש ברובע יב', אלא מדובר בו באופן כללי על הרצון להפריד את הרכוש של המבקש מהרכוש של המשיב.

פסק הבורר, ניתן כאמור לעיל ב-21.02.91. התובענה בתיק זה הוגשה ב-23.01.00, היינו כ-9 שנים לאחר מכן. אין זה סביר, שהמבקש היה ממתין תשע שנים למימוש זכויותיו ולא נוקט בשום פעולה לצורך זה.

9. במיוחד, אין זה סביר, שהמבקש היה ממתין 9 שנים, בלא לתבוע את זכויותיו במגרש, כאשר המבקש יודע, כי המגרש רשום על שם המשיב בלבד, בקבוצת בוני ערים, ולמבקש אין כל מסמך, אין ראיה בכתב, המאשר לו זכויות במגרש.

הרי המשיב היה יכול למכור את המגרש, בכל יום, במשך תשע השנים האלה, והמבקש היה מנושל מזכויותיו.

האם זה סביר, שבנסיבות אלה, ימתין המבקש במשך תשע שנים ולא יתבע את זכויותיו במגרש ? התשובה השלילית מתבקשת מאליה, במיוחד כאשר זוכרים שהמבקש הוזהר ע"י אביו, שאין לסמוך על המשיב משום שאינו אמין.
על כן, גם אם אתעלם מעדות ברדריאן ועדות המשיב, הרי העובדות העולות, מתוך המסמכים, מדברות בעד עצמן.

לפיכך, מסקנתי היא, שהמבקש לא הוכיח, אפילו, במידה הדרושה במשפט אזרחי, כי מחצית מהזכויות במגרש ברובע יב', עדיין שייכת לו. יתכן שיש למבקש תביעה כספית נגד המשיב ועל כך אני מביע דעה, אולם הסעד שנתבקש, הוא הצהרה על זכויות במקרקעין.
על כן, אני דוחה את התביעה.

המבקש ישלם למשיב הוצאות משפט זה וסך -.20,000 ₪ שכ"ט עו"ד.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת קרקע חקלאית

 2. הקצאת קרקעות חקלאיות

 3. זיהום קרקע חקלאית

 4. שימוש בקרקע חקלאית

 5. קרקע חקלאית מופשרת

 6. קרקע חקלאית בהוד השרון

 7. מגרש בהוד השרון

 8. הכרזה על קרקע חקלאית

 9. קרקע חקלאית ברחובות

 10. גוש 8242 נתניה

 11. גוש 6681

 12. גוש 7709

 13. גוש 7710

 14. גוש 7703

 15. גוש 7696

 16. גוש 6699

 17. גוש 6682

 18. גוש 7706

 19. גוש 3946 ראשון לציון

 20. גוש 3865 גדרה

 21. גוש 191 אשדוד

 22. גוש 4374 רמלה

 23. גוש 7650 רעננה

 24. גוש 2004 אשדוד

 25. גוש 2073 אשדוד

 26. גוש 2448 אשדוד

 27. גוש 2791 אשדוד

 28. גוש 7661 רעננה

 29. גוש 7660 רעננה

 30. גוש 3865 קדרון

 31. גוש 7652 רעננה

 32. גוש 2015 אשדוד

 33. גוש 2002 אשדוד

 34. גוש 7649 רעננה

 35. גוש 7648 רעננה

 36. גוש 6680 שפיים

 37. גוש 6675 רשפון

 38. גוש 6581 רעננה

 39. גוש 6584 רעננה

 40. גוש 6588 רעננה

 41. גוש 6669 הרצליה

 42. גוש 6608 הרצליה

 43. גוש 6673 הרצליה

 44. גוש 6524 הרצליה

 45. גוש 6672 הרצליה

 46. גוש 6542 הרצליה

 47. גוש 6668 הרצליה

 48. גוש 6667 הרצליה

 49. גוש 7695 חלקה 9

 50. גוש 7291 הרצליה

 51. גוש 6682 הרצליה

 52. גוש 6590 הרצליה

 53. גוש 6591 הרצליה

 54. גוש 6605 הרצליה

 55. גוש 6606 הרצליה

 56. גוש 6607 הרצליה

 57. גוש 8038 שרונים

 58. גוש 6666 הרצליה

 59. גוש 6663 הרצליה

 60. גוש 6664 הרצליה

 61. גוש 6665 הרצליה

 62. חוף התכלת גוש 6606

 63. חוף התכלת הרצליה גוש 6607

 64. גוש 7595 כפר סבא

 65. גוש 6431 כפר סבא

 66. גוש 6679 חלקה 27

 67. גוש 6430 כפר סבא

 68. גוש 7622 כפר סבא

 69. גוש 6432 כפר סבא

 70. גוש 3743 גן רווה

 71. גוש 7691 חלקה 22

 72. גוש 7692 חלקה 44

 73. גוש 7863 קלנסווה

 74. גוש 4040 באר יעקב

 75. גוש 4041 באר יעקב

 76. גוש 3832 באר יעקב

 77. גוש 6679 חלקה 304

 78. גוש 6679 חלקה 337

 79. גוש 6675 חלקה 174

 80. גוש 10012 חלקה 24

 81. גוש 8025 אבן יהודה

 82. גוש 8024 אבן יהודה

 83. גוש 6413 הוד השרון

 84. גוש 6453 הוד השרון

 85. גוש 6679 חוף השרון

 86. גוש 6410 הוד השרון

 87. גוש 6407 הוד השרון

 88. גוש 6657 הוד השרון

 89. גוש 6573 הוד השרון

 90. גוש 6533 הוד השרון

 91. גוש 6444 הוד השרון

 92. גוש 8023 אבן יהודה

 93. גוש 8014 אבן יהודה

 94. גוש 6456 הוד השרון

 95. גוש 6572 הוד השרון

 96. גוש 6672 כפר שמריהו

 97. גוש 11594 קריית אתא

 98. גוש 7077 מתחם חסן ערפה

 99. גוש 8038 חלקה 25 שרונים

 100. בניה על קרקע חקלאית - כתב אישום

 101. קרקע חקלאית נוף כפרי פתוח

 102. קרקע חקלאית ייעוד לשמורת טבע

 103. גוש 3633 ראשון לציון / באר יעקב

 104. הפשרת קרקע חקלאית - תשלומי איזון

 105. גוש 7087 - דרום תל אביב העתידית (תא/5000)

 106. "הגוש הגדול" תל אביב - גוש 6621 חלקה 8

 107. טענות כנגד שווי שנקבע לדונם קרקע חקלאית

 108. הולקחש"פ - הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

 109. אפשרויות לאשר תכנית בקרקע חקלאית למטרה לא חקלאית

 110. חוק ההתיישבות החקלאית - סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים

 111. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון