גוש 6666 הרצליה

המערערים 1-2 הם בעלי זכויות בבית ברחוב חזקיהו המלך 27 בהרצלייה, המהווה שליש מחלקה 419, גוש 6666. המערערים 3-5 הם בעלים של שני שליש מהזכויות באותה חלקה.

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא גוש 6666 הרצליה:

השופטת מ' נאור:

1.לפנינו ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו (השופטת מ' רובינשטיין), שדחה את טענת המערערים לפיה נזנחה מטרת ההפקעה לגבי שביל שהופקע משטח חצר הבית שנרכש על ידם, וזאת, בשל העובדה שבקצהו המזרחי של השביל הוקמה חומת בטון אקוסטית, לאורך מספר קילומטרים. כפי שיובהר להלן, דינו של ערעור זה להידחות.

הרקע העובדתי

2.המערערים 1-2 הם בעלי זכויות בבית ברחוב חזקיהו המלך 27 בהרצלייה, המהווה שליש מחלקה 419, גוש 6666. המערערים 3-5 הם בעלים של שני שליש מהזכויות באותה חלקה.

3.בשנת 1994 אושרה תכנית בנין עיר, שבין השאר ייעדה רצועת שביל שרחבה 4 מטרים וארכה כ-40 מטרים (להלן: השביל), להפקעה מחצר הבית אותו רכשו לימים, בשנת 2004, המערערים 1 ו-2. השביל, כך עולה מהדיון, נלקח בפועל ורוצף על ידי העירייה עוד קודם לאישורה של תוכנית זו, ובטרם נקיטה בהליכי ההפקעה. לטענת העירייה נעשה הדבר – בהסכמה. בעת שרוצף השביל ניתן היה לעבור בו מחלקה המערבי של הרצלייה אל כביש החוף. בשנת 1994 אושרה תוכנית בנין עיר נוספת מכוחה הוקמה חומת בטון אקוסטית. בשל הקמת החומה לא ניתן עוד לעבור דרך השביל שהופקע לכביש החוף. מי שילך לאורך השביל לכיוון מזרח יגיע למבוי סתום המתוחם באותה חומה אקוסטית. בשנת 2006 פרסמה העירייה הודעת הפקעה של שטח השביל המדובר וייעוד ההפקעה לפי ההודעה – "שביל".

4.בשנת 2006 הגישו המערערים 1-2 לוועדה המקומית תוכנית להשבת השביל וקטע נוסף שהופקע - לייעודם המקורי – מגורים, ולביטול ההפקעה שטרם יצאה (נורמטיבית) אל הפועל. לטענת המערערים, מטרת ההפקעה של השביל הייתה לאפשר גישה לכביש החוף, ומשעה שגישה זו נחסמה על ידי החומה, מטרה זו אינה רלבנטית עוד. לכן, יש לשנות את התוכנית כך שהשביל יחזור למתכונתו המקורית ויהווה חלק בלתי נפרד מן החלקה אותה רכשו המערערים 1 ו-2. המערערים 1 ו-2 הבהירו כי אין הם מבקשים לבנות על השביל, אלא רק להרחיב את שטח הדשא שבחצרם. הם הצהירו כי הם יהיו מוכנים גם לרשום זיקת הנאה לטובת העירייה למקרה ויהיה צורך לגשת לחומה האקוסטית מסיבות שונות, כגון לצורך תיקונים. ואולם, הועדה המקומית לא נענתה לבקשתם לשינוי התוכנית. הוועדה עמדה על כך שביטול הייעוד ציבורי יש בו כדי לפגוע בפיתוח הציבורי בעתיד. עוד קבעה הוועדה כי השביל מרוצף ופנוי לתנועה, וגם משמש בפועל כגישה לרכב לבית השכן, הוא ביתם של משיבים 4-5. המערערים הגישו השגה על החלטה זו לוועדה המחוזית – אך השגתם נדחתה. על כן, הגישו המערערים 1 ו-2 עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי. בשלב מאוחר יותר צורפו לעתירה גם המערערים 3-5 שהם כאמור בעלים נוספים במושע בחלקה.

פסק דינו של בית המשפט המחוזי

5.המערערים שבו וטענו בבית המשפט המחוזי כי נוכח הקמת החומה, מטרת השביל נזנחה, ולמעשה כיום משמש השביל רק למעבר של כלי הרכב של המשיבים 4 ו-5 אל החניה שבביתם. לטענתם, החניה האמורה נבנתה שלא כדין על ידי קודמיהם של המשיבים 4-5. הכניסה ברכב לבית המשיבים הנזכרים הייתה אמורה להיות, לפי היתר הבניה, בצידו האחר של הבית, שאינו גובל בחלקתם של המערערים 1 ו-2. כן טענו המערערים כי אין מקום להביא בחשבון צרכי ציבור עתידיים. לכל היותר, אם וכאשר יתעוררו בעתיד צרכי ציבור, יהיה מקום להורות על הפקעה חדשה. המשיבים, מצידם, טענו כי החלטות ועדות התכנון סבירות ואין הצדקה להתערב בהן. לטענתם, מטרת ההפקעה לא נזנחה. השביל רוצף ותוחזק על ידי העירייה במשך שנים, משמש לייעודו כשביל ציבורי, ועשוי למלא בעתיד צרכים ציבוריים נוספים. המשיבים הוסיפו וטענו כי כאשר המערערים 1-2 רכשו את הבית ממנו הופקע השטח בשנת 2004, היו תוכניות בניין עיר האמורות בתוקף והמערערים היו מודעים לקיומן ותוכנן.

6.בית המשפט המחוזי פסק כי דין העתירה להידחות. בית המשפט קבע לא נזנחה המטרה הציבורית בהפקעה. שכן, לא נזנח הצורך הציבורי העתידי בשביל, גם אם לעת הזו הוא לא ממומש. בנוסף, אין מדובר בשיהוי המצדיק את ביטול ההפקעה ומכל מקום, המערערים רכשו את הנכס כשהם מודעים לכך שחלק מהשטח יועד להפקעה. כן קבע בית המשפט כי השביל מאפשר גישה לחומה האקוסטית לצרכי תחזוקה שוטפים. בית המשפט הוסיף וציין כי אם בעתיד יתברר שלא ניתן לממש את הפוטנציאל הציבורי בשביל, יהיה על מוסדות התכנון לשקול את ביטול ההפקעה עקב זניחת מטרתה. על כן, מצא בית המשפט כי החלטות מוסדות התכנון סבירות.

מכאן הערעור שבפנינו.

טענות הצדדים

7.המערערים השיגו על החלטת בית המשפט המחוזי ועיקר טענותיהם התייחסו לכך שההפקעה בוצעה לטובת שביל גישה להולכי רגל לכביש החוף. ואילו, מאחר ששביל זה נחסם על ידי חומה שהוקמה על פי תוכנית המונעת מעבר לכביש החוף – הצורך הציבורי פקע. המערערים הוסיפו וטענו כי אין תוכנית קונקרטית לשימושים אחרים בשביל, וממילא הודעת ההפקעה לא באה לשרת את תוכנית בניין העיר שכאמור נועדה להכשיר שביל גישה לכביש החוף. המערערים טענו גם כי יש להחזיר להם שטח בחלקה המזרחי של החלקה שהופקע בעבר על ידי מע"צ ואשר לטענתם, לא נוצל והובטח להם שהוא יוחזר. המשיבים, בתגובה, טענו ביחס לשביל כי מדובר בהחלטה תכנונית מקצועית סבירה שאין להתערב בה. יתרה מזו, כך טענו, תוכנית בניין העיר אינה מתייחסת לשביל כאל שביל גישה לכביש החוף אלא כאל "שביל" בלבד, וכי לשביל שימושים ציבוריים שונים. לעניין השטח שהופקע על ידי מע"צ, טענו המשיבים כי אין הוכחה לכך שמע"צ הסכימה להשיבו למערערים. על-כל-פנים, טענו המשיבים כי השטח האמור הוא חלק מרצועה שלמה של דרך, ואין מקום לבטל רק חלק מרצועה זו.

דיון והכרעה

8.לא ראינו מקום להתערב בקביעת בית המשפט המחוזי לפיה מטרת ההפקעה לא נזנחה. וזאת, גם לאחר שעיינו בשלל הטענות הנוספות שהוגשו לאחר הדיון שהתקיים בפנינו. פרשנות תוכנית בניין העיר שייעדה את השביל המדובר להפקעה, מביאה למסקנה כי מטרת ההפקעה לא נזנחה. תוכנית בנין עיר היא חיקוק, וככול חיקוק, פרשנותה נתונה לסמכותו של בית המשפט [ראו: ע"א 3213/97 נקר נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה, נ"ג (4) 625, 634 (1999); ע"א 8797/99 אנדרמן נ' ועדת הערר המחוזית לפי החוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, חיפה, פ"ד נו(2) 466, 474 (2001)]. במקרה זה, תוכנית בניין העיר הגדירה כי מטרת השטח המופקע היא "שביל", וכך גם הודעת ההפקעה. אומנם, מבחינה היסטורית השביל אכן נועד למעבר לכביש החוף, ולכך יש ביטוי בפרוטוקולים שונים ובמכתבים, וגם בעמדות של המשיבים בהליך. ואולם, בתוכנית בנין העיר החלה מדובר ב"שביל" סתם, בלי שנקבע באופן סטטוטורי כי השביל מיועד דווקא למעבר לכביש החוף. שבילים ציבוריים רבים מסתיימים בדרך ללא מוצא. העובדה שהשביל נחסם בפועל בקצהו האחר על ידי החומה אינה מבטלת את ייעודו כ"שביל", ואשר, כפי שציינה הועדה המקומית בהחלטתה, נועד לתת שירות לתושבי העיר הקיימים. ודוק: אין חולק כי בפועל המטרה ההיסטורית הייתה אכן ליצור שביל המוביל אל כביש החוף. ואולם, היעוד הסטטוטורי בתוכנית הוא "שביל". שביל, ולא שביל מעבר או שביל גישה.

9.בבואנו לפרש את התוכנית יש ליתן את הדעת בין השאר גם לכך שבתוכנית קודמת, שלא אושרה בסופו של דבר, אכן מדובר היה ב"שביל גישה לכביש החוף להולכי רגל". ואולם בתוכנית נשוא הדיון, זו משנת 1994, יועד השטח ל"שביל" סתם, אשר לצידו כללה התוכנית האמורה מערכת של שבילים נוספים בסביבה הקרובה [ראו: פרוטוקול הדיון בוועדה המחוזית בתוכנית הר/2161/מח ביטול הפקעה לדרך ושצ"פ, בעמוד 8]. באותה שנה, שנת 1994, אושרה תוכנית אחרת – תוכנית הר/1875 מכוחה הוקם הקיר האקוסטי. תוכנית זו לא קבעה הוראות אחרות בעניין השביל ולא בטלה את ייעודו. מכאן שהועדה המחוזית לא התכוונה בתוכניות משנת 1994 לבטל את ייעודו של השביל כ"שביל" סתם [ראו והשוו: עע"ם 70/08 סגל נ' עיריית הרצלייה (טרם פורסם, 19.8.2010)(להלן: עניין סגל)].

10.עיינו גם בתוכנית בגודל מלא שהועברה לנו לאחר הדיון, על פי בקשה שהגישו המערערים. אך, לא מצאנו בתוכנית זו "כיסוי" לטענה שהועלתה בבקשה להגשתה לפיה התשריט בגודלו המלא מעיד בבירור כי ייעודו ותכליתו של השביל הינו לפתיחת נתיב גישה לכביש החוף.

11.סעד של ביטול הפקעה יינתן רק במקרים חריגים. כך, נקבע כי אין לומר שמטרת ההפקעה נזנחה, אלא אם מדובר בחריגה קיצונית מגדר הסבירות [ראו למשל: עע"ם 3202/05 עיריית רמת השרון נ' גנין, סעיפים 11, 16-17 לפסק דינו של השופט פוגלמן (טרם פורסם, 24.5.2010); עניין סגל לעיל]. בענייננו – העירייה נטלה את הקרקע (לטענתה – בהסכמה) וריצפה אותה בפועל כשביל זמן ניכר לפני אישורה של התוכנית. דהיינו העירייה ממשה את מטרת ההפקעה עוד לפני אישור התוכנית ומאז, שימש השביל להולכי רגל ושימש מעבר לחניה של הבית השכן. גם כיום מותר להולכי רגל ורוכבי אופנים לעשות שימוש בשביל אף אם שימוש כזה בפועל הפך נדיר מאז הקמת החומה. גם מעבר לכלי רכב אינו נוגד, ככל שעלה מהליך זה, את השימוש המותר בשביל. על דרך העיקרון, ניתן להבין את תרעומת המערערים על כך שמה שהיווה חלק מהחלקה שרכשו המערערים משמש בפועל כגישה לחניה לא חוקית של המשיבים 4 ו-5. לעניין זה קשה שלא להזכיר כי כשהמערערים 1 ו-2 קנו את החלקה תוכנית ההפקעה כבר הייתה ידועה והשביל כבר רוצף בפועל, בלא שננקטו הליכי הפקעה. במקרה זה הקרקע המופקעת איננה נחלת אבותיהם של המערערים 1 ו-2. אך לא עניין זה מכריע את הכף. העיקר הוא שאין זה מקרה בו נזנחה מטרת ההפקעה. אין בקיומה של החומה האקוסטית כדי להעיד כי חלף מן העולם הצורך הציבורי בשביל. ככל שיש מחלוקת בין השכנים (המערערים מול המשיבים 4 ו-5) הראויה לבירור במישור האזרחי – שערי בתי המשפט פתוחים.

12.כשלעצמי, לא הייתי שוללת גם את צדקת הנימוק שעלה בועדות התכנון בדבר שמירת עתודה של שטחים לטובת הציבור כאשר יש בהם פוטנציאל שלא מומש במלואו. כגון, לדוגמא למקרים בהם ייעשה שימוש בשביל על מנת לחבר בין צדה המזרחי של הרצלייה לבין צדה המערבי באמצעות גשר עילי או תחתי, וכיוצא באלה.

13.העתירה המנהלית נסובה כאמור על קטע הפקעה נוסף. ואולם, לגביו לא הושמעו טענות על פה, ונראה כי הטענות בעניין קטע זה נזנחו. מכל מקום, לעניין קטע זה דעתי כדעת הערכאה הראשונה. אין לאפשר למערערים לתכנן מקטע אחד בלבד מתוך רצועה שלמה במצב דומה הנמצאת ברשות כמה בעלים.

14.הערעור נדחה. לא יהיה צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת קרקע חקלאית

 2. הקצאת קרקעות חקלאיות

 3. זיהום קרקע חקלאית

 4. שימוש בקרקע חקלאית

 5. קרקע חקלאית מופשרת

 6. קרקע חקלאית בהוד השרון

 7. מגרש בהוד השרון

 8. הכרזה על קרקע חקלאית

 9. קרקע חקלאית ברחובות

 10. גוש 8242 נתניה

 11. גוש 6681

 12. גוש 7709

 13. גוש 7710

 14. גוש 7703

 15. גוש 7696

 16. גוש 6699

 17. גוש 6682

 18. גוש 7706

 19. גוש 3946 ראשון לציון

 20. גוש 3865 גדרה

 21. גוש 191 אשדוד

 22. גוש 4374 רמלה

 23. גוש 7650 רעננה

 24. גוש 2004 אשדוד

 25. גוש 2073 אשדוד

 26. גוש 2448 אשדוד

 27. גוש 2791 אשדוד

 28. גוש 7661 רעננה

 29. גוש 7660 רעננה

 30. גוש 3865 קדרון

 31. גוש 7652 רעננה

 32. גוש 2015 אשדוד

 33. גוש 2002 אשדוד

 34. גוש 7649 רעננה

 35. גוש 7648 רעננה

 36. גוש 6680 שפיים

 37. גוש 6675 רשפון

 38. גוש 6581 רעננה

 39. גוש 6584 רעננה

 40. גוש 6588 רעננה

 41. גוש 6669 הרצליה

 42. גוש 6608 הרצליה

 43. גוש 6673 הרצליה

 44. גוש 6524 הרצליה

 45. גוש 6672 הרצליה

 46. גוש 6542 הרצליה

 47. גוש 6668 הרצליה

 48. גוש 6667 הרצליה

 49. גוש 7695 חלקה 9

 50. גוש 7291 הרצליה

 51. גוש 6682 הרצליה

 52. גוש 6590 הרצליה

 53. גוש 6591 הרצליה

 54. גוש 6605 הרצליה

 55. גוש 6606 הרצליה

 56. גוש 6607 הרצליה

 57. גוש 8038 שרונים

 58. גוש 6666 הרצליה

 59. גוש 6663 הרצליה

 60. גוש 6664 הרצליה

 61. גוש 6665 הרצליה

 62. חוף התכלת גוש 6606

 63. חוף התכלת הרצליה גוש 6607

 64. גוש 7595 כפר סבא

 65. גוש 6431 כפר סבא

 66. גוש 6679 חלקה 27

 67. גוש 6430 כפר סבא

 68. גוש 7622 כפר סבא

 69. גוש 6432 כפר סבא

 70. גוש 3743 גן רווה

 71. גוש 7691 חלקה 22

 72. גוש 7692 חלקה 44

 73. גוש 7863 קלנסווה

 74. גוש 4040 באר יעקב

 75. גוש 4041 באר יעקב

 76. גוש 3832 באר יעקב

 77. גוש 6679 חלקה 304

 78. גוש 6679 חלקה 337

 79. גוש 6675 חלקה 174

 80. גוש 10012 חלקה 24

 81. גוש 8025 אבן יהודה

 82. גוש 8024 אבן יהודה

 83. גוש 6413 הוד השרון

 84. גוש 6453 הוד השרון

 85. גוש 6679 חוף השרון

 86. גוש 6410 הוד השרון

 87. גוש 6407 הוד השרון

 88. גוש 6657 הוד השרון

 89. גוש 6573 הוד השרון

 90. גוש 6533 הוד השרון

 91. גוש 6444 הוד השרון

 92. גוש 8023 אבן יהודה

 93. גוש 8014 אבן יהודה

 94. גוש 6456 הוד השרון

 95. גוש 6572 הוד השרון

 96. גוש 6672 כפר שמריהו

 97. גוש 11594 קריית אתא

 98. גוש 7077 מתחם חסן ערפה

 99. גוש 8038 חלקה 25 שרונים

 100. בניה על קרקע חקלאית - כתב אישום

 101. קרקע חקלאית נוף כפרי פתוח

 102. קרקע חקלאית ייעוד לשמורת טבע

 103. גוש 3633 ראשון לציון / באר יעקב

 104. הפשרת קרקע חקלאית - תשלומי איזון

 105. גוש 7087 - דרום תל אביב העתידית (תא/5000)

 106. "הגוש הגדול" תל אביב - גוש 6621 חלקה 8

 107. טענות כנגד שווי שנקבע לדונם קרקע חקלאית

 108. הולקחש"פ - הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

 109. אפשרויות לאשר תכנית בקרקע חקלאית למטרה לא חקלאית

 110. חוק ההתיישבות החקלאית - סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים

 111. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון