גוש 3633 מתחם נים

גוש 3633 מתחם נים, מכיל 97 חלקות:

גוש 3633 חלקה 1, סטטוס:מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 2, סטטוס:מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 3, סטטוס:מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 4, סטטוס:מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 5, סטטוס:מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 6, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 7, סטטוס:מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 8, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 9, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 10, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 11, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 12, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 13, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 14, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 15, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 16, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 17, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 18, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 19, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 20, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 21, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 22, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 23, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 24, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 25, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 26, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 27, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 28, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 29, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 30, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 31, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 32, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 33, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 34, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 35, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 36, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 37, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 38, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 39, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 40, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 41, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 42, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 43, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 44, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 45, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 46, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 47, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 48, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 49, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 50, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 51, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 52, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 53, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 54, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 55, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 56, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 57, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 58, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 60, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 61, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 62, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 63, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 64, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 65, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 66, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 67, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 68, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 69, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 70, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 71, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 72, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 73, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 74, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 75, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 76, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 77, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 78, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 79, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 80, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 81, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 82, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 83, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 84, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 85, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 86, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 87, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 88, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 89, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 90, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 91, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 92, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 93, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 94, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 95, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 96, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 3633 חלקה 97, סטטוס: מוסדר - מחיר

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא גוש 3633 באר יעקב / ראשון לציון:

רקע

ביום 15.2.06 פורסם ברשומות צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 4313: עוקף באר יעקב), התשס"ו – 2006 החל על חלק מחלקה 61 בגוש 3633 (להלן: "המקרקעין") ובהתאם הפקיעה המשיבה חלק מהמקרקעין ושילמה למבקשים אשר החזיקו בזכויות חכירה במקרקעין סך של 147,000 ₪ כפיצוי בגין אובדן זכויות העיבוד החקלאי במקרקעין.
בתובענה שלפני עותרים המבקשים לחייב את המשיבה לשלם להם פיצויי הפקעה בסך 695,300 ₪ בהתאם למפורט בחוות דעתו של שמאי המקרקעין חיים בן ארי.


דיוןהמבקשים נסמכים על חוות דעתו של השמאי חיים בן ארי (נספח ד) לפיה סך של 18$ למ"ר מהווה פיצוי ראוי בגין שלילת זכויות המבקשים במקרקעין.

את חוות האמורה סומך השמאי על הנתונים הבאים:חכירת המקרקעין אמורה להסתיים ביום 30.9.31.
תנאי החכירה.
בעלי זכויות בר רשות לתקופות קצרות של 3 שנים בלבד קיבלו מהמשיבה פצויי הפקעה בעד קרקעות חקלאיות בשיעור של 5,000$ לדונם בצירוף מע"מ.
פוטנציאל הפשרת החלקה מיעוד חקלאי ליעודי קרקע סחירים בהתאם לתוכנית שהוחל בהכנתה בשנת 1998 בקרקע גובלת למקרקעין.
פסקי דין, לפיהם שווי קרקע חקלאית בבעלות פרטית בסביבת החלקה מוערך בגבולות 90$ למ"ר.
סעיף 9 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943, קובע:


"הערכת הפיצויים
בבוא בית המשפט להעריך את סכום הפיצויים שיש לפסוק לכל בעל קרקע בהתאם לסעיף 8, ינהג לפי התקנות דלקמן : -
(א) בית המשפט לא יביא בחשבון את העובדא שהקרקע נכבשה בכפיה ;
(ב) בהתחשב עם המותנה לקמן יקובל כשויה של הקרקע, אותו הסכום שהיה מתקבל ממכירת הקרקע אילו נמכרה בשוק ע"י המוכר מרצונו הטוב : בתנאי שבבוא בית המשפט להעריך פיצויים אלה-
(I) יעריכם לפי השוי שימצאנו בית המשפט כשויה של הקרקע על הבסיס הנ"ל בתאריך שבו נתפסה על ידי הרשות, כשתפיסה זו חלה לפני תחילת תקפה של פקודה זו, ואילו בכל מקרה אחר - בתאריך שבו יכלה רשות לתפוס אותה עפ"י הוראות פקודה זו, בלי לשים לב אל כל השבחות או עבודות שנעשו בקרקע לאחר כל תאריך כזה ע"י רשות או ע"י הבעלים או ע"י כל אדם אחר ; וכן
(II) ...;
(ג) ... ;
(ג1) היתה הקרקע מיועדת לתכלית שלפי מהותה אין היא מעוררת ביקוש כללי, או שוק לקרקע, לאותה תכלית, ואלמלא קניית החזקה לפי פקודה זו היתה הקרקע מוסיפה להיות מיועדת לאותה תכלית, רשאי בית המשפט, אם הוא משוכנע שמתכוונים בתום לב לסידור מחדש במקום אחר, להעריך את סכום הפיצויים על יסוד חישוב ההוצאות המתקבלות על הדעת של הסידור מחדש כאמור;
(ד) כמו כן יביא בית המשפט בחשבון -
(I) את הנזק, אם יש נזק, שנגרם מחמת ניתוקה של הקרקע מקרקע אחרת השייכת לבעל;
(II) את העליה או הפחת בשוי קרקע אחרת השייכת לבעל, ובשעה שיבואו להעריך את הפיצויים שיש לשלמם, ינכו מסכום שוי הקרקע והנזק שנגרם לה את שיעור העליה או יוסיפו עליו את שיעור הפחת ; וכן
(III) ..."

מהאמור בסעיף 9 (ב) (I) שלעיל עולה כי בחישוב הפיצויים בעד הפקעת מקרקעין יש להתחשב ביעוד המקרקעין במועד ההפקעה ואין להתחשב באפשרויות עתידיות לשינוי ייעוד המקרקעין.בחקירתו העיד השמאי חיים בן ארי (ש' 7 בע' 3 לפרוטוקול מיום 26.6.07):


"ת. אני מתקן את תשובתי הקודמת – הערך של 18 דולר למטר איננו הערך המתאים לפיצויים לפי סעיף 15 לחוזה החכירה. הוא כולל גם פוטנציאל תכנוני."

נמצא, שחוות דעתו של השמאי מטעם המבקשים נסמכה על נתונים שלא היה מקום להתחשב בהם בחישוב הפיצויים המגיעים למבקשים בעד הפקעת המקרקעין. ממילא בחוות הדעת האמורה אין כדי לתמוך בטענות המבקשים לעניין הפיצוי הראוי בעד הפקעת המקרקעין.בקביעת הפיצויים ששולמו למבקשים בעד הפקעת חלק מהמקרקעין נסמכה המשיבה על חוות דעתה של שמאית המקרקעין פנינה אבן חן (נספח ב), אשר חישבה את סכום הפיצוים ששולמו למבקשים כאילו הופקעו כל המקרקעין למרות שבפועל הופקעו רק חלק מהמקרקעין ואף חישבה את סכום הפיצוי בעד מלוא שטח המקרקעין לפי ייעוד חקלאות אף שבמועד ההפקעה יועדו המקרקעין לדרך. בקביעת שיעור הפיצוי נסמכה השמאית אבן חן על ערכים שנקבעו ביחס לקרקעות שבבעלות מינהל מקרקעי ישראל ומעובדות על ידי חקלאים ופסיקת בית המשפט.
בחקירתה העידה פנינה אבן חן השמאית מטעם המשיבה (ש' 14 בע' 8 לפרוטוקול מיום 26.6.07):


"ש. נכון שבהמשך כביש 4313 בתחום המושב תלמי מנשה, לגבי קרקעות חקלאיות המוחכרות על ידי המינהל למושב בחכירה תלת שנתית, שילמה המשיבה פיצויים למושב לפי 5 אלף דולר לדונם בצירוף מע"מ?
ת. נכון.
ח.ח...
ש. למה שולם הסכום של 5 אלף דולר לדונם בעוד שכאן לגבי החלקה נשוא התובענה המלצת לשלם 4 אלף דולר.
ת. תוכנית המתאר של באר יעקב מ"מ/825 מיקום הקרקעות החקלאיות של מושב תלמי מנשה משיקות לדרך ארצית. לדרך יש השפעה על שווי, אפילו אם אין לה פוטנציאל תכנוני מוגדר. הקרבה לדרך נותנת משקל לשווי. הקרקע של המבקשים נמצאת בקצה באר יעקב באזור חקלאי שהנגישות הארצית לא השפיעה על השווי."

ההסבר שניתן על ידי השמאית פנינה אבן חן להבחנה בין השווי של קרקע הסמוכה לדרך ארצית לבין המקרקעין לא הופרך על ידי המבקשים ויש בו כדי להסביר את הפער בין הפיצוי שניתן עבור הפקעת מקרקעין הסמוכים לדרך ארצית בתחום המושב תלמי מנשה לבין הפיצוי ששולם למבקשים.לטענת המבקשים, לא מצאו בסביבת המקרקעין זכות דומה אותה ניתן לרכוש בסכום הפיצויים ששילמה להם המשיבה, ועל כן זכאים הם לסכום שיאפשר להם לרכוש זכות דומה באזור אחר גם אם הסכום האמור עולה על שווי זכותם במקרקעין.


טענה זו של המבקשים הועלתה לראשונה בחקירתו של השמאי מטעם המבקשים (ע' 1 לפרוטוקול מיום 26.6.07) והמשיבה התנגדה להרחבת חזית זו.

זאת ועוד. מלבד העלאת הטענה האמורה לא צירפו המבקשים ראיה שיש בה כדי ללמד על שוויה של זכות דומה במקום אחר.

לפיכך, אני דוחה את טענה זו.

סוף דברהמבקשים לא השכילו להוכיח שהם זכאים לפיצוי העולה על הפיצוי ששולם להם על ידי המשיבה, ועל כן אני דוחה את התובענה.

המבקשים ביחד ולחוד ישלמו למשיבה את הוצאות המשפט, ושכ"ט עו"ד בסך 20,000 ₪.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת קרקע חקלאית

 2. הקצאת קרקעות חקלאיות

 3. זיהום קרקע חקלאית

 4. שימוש בקרקע חקלאית

 5. קרקע חקלאית מופשרת

 6. קרקע חקלאית בהוד השרון

 7. מגרש בהוד השרון

 8. הכרזה על קרקע חקלאית

 9. קרקע חקלאית ברחובות

 10. גוש 8242 נתניה

 11. גוש 6681

 12. גוש 7709

 13. גוש 7710

 14. גוש 7703

 15. גוש 7696

 16. גוש 6699

 17. גוש 6682

 18. גוש 7706

 19. גוש 3946 ראשון לציון

 20. גוש 3865 גדרה

 21. גוש 191 אשדוד

 22. גוש 4374 רמלה

 23. גוש 7650 רעננה

 24. גוש 2004 אשדוד

 25. גוש 2073 אשדוד

 26. גוש 2448 אשדוד

 27. גוש 2791 אשדוד

 28. גוש 7661 רעננה

 29. גוש 7660 רעננה

 30. גוש 3865 קדרון

 31. גוש 7652 רעננה

 32. גוש 2015 אשדוד

 33. גוש 2002 אשדוד

 34. גוש 7649 רעננה

 35. גוש 7648 רעננה

 36. גוש 6680 שפיים

 37. גוש 6675 רשפון

 38. גוש 6581 רעננה

 39. גוש 6584 רעננה

 40. גוש 6588 רעננה

 41. גוש 6669 הרצליה

 42. גוש 6608 הרצליה

 43. גוש 6673 הרצליה

 44. גוש 6524 הרצליה

 45. גוש 6672 הרצליה

 46. גוש 6542 הרצליה

 47. גוש 6668 הרצליה

 48. גוש 6667 הרצליה

 49. גוש 7695 חלקה 9

 50. גוש 7291 הרצליה

 51. גוש 6682 הרצליה

 52. גוש 6590 הרצליה

 53. גוש 6591 הרצליה

 54. גוש 6605 הרצליה

 55. גוש 6606 הרצליה

 56. גוש 6607 הרצליה

 57. גוש 8038 שרונים

 58. גוש 6666 הרצליה

 59. גוש 6663 הרצליה

 60. גוש 6664 הרצליה

 61. גוש 6665 הרצליה

 62. חוף התכלת גוש 6606

 63. חוף התכלת הרצליה גוש 6607

 64. גוש 7595 כפר סבא

 65. גוש 6431 כפר סבא

 66. גוש 6679 חלקה 27

 67. גוש 6430 כפר סבא

 68. גוש 7622 כפר סבא

 69. גוש 6432 כפר סבא

 70. גוש 3743 גן רווה

 71. גוש 7691 חלקה 22

 72. גוש 7692 חלקה 44

 73. גוש 7863 קלנסווה

 74. גוש 4040 באר יעקב

 75. גוש 4041 באר יעקב

 76. גוש 3832 באר יעקב

 77. גוש 6679 חלקה 304

 78. גוש 6679 חלקה 337

 79. גוש 6675 חלקה 174

 80. גוש 10012 חלקה 24

 81. גוש 8025 אבן יהודה

 82. גוש 8024 אבן יהודה

 83. גוש 6413 הוד השרון

 84. גוש 6453 הוד השרון

 85. גוש 6679 חוף השרון

 86. גוש 6410 הוד השרון

 87. גוש 6407 הוד השרון

 88. גוש 6657 הוד השרון

 89. גוש 6573 הוד השרון

 90. גוש 6533 הוד השרון

 91. גוש 6444 הוד השרון

 92. גוש 8023 אבן יהודה

 93. גוש 8014 אבן יהודה

 94. גוש 6456 הוד השרון

 95. גוש 6572 הוד השרון

 96. גוש 6672 כפר שמריהו

 97. גוש 11594 קריית אתא

 98. גוש 7077 מתחם חסן ערפה

 99. גוש 8038 חלקה 25 שרונים

 100. בניה על קרקע חקלאית - כתב אישום

 101. קרקע חקלאית נוף כפרי פתוח

 102. קרקע חקלאית ייעוד לשמורת טבע

 103. גוש 3633 ראשון לציון / באר יעקב

 104. הפשרת קרקע חקלאית - תשלומי איזון

 105. גוש 7087 - דרום תל אביב העתידית (תא/5000)

 106. "הגוש הגדול" תל אביב - גוש 6621 חלקה 8

 107. טענות כנגד שווי שנקבע לדונם קרקע חקלאית

 108. הולקחש"פ - הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

 109. אפשרויות לאשר תכנית בקרקע חקלאית למטרה לא חקלאית

 110. חוק ההתיישבות החקלאית - סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים

 111. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון