גוש 3865 גדרה

צו המועצות המקומיות (א) (גדרה, תיקון), התש"ע-2010

1, אני מצווה לאמור:
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לפקודת המועצות המקומיות
2, במקום פרט (טז) יבוא:
1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (א), התשי"א-1950
"(טז) המועצה המקומית גדרה.
תאריך הקמתה: ט"ז בתשרי התש"י (9 באוקטובר 1949)
תחום המועצה: גושים וחלקות רישום קרקע (ועד בכלל).
תיקון פרט (לד)
בתוספת הראשונה

 1. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.
 2. ק"ת התשי"א, עמ' 178; התשס"ג, עמ' 549.

החלפת פרט (טז)
בתוספת הראשונה946 קובץ התקנות 6876, כ"ז באדר התש"ע, 11.3.2010
המחיר 3.24 שקלים חדשים ISSN 0334-7014 סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי
הגושים 3868 עד 4569 ,3878 עד 4575 ,4572 עד 4623 ,4586 ,4585 ,4583 ,4578 עד 4625,
5913 ,5912 ,5420 ,5159 ,5013 ,5001 ,4660 - בשלמותם;
גוש 2218 - חלקות 1 עד 52 ,15 עד 78 ,74 עד 80 וחלק מחלקות 28 ,17 ,16 עד 75 ,37 עד
120 ,112 ,91 ,89 ,87 ,85 ,83 ,81 ,77 כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה 1:10,000
והחתומה ביד הפנים ביום ט"ז בטבת התשס"ט (12 בינואר 2009) ושהעתקים
ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז המרכז, רמלה,
ובמשרד המועצה המקומית גדרה (להלן - המפה);

גוש 2235 - פרט לחלקות 34 עד 36 וחלק מחלקות 32 ,26 ,25 כמסומן במפה;
גוש 2631 - חלק מחלקה 11 כמסומן במפה;
גוש 3567 - פרט לחלק מחלקות 22 ,1 כמסומן במפה;
גוש 3864 - חלקות 2 עד 32 ,28 עד 37 ,35 וחלק מחלקות 29 עד 38 ,31 עד 40 כמסומן
במפה;
גוש 3865 - פרט לחלק מחלקות 39 ,38 כמסומן במפה;
גוש 3866 - פרט לחלקות 61 עד 64;
גוש 3867 - פרט לחלק מחלקה 10 כמסומן במפה;
גוש 4581 - פרט לחלקות 38 ,37;
גוש 4587 - פרט לחלקות 27 ,26;
גוש 4592 - פרט לחלקה 44 וחלק מחלקה 45 כמסומן במפה;
גוש 4701 - חלקות 25 עד 35 ,30 וחלק מחלקות 31 ,21 ,19 ,17 כמסומן במפה;
גוש 4702 - חלק מחלקות 71 ,35 ,6 כמסומן במפה;
גוש 4703 - חלק מחלקות 22 ,21 כמסומן במפה;
גוש 4710 - חלק מחלקות 12 עד 15 כמסומן במפה;
גוש 4990 - חלק מחלקות 32 עד 34 כמסומן במפה;
גוש 5002 - חלקות 1 עד 20 ,3 עד 30 ,29 ,27 ,24 וחלק מחלקות 4 עד 28 ,26 ,25 ,19
כמסומן במפה."לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת קרקע חקלאית

 2. הקצאת קרקעות חקלאיות

 3. זיהום קרקע חקלאית

 4. שימוש בקרקע חקלאית

 5. קרקע חקלאית מופשרת

 6. קרקע חקלאית בהוד השרון

 7. מגרש בהוד השרון

 8. הכרזה על קרקע חקלאית

 9. קרקע חקלאית ברחובות

 10. גוש 8242 נתניה

 11. גוש 6681

 12. גוש 7709

 13. גוש 7710

 14. גוש 7703

 15. גוש 7696

 16. גוש 6699

 17. גוש 6682

 18. גוש 7706

 19. גוש 3946 ראשון לציון

 20. גוש 3865 גדרה

 21. גוש 191 אשדוד

 22. גוש 4374 רמלה

 23. גוש 7650 רעננה

 24. גוש 2004 אשדוד

 25. גוש 2073 אשדוד

 26. גוש 2448 אשדוד

 27. גוש 2791 אשדוד

 28. גוש 7661 רעננה

 29. גוש 7660 רעננה

 30. גוש 3865 קדרון

 31. גוש 7652 רעננה

 32. גוש 2015 אשדוד

 33. גוש 2002 אשדוד

 34. גוש 7649 רעננה

 35. גוש 7648 רעננה

 36. גוש 6680 שפיים

 37. גוש 6675 רשפון

 38. גוש 6581 רעננה

 39. גוש 6584 רעננה

 40. גוש 6588 רעננה

 41. גוש 6669 הרצליה

 42. גוש 6608 הרצליה

 43. גוש 6673 הרצליה

 44. גוש 6524 הרצליה

 45. גוש 6672 הרצליה

 46. גוש 6542 הרצליה

 47. גוש 6668 הרצליה

 48. גוש 6667 הרצליה

 49. גוש 7695 חלקה 9

 50. גוש 7291 הרצליה

 51. גוש 6682 הרצליה

 52. גוש 6590 הרצליה

 53. גוש 6591 הרצליה

 54. גוש 6605 הרצליה

 55. גוש 6606 הרצליה

 56. גוש 6607 הרצליה

 57. גוש 8038 שרונים

 58. גוש 6666 הרצליה

 59. גוש 6663 הרצליה

 60. גוש 6664 הרצליה

 61. גוש 6665 הרצליה

 62. חוף התכלת גוש 6606

 63. חוף התכלת הרצליה גוש 6607

 64. גוש 7595 כפר סבא

 65. גוש 6431 כפר סבא

 66. גוש 6679 חלקה 27

 67. גוש 6430 כפר סבא

 68. גוש 7622 כפר סבא

 69. גוש 6432 כפר סבא

 70. גוש 3743 גן רווה

 71. גוש 7691 חלקה 22

 72. גוש 7692 חלקה 44

 73. גוש 7863 קלנסווה

 74. גוש 4040 באר יעקב

 75. גוש 4041 באר יעקב

 76. גוש 3832 באר יעקב

 77. גוש 6679 חלקה 304

 78. גוש 6679 חלקה 337

 79. גוש 6675 חלקה 174

 80. גוש 10012 חלקה 24

 81. גוש 8025 אבן יהודה

 82. גוש 8024 אבן יהודה

 83. גוש 6413 הוד השרון

 84. גוש 6453 הוד השרון

 85. גוש 6679 חוף השרון

 86. גוש 6410 הוד השרון

 87. גוש 6407 הוד השרון

 88. גוש 6657 הוד השרון

 89. גוש 6573 הוד השרון

 90. גוש 6533 הוד השרון

 91. גוש 6444 הוד השרון

 92. גוש 8023 אבן יהודה

 93. גוש 8014 אבן יהודה

 94. גוש 6456 הוד השרון

 95. גוש 6572 הוד השרון

 96. גוש 6672 כפר שמריהו

 97. גוש 11594 קריית אתא

 98. גוש 7077 מתחם חסן ערפה

 99. גוש 8038 חלקה 25 שרונים

 100. בניה על קרקע חקלאית - כתב אישום

 101. קרקע חקלאית נוף כפרי פתוח

 102. קרקע חקלאית ייעוד לשמורת טבע

 103. גוש 3633 ראשון לציון / באר יעקב

 104. הפשרת קרקע חקלאית - תשלומי איזון

 105. גוש 7087 - דרום תל אביב העתידית (תא/5000)

 106. "הגוש הגדול" תל אביב - גוש 6621 חלקה 8

 107. טענות כנגד שווי שנקבע לדונם קרקע חקלאית

 108. הולקחש"פ - הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

 109. אפשרויות לאשר תכנית בקרקע חקלאית למטרה לא חקלאית

 110. חוק ההתיישבות החקלאית - סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים

 111. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון