גוש 6669 הרצליה

המשיבים 1 ו-2 (להלן: "המוכרים") היו במועדים הרלוונטיים הבעלים של דירת מגורים ברחוב גלי התכלת 48 בהרצליה, הידוע כחלקה 177 בגוש 6669.

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא גוש 6669 הרצליה:

1. זוהי תובענה שהוגשה בדרך של המרצת פתיחה שבה מתבקש בית המשפט ליתן סעד הצהרתי על פיו הסכם המכר שנערך בין המבקשת לבין המשיבים 1 ו-2 הינו תקף וכל ההתחייבויות בו מחייבות גם את המשיבים 3 ו-4.

כמו כן, מתבקש בית המשפט למנות את באי כוח המבקשת ככונסי נכסים לקונים מאוחרים ולעשות בשמם את כל הדרוש לשם העברת הרישום בפנקסי המקרקעין על שם המבקשת.

כן, מתבקש בית-משפט להעביר על שם המבקשת את זכויות הקונים המאוחרים - אשר המבקשת היא בעליה - בהתאם להסכם מכר שנערך בינה לבין המשיבים 1 ו-2 וכן להימנע מעשיית כל דיספוזיציה בחלק שרכשה המבקשת מהמשיבים 1 ו-2 ונרשם על שמם של המשיבים 3 ו-4.

ואלה העובדות הצריכות לעניין:

2. המשיבים 1 ו-2 (להלן: "המוכרים") היו במועדים הרלוונטיים הבעלים של דירת מגורים ברחוב גלי התכלת 48 בהרצליה, הידוע כחלקה 177 בגוש 6669, וכן הבעלים של שטח בלתי-מסוים בחלקה 560 בשיעור של 1,191 מ"ר, מתוך כלל החלקה ששטחה 17,351 מ"ר.

3. ביום 11.8.92 נחתם הסכם שיתוף (נספח א' להמרצת הפתיחה) בין כל הבעלים במושע של חלקה 560, אשר מטרתו הייתה להבטיח שימוש ייחודי לכל אחד מבעלי הנכסים הנמצאים מזרחית לחלקה 560.

הטעם לחתימת הסכם השיתוף היה רצונם של בעלי המבנים שבתיהם נמצאים ממזרח לחלקה, שמול ביתו של כל אחד מהם תהיה חלקת קרקע ממערב באופן שישקיף על הים, ובכך יהיה רצף גיאוגרפי בין חלקת האדמה לבין הבית.

4. בהסכם השיתוף הביעו הצדדים את הסכמתם לחתום על הסכמי חכירה לתקופה של 999 שנה, אשר תעגן את אופן השימוש וההצמדה האמורים - כזכות קניינית וכתחליף לזכות הבעלות, אשר בהיעדר פרצלציה לא ניתן היה לבצעה.

5. קודם לשנת 1977 רכשה המבקשת את החלקות 175 ו-176 בגוש 6669. המבקשת ביקשה לרכוש מבעלי חלקת 560 חלקים בלתי-מסוימים בחלקה זו על מנת שגם לה יהיה רצף גיאוגרפי בין חלקתה לבין החלק היחסי בחלקה 560.

6. בשנת 1997 התקיימו מגעים בין המבקשת לשאר בעלי הזכויות בחלקה 560, ובכללם המוכרים. בסופו של דבר נחתם הסכם בין המבקשת לבין המוכרים, על פיו נמכר למבקשת על ידי המוכרים שטח של 146 מ"ר מתוך 1,191 המ"ר שהיו בבעלותם בחלקה 560.

7. בשל קשיים במימוש הסכם השיתוף הגישה המבקשת ביום 28.5.1997 תובענה בהמרצת פתיחה (ה"פ 910/96), שבסופה ניתן פסק דין המאשר את הסכם השיתוף והקובע כי באי כוח המבקשת ימונו ככונסי נכסים לביצוע הסכם השיתוף (נספחים ג' ו-ה' להמרצת הפתיחה).

עסקה זו דווחה לשלטונות המס, ואלה הנפיקו (ביום 6.8.1998) אישור מס שבח על העסקה (נספח ד/2 להמרצת הפתיחה).

8. בשנת 1999 החלו מגעים בין המוכרים לבין המשיבים 3 ו-4 (להלן: "הרוכשים") למכירת ביתם.


בתאריך 31.5.1999 נחתם בין המוכרים לבין הרוכשים הסכם (נספח א' לתשובת המשיבים 1 ו-2) שבו הוגדר הנכס הנמכר כך:

"הואיל והמוכרים הינם הבעלים הרשומים של בית מגורים ומוקף גינה הנמצא ברחוב גלי התכלת 48, הרצליה פיתוח הידוע כחלקה 177 בגוש 6669 וחלק בלתי-מסוים בחלקה 560 גוש 6669 (כמפורט בנסח הטאבו המצורף בזה פחות החלק היחסי שנמכר כמפורט בסעיף 2(ד) להלן) שיוחד בהסכם שיתוף כפי שיפורט להלן למוכרים באופן בלעדי ומשמש כגינה של דירת המגורים (להלן: הנכס)."

בסעיף 2(ד) לאותו הסכם נאמר כך:

"במהלך שנת 1997 מכרו הבעלים המשותפים חלקים בלתי-מסויימים מחלקה 560 לבעלים של חלקות 175 ו-176 אשר לקח על עצמו את כל ההתחייבויות על פי הסכם השיתוף ובכך הצטרף אף הוא לקבוצה המוכרת כבעלים המשותפים כאילו היה צד להם בעת החתימה על הסכם הרכישה של החלקה המשותפת בחתימה על הסכם השיתוף."

בסעיף 3 לאותו הסכם, תחת הכותרת "הצהרות הקונה אודות חלקה 560", נאמר:


"הקונה מצהיר בזאת כדלקמן:
א) כי הובהר לו המצב המשפטי ו/או התכנוני של חלקה 560 לרבות קיומה של הפקעה על ידי עיריית הרצליה וקיומו של הסכם שיתוף המחייב את הקונה לכל דבר ועניין. למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל תניות הסכם השיתוף יחשבו כחלק בלתי נפרד מהסכם זה ויחייב את הקונה ולמעשה נכנס הקונה בנעלי המוכרים בכל הנוגע להסכם השיתוף...
ב) כי הוא בדק את החלקה הייחודית שבבעלות המשותפת והחלקה המשותפת וכי אין ולא תהיינה לו כל טענה כלפי המוכרים כנגד מצבם הפיזי, המשפטי והתכנוני..."

בסעיף 25 להסכם נאמר:

"הקונה שב ומצהיר כי הוא ראה ובדק את הנכס וסביבתו לרבות כל האמור לגבי חלקה 560, את התב"ע ואת התוכניות על הנכס והסביבה ואין ולא תהיינה לו כל טענה כלפי המוכרים בגין מצבו של הנכס מכל בחינה שהיא.....
והוא קונה את הנכס כפי שהוא (AS IS) על כל המשתמע בכך ובכך הוא מחליף את המוכרים בכל ההליכים, הזכויות והחובות לגבי הנכס וסביבתו. בהתאם לכך חוזר ומאשר הקונה כי נהיר לו טיב הזכויות שירכוש מאת המוכרים על פי הסכם זה ובפרט ביחס לזכויותיו של הקונה בחלקה 560."
(כל ההדגשות אינן במקור - נ.א.)

9. ביום 23.9.1999 רשמו באי כוח המוכרים והרוכשים בלשכת רישום המקרקעין את עסקת המכר. בא כוח המוכרים חתם על שטרי המכר בשם המוכרים. ובשם הרוכשים חתמה באת כוחם. לגבי חלקה 560 נרשם שטח של 1,191 מטר, מבלי שהופחת ממנו אותו חלק שמכרו המוכרים למבקשת, קודם לכן. יצוין כי לגבי השטח המופחת לא נרשמה כל הערת אזהרה באשר לזכותה של המבקשת.

10. בתחילת שנת 2004, כשבא כוח המבקשת ביקש להשלים את העברת רישום הזכויות על שמה בלשכת רישום המקרקעין בנתניה, הסתבר לו כי נרשם על שם הרוכשים חלקה 560 הכוללת גם את אותו חלק שנמכר קודם לכן (נסח הרישום - נספח ז' להמרצת הפתיחה).

11. בא כוח המבקשת פנה לבא כוח המוכרים בטרם הגשת התביעה והלה הודיע לו כי מדובר בטעות סופר שנפלה ברישום וכי המוכרים לא מכרו את אותו חלק שכבר לא היה ברשותם (נספח ט' להמרצת הפתיחה).

בא כוח המבקשת אף פנה לבאת כוח הרוכשים וזו השיבה לו כך:

"לא חלה עלי חובת הטרדת מרשי על לא עוול בכפו.... כידוע היטב עסקת מכר מקרקעין נשלמת ותמה אך ורק עם ביצוע הרישום בפנקסי המקרקעין." (נספח ט"ו להמרצת הפתיחה)

בנסיבות אלה הוגשה התובענה שבפני.

דיון


האם מדובר בעסקאות נוגדות?

12. מלכתחילה צוין בתובענה (סעיף 10 לכתב התובענה) כי תוצאת התנהגות המשיבים היא ביצוע עסקאות נוגדות. זאת, שכן - בניגוד להסכם מפורש בין המוכרים ובין המבקשת - מכרה זו את אותו נכס פעם שניה, והדבר מהווה עסקה נוגדת כאמור בסעיף 9 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין").

בסיכומיה חזרה המבקשת על טענה זו, אולם הפעם בשפה רפה - שכן המשיבים 1 ו-2 הבהירו שלא מכרו כלל את אותו נכס שנמכר למבקשת קודם לכן. ולפיכך הטענה נטענה למען הזהירות בלבד (ראו: סעיפים 3 ו-19 לסיכומי המבקשת).

המשיבים 1 ו-2, מצדם, שללו טענה זו כבר בתשובתם להמרצת הפתיחה (סעיפים 32-28). בסיכומיהם הבהירו באופן חד-משמעי כי אין מדובר בעסקאות נוגדות, שכן אלו יכולות להתקיים רק במצב בו בעל הזכות במקרקעין עשה הסכם נוגד בין שניים לגבי אותו נכס, ואילו הם לא מכרו את אותו נכס שמכרו למבקשת למשיבים 3 ו-4.

המשיבים 3 ו-4 טוענים כנגד התנהגות משיבים 1 ו-2 וכנגד המבקשת כי נהגו בחוסר תום לב משלא רשמו הערת אזהרה על דבר העסקה הקודמת שנעשתה, ומשכך לא יכלו לדעת מה ארע עם החלק שנמכר למבקשת. וכך אמרו בסיכומיהם (עמ' 6 לסיכומי המשיבים 3 ו-4):

"בהימנעותה מעשיית כל האפשר לרישומה של הערת אזהרה הניחה המבקשת את התשתית ל"תאונה המשפטית" שבעסקאות הנוגדות. בידה היה למנוע זאת והיא לא עשתה כן. בכך עקרונית יש משום מחדל שלא בתום לב."

13. אקדים ואציין כי לא הוכח בפני כי המשיבים 1 ו-2 עשו עסקאות נוגדות לגבי אותו נכס. למעשה הוכח היפוכו של דבר, ואפרט:

כאשר מכרו המשיבים 1 ו-2 למשיבים 3 ו-4 את הנכס חזרו, חזור והבהר, בצורה המפורשת ביותר האפשרית כי הם מוכרים את יתרת חלקת 560 שבבעלותם - דהיינו בהפחתת אותו חלק שרכשה המבקשת קודם לכן.

כפי שפירטתי בפרק העובדות, בסעיף 8 דלעיל, הובהר לרוכשים בארבעה סעיפים שונים בחוזה המכר כי המוכר מוכר רק את חלקיו שלו - דהיינו שאינו מוכר את החלק שכבר מכר קודם לכן למבקשת. הקונה הצהיר כי ברור לו המצב המשפטי של חלקה 560, לרבות קיומו של הסכם השיתוף - לרבות המכר למבקשת - הגורע מחלקה זו את חלקה של המבקשת.
המשיבים 3 ו-4 הצהירו בחתימתם על החוזה כי הם בדקו את הנכס לרבות את כל האמור לגבי חלקה 560 וכי הם רוכשים את הנכס במצבו "AS IS" וכי נהיר להם טיבם של הזכויות שרכשו ובפרט הזכויות הנותרות בחלקה 560.

14. לפיכך, החלק שנמכר על פי החוזה איננו כולל את אותו חלק שנמכר למבקשת קודם לכן על ידי המשיבים 1 ו-2, והוא נגרע באופן ברור ומפורש על פי חוזה הרכישה מזכויות המוכרים וממילא מזכויות הרוכשים - המשיבים 3 ו-4 - שאינם יכולים לקנות אלא את מה שיש למוכר להציע למכירה. לכן אין מדובר במי שמכר את אותן זכויות באותו נכס פעמיים, באופן הגורע מזכויותיו של אחר - אשר לו מכר קודם לכן.

אין אנו מצויים אפוא בהוראת סעיף 9 לחוק המקרקעין ואין הוא חל בענייננו.

לפיכך, הוראותיו של הסכם המכר לגבי פעולה בתום לב ובתמורה והשאלה האם העסקה נרשמה או לאו אינן נדרשות לעניין שבפנינו, שכן איננו מצויים בסיטואציה האמורה בסעיף הנ"ל. מעיון בחוזה לא יכול להיות ספק שאותו חלק מחלקה 560 לא הוצע כלל למכירה, גם לא ניתן היה למכרו משום שהזכויות לא היו עוד אצל המשיבים 1 ו-2 וממילא גם לא נרכש על ידי הרוכשים - המשיבים 3 ו-4.

מהות העסקה בין המשיבים 1 ו-2 למשיבים 3 ו-4

15. בטרם אבחון מה נמכר לרוכשים, אציין כי המשיבים 3 ו-4 - הגם שהקדימו והגישו תצהיר בתיק - לא התייצבו לעדות כלל. תצהיריהם נמשכו מן התיק ומטעמם העידה באת כוחם דאז, עורכת הדין שמעונוב, אשר נוכחה בעת גיבוש העסקה.

עו"ד שמעונוב העידה כי היא זו שתרגמה ללקוחותיה את טיבו של ההסכם, שכן הם אינם דוברי השפה העברית.

היא גם העידה, שקיבלה את הנספחים להסכם ובכללם את הסכם השיתוף של חלקה 560 וכן הסכם בוררות שהתנהל בין הצדדים להסכם השיתוף. היא הבחינה שיש אי-התאמה בין פסק הבוררות לבין הסכם השיתוף ופנתה לבאי כוח המשיבים 1 ו-2 כדי להבהיר את דבר אי-ההתאמה.


עו"ד שמעונוב אף אישרה בעדותה בבית-המשפט (עמ' 47 לפרוטוקול) כי הלקוחות שלה והיא חתמו על ההסכם הקובע שמורידים להם חלק מסוים ממה שרשום בנסח הטאבו לגבי חלקה 560. עוד העידה שלקוחותיה היו אדישים לחלוטין לגודל השטח המופחת. מרשיה והיא לא בדקו כלל מהו השטח אותו הם רוכשים דה-פקטו, וגם עתה - לאחר שנודע להם שחלק מהשטח נמכר למבקשת - לא עשו כל מדידה של השטח.

כמו כן, העידה כי יתכן שראתה את פסק הדין ב-ה"פ 910/96 קודם לחתימת ההסכם, ואף על פי כן לא ביררה איזה חלק בהסכם הופחת כתוצאה מהמכר למבקשת (עמ' 48 לפרוטוקול). לדבריה, פנתה לבאי כוח המשיבים 1 ו-2 ואלו לא נתנו לה תשובות מספקות. היא לא סברה שמתפקידה לפנות לבאי כוח המבקשת, אלא בחרה להסתמך על נסח הרישום.

כשנשאלה (עמ' 50 לפרוטוקול): "ההסכם לא מחייב אותך?"

השיבה:
"לא מחייב אותי. אנו קנינו כמו שהוא. לא הייתה מדידה."

ובהמשך כשנשאלה:

"את חתמת על אישור כאמור [שטר המכר - נ.א.] את רואה באותו יום שעו"ד שיין [בא כוח המשיבים 1 ו-2 - נ.א.] חותם על שטר מכר שמכיל את כל החלקים הרשומים בנסח הטאבו ללא כל הפחתה ולא עלה בדעתך שאת צריכה לשאול אותו פוזיטיבית האם בוטלה אותה עסקת מכר דוהור-לוי?"

השיבה:

"מי שהכין את השטרות זה משרדו של עו"ד שיין ומי שחתם על השטר זה עו"ד שיין בעצמו ומי שביצע את הרישום זה עו"ד צירקין מטעמו ואני אפילו לא נכנסתי לחדר של המפקחת וישבתי בפרוזדור עם עו"ד צירקין. אני רק אימתתי את החתימות של מרשי ועו"ד שיין, שבמסירת החזקה הוא הביא את השטרות איתם וחתם בפני ואני סבורה שאם עו"ד שיין עם כל כך הרבה ניסיון, אני בטוחה שלא הוא טיפל בהנפקת השטרות האלה ועו"ד שיין יודע על מה הוא חותם ולעו"ד שיין אין צורך להסביר בדיוק על מה הוא חותם, וכשהעסקה נרשמה בטאבו בנתניה גם עו"ד מטעם עו"ד שיין היה ואישר את החלקים ולא בדק אם זה הועבר או לא."

עולה אפוא, כי הגם שיש להניח שבאת כוח הרוכשים בדקה את שטרי המכר כדי לוודא שמלוא הזכויות של מרשיה נרשמו - כפי שמצופה ממנה לעשות - בחרה שלא לברר מדוע קיים שוני בין הסכם המכר לבין הרישום בשטרי המכר.

16. אין כל ספק כי לו הייתה המבקשת רושמת הערת אזהרה עת רכשה את חלקה בחלקה 560, היה נמנע הרישום המוטעה. אין גם כל ספק שלו היו מפנים המשיבים 1 ו-2 את שימת לב המבקשת לכך שטרם נרשמה הערת אזהרה ובכוונתם למכור את יתרת המכר לצד ג', גם אז היה נמנע הרישום המוטעה.

יחד עם זאת, משקבעתי שהמשיבים 1 ו-2 לא מכרו את אשר לא היה להם, והקפידו בניסוח החוזה הקפדה יתרה כדי להבהיר שהמכר איננו כולל את החלק שכבר נמכר בעבר, הרי שמדובר בטעות ברישום, גרידא.

אמנם עסקה במקרקעין טעונה רישום, כמצוות הוראת סעיף 7 לחוק המקרקעין, אולם - "העסקה נגמרת ברישום" (כלשון הסעיף הנ"ל). לעולם אין העסקה מתחילה ברישום. הגם שהרישום הוא קונסטיטוטיבי, אין ביכולתו ליצור זכויות יש מאין.

הרישום במרשם המקרקעין נועד לשקף את הזכויות שנרכשו בעסקה החוזית שקדמה לרישום. מטרתו להכריז על אותן הזכויות שהועברו בחוזה בכתב ולעגנם כלפי כולי עלמא, כמצוות הוראת סעיף 8 לחוק המקרקעין.

משכך, לא יכלו המשיבים 3 ו-4 לרכוש זכויות בנכס שכלל לא נמכר להם, הגם אם זה נרשם על שמם בשוגג. החוזה הוא העיקר והרישום המכריז עליו הוא פועל יוצא ממנו.

באת כוח הרוכשים הסבירה כי, הגם שהרשום היה שונה מהחוזה, הניחה מספר הנחות לשוני בין ההסכם לרישום. אף אחת מהנחותיה של באת כוח הרוכשים אינה מעוגנת בהסכם הכתוב. במקום להניח הנחות שאין בינן לבין המציאות דבר, היה עליה לפנות לחוזה הכתוב או לבא כוח המבקשת ולבדוק שאכן הרישום משקף את אשר סוכם ונמכר.

אכן, באי כוח המשיבים 1 ו-2 שגו כאשר כתבו בשטרי המכר שהם מוכרים את חלקם של המשיבים 1 ו-2 בחלקה 560 כפי שהיה בטרם נמכר חלק זה למבקשת, אבל אין בכך כדי להקנות זכויות במקרקעין למי שלא רכש אותם.


המשיבים 3 ו-4 ידעו היטב כי לא רכשו את כל חלקי חלקה 560 שהייתה למוכרים קודם לכן, גם אם לא ידעו במדויק כמה נגרע ממנה. היה עליהם לעמוד על כך שהרישום ישקף נכונה את רכישתם ולא לנצל את העובדה שבא כוח המשיבים 1 ו-2 רשם בשגגה את אשר רשם.

בטרם סיום, אציין כי תמוה בעיני שבאי כוח המשיבים 3 ו-4 - שהיו יכולים לחסוך את כל ההתדיינות המשפטית, שכן הם ידעו היטב מה נרכש - במקום להכיר בטעות, שאמנם אין הם אחראים ליצירתה, יכולים היו לשתף פעולה לתיקונה ולמנוע בכך את כל ההתדיינות המשפטית הנ"ל.

לסיכום

17. חוזה המכר ברור ומפורש, על פיו מכרו המוכרים לרוכשים קרקע שמשטחה הופחת חלק מחלקה 560 שנמכר קודם לכן למבקשת.

בשל רישום שגוי על ידי בא כוח המשיבים 1 ו-2 בשטרי המכר נרשם בלשכת רישום המקרקעין רישום שאינו משקף את מצב הזכויות הנכון, כאילו המשיבים 3 ו-4 הינם בעלי אותו חלק שכלל לא נמכר להם, אלא נמכר למבקשת.

לפיכך, ימונה בא כוח המבקשת ככונס נכסים על מנת שיוכל לעשות בשמה של המבקשת והמשיבות 3 ו-4 את כל הדרוש להעברת הרישום בפנקסי המקרקעין של הזכויות שנמכרו למבקשת בחלקה 560 ולגרוע חלק זה מהרישום השגוי שנרשם על שם המשיבות 3 ו-4.

המשיבים 3 ו-4 ישלמו למבקשת הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין בסך של 40,000 + מע"מ, ובצירוף ריבית והצמדה כחוק מהיום ועד מועד התשלום בפועל.

לא ראיתי לנכון להטיל על המשיבים 1 ו-2 כל הוצאות, שכן מלכתחילה הסכימו שהרישום ישונה ללא התדיינות משפטית.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת קרקע חקלאית

 2. הקצאת קרקעות חקלאיות

 3. זיהום קרקע חקלאית

 4. שימוש בקרקע חקלאית

 5. קרקע חקלאית מופשרת

 6. קרקע חקלאית בהוד השרון

 7. מגרש בהוד השרון

 8. הכרזה על קרקע חקלאית

 9. קרקע חקלאית ברחובות

 10. גוש 8242 נתניה

 11. גוש 6681

 12. גוש 7709

 13. גוש 7710

 14. גוש 7703

 15. גוש 7696

 16. גוש 6699

 17. גוש 6682

 18. גוש 7706

 19. גוש 3946 ראשון לציון

 20. גוש 3865 גדרה

 21. גוש 191 אשדוד

 22. גוש 4374 רמלה

 23. גוש 7650 רעננה

 24. גוש 2004 אשדוד

 25. גוש 2073 אשדוד

 26. גוש 2448 אשדוד

 27. גוש 2791 אשדוד

 28. גוש 7661 רעננה

 29. גוש 7660 רעננה

 30. גוש 3865 קדרון

 31. גוש 7652 רעננה

 32. גוש 2015 אשדוד

 33. גוש 2002 אשדוד

 34. גוש 7649 רעננה

 35. גוש 7648 רעננה

 36. גוש 6680 שפיים

 37. גוש 6675 רשפון

 38. גוש 6581 רעננה

 39. גוש 6584 רעננה

 40. גוש 6588 רעננה

 41. גוש 6669 הרצליה

 42. גוש 6608 הרצליה

 43. גוש 6673 הרצליה

 44. גוש 6524 הרצליה

 45. גוש 6672 הרצליה

 46. גוש 6542 הרצליה

 47. גוש 6668 הרצליה

 48. גוש 6667 הרצליה

 49. גוש 7695 חלקה 9

 50. גוש 7291 הרצליה

 51. גוש 6682 הרצליה

 52. גוש 6590 הרצליה

 53. גוש 6591 הרצליה

 54. גוש 6605 הרצליה

 55. גוש 6606 הרצליה

 56. גוש 6607 הרצליה

 57. גוש 8038 שרונים

 58. גוש 6666 הרצליה

 59. גוש 6663 הרצליה

 60. גוש 6664 הרצליה

 61. גוש 6665 הרצליה

 62. חוף התכלת גוש 6606

 63. חוף התכלת הרצליה גוש 6607

 64. גוש 7595 כפר סבא

 65. גוש 6431 כפר סבא

 66. גוש 6679 חלקה 27

 67. גוש 6430 כפר סבא

 68. גוש 7622 כפר סבא

 69. גוש 6432 כפר סבא

 70. גוש 3743 גן רווה

 71. גוש 7691 חלקה 22

 72. גוש 7692 חלקה 44

 73. גוש 7863 קלנסווה

 74. גוש 4040 באר יעקב

 75. גוש 4041 באר יעקב

 76. גוש 3832 באר יעקב

 77. גוש 6679 חלקה 304

 78. גוש 6679 חלקה 337

 79. גוש 6675 חלקה 174

 80. גוש 10012 חלקה 24

 81. גוש 8025 אבן יהודה

 82. גוש 8024 אבן יהודה

 83. גוש 6413 הוד השרון

 84. גוש 6453 הוד השרון

 85. גוש 6679 חוף השרון

 86. גוש 6410 הוד השרון

 87. גוש 6407 הוד השרון

 88. גוש 6657 הוד השרון

 89. גוש 6573 הוד השרון

 90. גוש 6533 הוד השרון

 91. גוש 6444 הוד השרון

 92. גוש 8023 אבן יהודה

 93. גוש 8014 אבן יהודה

 94. גוש 6456 הוד השרון

 95. גוש 6572 הוד השרון

 96. גוש 6672 כפר שמריהו

 97. גוש 11594 קריית אתא

 98. גוש 7077 מתחם חסן ערפה

 99. גוש 8038 חלקה 25 שרונים

 100. בניה על קרקע חקלאית - כתב אישום

 101. קרקע חקלאית נוף כפרי פתוח

 102. קרקע חקלאית ייעוד לשמורת טבע

 103. גוש 3633 ראשון לציון / באר יעקב

 104. הפשרת קרקע חקלאית - תשלומי איזון

 105. גוש 7087 - דרום תל אביב העתידית (תא/5000)

 106. "הגוש הגדול" תל אביב - גוש 6621 חלקה 8

 107. טענות כנגד שווי שנקבע לדונם קרקע חקלאית

 108. הולקחש"פ - הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

 109. אפשרויות לאשר תכנית בקרקע חקלאית למטרה לא חקלאית

 110. חוק ההתיישבות החקלאית - סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים

 111. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון