גוש 6453 הוד השרון

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא גוש 6453 הוד השרון:

התביעה נשוא תיק זה הינה תביעת השבה עקב ביטול חוזי מכר מקרקעין שנכרתו בין הצדדים ביום 09.09.84.
לפני בקשה לדחיית התובענה על הסף בשל התיישנות, בהתאם לסעיף 101 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד- 1984.

רקע

1. ביום 9.09.84 נחתמו בין המשיב למבקשים הסכמים למכירת 1,000 מ"ר מחלקה 122 גוש 6453. ביום 24.06.92 הודיעו המבקשים למשיב בכתב על ביטול ההסכם לאור הפרתו היסודית ע"י המשיב.

2. ביום 05.07.93 הגישו המבקשים תביעה לביהמ"ש (ה"פ 1046/93) להצהיר על בטלות ההסכמים.
ביום 23.09.98 ניתן פסק דין ע"י כבוד השופט קלינג ובו הוצהר, בסעיף 6 לפסק הדין, כי הסכמי המכר מיום 09.09.84 בטלים ויש למחוק את הערות האזהרה שנרשמו על יסוד אותם הסכמים.
ביום 24.11.98 הגיש המשיב ערעור לבית המשפט העליון על פסיקת בית המשפט המחוזי (ע"א 7411/98).
ביום 19.03.00 נדחה הערעור שהוגש לבית המשפט העליון עקב אי הפקדת עירבון. המשיב הגיש בקשה לביטול פסק הדין וביום 28.03.00 נדחתה בקשתו.
ביום 19.04.00 הגיש המשיב ערעור על החלטת רשמת בית משפט עליון וביום 2.07.00 דחה כבוד השופט אור את הערעור.
ביום 19.01.05 הגיש המשיב בקשה לבית המשפט המחוזי למשפט חוזר וביום 09.09.05 דחה בית המשפט המחוזי את הבקשה.

3. ביום 19.03.07 הוגשה התביעה שבפני, שהוגדרה כתביעה להשבה עקב ביטול חוזה.
ביום 15.09.10 התקיים דיון קדם משפט. בדיון חזרו המבקשות על טענת ההתיישנות.
ב"כ הצדדים התבקשו למסור טיעונים בכתב לעניין טענת ההתיישנות וכן להודיע האם מוכנים כי תינתן החלטה על סמך טיעונים אלו בלבד. הוגשה בקשה לסילוק על הסף והמשיב הגיש את תגובתו. ביום 21.11.10 מסרה ב"כ המשיב הודעה כי אין כל התנגדות שתינתן החלטה על סמך הטיעונים בכתב.

טענות הצדדים

4. המבקשים טוענים כי התובענה התיישנה וכי לא ניתן היום, בחלוף 23 שנים, לתבוע את המבקשים בעילה שהתיישנה.
המבקשים מפנים לסעיף 5 (1) לחוק ההתיישנות, תשי"ח- 1958 (להלן: "חוק ההתיישנות"), לפיו תקופת ההתיישנות במקרה זה הינה 7 שנים ולפי סעיף 6 לחוק ההתיישנות מרוץ התקופה מתחיל ביום בו נולדה עילת התובענה. המבקשים גם מפנים לסעיף 9 לפיו כאשר הודה הנתבע בקיומה של זכות, תתחיל תקופת ההתיישנות מיום ההודאה.
המבקשים טוענים כי לאור הודעת הביטול מיום 24.06.92 והודאתם, במסגרת אותה הודעה, בזכות המשיב להשבת התמורה, הרי שמיום זה החל מרוץ ההתיישנות.

5. המשיב טוען כי עד למועד בו ניתן פסק דינו של כבוד השופט אור, ביום 02.07.00, טרם ניתן פסק דין חלוט. לטענתו, עד למועד זה לא היה מקום לנקוט בתביעה להשבה שכן ערעור על הקביעה לעניין בטלות ההסכם היה תלוי ועומד. לשיטתו של המשיב, יש למנות את תקופת ההתיישנות מיום 02.07.00 ולפיכך התביעה טרם התיישנה במועד הגשתה, יום 19.03.07.
המשיב טוען כי אין לראות במכתב מיום 24.06.92 כ"הודאה" שכן המבקשים עצמם עתרו לביהמ"ש במסגרת ה.פ. 1046/93להצהיר כי החוזה בטל, ובעצמם לא היו בטוחים בסופיות הביטול של מכתבם.
המשיב אף מפנה לסעיף 15 לחוק ההתיישנות
המשיב טוען להתעשרות שלא כדין של המבקשים על חשבון המשיב וטוען טענות לעניין הצדק, היושר וההגינות העולים, לטענתו, באופן מובהק בנסיבות המקרה דנן.

דיון והכרעה

6. ביום 9.09.84 נחתמו בין המשיב למבקשים הסכמים למכירת 1000 מ"ר מחלקה 122 גוש 6453.
עד לינואר 1985 שילם המשיב את התשלומים כאמור בהסכם ואולם ממועד זה הפסיק לשלם את התמורה. מכיוון שיתרת התמורה לא שולמה, המבקשים פנו מספר פעמים למשיב על מנת שישלים את העסקה ויתקן הפרתו.
ביום 24.06.92 הודיעו המבקשים למשיב על ביטול ההסכם לאור הפרתו היסודית של המשיב. בסעיף 5 למכתב הביטול ציינו המבקשים:

"עם ביטול ההסכם זכאי כב' להשבת התמורה בניכוי 1,500 $ הוצאות מרשי ונזקיו".

המבקשים טוענים כי ההסכם בוטל על ידם במכתב מיום 24.6.92. כן הם טוענים כי משהודו בכתב, כבר ביום 24.06.92 כי למשיב זכות להשבה, הרי שתקופת ההתיישנות תחל מיום ההודאה.

7. המשיב טוען כי אפילו המבקשים לא היו בטוחים בתוקף מכתבם מיום 24.06.92 שכן בנוסף החליטו לפנות לבית המשפט בה.פ. 1046/93 למתן צו הצהרתי לבטלות ההסכמים.
אין באפשרותי לקבל טיעון זה של המשיב. המבקשים נאלצו לפנות לבית המשפט על מנת שינתן צו למחיקת הערות האזהרה שנרשמו על יסוד אותם הסכמים שבוטלו. אין בפנית המשיבים לבית המשפט כדי לגרוע מתוקפו של מכתב הביטול מיום 24.06.92.

השופט קלינג קבע בס' 3 לפסק דינו כי ההסכם בוטל כדין ע"י המבקשים במועד בו נמסרה הודעת הביטול למשיב:
"... משלא נפרעה יתרת הסכום, הודיע בא כחם של המבקשים ביום 24.06.92 על ביטול ההסכם. מאחר שהמשיב לא פרע את יתרת חובו במשך שנים, ובכך הפר את ההסכם עם המבקשים, בוטל ההסכם כדין".

בע"א 9371/00 אלבאשרה לעידוד תיירות בע"מ נ' קוסטודיה, פ"ד נ"ו(4) 798(להלן: "עניין אלבאשרה") קבע כבוד הנשיא דאז ברק בע"מ 804 לפסק הדין :

"נמצא כי הביטול הוא פעולה משפטית חד-צדדית אשר שכלולה מחייב קליטה (אך לא הסכמה) של המפר... המאפיין הסדר זה הינו כי ביטול החוזה נתפס על-ידי חוק התרופות כתרופה הנתונה לנפגע בגין הפרת החוזה. הודעת הביטול היא פעולה משפטית חד-צדדית בעלת אופי קונסטיטוטיבי. היא המביאה לביטול החוזה. אין נדרשת כל מעורבות שיפוטית. אין נדרש סיוע שיפוטי. עניין לנו ב"עזרה עצמית" המוכרת על-ידי הדין (ראו מ'מאוטנר "עיסקת היסוד ומכתב האשראי: תרמית וביטול החוזה בדרך של התנהגות" [19], בעמ' 569). לעתים פונה הנפגע לבית-משפט ומבקש פסק-דין הקובע כי ביטול החוזה הוא כדין. במצב דברים זה פסק-הדין הוא בעל אופי הצהרתי. אין הוא "יוצר" את הביטול. הוא "מצהיר" על ביטול שנעשה בעבר כדין..."

לאור האמור, בענייננו, ביטול ההסכמים נעשה בהודעת הביטול מיום 24.06.92.
הזכות להשבה משתכללת באותו מועד שביטול המועד משתכלל בו, עם ביטול החוזה ושחרור הצדדים מחיוביהם החוזיים נולדת עילת ההשבה.

בעניין אלבאשרה הוסיף הנשיא ברק וקבע לעניין מועד השתכללות ההשבה:
"מתי משתכללת הזכות להשבה? התשובה הינה כי ככלל, זכות זו משתכללת באותו מועד שביטול החוזה משתכלל בו. לפני אותו מועד החיובים החוזיים עומדים בעינם, ובגדרם הנכסים השונים מוחזקים כדין בידי הצדדים לחוזה. אין בהחזקה זו כל התעשרות שלא כדין, שכן הדבר נעשה על-פי החוזה והוראותיו. עם ביטול החוזה ושחרור הצדדים מחיוביהם החוזיים נולדת עילת ההשבה. הכלל הינו אפוא כי זכות ההשבה ומניעת ההתעשרות משתכללות עם ביטול החוזה".

בתשובת המשיב טוען ב"כ המשיב כי ניתן לאבחן את עניין אלבאשרה מענייננו. לא מצאתי כי יש כל הבדל רלבנטי וההלכה חלה באופן ברור במקרה זה. בעניין אלבאשרה אף נדחתה הטענה שהעלה ב"כ המשיב בענייננו, כי כל עוד התנהלו הליכים לא יכול היה לטעון להשבה שכן היה בכך משום סתירה לטענתו כי ההסכמים עומדים בתוקף . בעניין אלבאשרה הובהר הצורך של כל צד לכלכל את צעדיו מבחינה משפטית ולנקוט בהליכים במועד ואף לטעון טענות חלופיות במידת הצורך.

סיכומו של דבר, בחלוף 7 שנים מיום הודעת הביטול הרי שהתביעה שבפני התיישנה כבר בשנת 1999.
מובהר כי אף רכיב התביעה בו נטען לדמי שימוש ראויים התיישן באותו מועד.

8. עוד אציין, כי סעיף 15 לחוק ההתיישנות אליו מפנה המשיב אינו רלוונטי למקרה כאן.

9. לנוכח האמור הבקשה מתקבלת והתביעה נדחית.
בנסיבות העניין המשיב יישא בהוצאות שכ"ט של המבקשים בסך 1,500 ₪.
הדיון שקבוע ליום 03.01.11 מבוטל. המזכירות תודיע החלטתי לצדדים בדחיפות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת קרקע חקלאית

 2. הקצאת קרקעות חקלאיות

 3. זיהום קרקע חקלאית

 4. שימוש בקרקע חקלאית

 5. קרקע חקלאית מופשרת

 6. קרקע חקלאית בהוד השרון

 7. מגרש בהוד השרון

 8. הכרזה על קרקע חקלאית

 9. קרקע חקלאית ברחובות

 10. גוש 8242 נתניה

 11. גוש 6681

 12. גוש 7709

 13. גוש 7710

 14. גוש 7703

 15. גוש 7696

 16. גוש 6699

 17. גוש 6682

 18. גוש 7706

 19. גוש 3946 ראשון לציון

 20. גוש 3865 גדרה

 21. גוש 191 אשדוד

 22. גוש 4374 רמלה

 23. גוש 7650 רעננה

 24. גוש 2004 אשדוד

 25. גוש 2073 אשדוד

 26. גוש 2448 אשדוד

 27. גוש 2791 אשדוד

 28. גוש 7661 רעננה

 29. גוש 7660 רעננה

 30. גוש 3865 קדרון

 31. גוש 7652 רעננה

 32. גוש 2015 אשדוד

 33. גוש 2002 אשדוד

 34. גוש 7649 רעננה

 35. גוש 7648 רעננה

 36. גוש 6680 שפיים

 37. גוש 6675 רשפון

 38. גוש 6581 רעננה

 39. גוש 6584 רעננה

 40. גוש 6588 רעננה

 41. גוש 6669 הרצליה

 42. גוש 6608 הרצליה

 43. גוש 6673 הרצליה

 44. גוש 6524 הרצליה

 45. גוש 6672 הרצליה

 46. גוש 6542 הרצליה

 47. גוש 6668 הרצליה

 48. גוש 6667 הרצליה

 49. גוש 7695 חלקה 9

 50. גוש 7291 הרצליה

 51. גוש 6682 הרצליה

 52. גוש 6590 הרצליה

 53. גוש 6591 הרצליה

 54. גוש 6605 הרצליה

 55. גוש 6606 הרצליה

 56. גוש 6607 הרצליה

 57. גוש 8038 שרונים

 58. גוש 6666 הרצליה

 59. גוש 6663 הרצליה

 60. גוש 6664 הרצליה

 61. גוש 6665 הרצליה

 62. חוף התכלת גוש 6606

 63. חוף התכלת הרצליה גוש 6607

 64. גוש 7595 כפר סבא

 65. גוש 6431 כפר סבא

 66. גוש 6679 חלקה 27

 67. גוש 6430 כפר סבא

 68. גוש 7622 כפר סבא

 69. גוש 6432 כפר סבא

 70. גוש 3743 גן רווה

 71. גוש 7691 חלקה 22

 72. גוש 7692 חלקה 44

 73. גוש 7863 קלנסווה

 74. גוש 4040 באר יעקב

 75. גוש 4041 באר יעקב

 76. גוש 3832 באר יעקב

 77. גוש 6679 חלקה 304

 78. גוש 6679 חלקה 337

 79. גוש 6675 חלקה 174

 80. גוש 10012 חלקה 24

 81. גוש 8025 אבן יהודה

 82. גוש 8024 אבן יהודה

 83. גוש 6413 הוד השרון

 84. גוש 6453 הוד השרון

 85. גוש 6679 חוף השרון

 86. גוש 6410 הוד השרון

 87. גוש 6407 הוד השרון

 88. גוש 6657 הוד השרון

 89. גוש 6573 הוד השרון

 90. גוש 6533 הוד השרון

 91. גוש 6444 הוד השרון

 92. גוש 8023 אבן יהודה

 93. גוש 8014 אבן יהודה

 94. גוש 6456 הוד השרון

 95. גוש 6572 הוד השרון

 96. גוש 6672 כפר שמריהו

 97. גוש 11594 קריית אתא

 98. גוש 7077 מתחם חסן ערפה

 99. גוש 8038 חלקה 25 שרונים

 100. בניה על קרקע חקלאית - כתב אישום

 101. קרקע חקלאית נוף כפרי פתוח

 102. קרקע חקלאית ייעוד לשמורת טבע

 103. גוש 3633 ראשון לציון / באר יעקב

 104. הפשרת קרקע חקלאית - תשלומי איזון

 105. גוש 7087 - דרום תל אביב העתידית (תא/5000)

 106. "הגוש הגדול" תל אביב - גוש 6621 חלקה 8

 107. טענות כנגד שווי שנקבע לדונם קרקע חקלאית

 108. הולקחש"פ - הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

 109. אפשרויות לאשר תכנית בקרקע חקלאית למטרה לא חקלאית

 110. חוק ההתיישבות החקלאית - סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים

 111. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון