גוש 6682 הרצליה

בעתירה ציין העותר שלושה מספרי גושים בהרצליה: גוש 6682, גוש 6670 וגוש 6669.

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא גוש 6682 הרצליה:

לפניי בקשת ב"כ העותר ליתן פסק דין בעתירה, בהעדר תגובה של המשיב ולאחר ארכות רבות שניתנו לצורך כך ותוך הפרה בוטה של החלטות בית המשפט.

להלן השתלשלות העניינים.

ביום 7.4.08 הגיש העותר את העתירה על פי חוק חופש המידע. בעתירה ביקש העותר לברר פרטים אודות הזכויות של משפחת "אלקורי/עבד-אלחי/משאקי" באזור הרצליה בכלל ובאזור "סידני עלי" בפרט. העותר ציין בעתירה כי משפחתו התגוררה באזור סידני עלי, ועברה להתגורר בטירה, כאשר יש לה עדיין זכויות באדמות שהשאירה מאחוריה. בעתירה ציין העותר שלושה מספרי גושים בהרצליה: גוש 6682, גוש 6670 וגוש 6669.

בתגובה מקדמית לעתירה, המשיב טען כי "לא הצליח לאתר בספריו וברישומיו זכויות לפי הנתונים המפורטים בעתירה". המנהל ציין כי ערך חיפוש הן על פי שם העותר ומספר תעודת הזהות שלו, הן על פי השמות ומספרי הגושים שנזכרו בעתירה, אך לא העלה דבר.

העותר הגיב לתגובה זו כאשר טענתו המרכזית היא כי לא ניתן לדעת האם המנהל אכן בדק ולא הצליח לאתר את הזכויות. אז ביקש העותר: "לגלות את כל המידע "ההיסטורי" אודות החלקות והגושים באזור "סידני עלי" נשוא כתב העתירה, ואת כל פרטי בעלי הזכויות של שטחים אלה מהערבים שהתגוררו שם לפני הגולה, כי העותר בטוח עד מאוד כי פרטיו ופרטי בני משפחתו יהיו מנויים במידע נרחב זה במיוחד כאשר קבר סבו נותר עד עצם היום באזור זה אליו עולה העותר ובני משפחתו לביקור מדי שנה כמסורת משפחתית"

עוד טען העותר כי ביקר במשרדי המנהל אצל אדם המכונה "אבו יוסף" וזה בדר עבורו את המידע המבוקש, מסר לו כי מידע כאמור נמצא בידי המנהל, אך הוסיף וטען, כי יש צורך בצו מבית המשפט בכדי למסור מידע זה לעותר.

התיק נקבע לדיון ליום 30.10.08. בדיון סוכם כי ב"כ העותר יודיע לב"כ המשיב מהי רשימת הגושים והחלקות של האזור לגביו מתבקש המידע. עוד נקבע כי ב"כ המשיבה תודיע לב"כ העותר, בתוך 30 ימים מיום שתקבל רשימה זו, האם יש אפשרות לאתר את מספרי הגושים והחלקות ההסטוריים ולצידם את בעלי הזכויות שלפי ההסדר, ואם ניתן לאתר את המידע, תודיע את עמדתה לגבי העברתו לעותרים עוד קבעתי כי רק לאחר מכן יינתנו הנחיות באשר להמשך הדיון בעתירה.

בהמשך להחלטה זו,הודיע ב"כ העותר למשיב (במכתב מיום 9.11.08) כי הוא מבקש פרטים לגבי גוש 6682 בהרצליה (אזור סידני עלי). מאחר ובתיק בית המשפט לא הוגשה כל בקשה מאז, הנחתי כי המידע התקבל לשביעות רצון העותר. לאור זאת, ניתנה ביום 12.12.08 החלטה לפיה יודיעו הצדדים עד ליום 1.1.09 האם יש צורך בהמשך דיון בעתירה. עוד קבעתי שאם לא תתקבל הודעה כאמור תמחק העתירה.

ביום 31.12.08 התקבלה הודעת המשיב. המשיב בהודעתו טען כי יש צורך במספרי חלקות ולא די במספר הגוש בלבד. עוד טען המנהל כי לאחר הדיון התברר כי הייתה חליפת מכתבים בין ב"כ העותר למינהל בנוגע לחלקה 3 בגוש 6669 וחלקות 5 ו-6 בגוש 6670. בעקבות אותה פנייה, שקדמה להגשת העתירה נערכה בדיקה מקיפה במינהל, שארכה זמן ובסופה פרט המינהל את הזכויות ההסטוריות בחלקות הרלבנטיות. המשיב צרף את מכתב התשובה שנשלח לב"כ העותר ביום 6.2.08. המנהל טען כי העותר, בחוסר תום לב, לא ציין לפני בית המשפט כי פנה בעבר וקיבל תשובה מפורטת. לא זו אף זו, העותר טען בעתירה כי לא קיבל כל תשובה לבקשותיו, על אף מכתב התשובה המפורט שנשלח לעותר חודשיים לפני הגשת העתירה.

הוריתי לעותר להגיב לתגובת המשיב ובעיקר בנוגע לתשובת המינהל מיום 6.2.08. בהחלטה הוריתי לעותר להגיב האם די במידע הכלול במכתב כדי לייתר את העתירה (גם אם יתברר כי באותו מועד לא הגיע המכתב לידיו).

העותר הגיב ביום 30.12.08. לטענתו לא קיבל את אותו מכתב שנשלח אליו לכאורה ביום 6.2.08 (אכן לא צורפה ע"י המשיב כל ראיה לכך כי בזמנו נשלח המכתב האמור). לדבריו, אותו מסמך אינו מתייחס לגוש 6682, לגביו הודיע העותר כי הוא מעוניין במידע בעקבות הדיון שהתקיים, ולכן אין בתוכנו של מכתב זה כדי לייתר את העתירה ואת הסיכום אליו הגיעו הצדדים בדיון.

עוד טען העותר כי אין בידיו מספרי חלקות וכי הוא מבקש את המידע לגבי גוש 6682 כולו.

לאור האמור ניתנה החלטה ביום 13.4.09 לפיה ב"כ המשיב תודיע לבית המשפט בתוך 30 ימים מאותו מועד האם יש בידי המינהל מידע לגבי בעלי הזכויות בגוש 6682, וכי אם יש מידע כזה, יקבע מועד לדיון, בו יוצג המידע לבית המשפט ותינתן החלטה האם יש מקום להעבירו לעותר. המשיב לא הגיב בעקבות החלטה זו, וביום 2.9.09, בעקבות פניות ב"כ העותר קבעתי כדלקמן:

"בהחלטתי מיום 13.4.09 הוריתי למשיב להודיע בתוך 30 יום מאותו מועד האם יש בידי המינהל מידע לגבי בעלי הזכויות בגוש 6682. המשיב טרם הודיע כאמור. אני מאפשרת למשיב להגיב בתוך 14 ימים נוספים.
לא יגיב המשיב יקבע מועד לדיון ואם יתברר כי הדיון היה מיותר ישא המשיב בהוצאות".

המשיב לא הגיב גם להחלטה זו וביום 13.7.10 הגיש ב"כ העותק בקשה למתן פסק דין, לאור העובדה שהמשיב אינו מקיים את החלטות בית המשפט. בהחלטתי מיום 20.7.10 אפשרתי למשיב להגיב בתוך 30 ימים מאותו מועד. המשיב שוב לא הגיב וביום 2.1.2011 הוגשה בקשה נוספת למתן פסק דין.

אכן מדובר בזלזול חמור ביותר של המשיב בהחלטות בית המשפט במשך קרוב לשנתיים.

לאור האמור, ולאחר שניתנו למשיב אינספור הזדמנויות, לפנים משורת הדין להגיב, מתעורר החשש שמא המשיב אכן מתחמק ממתן מענה להחלטת בית המשפט, ולעותר.

על כן ניתן בזאת פסק דין לפיו המשיב ימסור לעותר בתוך 30 ימים מהיום את הפירוט ההיסטורי של כל המחזיקים בכל החלקות בגוש 6682 בהרצליה (אזור סידני עלי) וזאת בליווי תצהיר לאימות המידע הנמסר.

לאור הפניות החוזרות ונשנות שנדרש להן ב"כ העותר, ולאור הזלזול של המשיב בהחלטות בית המשפט, אני מחייבת את המשיב בהוצאות העותר בסכום של 35,000 ₪. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת קרקע חקלאית

 2. הקצאת קרקעות חקלאיות

 3. זיהום קרקע חקלאית

 4. שימוש בקרקע חקלאית

 5. קרקע חקלאית מופשרת

 6. קרקע חקלאית בהוד השרון

 7. מגרש בהוד השרון

 8. הכרזה על קרקע חקלאית

 9. קרקע חקלאית ברחובות

 10. גוש 8242 נתניה

 11. גוש 6681

 12. גוש 7709

 13. גוש 7710

 14. גוש 7703

 15. גוש 7696

 16. גוש 6699

 17. גוש 6682

 18. גוש 7706

 19. גוש 3946 ראשון לציון

 20. גוש 3865 גדרה

 21. גוש 191 אשדוד

 22. גוש 4374 רמלה

 23. גוש 7650 רעננה

 24. גוש 2004 אשדוד

 25. גוש 2073 אשדוד

 26. גוש 2448 אשדוד

 27. גוש 2791 אשדוד

 28. גוש 7661 רעננה

 29. גוש 7660 רעננה

 30. גוש 3865 קדרון

 31. גוש 7652 רעננה

 32. גוש 2015 אשדוד

 33. גוש 2002 אשדוד

 34. גוש 7649 רעננה

 35. גוש 7648 רעננה

 36. גוש 6680 שפיים

 37. גוש 6675 רשפון

 38. גוש 6581 רעננה

 39. גוש 6584 רעננה

 40. גוש 6588 רעננה

 41. גוש 6669 הרצליה

 42. גוש 6608 הרצליה

 43. גוש 6673 הרצליה

 44. גוש 6524 הרצליה

 45. גוש 6672 הרצליה

 46. גוש 6542 הרצליה

 47. גוש 6668 הרצליה

 48. גוש 6667 הרצליה

 49. גוש 7695 חלקה 9

 50. גוש 7291 הרצליה

 51. גוש 6682 הרצליה

 52. גוש 6590 הרצליה

 53. גוש 6591 הרצליה

 54. גוש 6605 הרצליה

 55. גוש 6606 הרצליה

 56. גוש 6607 הרצליה

 57. גוש 8038 שרונים

 58. גוש 6666 הרצליה

 59. גוש 6663 הרצליה

 60. גוש 6664 הרצליה

 61. גוש 6665 הרצליה

 62. חוף התכלת גוש 6606

 63. חוף התכלת הרצליה גוש 6607

 64. גוש 7595 כפר סבא

 65. גוש 6431 כפר סבא

 66. גוש 6679 חלקה 27

 67. גוש 6430 כפר סבא

 68. גוש 7622 כפר סבא

 69. גוש 6432 כפר סבא

 70. גוש 3743 גן רווה

 71. גוש 7691 חלקה 22

 72. גוש 7692 חלקה 44

 73. גוש 7863 קלנסווה

 74. גוש 4040 באר יעקב

 75. גוש 4041 באר יעקב

 76. גוש 3832 באר יעקב

 77. גוש 6679 חלקה 304

 78. גוש 6679 חלקה 337

 79. גוש 6675 חלקה 174

 80. גוש 10012 חלקה 24

 81. גוש 8025 אבן יהודה

 82. גוש 8024 אבן יהודה

 83. גוש 6413 הוד השרון

 84. גוש 6453 הוד השרון

 85. גוש 6679 חוף השרון

 86. גוש 6410 הוד השרון

 87. גוש 6407 הוד השרון

 88. גוש 6657 הוד השרון

 89. גוש 6573 הוד השרון

 90. גוש 6533 הוד השרון

 91. גוש 6444 הוד השרון

 92. גוש 8023 אבן יהודה

 93. גוש 8014 אבן יהודה

 94. גוש 6456 הוד השרון

 95. גוש 6572 הוד השרון

 96. גוש 6672 כפר שמריהו

 97. גוש 11594 קריית אתא

 98. גוש 7077 מתחם חסן ערפה

 99. גוש 8038 חלקה 25 שרונים

 100. בניה על קרקע חקלאית - כתב אישום

 101. קרקע חקלאית נוף כפרי פתוח

 102. קרקע חקלאית ייעוד לשמורת טבע

 103. גוש 3633 ראשון לציון / באר יעקב

 104. הפשרת קרקע חקלאית - תשלומי איזון

 105. גוש 7087 - דרום תל אביב העתידית (תא/5000)

 106. "הגוש הגדול" תל אביב - גוש 6621 חלקה 8

 107. טענות כנגד שווי שנקבע לדונם קרקע חקלאית

 108. הולקחש"פ - הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

 109. אפשרויות לאשר תכנית בקרקע חקלאית למטרה לא חקלאית

 110. חוק ההתיישבות החקלאית - סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים

 111. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון