גוש 6444 הוד השרון

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא גוש 6444 הוד השרון:

העוררים טוענים כי זכאים הם לפטור אחד לפי סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965, וזאת משום שמעולם, לטענתם, לא קיבלו פטור לפי סעיף זה ולפיכך מבקשים הם להחיל את הפטור "פעם אחת" ולקזז זאת מדרישת היטל ההשבחה ששלחה המשיבה.

עוררים 2-1 הם הבעלים של המקרקעין, חלקה 84, גוש 6444, ברחוב הגלעד 5 בהוד השרון.

עוררים 2-1 רכשו את החלקה ביום 5.1.86 כשעליה היה בנוי בית בשטח של 136 מ"ר.


עוררים 2-1 יזמו את תכנית הר/5/485/ג', שפורסמה למתן תוקף ביום 12.12.06, ועניינה חלוקת החלקה ל – 4 מגרשים, תוספת יחידות דיור ותוספת זכויות בניה.

עוררים 2-1 העבירו ללא תמורה, ביום 23.5.10, לעוררים 4-3 (ילדיהם), את מלוא זכויותיהם במגרש 7ד' ולשני ילדים נוספים את מגרשים 7/ב' ו – 7/ג'.

עוררים 4-3 הגישו בקשה להיתר בניה ליח"ד אחת בשטח 179 מ"ר, על מגרש 7ד' וביקשו במקביל לקבל פטור עד 140 מ"ר, לפי סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית.

המשיבה שלחה דרישת היטל השבחה בגין אישור היתר הבניה ודחתה את הבקשה להחלת הפטור.

התכניות הרלבנטיות לערר שבפנינו במצב התכנוני הקודם הן, תכנית הר/5/485, שאיפשרה בניית שתי יחידות דיור במבנה אחד, עד 300 מ"ר. העוררים טוענים כי בגין תכנית זו, שנכנסה לתוקף טרם רכישת הזכויות על ידם, שולם מלוא היטל ההשבחה ע"י המוכרים דאז.

התכנית מכוחה נבנה הבית הבנוי על החלקה ואשר אותו רכשו העוררים בזמנו, היא תכנית R/6 שמכוחה ניתן היה לבנות בחלקה עד 150 מ"ר.

העוררים טוענים כי לא קיבלו ולא ביקשו מעולם פטור לפי סעיף 19(ג)(1), וכי הם זכאים לפטור אחד פעם אחת, ואף הודיעו כי לא יבקשו פטור נוסף בגין יחידות הדיור האחרות.

המשיבה טוענת כי הפטור הוא סוציאלי. העוררים אינם זכאים לפטור גם משום שהם כבר מתגוררים בדירת מגורים ששטחה כמעט 140 מ"ר, וגם משום שכל ה – 140 מ"ר, הראשונים היו ניתנים לבניה מכוח תכניות קודמות. כמו כן נטען כי מתחשיב היטל ההשבחה הופחת שטח של 325 מ"ר, שהיה ניתן לבניה על פי תכניות קודמות, (העולה לאין ערוך על 140 מ"ר), ולכן אין זכאות לפטור נוסף.

לאחר שבחנו את נסיבות העניין שבפנינו סבורים אנו כי העוררים אינם זכאים לפטור לפי סעיף 19(ג)(1, וזאת מכמה טעמים:

במקרה שלפנינו, הבעלים של החלקה בעת אישור התכנית נשוא היטל ההשבחה שבפנינו הם עוררים 2-1. נעיר גם כי, אין כל נפקא מינה לכך שאת הבקשה להיתר בניה הגישו עוררים 3 ו – 4, ילדיהם של העוררים שכן החייבים בהיטל השבחה למועד אישור התכנית הם עוררים 1 ו – 2 ואת הזכאות לפטור – ובכך גם אין מחלוקת בין הצדדים - יש לבחון לגבי עוררים 1 ו - 2 בלבד.

במקרה שלפנינו, שמאית המשיבה הפחיתה בתחשיב היטל ההשבחה, את סך השטח המבונה (אקווילנטי) במצב קודם – 2 יחידות דיור, 300 מ"ר + 25 מ"ר אקו' מבנה עזר, סה"כ: 325 מ"ר אקו'.

העוררים לא טענו כי שילמו בעבר היטל השבחה בגין תכניות קודמות. הראיה שהביאו לתשלום היטל ההשבחה בעבר, היתה בגין תכנית הר/5/485/ג'. עיון במסמך שצורף על ידם מעלה כי היטל ההשבחה ששולם על ידי המוכרים דאז, היה על יתרת הזכויות על פי התכנית (300 מ"ר (–) 136 מ"ר מבונה = 164 מ"ר).

לא הובאה ראיה כי שולם היטל השבחה על מלוא הזכויות לפי המצב התכנוני הקודם (300 מ"ר). לשון אחר, גם אם נניח והיו זכאים העוררים לפטור, הרי שאם שולם בעבר היטל השבחה על 164 מ"ר בלבד, טענתם היא כי למעשה מגיע להם פטור נוסף של עד 140 מ"ר. היינו שהיה צריך לקזז מתחשיב היטל ההשבחה הנוכחי סה"כ, שווי של 304 מ"ר (על פי 164 מ"ר שכבר שולם ובתוספת 140 מ"ר פטור). אלא שממילא בתחשיב היטל ההשבחה נעשתה הפחתה לא רק של 164 מ"ר על פי היטל ההשבחה ששולם בפועל, אלא בגין כל הזכויות שהוקנו במצב התכנוני הקודם – סה"כ 325 מ"ר אקו', היינו – גם אם נלך לשיטתם הם, הרי שה"פטור" כבר נכלל ונבלע בתחשיב (ואף יותר ממנו). בתחשיב היטל ההשבחה של המשיבה ממילא "נבלע" הפטור, ככל שהיה, שכן זכויות הבניה שניתנו במצב תכנוני קודם, עולות על השטח הקבוע בפטור ולכן אין זכאות לפטור במקרה שלפנינו.

כמו כן, במקרה שלפנינו מדובר במי שמתגוררים בדירה רחבה, בשטח של כמעט 140 מ"ר. תכלית החוק איננה "ליתן לאדם המתגורר בדירה רחבה בשטח של 140 מ"ר פטור על הרחבה נוספת" (ערר 123/10 עבד אלפתאח נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים). זאת, בין אם מדובר בהרחבה ובין אם מדובר בבניה נוספת. זאת כאשר לא הוכח במקרה שלפנינו כי שולם היטל השבחה על 140 מ"ר הראשונים וכאשר במקרה שלפנינו קוזזו מתחשיב היטל ההשבחה 325 מ"ר בגין מצב תכנוני קודם. ההיפך הוא הנכון. כפי שפורט לעיל, לא שולם היטל השבחה עבור זכויות הבניה ואין הכוונה כי העוררים היו חייבים לשלם היטל השבחה, זאת נאמר לעניין טענת העוררים כי "מעולם לא קיבלו פטור". הם "מעולם" לא קיבלו פטור, שכן עד עתה, לא היו הם החייבים בהיטל השבחה, והם גם עתה לא זכאים לפטור, כיוון שאין מדובר בהרחבה או בבניה של עד 140, מ"ר שכן זו כבר קיימת, וגם קוזז מתחשיב היטל ההשבחה בו חויבו הם, שטח העולה בהרבה על 140 מ"ר – שטח של 325 מ"ר (וכאשר הוכח תשלום היטל השבחה רק על כמחצית השטח ולא הם אלה שגם נשאו בכך בעבר, ואשר שטח של 140 מ"ר ממילא נבלע בו כאמור).

כך או כך, אין לעוררים זכאות לפטור, וגם לא לפטור אחד בנסיבות שלפנינו, לפי הוראות סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965.

עם סיום החלטתנו מצאנו לנכון להעיר עוד הערה בהקשר זה:

אנו שומעים חדשות לבקרים, וכך גם נטען בערר שלפנינו, כי ישנה "זכות" לכל אזרח לפטור אחד פעם אחת לפי סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק, מעין טענה של "זכות יסוד" לפטור, ולא היא. אין מדובר בסעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית "בזכות לפטור" המוקנית לכל אדם פעם אחת. אלא, מדובר בסעיף הקובע תנאים מתי תהא זכאות לפטור. אין משמעות הסעיף כי יש לכל אחד באשר הוא זכות לפטור. על מטרת הפטור ותכליתו עמדו בתי המשפט בהרחבה, לרבות בית המשפט העליון בפסקי דין רבים, כאשר העקרון החוזר בכולם הוא שתכליתו של הפטור הוא סוציאלית. תכליתו של הפטור הוא לסייע לרווחת מי שנמצא במצוקת דיור. המחוקק קבע קנה מידה של רווחה במגורים לענין פטור מהיטל השבחה, וזאת עד שטח של עד 140 מ"ר, ולכן גם ניתן תמריץ לכך באמצעות מתן פטור. משמע, שמי שכבר מתגורר בשטח של 140 מ"ר, תנאי מגוריו כבר משופרים הם, על פי קנה המידה שנקבע בחוק ואין זכאות לפטור:

"מטרת הפטור – סוציאלית עזרה לאזרחים בשיפור תנאי מגוריהם, כאשר מדובר באדם הרוצה להרחיב את דירות מגוריו הצרה תוך בעשותו כן נופל הוא להגדרת המימוש שבסעיף 1 לתוספת, בא הסעיף ופוטר אותו מההיטל, פטור זמני או מלא".

(ע"א 7417/01 צרי נ' הוועדה המקומית גבעתיים, ( שם בעמ' 6).

במקרה שלפנינו אין העוררים מתגוררים בדירה "צרה" כפי שנפסק בפ"ד צרי, על פי קנה המידה שקבע המחוקק בסעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית. בנסיבות שלפנינו לא אליהם כוון הפטור שבסעיף 19(ג)(1).

אין מדובר ב"זכות בסיסית מוקנית" לכל אחד לפטור אחד, כנטען. אלא מדובר בפטור סוציאלי, המותנה בקיום התנאים שנקבעו בחוק והעקרונות שהותוו בפסיקה.

סוף דבר, הערר נדחה.

בנסיבות העניין, ולו לפנים משורת הדין, אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת קרקע חקלאית

 2. הקצאת קרקעות חקלאיות

 3. זיהום קרקע חקלאית

 4. שימוש בקרקע חקלאית

 5. קרקע חקלאית מופשרת

 6. קרקע חקלאית בהוד השרון

 7. מגרש בהוד השרון

 8. הכרזה על קרקע חקלאית

 9. קרקע חקלאית ברחובות

 10. גוש 8242 נתניה

 11. גוש 6681

 12. גוש 7709

 13. גוש 7710

 14. גוש 7703

 15. גוש 7696

 16. גוש 6699

 17. גוש 6682

 18. גוש 7706

 19. גוש 3946 ראשון לציון

 20. גוש 3865 גדרה

 21. גוש 191 אשדוד

 22. גוש 4374 רמלה

 23. גוש 7650 רעננה

 24. גוש 2004 אשדוד

 25. גוש 2073 אשדוד

 26. גוש 2448 אשדוד

 27. גוש 2791 אשדוד

 28. גוש 7661 רעננה

 29. גוש 7660 רעננה

 30. גוש 3865 קדרון

 31. גוש 7652 רעננה

 32. גוש 2015 אשדוד

 33. גוש 2002 אשדוד

 34. גוש 7649 רעננה

 35. גוש 7648 רעננה

 36. גוש 6680 שפיים

 37. גוש 6675 רשפון

 38. גוש 6581 רעננה

 39. גוש 6584 רעננה

 40. גוש 6588 רעננה

 41. גוש 6669 הרצליה

 42. גוש 6608 הרצליה

 43. גוש 6673 הרצליה

 44. גוש 6524 הרצליה

 45. גוש 6672 הרצליה

 46. גוש 6542 הרצליה

 47. גוש 6668 הרצליה

 48. גוש 6667 הרצליה

 49. גוש 7695 חלקה 9

 50. גוש 7291 הרצליה

 51. גוש 6682 הרצליה

 52. גוש 6590 הרצליה

 53. גוש 6591 הרצליה

 54. גוש 6605 הרצליה

 55. גוש 6606 הרצליה

 56. גוש 6607 הרצליה

 57. גוש 8038 שרונים

 58. גוש 6666 הרצליה

 59. גוש 6663 הרצליה

 60. גוש 6664 הרצליה

 61. גוש 6665 הרצליה

 62. חוף התכלת גוש 6606

 63. חוף התכלת הרצליה גוש 6607

 64. גוש 7595 כפר סבא

 65. גוש 6431 כפר סבא

 66. גוש 6679 חלקה 27

 67. גוש 6430 כפר סבא

 68. גוש 7622 כפר סבא

 69. גוש 6432 כפר סבא

 70. גוש 3743 גן רווה

 71. גוש 7691 חלקה 22

 72. גוש 7692 חלקה 44

 73. גוש 7863 קלנסווה

 74. גוש 4040 באר יעקב

 75. גוש 4041 באר יעקב

 76. גוש 3832 באר יעקב

 77. גוש 6679 חלקה 304

 78. גוש 6679 חלקה 337

 79. גוש 6675 חלקה 174

 80. גוש 10012 חלקה 24

 81. גוש 8025 אבן יהודה

 82. גוש 8024 אבן יהודה

 83. גוש 6413 הוד השרון

 84. גוש 6453 הוד השרון

 85. גוש 6679 חוף השרון

 86. גוש 6410 הוד השרון

 87. גוש 6407 הוד השרון

 88. גוש 6657 הוד השרון

 89. גוש 6573 הוד השרון

 90. גוש 6533 הוד השרון

 91. גוש 6444 הוד השרון

 92. גוש 8023 אבן יהודה

 93. גוש 8014 אבן יהודה

 94. גוש 6456 הוד השרון

 95. גוש 6572 הוד השרון

 96. גוש 6672 כפר שמריהו

 97. גוש 11594 קריית אתא

 98. גוש 7077 מתחם חסן ערפה

 99. גוש 8038 חלקה 25 שרונים

 100. בניה על קרקע חקלאית - כתב אישום

 101. קרקע חקלאית נוף כפרי פתוח

 102. קרקע חקלאית ייעוד לשמורת טבע

 103. גוש 3633 ראשון לציון / באר יעקב

 104. הפשרת קרקע חקלאית - תשלומי איזון

 105. גוש 7087 - דרום תל אביב העתידית (תא/5000)

 106. "הגוש הגדול" תל אביב - גוש 6621 חלקה 8

 107. טענות כנגד שווי שנקבע לדונם קרקע חקלאית

 108. הולקחש"פ - הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

 109. אפשרויות לאשר תכנית בקרקע חקלאית למטרה לא חקלאית

 110. חוק ההתיישבות החקלאית - סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים

 111. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון