גוש 4374 רמלה

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא גוש 4374 רמלה:

לפני בקשת רשות להתגונן.

הרקע לבקשה וטענות הצדדיםהמשיבה, מועצה אזורית, הגישה נגד המבקש (הנתבע) תביעה כספית בסדר דין מקוצר לתשלום מיסים תקופתיים.
המבקש הגיש בקשת רשות להתגונן. במסגרת הבקשה טוען המבקש כי לאחר קבלת התביעה פנה אל המשיבה בבקשה לברר את השטח בגינו הוגשה התביעה. מתשובת המשיבה למד המבקש כי מדובר בגושים 4174, 4175 ו-4374. המבקש ערך בירור פנימי ממנו עלה כי גוש 4374 אינו מצוי בתחום שיפוטה של המשיבה אלא בתחום שיפוטה של עיריית רמלה. ביחס לגושים 4174 – 4175 טוען המבקש כי מכיוון ששנת 94' הייתה שנת שמיטה הרי שלפי תקנות ההסדרים במשק המדינה פטור המבקש מתשלום ארנונה בגין אותה שנה או למצער זכאי להנחה בתשלום בשיעור שבין 90% -ל- 100%. בשנת 1995 פלש לשטח תושב משמר אילון. בעקבות הפלישה התנהל הליך משפטי שסופו בפסק הדין הקובע כי המבקש איננו בר רשות בשטח וכי משנת 1995 מחזיק תושב משמר אילון כדין בשטח (ת.א. (ירושלים) 13950/96 אורי מרטון נ' מושב מתתיהו). יוצא אפוא כי לעמדת המבקש חלק מן השטח נשוא התביעה כלל אינו מצויה בתחום שיפוטה של המשיבה ואילו יתרת השטח כלל אינה מוחזקת על ידו.
המבקש מוסיף וטוען כי מזכיר המבקש דאז, מר דניאל ג'ייקובס, אף הודיע במכתב למשיבה מיום 26 יולי 1998 שכותרתו "ביטול חיובי ארנונה" כי "א. מתוך 462 הדונם המחויבים בארנונה, 232 דונם אינם השטח המועצה כלל. ב. השטח הנותר נמצא בדיון משפטי עקב פלישת תושב משמר אילון לשטח החל משנת 1994". פניה זו מטעם המבקש אל המשיבה לא זכתה, לטענת המבקש, למענה. זמן מה לאחר מכן שבה המשיבה ופנתה אל המבקש וב"כ המבקש שב וחזר על עמד המבקש לפיה אין הוא חייב דבר למשיבה. גם מכתב זה מאת ב"כ המבקש נותר, לטענת המבקש, ללא מענה מעם המשיבה.
להשלמת התמונה אציין כי המבקש ביקש להתיר לו לצרף תצהיר משלים לבקשתו. בקשה זו נענתה בחיוב. בתצהיר המשלים מציינת גב' וילנסקי, שנתנה אף את התצהיר התומך בבקשת הרשות להתגונן, כי בירור שנערך עם המרכז למיפוי ישראל ביחס לשטחים דלעיל העלה כי גוש 4374 אכן אינו בתחום שיפוטה של המשיבה אלא בתחום שיפוטה של עיריית רמלה. גוש 4174 מצוי אמנם בתחום שיפוטה של המשיבה אך הוא מוחזק על ידי מושב משמר אילון ולא על ידי המבקש. גוש 4175 מצוי אף הוא בתחום שיפוטה של המשיבה ואולם גם שטח זה אינו מוחזק ע"י המבקש שכן מדובר ביער השייך לקרן קיימת לישראל.
הגב' וילנסקי נחקרה על תצהירה והצדדים סיכמו טענותיהם בכתב. ב"כ המבקש חוזר על טענותיו האמורות ולפיהן יש ליתן למבקש רשות להתגונן כנגד התביעה. ב"כ המשיבה מתייחס בסיכומיו בהרחבה להליכי המו"מ בין הצדדים. ב"כ המשיבה טוען עוד כי עדותה של גב' וילנסקי בבית המשפט מלמדת כי לעדה אין כל ידיעה אודות פרטי העניין נשוא התביעה ומשכך אין לייחס לעדותה כל משקל. כך, טוענת המשיבה, מתייחסת התביעה לחיובים שנצברו לחובת המבקש במשך השנים עד ליום 28.7.05 כאשר בעדותה הודתה גב' וילנסקי כי היא נכנסה לתפקידה כמנהלת עסקית ומזכירות האגודה רק במאי 2005. לטענת המשיבה היה על המבקש לדאוג לקבלת עדותם של הבקיאים בנושא המשפט מטעם המבקש.
לטענת ב"כ המשיבה אין לקבל את ניסיונו של המבקש לטעון כי השטחים שבמחלוקת מצויים בתחום שיפוטה של עיריית רמלה. תימוכין לעמדה זו מוצא ב"כ המשיבה בכך שגב' וילנסקי הודתה בעדותה כי אין התנגדות בין דרישות תשלום בין שתי רשויות ביחס לשטחים המצויים במבקש.
לטענת ב"כ המשיבה היה על המבקש, שקיבל דרישות תשלום בגין השטחים שבמחלקות להעלות את טענותיו בהליך של השגה, דבר שלא נעשה.
ביחס לשטחים המצויים, לפי הנטען, בחזקתו של מר מרטון לא הוכיח המבקש כי פעל לשינוי הרישום בספרי המשיבה ביחס לשטחים אלה. לטענת המשיבה, הייתה זו חובתו של המבקש להודיע לה על חלופי המחזיקים בשטח וכל עוד לא עשתה כן – עליה לשאת בתשלום בגין אותו שטח. המשיבה ערה לכך שהמבקש שלח אליה מכתב ובו טען כי גורם אחר – ולא המבקש- הוא המחזיק בשטח. ואולם, המשיבה טוענת כי הודעה זו לאו הודעה היא באשר אין בה זיהוי מספיק של המחזיק.
ב"כ המבקש מציין בסיכומיו שהוגשו בתגובה לסיכומי המשיבה כי המגעים לאחר הגשת כתב התביעה לא היו חלק ממו"מ בין הצדדים אלא במסגרת ניסיון לקבל פרטים נוספים וטובים יותר אודות נושא התביעה. מכל מקום, טוען ב"כ המבקש כי המשיבה לא הניחה תשתית ראייתית כנדרש לטענות בעניין זה ודי בכך כדי לדחות טענות אלה.
לטענת המבקש, בהיעדר הוכחה פוזיטיבית כי השטחים בהם עסקינן מצויים בתחום השיפוט של המשיבה, אין לקבל את הטענה כי אי קבלת דרישות תשלום סותרות מ-2 רשויות תומכת בטענת המשיבה בכתב התביעה בדבר הימצאותם של השטחים במחלוקת בתחומה. כמו כן, טוען המבקש, כי אי יכולתה של גב' וילנסקי להראות בקיאות בשטחים נושא התביעה אין בה כדי להוות תחליף להוכחה הפוזיטיבית אשר היה על המשיבה להמציא.
המבקש טוען כי הנטל להוכיח את חלופי המחזיקים בשטח המוטל עליו מחייב אותו רק למסור הודעה על חדילה מחזקה לרשות המקומית, ללא צורך להוכיח את החדילה מן החזקה (עמ"נ 266/04 מנהל הארנונה בעיריית ת"א נ' טרכטינגוט). המבקש טוען כי הוא מסר למשיבה הודעה כדין על חדילה מחזקה כבר בחודש יולי 98 ואף שלח לאחר מכן מכתבי תזכורת נוספים. המבקש טוען כי הבין מכך שחדל לקבל דרישות תשלום נוספות החל משנת 2001 כי המשיבה עמדה על טעותה בחיובו בדין השטחים שמחלוקת.
המבקש מוסיף ומציין כי ההודעה שנמסרה למשיבה בדבר חילופי המחזיקים היא הודעה כדין ואין בהשמטת שמו של המחזיק מן ההודעה כדי לפגוע בתוקפה וכדי לאפשר למשיבה לעצום עיניה ולהתעלם מן ההודעה מבלי לברר מהי זהותו של הנישום הנכון.

דיון ומסקנות


כפי שיפורט להלן בהרחבה, דעתי היא כי יש לקבל את הבקשה וליתן למבקש רשות להתגונן כנגד התביעה.

הגשת השגה בטענת "איני מחזיק"


נקודת המוצא לדיוננו מצויה בבקשת המבקש מחודש יולי 98 שהוכתרה כבקשה לביטול החיוב בארנונה בה נאמר " מתוך 462 הדונם המחויבים בארנונה, 232 דונם אינם השטח המועצה כלל. ב. השטח הנותר נמצא בדיון משפטי עקב פלישת תושב משמר אילון לשטח החל משנת 1994". לדעתי, מדובר בהשגה שהוגשה כדין כנגד החיוב בגין השטחים במחלוקת. לעניין זה יש לזכור כי מנהל הארנונה אינו רשאי להתעלם מפנייתו של אזרח בדבר חיובי הארנונה. אם אין יסוד חוקי להשגה הרי שעל מנהל הארנונה לדחותה תוך המועד הקבוע בחוק. מנהל הארנונה, כך נפסק, איננו מוסמך להחליט כי הפניה אינה השגה שכן כל פניה שבה משיג האזרח על קביעת הארנונה היא השגה, אפילו אין לה בסיס בעניינים שנקבע בחוק כי רק הם יכולים לשמש טענה נגד חיוב הארנונה (ה' רוסטוביץ, ארנונה עירונית, מהד' חמישית, עמ' 474-475 המאזכר את ה"פ 864/80 תל-אביב הילטון בע"מ נ' עיריית ת"א). האמור לעיל עולה, לטעמי, כי יש לראות בפניית המבקש אל המשיבה כהשגה על חיובה בגין השטחים שבמחלוקת. אי מתן תשובה מטעם המשיבה תוך 60 יום ממועד הפניה האמורה מביא לכאורה למסקנה כי ההשגה נתקבלה (סעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו- 1976). די בכך כדי לקבל את הבקשה וליתן למבקש רשות להתגונן נגד התביעה. למעלה מן הדרוש אתייחס ליתר טענות המשיבה בהליך זה.

אי אזכור שם המחזיק בהודעה על חדילה מחזקה


כאמור, טענת המשיבה כי היא הודעת המבקש בדבר חלופי מחזיקים לאו הודעה היא שכן בהודעה לא צוין שם המחזיק (מר מרטון). אין לקבל טענה זו. המשיבה, כרשות מקומית האמונה על חיוב המחזיק האמיתי והנכון בנכס, צריכה הייתה לברר – ככל שהדבר לא עלה בבירור מהודעת המשיבה – מיהו המחזיק בשטח הנזכר בהודעת המשיבה. המשיבה אינה יכולה לעצום עיניה ולהתעלם מן ההודעה רק משום שלא נזכר בהודעה זו שם המחזיק. יש לזכור כי על רשות מקומית " . . .לנהוג כלפי נישומי הארנונה בהגינות, בחריצות ראויה ובתום לב. בצד חובתה להטיל ארנונה ולגבותה עומדת חובתה לבדוק מדי תקופה מי הוא הנישום הנכון המחזיק בנכס שבגינו נדרשת הארנונה." (עמ"נ (חיפה) 330/03 סבג נ' עיריית חיפה, תק-מח 2004(4)4278). ודוק, כוחם של דברים אלה - האמורים גם אם כלל לא נמסרה לרשות המקומית הודעה לפי סעיף 325 לפקודת העיריות – יפה שבעתיים משעה שנמסרה לרשות המקומית הודעה על חלופי מחזיקים ובה פרט זה או אחר שאיננו ברור לרשות. חובת תום הלב מחייבת את הרשות המקומית במקרה כזה לברר את הפרט הלא ברור ולא להתעלם מן ההודעה אך בשל הפגם שנפל בה, לפי הנטען.

אי קבלת דרישות תשלום סותרות


לדעתי, העובדה שהמבקש אינו מקבל דרישות תשלום סותרות בגין השטחים שבמחלוקת אינה מהווה ראיה לכך שהשטחים אכן מצויים בשטחה של המשיבה. יצוין, כי התוצאה לפיה למבקש לא נשלחות דרישות תשלום מרשויות אחרות בגין השטחים במחלוקת יכולה להיות מוסברת בהסברים שונים ולאו דווקא בכך שהשטחים שבמחלוקת מצויים בתחום המשיבה, כפי שהיא טוענת.

עוללות


סבורני כי אין לקבל את טענות המשיבה המתייחסות למשא ומתן הנטען בין הצדדים. פרטים אלה – גם אם היה מקום לגלותם לבית המשפט – היו צריכים להיתמך בתשתית עובדתית מתאימה שכלל לא הונחה
אשר למשקל עדותה של גב' וילנסקי. גב' וילנסקי הודתה בהגינותה כי אין היא יודעת את העובדות הרלוונטיות להליך זה מידיעה אישית כי אם ממסמכים. עוד הודתה גב' וילנסקי כי אין באפשרותה לקרוא תצלומי אוויר. אגב, עותק המפה עליה נתבקשה גב' וילנסקי לסמן את שטחי המבקש כלל לא הועברה לעיונו של בית המשפט ולא נתקבלה כמוצג ולפיכך ספק אם ניתן לסמוך על טענות הקשורות למסמך זה. אמנם, טוב היה עושה המבקש אילו היה מצרף תצהירו של גורם הבקי יותר מן המשיבה בשאלת השטחים שבמחלוקת בהליך זה. אולם, לא מצאתי מקום לקבוע כי בשל אי התמצאותה של גב' וילנסקי כמפורט לעיל אין לייחס לעדותה כל משקל ויש להתייחס אליה כאילו לא הייתה.

התוצאה


על יסוד כל האמור ניתנת בזאת למבקש רשות להתגונן. תצהירי המבקש ישמשו במאוחד ככתב הגנה. התיק יועבר ליחידה המשפטית לשם ניתובו למסלול המתאים. הוצאות בקשה זו יקבעו בהתאם לתוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת קרקע חקלאית

 2. הקצאת קרקעות חקלאיות

 3. זיהום קרקע חקלאית

 4. שימוש בקרקע חקלאית

 5. קרקע חקלאית מופשרת

 6. קרקע חקלאית בהוד השרון

 7. מגרש בהוד השרון

 8. הכרזה על קרקע חקלאית

 9. קרקע חקלאית ברחובות

 10. גוש 8242 נתניה

 11. גוש 6681

 12. גוש 7709

 13. גוש 7710

 14. גוש 7703

 15. גוש 7696

 16. גוש 6699

 17. גוש 6682

 18. גוש 7706

 19. גוש 3946 ראשון לציון

 20. גוש 3865 גדרה

 21. גוש 191 אשדוד

 22. גוש 4374 רמלה

 23. גוש 7650 רעננה

 24. גוש 2004 אשדוד

 25. גוש 2073 אשדוד

 26. גוש 2448 אשדוד

 27. גוש 2791 אשדוד

 28. גוש 7661 רעננה

 29. גוש 7660 רעננה

 30. גוש 3865 קדרון

 31. גוש 7652 רעננה

 32. גוש 2015 אשדוד

 33. גוש 2002 אשדוד

 34. גוש 7649 רעננה

 35. גוש 7648 רעננה

 36. גוש 6680 שפיים

 37. גוש 6675 רשפון

 38. גוש 6581 רעננה

 39. גוש 6584 רעננה

 40. גוש 6588 רעננה

 41. גוש 6669 הרצליה

 42. גוש 6608 הרצליה

 43. גוש 6673 הרצליה

 44. גוש 6524 הרצליה

 45. גוש 6672 הרצליה

 46. גוש 6542 הרצליה

 47. גוש 6668 הרצליה

 48. גוש 6667 הרצליה

 49. גוש 7695 חלקה 9

 50. גוש 7291 הרצליה

 51. גוש 6682 הרצליה

 52. גוש 6590 הרצליה

 53. גוש 6591 הרצליה

 54. גוש 6605 הרצליה

 55. גוש 6606 הרצליה

 56. גוש 6607 הרצליה

 57. גוש 8038 שרונים

 58. גוש 6666 הרצליה

 59. גוש 6663 הרצליה

 60. גוש 6664 הרצליה

 61. גוש 6665 הרצליה

 62. חוף התכלת גוש 6606

 63. חוף התכלת הרצליה גוש 6607

 64. גוש 7595 כפר סבא

 65. גוש 6431 כפר סבא

 66. גוש 6679 חלקה 27

 67. גוש 6430 כפר סבא

 68. גוש 7622 כפר סבא

 69. גוש 6432 כפר סבא

 70. גוש 3743 גן רווה

 71. גוש 7691 חלקה 22

 72. גוש 7692 חלקה 44

 73. גוש 7863 קלנסווה

 74. גוש 4040 באר יעקב

 75. גוש 4041 באר יעקב

 76. גוש 3832 באר יעקב

 77. גוש 6679 חלקה 304

 78. גוש 6679 חלקה 337

 79. גוש 6675 חלקה 174

 80. גוש 10012 חלקה 24

 81. גוש 8025 אבן יהודה

 82. גוש 8024 אבן יהודה

 83. גוש 6413 הוד השרון

 84. גוש 6453 הוד השרון

 85. גוש 6679 חוף השרון

 86. גוש 6410 הוד השרון

 87. גוש 6407 הוד השרון

 88. גוש 6657 הוד השרון

 89. גוש 6573 הוד השרון

 90. גוש 6533 הוד השרון

 91. גוש 6444 הוד השרון

 92. גוש 8023 אבן יהודה

 93. גוש 8014 אבן יהודה

 94. גוש 6456 הוד השרון

 95. גוש 6572 הוד השרון

 96. גוש 6672 כפר שמריהו

 97. גוש 11594 קריית אתא

 98. גוש 7077 מתחם חסן ערפה

 99. גוש 8038 חלקה 25 שרונים

 100. בניה על קרקע חקלאית - כתב אישום

 101. קרקע חקלאית נוף כפרי פתוח

 102. קרקע חקלאית ייעוד לשמורת טבע

 103. גוש 3633 ראשון לציון / באר יעקב

 104. הפשרת קרקע חקלאית - תשלומי איזון

 105. גוש 7087 - דרום תל אביב העתידית (תא/5000)

 106. "הגוש הגדול" תל אביב - גוש 6621 חלקה 8

 107. טענות כנגד שווי שנקבע לדונם קרקע חקלאית

 108. הולקחש"פ - הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

 109. אפשרויות לאשר תכנית בקרקע חקלאית למטרה לא חקלאית

 110. חוק ההתיישבות החקלאית - סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים

 111. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון