גוש 6533 הוד השרון

לפי תכנית מנדטורית 6R- ייעוד חקלאי. לפי תמ"מ 3- ייעוד חקלאי. לפי תכנית הר/160, שפורסמה להפקדה בשנת 1982- ייעוד חקלאי, לפי תמ"א 31- ייעוד שטח עירוני בנוי.
לפי תמ"מ 21/3- החלקה מיועדת לנחל וסביבותיו.
דין הערר להידחות על הסף בשל כך, כי הוא אינו מבסס עילת תביעה מכוח סעיף 197
נטענו טענות כלליות לקיומו של פוטנציאל תכנוני. כמובא בהרחבה לעיל, לא די בהעלאת טענות כלליות לקיומו של פוטנציאל תכנוני לשם ביסוס עילת תביעה לירידת ערך בשל פגיעה בפוטנציאל תכנוני.
העוררים טוענים כי הועדה המקומית המליצה ביום 29.6.1999 לועדה המחוזית, להפקיד את תכנית הר/1500, המיעדת את מקרקעי העוררים לאיזור מגורים. התכנית נדונה בועדה המחוזית ביום 23.5.11, וסורבה בשל תמ"מ 21/3 המופקדת, ותכנית בהכנה- תמ"מ 10/3.
כמו כן טוענים העוררים כי הם הסכימו ביום 24/9/1998 עם נציגי הועדה המקומית הדרים, על תשלום מקדמה על חשבון היטל השבחה בגין תכנית הר/1500. במליאת הועדה המקומית מיום 25.11.1998, החליטה הועדה המקומית כי היא רואה בברכה את קידום התכנית. ביום 17.11.1998, נתנו העוררים התחייבות לעיריית הוד השרון בדבר תשלום המקדמות על חשבון היטל השבחה בהתאם לסיכום מיום 24.9.1998.
החלטת הועדה המקומית כי היא ראה בחיוב את קידום תוכנית הר/1500 אינה יכולה לבסס ציפייה סבירה לשינוי יעוד המקרקעין. כפי שקבענו לעיל, דרושה לפחות החלטה של מוסד התכנון המוסמך לאשר את התוכנית, ממנה עולה כי הוא רואה בחיוב את קידום התוכנית. החלטה כזו אינה קיימת במקרה הנדון.
עוד טוענים העוררים, כי תמ"א 31 קבעה את ייעוד הקרקע לשטח עירוני בנוי, ולפיכך תמ"מ 21/3 פגעה בייעוד זה. על כך משיבה הועדה המקומית, כי תמ"א 31 אינה קובעת ייעודי קרקע.
ביחס לטענה זו, תמ"א 31 אינה משנה ייעודים ואינה קובעת ייעודי קרקע, אלא היא מהווה תכנית מנחה בלבד לרשויות התכנון.
לעניין המשקל שיש לתת להוראות תמ"א 31 נקבע באדם בגליל פתוח בע"מ נגד הועדה המקומית לתכנון ובניה מחוז הצפון כי:
"תמ"א 31 אינה מכילה נורמות הסותרות את הוראות תכניות המיתאר הארציות הקודמות לה, ובתוכן הוראות תמ"א 8, אלא קובעת מגמות תכנוניות כלליות בלבד. הוראות תמ"א 31 הינן במסגרת המלצה לרשות התכנון - הוראות שאותן עליה לאמץ אל לבה בבואה להחליט בדבר תכנית הנוגעת לשטחים הכלולים בה, אולם אין בה כדי למנוע דיון בתכנית, קל וחומר לדחות תכנית על הסף כפי שנעשה במקרה דנן תוך עיגון החלטה מעין זו בטענה כי התכנית סותרת את הוראות תמ"א 8. גישה כזו נוגדת את לשון הוראות סעיף 12.5 לתמ"א 31.
אין לצאת מההנחה כי עורך תמ"א 31 השחית מלותיו לריק בציינו במפורש כי אין בתכנית משום אישור לתשריטים המצורפים, וכי אמנם יש להתחשב "במגמות התכנון" של תשריטים אלה, אך ניתן לסטות מהן בתנאי של הנמקת ההחלטה וקבלת אישור המועצה הארצית.
וכן נקבע גם באחימן נגד הועדה המקומית לתכנון ובניהכפר סבא כי:
" תמ"א 31 היא תכנית מתאר ארצית שבאה לקבוע יעדים כלליים לתכנון להנחיית הגורמים התכנוניים, בהתחשב בשינויים הצפויים באוכלוסיה עקב גלי העליה לישראל בסוף שנות ה- 80' ובראשית שנות ה- 90'. בעת מתן ההחלטה אם לאשר או להפקיד תכנית מתאר מחוזית או מקומית, שומה על מוסדות התכנון לשקול את השיקולים שמונה ומתווה תמ"א 31(ראו למשל, סעיף 5לתקנון התכנית, הדן ביעדי האוכלוסיה).
כך, סעיף 11.1כותרתו "ההוראות הנוגעות לתשריט יעודי הקרקע ושימושיה (נספח א' 1)" והוא קובע בסעיף 11.1.1 , בין היתר, כדלקמן:נ"שטח המיועד לבניה משקף אזורים שבכוונת גורמי בתכנון במשרד הפנים להפכו לשטח עירוני, אך בכפוף לאישור כל תכניות על פי חוק".(ההדגשה שלי א.ג.)
ובסעיף 12לתקנון נקבע כך:ב
" .12.1 שני התשריטים המצורפים לתכניות כנספחים א' 1עד א' 2וכן נספח ג', משקפים מגמות תכנוניות, וכן מגמות הנוגעות לעבודות תשתית ופיתוח. התשריטים הוכנו גם בהתבסס על מגמות של גופי תכנון שונים ומוסדות כלכליים מרכזיים.
.12.2אין בתכנית זו, כשלעצמה, משום מתן אישור לתכנון הכלול בתשריטים הנזכרים, כל עוד התכנון טרם אושר בתכנית אחרת כנדרש לפי החוק, ועל מנת לתת תוקף לתכנון זה יהיה צורך לנקוט, לגבי כל תכנית, בהליכים הנדרשים על פי כל דין......
.12.4בעת דיון בתכנית ישקול כל מוסד תכנון אם התכנית מתישבת עם התשריטים המצורפים לתכנית זו, תוך מטרה להימנע, ככל האפשר, מלגרום למצב שיסכל אפשרות ישום מגמות התכנון שבתשריטים.
.12.5החליט מוסד תכנון להפקיד תכניות בניגוד למגמות התכנון שבתשריטים המצורפים לתכנית זו, יהיה עליו לנמק החלטה זו ולהפנות תשומת ליבה של המועצה הארצית לתכנון ובניה להחלטתו זו, לצרף את הנימוק להחלטה, ולבקש אישורה".
אין ספק, אם כן, כי התכנית מצביעה על מגמת מוסדות התכנון העליונים ועל כוונתם הכללית, כלומר יוצרת מסגרת מנחה למוסדות התכנון, אך אינה קובעת את פרטי התכנון המדויקים בכל הארץ.
יעוד מקרקעין מותנה בקביעת תכניות מתאר מחוזיות או מקומיות, המופקדות
או מאושרות בהתאם לשיקול דעת מוסדות התכנון, הכפוף להנחיות תמ"א 31ולהוראותיה. התמ"א עצמה מורה, כי מוסדות התכנון רשאים להחליט בניגוד להוראותיה (בתנאים המנויים בה).
מעמדה של תמ"א 31 אף מתבטא בכך, למשל, שפלוני אינו יכול לקבל היתר בניה על סמך הוראותיה, אלא יש צורך בתכנית מתאר מקומית או מחוזית שקובעת זכויות בניה לשם הוצאת היתר בניה."

מהאמור לעיל עולה, כי תמ"א 31 אינה קובעת ייעודי קרקע מחייבים, כי קשה לאתר בתשריט התוכנית חלקות תכנוניות בשל קנה המידה בו נערך התשריט, כי בתוכניות המתאריות והמפורטות אשר תאושרנה אחרי כניסת התמ"א לתוקף על מוסדות התכנון לשקול את המגמות התכנוניות המופיעות בתמ"א 31, אך הוראות התמ"א אינן מחייבות.
לפיכך, לא ניתן לבסס ציפייה כלשהי לשינוי ייעוד הקרקע על תמ"א 31, על אחת כמה וכמה ציפייה סבירה שתוקם כעילה לפסיקת פיצויים, מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה.
לפיכך אנו דוחים את הערר משום שהוא אינו מבסס עילת תביעה מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת קרקע חקלאית

 2. הקצאת קרקעות חקלאיות

 3. זיהום קרקע חקלאית

 4. שימוש בקרקע חקלאית

 5. קרקע חקלאית מופשרת

 6. קרקע חקלאית בהוד השרון

 7. מגרש בהוד השרון

 8. הכרזה על קרקע חקלאית

 9. קרקע חקלאית ברחובות

 10. גוש 8242 נתניה

 11. גוש 6681

 12. גוש 7709

 13. גוש 7710

 14. גוש 7703

 15. גוש 7696

 16. גוש 6699

 17. גוש 6682

 18. גוש 7706

 19. גוש 3946 ראשון לציון

 20. גוש 3865 גדרה

 21. גוש 191 אשדוד

 22. גוש 4374 רמלה

 23. גוש 7650 רעננה

 24. גוש 2004 אשדוד

 25. גוש 2073 אשדוד

 26. גוש 2448 אשדוד

 27. גוש 2791 אשדוד

 28. גוש 7661 רעננה

 29. גוש 7660 רעננה

 30. גוש 3865 קדרון

 31. גוש 7652 רעננה

 32. גוש 2015 אשדוד

 33. גוש 2002 אשדוד

 34. גוש 7649 רעננה

 35. גוש 7648 רעננה

 36. גוש 6680 שפיים

 37. גוש 6675 רשפון

 38. גוש 6581 רעננה

 39. גוש 6584 רעננה

 40. גוש 6588 רעננה

 41. גוש 6669 הרצליה

 42. גוש 6608 הרצליה

 43. גוש 6673 הרצליה

 44. גוש 6524 הרצליה

 45. גוש 6672 הרצליה

 46. גוש 6542 הרצליה

 47. גוש 6668 הרצליה

 48. גוש 6667 הרצליה

 49. גוש 7695 חלקה 9

 50. גוש 7291 הרצליה

 51. גוש 6682 הרצליה

 52. גוש 6590 הרצליה

 53. גוש 6591 הרצליה

 54. גוש 6605 הרצליה

 55. גוש 6606 הרצליה

 56. גוש 6607 הרצליה

 57. גוש 8038 שרונים

 58. גוש 6666 הרצליה

 59. גוש 6663 הרצליה

 60. גוש 6664 הרצליה

 61. גוש 6665 הרצליה

 62. חוף התכלת גוש 6606

 63. חוף התכלת הרצליה גוש 6607

 64. גוש 7595 כפר סבא

 65. גוש 6431 כפר סבא

 66. גוש 6679 חלקה 27

 67. גוש 6430 כפר סבא

 68. גוש 7622 כפר סבא

 69. גוש 6432 כפר סבא

 70. גוש 3743 גן רווה

 71. גוש 7691 חלקה 22

 72. גוש 7692 חלקה 44

 73. גוש 7863 קלנסווה

 74. גוש 4040 באר יעקב

 75. גוש 4041 באר יעקב

 76. גוש 3832 באר יעקב

 77. גוש 6679 חלקה 304

 78. גוש 6679 חלקה 337

 79. גוש 6675 חלקה 174

 80. גוש 10012 חלקה 24

 81. גוש 8025 אבן יהודה

 82. גוש 8024 אבן יהודה

 83. גוש 6413 הוד השרון

 84. גוש 6453 הוד השרון

 85. גוש 6679 חוף השרון

 86. גוש 6410 הוד השרון

 87. גוש 6407 הוד השרון

 88. גוש 6657 הוד השרון

 89. גוש 6573 הוד השרון

 90. גוש 6533 הוד השרון

 91. גוש 6444 הוד השרון

 92. גוש 8023 אבן יהודה

 93. גוש 8014 אבן יהודה

 94. גוש 6456 הוד השרון

 95. גוש 6572 הוד השרון

 96. גוש 6672 כפר שמריהו

 97. גוש 11594 קריית אתא

 98. גוש 7077 מתחם חסן ערפה

 99. גוש 8038 חלקה 25 שרונים

 100. בניה על קרקע חקלאית - כתב אישום

 101. קרקע חקלאית נוף כפרי פתוח

 102. קרקע חקלאית ייעוד לשמורת טבע

 103. גוש 3633 ראשון לציון / באר יעקב

 104. הפשרת קרקע חקלאית - תשלומי איזון

 105. גוש 7087 - דרום תל אביב העתידית (תא/5000)

 106. "הגוש הגדול" תל אביב - גוש 6621 חלקה 8

 107. טענות כנגד שווי שנקבע לדונם קרקע חקלאית

 108. הולקחש"פ - הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

 109. אפשרויות לאשר תכנית בקרקע חקלאית למטרה לא חקלאית

 110. חוק ההתיישבות החקלאית - סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים

 111. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון