גוש 6667 הרצליה

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא גוש 6667 הרצליה:

1.העותרת עותרת לביטול הפקעת קרקע, הידועה כחלקה 619 גוש 6667 (וכפועל יוצא מכך את יעודה הציבורי) שהיתה בבעלותה בטרם ההפקעה. ביטול זה מתבקש לנוכח העובדה כי עד היום לא מומשה מטרת ההפקעה.
ההפקעה בוצעה על פי תוכנית בנין עיר שפורסמה למתן תוקף ב- 7.3.73. על פי התוכנית יועדה החלקה שהופקעה להקמת בנייני ציבור תוך 3 שנים מיום אישורה הסופי של התוכנית.
בספטמבר 1974 הופקעה החלקה בפועל ונרשמה בלשכת רשום המקרקעין בבעלותה של עיריית הרצליה. בעקבות עסקה של "מכר ללא תמורה". מאז ועד היום על אף שחלפו למעלה מ- 30 שנה לא נעשה בקרקע זו, כמו גם בקרקעות סמוכות אחרות (חל' 602), כל שימוש למטרות עבורן היא הופקעה.
בנסיבות אלה, ובעיקר בשל השנים הארוכות שחלפו ללא עשיית כל שימוש לצרכי ציבור בקרקע, יש לטענת העותרת להצהיר על בטלות ההפקעה ולהורות על השבת זכות הבעלות בקרקע לעותרת.

את טענותיה מבססת העותרת על פסיקת בית המשפט העליון בשורת מקרים שצוטטו על ידה בהרחבה בסיכומיה.
המשיבות מתנגדות, כמובן, לעתירה ומעלות שורה של טענות, שיש בכל אחת מהן, לטענתן, להביא לדחיית העתירה אם ע"י הסף ואם לגופה.


2.עיינתי בנימוקי העותרת ובטענותיה כמו גם בטעמי ההתנגדות שהעלו המשיבות והגעתי למסקנה כי דין עתירה זו לדחייה.

לא ניתן לשלול טענת המשיבות, שלא נסתרה ע"י העותרת, לפיה התוכנית המפקיעה תוכננה ואושרה ביוזמת העותרת וחברה קבלנית נוספת, (נופים בע"מ) שאף לה היתה בעלות על חלק מהשטח המופקע.
מנהלי שתי החברות הסכימו ואישרו בחתימת ידם את התוכנית המפקיעה ותקנונה, כך שלא ניתן לאמור כי מדובר בתוכנית כפויה של הפקעה שבוצעה או יצאה לפעול בניגוד לרצון הבעלים.
זאת ועוד: התוכנית הגדילה את זכויות הבניה שהיו לעותרת בחלקה אחרת עליה חלה התוכנית, ע"י צמצום השטחים הציבוריים והגדלת אחוזי הבניה למגורים ובכך השביחה את ערך הקרקע בבעלותה.

נסיבות אלה אינן מצביעות על תוכנית מפקיעה שנעשתה בכפיה ובניגוד לרצון הבעלים.
העותרת, כמו גם הבעלים האחר של הקרקע המופקעת, לא נפגעו כלכלית ממעשה ההפקעה מהתכנית המפקיעה שכן, ערכן הכלכלי של זכויותיהם הקנייניות במגרשים אחרים הכלולים בתוכנית עלה כתוצאה ישירה מהוראת התוכנית, שהגדילה כאמור את אחוזי הבניה למגורים.

עובדות אלה, היינו הגדלת אחוזי הבניה כאמור לעיל, לא צויינו כלל על ידי העותרת בעתירתה. אף אם אין מדובר בהשבחה או בעליית ערך הקרקע, כפי שטוענת העותרת, ברור כי חובת הגילוי הנאות חייבה אותה לפרט עובדות אלה בעתירתה.
התעלמותה מעובדות אלה, יש בה כדי להשפיע על התייחסותו של בית המשפט לעתירה, במיוחד לנוכח העובדה כי מדובר בעובדות מהותיות שיש בהן כדי להאיר את העתירה באור שונה לחלוטין מהאור בו העירה אותה העותרת. לעתים יש בהתעלמות זאת כדי להביא לדחיית העתירה ולו מטעם זה (ראה עת"מ 1024/05) דרוגמן - משרד הפנים.

טוען ב"כ העותרת בהתייחסו להסכמת העותרת לתכניתו, כי לעותרת לא נותרה ברירה, אלא לתת הסכמתה לתוכנית ההפקעה וכי אין בעובדה כי ההפקעה נרשמה כעסקת מכר ללא תמורה, כדי לשלול את "אופיה הכפייתי" של התוכנית. מוסיף וטוען ב"כ העותרת כי כפיה היא כפיה וכזו היא אף אם העותרת נתנה לה הסכמתה.

3.אין דעתי כדעת העותרת.
העותרת מציינת בעתירתה (ס' 20) כי התוכנית הפוגעת נערכה ביזמתה ואולם ההסכמה ניתנה מחוסר ברירה.

אין בעובדה זו, היינו חוסר הברירה בפניה עמדה העותרת, (היא לא הוכחה כלל) כדי להצביע על תוכנית שנכפתה או אושרה בניגוד לרצונה של העותרת.
קיומה של "כפיה" כזו לא הוכח כלל ועיקר. נהפוך הוא: הנסיבות שהובאו בפני מעידות על שיתוף פעולה שהתקיים בין העותרת למשיבות ועל הסכמה מלאה שהושגה בין המשיבות לבין העותרת והחברה האחרת, אשר פעלו יחדיו לגיבוש והכנת התכנות, לרבות הפקעת השטחים במסגרתה.

לא די לטעון בסתמיות, וללא התבססות על נסיבות ועובדות שיצביעו על כך כי מדובר בתוכנית מפקיעה שנכפתה על העותרת שלא בהסכמתה על מנת להשתית עליו עתירה לביטול ההפקעה והשבתה לעותרת.

כאמור, מעיון בתוכנית המפקיעה עולה מסקנה לפיה הן העותרת והן חברת נופים בע"מ היו מעורבות בהכנת התוכנית ונתנו לה את הסמכתן.
משאלה הם פני הדברים, לא ניתן לאפיין את נטילת הקרקע במקרה זה כ"נטילה כפויה". הסברה של העותרת, אשר נתמך על ידי חוות דעת של שמאי מקרקעין, לפיו אין מדובר בהגדלת אחוזי בניה בחלקה אחרת במסגרת התוכנית המפקיעה, אלא בניצול אופטימלי של זכויות בניה שהיו קיימות ערב התוכנית. הסבר זה, אף אם ממש בו, אין בו כדי לשלול את אופיה של העסקה, שמהותה העברת קרקע לבעלות המשיבות בהסכמת העותרת ובמסגרת התוכנית המפקיעה, בין אם ניתנה עבור הסכמה זאת תמורה, ובין אם לאו.

4.בנסיבות אלה לא ניתן לבטל את "הפקעת" הקרקע ובוודאי לא את יעודה הציבורי, אשר נקבע בתוכנית בנין עיר ברת התוקף (הר/1118) עסקת ההעברה במסגרת תוכנית ההפקעה לא נעשתה כאמור, בכפיה ובניגוד לרצון העותרת ועל כן לא ניתן להחיל על מקרה זה ההלכות שנקבעו ע"י בתי המשפט, לפיהן כאשר בהפקעה "אמיתית", עסקינן היינו, במקרים של נטילת הקרקע בניגוד לרצון בעלים ניתן להורות על החזרת הקרקע לבעליה, אם יוכח כי מטרת ההפקעה (לשימוש ציבורי כזה או אחר) נזנחה במשך שנים רבות. (ראה למשל עת"מ 1376/06 רסקו - הועדה המחוזית ת"א).

5.זאת ועוד: אף אם אניח כי מדובר בהפקעה כפויה בניגוד לרצון העותרת (הנחה אשר כפי שהראיתי אינה מבוססת כלל ועיקר), אין עובדה זו מצדיקה ביטול ההפקעה שכן לא הוכח כי מטרת ההקפעה נזנחה במשך שנים רבות.
על מרבית השטח המופקע, הרשום ע"ש עיריית הרצליה, קיימת כיום גינה המשמשת את הציבור הרחב. חלקים ממנו. אמנם "סופחו" שלא כדין ע"י בעלי קרקעות סמוכים, אך עיריית הרצליה נקטה ונוקטת נגד ה"מספחים" הליכים משפטיים לפינויים והחזרת החזקה בשטחים אלה לרשותה, ובאמצעותה לרשות הציבור הרחב.
לא ניתן לומר בנסיבות אלה כי הרשות שהפקיעה הקרקע, אינה עושה בה שימוש לצרכי ציבור ו/או כי זנחה את מטרת ההפקעה.

טוען ב"כ העותרת כי הצהרת המשיבות כי על מרבית השטח המופקע קיימת גינה, הינה "אמירה בעלמא וללא כל בסיס" וכי אין בשטח כל גינה.
את טענתה זו מבססת העותרת על תצלומים שצירף לעתירה (נספח ג' לעתירה) מהם ניתן להתרשם, לטענתה, כי מדובר בשטח פתוח ובלתי מנוצל אשר נזנח למעשה על ידי המפקיעה, ולא נעשה בו כל שימוש. אלא שמתצלומים שצירפו המשיבות לתשובתן (נספח ז' לעתירה) ניתן להתרשם שאכן המקום משמש כגינה נטועת עצים לפחות בחלק המצולם, כשאלה הם פני הדברים לא ניתן לקבוע על יסוד הראיות, קרי, התצלומים שהוצגו בפני ע"י שני הצדדים, כאשר כל צד מצלם את השטח מזוית הראייה הנוחה לו, כי המשיבות זנחו את מטרת ההפקעה.

6.בהקשר זה יש לציין כי טענת העותרת, לפיה מטרת ההפקעה על פי התוכנית, היתה הקמת מבני ציבור ולא גן ציבורי, ולפיכך ניתן לומר כי מטרת ההפקעה הוזנחה, בכל מקרה, הועלתה לראשונה בעתירה זו.
טענה זו לא נטענה ע"י העותרת במשך עשרות השנים בהן שימש השטח המופקע כגינה ציבורית. העותרת לא עשתה בטענה זאת שימוש במשך עשרות בשנים בהן שימש השטח המופקע כגינה ציבורית. היא העלתה אותה לראשונה לפני מספר שנים בלבד בעת שהעלתה את הדרישה לבטל את ההפקעה. עמדה זו של העותרת, אשר היתה מחוקה במשך שנים רבות מפנקס רשם החברות, מחזקת אף היא את ההרתרשמות כי "ההפקעה" או העברת השטח לעיריית הרצליה, נעשתה בהסכמה ולמעשה ביוזמת העותרת, בתמורה להגדלת שטחי ו/או אחוזי בניה בשטחים אחרים שהיו בבעלותה ואשר נכללו בתוכנית ו/או בתמורה אחרת שניתנה לה. מטעם זה נמנעה העותרת מלהלין, במשך שנים ארוכות, על "הזנחת" מטרת ההפקעה כביכול, אשר מצדיקה את ביטול ההפקעה.
אך לאחרונה "נזכרה" העותרת, או בא כוחה בעובדה כי מדובר היה מבחינה פורמלית בהפקעה במסגרת נסיונותיה להחזיר לבעלותה את השטחים, על אף "תמורה" שקיבלה עבור הפקעה זו. לשם כך "החייתה" את עצמה על ידי ביטול מחיקתה מפנקס רשם החברות.

משכך אין מקום להעתר לבקשתה אף מטעמים אלה.

7.לאור כל האמור לעיל סבור אני כי דין העתירה להידחות.
העותרת תשלם למשיבות 1-2 הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 40,000 ש"ח בצירוף מע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת קרקע חקלאית

 2. הקצאת קרקעות חקלאיות

 3. זיהום קרקע חקלאית

 4. שימוש בקרקע חקלאית

 5. קרקע חקלאית מופשרת

 6. קרקע חקלאית בהוד השרון

 7. מגרש בהוד השרון

 8. הכרזה על קרקע חקלאית

 9. קרקע חקלאית ברחובות

 10. גוש 8242 נתניה

 11. גוש 6681

 12. גוש 7709

 13. גוש 7710

 14. גוש 7703

 15. גוש 7696

 16. גוש 6699

 17. גוש 6682

 18. גוש 7706

 19. גוש 3946 ראשון לציון

 20. גוש 3865 גדרה

 21. גוש 191 אשדוד

 22. גוש 4374 רמלה

 23. גוש 7650 רעננה

 24. גוש 2004 אשדוד

 25. גוש 2073 אשדוד

 26. גוש 2448 אשדוד

 27. גוש 2791 אשדוד

 28. גוש 7661 רעננה

 29. גוש 7660 רעננה

 30. גוש 3865 קדרון

 31. גוש 7652 רעננה

 32. גוש 2015 אשדוד

 33. גוש 2002 אשדוד

 34. גוש 7649 רעננה

 35. גוש 7648 רעננה

 36. גוש 6680 שפיים

 37. גוש 6675 רשפון

 38. גוש 6581 רעננה

 39. גוש 6584 רעננה

 40. גוש 6588 רעננה

 41. גוש 6669 הרצליה

 42. גוש 6608 הרצליה

 43. גוש 6673 הרצליה

 44. גוש 6524 הרצליה

 45. גוש 6672 הרצליה

 46. גוש 6542 הרצליה

 47. גוש 6668 הרצליה

 48. גוש 6667 הרצליה

 49. גוש 7695 חלקה 9

 50. גוש 7291 הרצליה

 51. גוש 6682 הרצליה

 52. גוש 6590 הרצליה

 53. גוש 6591 הרצליה

 54. גוש 6605 הרצליה

 55. גוש 6606 הרצליה

 56. גוש 6607 הרצליה

 57. גוש 8038 שרונים

 58. גוש 6666 הרצליה

 59. גוש 6663 הרצליה

 60. גוש 6664 הרצליה

 61. גוש 6665 הרצליה

 62. חוף התכלת גוש 6606

 63. חוף התכלת הרצליה גוש 6607

 64. גוש 7595 כפר סבא

 65. גוש 6431 כפר סבא

 66. גוש 6679 חלקה 27

 67. גוש 6430 כפר סבא

 68. גוש 7622 כפר סבא

 69. גוש 6432 כפר סבא

 70. גוש 3743 גן רווה

 71. גוש 7691 חלקה 22

 72. גוש 7692 חלקה 44

 73. גוש 7863 קלנסווה

 74. גוש 4040 באר יעקב

 75. גוש 4041 באר יעקב

 76. גוש 3832 באר יעקב

 77. גוש 6679 חלקה 304

 78. גוש 6679 חלקה 337

 79. גוש 6675 חלקה 174

 80. גוש 10012 חלקה 24

 81. גוש 8025 אבן יהודה

 82. גוש 8024 אבן יהודה

 83. גוש 6413 הוד השרון

 84. גוש 6453 הוד השרון

 85. גוש 6679 חוף השרון

 86. גוש 6410 הוד השרון

 87. גוש 6407 הוד השרון

 88. גוש 6657 הוד השרון

 89. גוש 6573 הוד השרון

 90. גוש 6533 הוד השרון

 91. גוש 6444 הוד השרון

 92. גוש 8023 אבן יהודה

 93. גוש 8014 אבן יהודה

 94. גוש 6456 הוד השרון

 95. גוש 6572 הוד השרון

 96. גוש 6672 כפר שמריהו

 97. גוש 11594 קריית אתא

 98. גוש 7077 מתחם חסן ערפה

 99. גוש 8038 חלקה 25 שרונים

 100. בניה על קרקע חקלאית - כתב אישום

 101. קרקע חקלאית נוף כפרי פתוח

 102. קרקע חקלאית ייעוד לשמורת טבע

 103. גוש 3633 ראשון לציון / באר יעקב

 104. הפשרת קרקע חקלאית - תשלומי איזון

 105. גוש 7087 - דרום תל אביב העתידית (תא/5000)

 106. "הגוש הגדול" תל אביב - גוש 6621 חלקה 8

 107. טענות כנגד שווי שנקבע לדונם קרקע חקלאית

 108. הולקחש"פ - הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

 109. אפשרויות לאשר תכנית בקרקע חקלאית למטרה לא חקלאית

 110. חוק ההתיישבות החקלאית - סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים

 111. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון