גוש 7652 רעננה

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא גוש 7652 רעננה:

א. עובדות
1. הצדדים מתגוררים בבית המשותף הבנוי על המקרקעין הידועים כחלקה 171 בגוש 7652. שטח החלקה בכללותה 695 מ"ר.2. הבית המכיל 2 דירות נרשם כבית משותף ביום 5.11.78 בפנקס הבתים המשותפים שבלשכת רישום המקרקעין בפ"ת, כאשר שטחה הבנוי של כל דירה בבית 51.90 מ"ר. לכ"א מהדירות הוצמד חלק בלתי מסוים ברכוש המשותף בשיעור מחצית. לבית תקנון מוסכם הקובע כי שינוי או תוספת לדירה לא ישנו את החלק של הדירה ברכוש המשותף.

3. התובעים נרשמו כחוכרים לגבי דירה מס' משנה 171/1 בעוד הנתבעים רשומים כחוכרים לגבי דירה מס' משנה 171/2. הדירות (שתיהן) רשומות בבעלותה של רשות הפתוח.

4. בכתב תביעתם (סעיף 17) עותרים התובעים ליתן צו עשה המורה לנתבעים להסיג גבול אחזקתם לאחור באופן שהחזקה של כ"א מהצדדים תהא בדיוק מחצית, קרי 347.5 מ"ר מחצית משטח המגרש.
בסעיף 18 לכתב התביעה עותרים התובעים לצוות על הנתבעים יחד ולחוד לשלם לתובעים כל הסכומים ששלמו ביתר לממ"י בגין החזקה לא שוויונית במקרקעין.

5. בבש"א 3192/04 הוריתי על רישום צו לפי תקנה 31 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) תש"ל-1969 וזאת עד למתן פס"ד.

6. ביום 8.11.04 הגישו התובעים בקשה לתקון כתב תביעה (בש"א 4711/04) באופן שלכתב התביעה יתווסף רכיב והוא סעד כספי של תשלום דמי שמוש ראויים עבור שמוש בשטח שעשו הנתבעים בשטח העודף לפי חישובם של התובעים.
בהחלטה מיום 9.11.04 קבעתי שבקשה זו תשמע בישיבת ק. משפט שנקבעה למחרת היום. בישיבת ק. משפט האמורה אמרה ב"כ התובעים בסוף עמוד 3 לפרטיכל כי אנחנו (קרי, התובעים ד.ג.) לא מעוניינים לקבל פיצוי אלא לקבל חזרה את הקרקע. התובע החרה החזיק אחרי ב"כ ובעמ' 4 בראשו הודיע:
"אני לא רוצה מהנתבע כסף אלא את השטח שלי. אני רוצה אותו דבר כמו שלו".נ

7. מכל האמור בסעיף 6 אני מסיק כי התובעים חזרו בהם מהבקשה לתקון ואני מורה על דחייתה. לפיכך, גם האמור בסעיף 31 לסכומי התובעים כמו גם השורה האחרונה לסכומי תגובתם ככל שהם נוגעים לסעד כספי נדחים.

8. נוכח הצהרות התובע ופרקליטתו בישיבת ק. המשפט כפי שהדבר בא לבטוי בסעיף 6 לעיל הצעתי לצדדים הסדר דיוני לפיו כל צד יסכם טיעוניו ועל בסיס הטיעונים המשפטיים ינתן פס"ד.
הצדדים הסכימו להצעתי זו וניתן לה תוקף של צו שיפוטי.

ב. הדיון
1. התובעים טוענים כי:
א. אם נעיין בתרשים מדידה שצרפו לסכומיהם נבחין על נקלה כי הנתבעים מחזיקים חזקה יחודית בשטח העולה על מחצית המגרש.
ב. הנתבעים נדרשו לשנות את גבול החזקתם על ידי התובעים. הם מסרבים לעשות כן, ולפיכך לא נותרה להם ברירה אלא לתבוע המגיע להם עפ"י הדין.
ג. הם לא היו מודעים שנים רבות לטעות שנעשתה ורק בשנת 1999 שעה שעשו היוון התברר להם כי חרף האמור בהודעת ההוון לפיה הם משלמים עבור 347.50 מ"ר, אין ברשותם שטח כה רב.
ד. הנתבעים מחזיקים ב-55.50 מ"ר השייכים להם ולפיכך על הנתבעים להשיב לנתבעים את ששייך להם.
ה. יש לדחות טענת ההתיישנות הבאה מפי הנתבעים משום שבמקרקעין מוסדרים עסקינן ובהם אין התיישנות.
ו. יש לדחות טענת השיהוי הבאה מפי הנתבעים.
ז. העובדה כי המקרקעין בבעלות רשות הפתוח אין בה כדי לאיין את זכותם לבקש כי מקרקעין המוחזקים ע"י הנתבעים שלא כדין יצורפו לשטחם של התובעים.ב2. הנתבעים טוענים כי:
א. בין הצדדים אין יריבות. המקרקעין בבעלות רשות הפתוח ולכן אין הוראות פרק ה' בדבר שיתוף במקרקעין חלות בענייננו.
ב. יש לדחות את התביעה על הסף. הם מחזיקים בשטחם כפי שהוא כיום משך 30 שנה. המציאות בשטח הינה ישנה ולא נוצרה על ידם לפיכך, התביעה התיישנה.
ג. קיים השתק המונע מהתובעים לתבוע את שהם תובעים. הצדדים התנהגו כפי שהתנהגו משך שנות דור ואין לשנות מצב זה כיום.
ד. התביעה של התובעים למתן צו להצמדה יחודית אינו ממין העניין הם מתנגדים לכך נחרצות והיא אינה בסמכות בימ"ש זה.
ה. החלוקה בשטח נוצרה ע"י התובעים והצדדים הקימו במשותף את הגדר המפרידה ביניהם שהיא חליפתה של גדר קודמת.
ו. הם רכשו את חלקתם במצב הנתון לא שינו דבר.
ז. הם נכונים לבצע הצמדה עפ"י המצב הפיזי בשטח כיום.

3. תחילה אדון בטענות הסף של הנתבעים ולאחר מכן אעבור לדון בטענות הצדדים לגופן.

4. העדר יריבות
נפלה בין הצדדים מחלוקת באשר להעדר יריבות. התובעים טוענים כי העובדה שהמקרקעין בבעלות רשות הפתוח, אין בה לכשעצמה כדי להשפיע על היריבות ביניהם. אכן צודקים התובעים בנקודה זו. הצדדים חוכרים כ"א לגבי דירתו. ללא קשר לחכירה של כ"א מהצדדים יוחסה מחצית בלתי מסוימת לכ"א מהדירות. טועים הנתבעים כי פרק השיתוף לא חל עקב היות הצדדים חוכרים.
פרק השיתוף אינו חל הואיל ובבית משותף עסקינן, ולגביו קבע המחוקק בסעיף 56 לחוק המקרקעין, כי ביחס לרכוש המשותף לא יחול פרק ה' של חוק המקרקעין הדן בשיתוף המקרקעין.
כיוון שכך, הטענה בדבר חוסר יריבות נדחית.

5. התיישנות
טוענים הנתבעים כי יש לדחות את התביעה מחמת התיישנות. ביחס לטענה זו הוסיפו הנתבעים וטענו כי התובעים כשלו בהוכחת טיעונם בדבר היות המקרקעין - מקרקעין מוסדרים.
אף בשאלה זו דעתי כדעת התובעים. אכן מדובר במקרקעין מוסדרים. אם הם לא היו כאלו, הדבר היה בא לבטוי בנסח הרישום בציון העובדה כי מדובר בגוש שומה ספר/דף. אוכל אף לומר (בתוקף תפקידי הקודם כמפקח על רישום המקרקעין בפ"ת) כי אין בתחומי העיר רעננה (בה מצויים המקרקעין) מקרקעין שאינם מוסדרים. כיוון שכך, במקרקעין מוסדרים אין התיישנות והבקשה לדחיה על הסף בגין התיישנות נדחית.

6. השתק
טוענים הנתבעים כי התובעים מנועים מכח השתק לתבוע דבר מה מהם נוכח העובדה כי הם שותפים למצב מכח התנהגותם משך 30 שנה, והעובדה כי כיום נתבררה להם עובדה כלשהיא לא תהיה להם לרועץ.
אני מוכן לקבל לצורך הדיון בטענת הסף את טענת התובעים כי העובדה שהם סברו בטעות כי עד היום הם מחזיקים במחצית החלקה אינה נכונה. עיון בתסריט המצורף לסכומי התובעים מוכיח ביתר בירור את שעולה מתסריט הבית המשותף. המגרש אינו רגולרי והמבנה שנבנה עליו בהתאם למצבו ההסטורי ביום רישום הנכס בבית משותף אינו בנוי (כבמקרים רבים הידועים לח"מ) בדיוק בקו האמצע של המקרקעין.
7. העדר עילה
הנתבעים טוענים כי התובעים סותרים עצמם מיניה וביה. פעם טוענים כי הרכוש רכוש משותף ואח"כ מבקשים להעביר להחזקתם היחודית 55.50 מ"ר מתוך שטחם של הנתבעים. לטעמי, מפרשים הנתבעים שלא כהלכה את טיעוני התובעים לצורך הטענה המקדמית ולכן טענה מקדמית זו נדחית.

8. לגופה של תביעה
א. לאחר שקראתי את סכומי הצדדים אני בא למסקנה כי דין התביעה להדחות לגופה כפי שיפורט להלן.
ב. צודק ב"כ הנתבעים כי על פני הדברים (ולא הוכח אחרת) כי לכ"א מהצדדים הוחכר שטח מבונה של 51.90 מ"ר ועוד מחצית בלתי מסוימת של רכוש בלתי מסוים הלא הוא הרכוש המשותף.ו
האחרון אינו יחידת משנה 171/3 אף כי בבתים המשותפים הישנים הוא מכונה כך. כיום "נרשם" הרכוש המשותף כפי שצריך היה להרשם מלכתחילה כיחידת רישום אפס משום שעפ"י הגדרתו רכוש משותף הינו שיורי (כל מה שאינו דירה).נ
ג. לדירות לא נרשמה כל הצמדה שהיא חרף קיומו של תקנון מוסכם לבית ולכן לא יכולים התובעים לתבוע להעביר לחזקתם דבר שלא הוכיחו כי הוחכר להם.
ד. העובדה כי התובעים נדרשים לשלם דמי חכירה לממ"י (המנהל את מקרקעי רשות הפתוח). לפי שטח 342.50 מ"ר אינה מעניינם של הנתבעים.
האחרונים לא גבו דבר מה מהתובעים ואם נגבה סכום כסף גבוה מהתובעים יתכבדו ויתבעו ממי שגבה מהם סכומים שלא כדין.
ה. בבימ"ש זה נדונה תביעה שהמצב בה היה קשה יותר. לכל דירה הוצמד שטח מחצית החלקה ובפועל עקב בניה שלא על קו האמצע נדרש המחזיק בשטח לא לו להסיג גבולו ע"מ שהמציאות בשטח תשקף את המציאות הרישומית והתביעה שם נדחתה (ראו לענין זה ת.א. כפ"ס 1617/97 ירון ודורית גבר נ. לסלו יוסף ואח' לא פורסם והוא בערעור לפני ביהמ"ש המחוזי).ב
הדברים כאן קל וחומר. לאיש לא הוצמד דבר והחזקה היחודית שכל צד מחזיק זה שנות דור הינה חזקה הגיונית בהתאם לתנאי הבניה - הפיזית בשטח - שכאמור לא נבנתה במדויק על קו האמצע המחלק את החלקה לשניים.
ו. לא יהיה באמור בסעיף ה' לשנות ולקבוע כי אחוזי הבניה הקיימים ו/או שיהיו בעתיד לא יהיו שווים (מחצית לכ"א), בכך מודים גם התובעים.
העובדה כי התובעים יצטרכו לבנות, אם בכלל, בניה צפופה יותר בחלק המוחזק על ידם אינה פרי מעשה או מחדל של הנתבעים. הם לא עשו מאומה כשם שהתובעים לא היו שותפים למחדל כלשהו משך השנים.
ז. לא מקובלת עלי הגדרת הנתבעים כפולשים או מסיגי גבול ביחס לתובעים. האחרונים כאמור לא הוכיח החכרה של 342.50 מ"ר ואין בכוחו של חשבון דמי חכירה/היוון להקנות זכויות קנין. אם נפלה טעות בחשבון עניין זה יוכל לבוא על תיקונו במישור היחסים שבין התובעים לממ"י כמנהל נכסי הבעלים.
ח. ב"כ התובעים צרפה לסכומיה פס"ד בפשרה שניתן על ידי בתיק 31/93 של לשכת המפקח על רישום מקרקעין בנתניה (שעה שכהנתי בלשכה זו כמפקח). שם הצלחתי, במה שנכשלתי כאן, להביא את הצדדים לידי הסכם ופשרה והפשרה קבלה תוקף של פס"ד. המקרה כאן שונה עקב מצבו הפיזי של הבית ביחס למגרש.
ט. בכתב התביעה התבקשתי לצוות על הריסת חדר שבנו הנתבעים בקטע המוחזק על ידם. בסכומיהם עתירה זו נזנחה (וטוב שכך) בעוד התובעים עותרים למינוי מומחה מטעם ביהמ"ש לבצוע חלוקה שוויונית. סעד זה נתבקש לראשונה בסכומים, חזר ונשנה בסכומי התגובה, אין לו מקום בנסיבות הבית והמקום, ואני דוחה אותו גם לגופו.

ג. לסיכום

1. העולה מן המקובץ כי דין התביעה להדחות.

2. נוכח דחיית כל טענות הסף מחד, וקבלת עמדת הנתבעים לגופה של תובענה מאידך, וע"מ שלא להחריף את היחסים שביניהם, אני קובע שכל צד ישא בהוצאותיו.

3. הצו שניתן בבש"א 3192/04 לרשמת המקרקעין בפ"ת בטל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת קרקע חקלאית

 2. הקצאת קרקעות חקלאיות

 3. זיהום קרקע חקלאית

 4. שימוש בקרקע חקלאית

 5. קרקע חקלאית מופשרת

 6. קרקע חקלאית בהוד השרון

 7. מגרש בהוד השרון

 8. הכרזה על קרקע חקלאית

 9. קרקע חקלאית ברחובות

 10. גוש 8242 נתניה

 11. גוש 6681

 12. גוש 7709

 13. גוש 7710

 14. גוש 7703

 15. גוש 7696

 16. גוש 6699

 17. גוש 6682

 18. גוש 7706

 19. גוש 3946 ראשון לציון

 20. גוש 3865 גדרה

 21. גוש 191 אשדוד

 22. גוש 4374 רמלה

 23. גוש 7650 רעננה

 24. גוש 2004 אשדוד

 25. גוש 2073 אשדוד

 26. גוש 2448 אשדוד

 27. גוש 2791 אשדוד

 28. גוש 7661 רעננה

 29. גוש 7660 רעננה

 30. גוש 3865 קדרון

 31. גוש 7652 רעננה

 32. גוש 2015 אשדוד

 33. גוש 2002 אשדוד

 34. גוש 7649 רעננה

 35. גוש 7648 רעננה

 36. גוש 6680 שפיים

 37. גוש 6675 רשפון

 38. גוש 6581 רעננה

 39. גוש 6584 רעננה

 40. גוש 6588 רעננה

 41. גוש 6669 הרצליה

 42. גוש 6608 הרצליה

 43. גוש 6673 הרצליה

 44. גוש 6524 הרצליה

 45. גוש 6672 הרצליה

 46. גוש 6542 הרצליה

 47. גוש 6668 הרצליה

 48. גוש 6667 הרצליה

 49. גוש 7695 חלקה 9

 50. גוש 7291 הרצליה

 51. גוש 6682 הרצליה

 52. גוש 6590 הרצליה

 53. גוש 6591 הרצליה

 54. גוש 6605 הרצליה

 55. גוש 6606 הרצליה

 56. גוש 6607 הרצליה

 57. גוש 8038 שרונים

 58. גוש 6666 הרצליה

 59. גוש 6663 הרצליה

 60. גוש 6664 הרצליה

 61. גוש 6665 הרצליה

 62. חוף התכלת גוש 6606

 63. חוף התכלת הרצליה גוש 6607

 64. גוש 7595 כפר סבא

 65. גוש 6431 כפר סבא

 66. גוש 6679 חלקה 27

 67. גוש 6430 כפר סבא

 68. גוש 7622 כפר סבא

 69. גוש 6432 כפר סבא

 70. גוש 3743 גן רווה

 71. גוש 7691 חלקה 22

 72. גוש 7692 חלקה 44

 73. גוש 7863 קלנסווה

 74. גוש 4040 באר יעקב

 75. גוש 4041 באר יעקב

 76. גוש 3832 באר יעקב

 77. גוש 6679 חלקה 304

 78. גוש 6679 חלקה 337

 79. גוש 6675 חלקה 174

 80. גוש 10012 חלקה 24

 81. גוש 8025 אבן יהודה

 82. גוש 8024 אבן יהודה

 83. גוש 6413 הוד השרון

 84. גוש 6453 הוד השרון

 85. גוש 6679 חוף השרון

 86. גוש 6410 הוד השרון

 87. גוש 6407 הוד השרון

 88. גוש 6657 הוד השרון

 89. גוש 6573 הוד השרון

 90. גוש 6533 הוד השרון

 91. גוש 6444 הוד השרון

 92. גוש 8023 אבן יהודה

 93. גוש 8014 אבן יהודה

 94. גוש 6456 הוד השרון

 95. גוש 6572 הוד השרון

 96. גוש 6672 כפר שמריהו

 97. גוש 11594 קריית אתא

 98. גוש 7077 מתחם חסן ערפה

 99. גוש 8038 חלקה 25 שרונים

 100. בניה על קרקע חקלאית - כתב אישום

 101. קרקע חקלאית נוף כפרי פתוח

 102. קרקע חקלאית ייעוד לשמורת טבע

 103. גוש 3633 ראשון לציון / באר יעקב

 104. הפשרת קרקע חקלאית - תשלומי איזון

 105. גוש 7087 - דרום תל אביב העתידית (תא/5000)

 106. "הגוש הגדול" תל אביב - גוש 6621 חלקה 8

 107. טענות כנגד שווי שנקבע לדונם קרקע חקלאית

 108. הולקחש"פ - הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

 109. אפשרויות לאשר תכנית בקרקע חקלאית למטרה לא חקלאית

 110. חוק ההתיישבות החקלאית - סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים

 111. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון