גוש 7660 רעננה

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא גוש 7660 רעננה:

בפנינו ערר בעניינה של החלטת הועדה המקומית לתו"ב רעננה מיום 19/9/04, בה סירבה לבקשה למתן היתר לסככה לגידול כלבים בחלקה 64, גוש 7660, המהווה שטח חקלאי מצפון לעיר רעננה.

את החלטתה נימקה הועדה המקומית בכך כי על פי תכנית מתאר לרעננה, לאזור חקלאי ניתן לאשר אך ורק בניה הדרושה במישרין לייצור חקלאי או גידול בעלי חיים, ובמקרה האמור מדובר בעסק שנוגד הוראות תכנית מתאר. כמו כן סברה הועדה כי אין במקום תשתית ביוב ונגישות נאותה לכלי רכב.

העוררת טוענת כי מדובר בשימוש חקלאי וכי אין בנימוקי הועדה המקומית ממש, הגם שפעלה בהתאם להנחיות מחלקת הנדסה בעירייה והשקיעה אלפי שקלים, לאחר שנמסר לה כי תוכל להגיש בקשה זו אם תמצא שטח חקלאי מתאים והמרוחק מספיק מאזורי המגורים.

בתשובתה טוענת הועדה המקומית כי בית גידול לכלבים הינו מקום המשמש כפנסיון ו/או למכירת כלבים וכי שימוש זה אינו בגדר שימוש חקלאי, כהגדרתו בחוק ובתכנית המתאר לרעננה רע / 2000, ואינו בגדר שימוש הדרוש במישרין ליצור חקלאי. לדעת הועדה המקומית גידול בעלי חיים בקרקע חקלאית הינו גידול בעלי חיים הקשורים בחקלאות וכל פרשנות אחרת סותרת את כוונת המחוקק. הועדה המקומית סבורה כי כלבים אינם בעלי חיים הנוגעים לחקלאות, לפיכך מבנים המשמשים לגידול כלבים ו/או מכירתם אינם בגדר מטרה חקלאית.

לאחר ששמענו את טענות הצדדים והוצגו בפנינו מסמכי הבקשה להיתר ומסמכים נוספים סבורים אנו כי יש לקבל את הערר.

לדעת ועדת הערר גידול בעלי חיים הוא שימוש חקלאי והאבחנה העולה מעמדתה של הועדה המקומית לפיה יש בעלי חיים שהם בעלי אופי חקלאי ולעומת זאת בעלי חיים שאינם בעלי אופי חקלאי, היא אבחנה מלאכותית שאין לה עיגון בדין. אם גידול סוסים או תרנגולות מהווה שימוש חקלאי הרי אין כל מניעה לראות גידול כלבים כשימוש חקלאי.

ברשימת השימושים והתכליות והוראות הבניה, המופיעה בפרק ה' לתכנית רע / 2000 החלה על רעננה, נקבע בסעיף 1, באשר לאזור חקלאי כי התכליות והשימושים המותרים בו הם: "בניה או שימוש בקרקע הדרושים במישרין לייצור חקלאי, לעיבוד חקלאי של האדמה או לגידול בעלי חיים.." הגדרה זו חופפת להגדרה המופיעה בסעיף 7 (ב') לתוספת הראשונה לחוק התו"ב. מהגדרה זו יוצא כי הדין וגם התכנית הרלוונטית החלה על תחום השיפוט של רעננה, רואים בגידול בעלי חיים כשלעצמו כמטרה חקלאית או שימוש חקלאי ולפיהם גם בניה או שימוש בקרקע הדרושים במישרין לגידול בעלי חיים נתפסים כבאים במסגרת התכליות והשימושים המותרים בקרקע חקלאית. אין בהגדרה זו בסיס לאבחנה בין סוגים שונים של בעלי חיים ולא מצאנו מדוע יש להוציא כלבים מגדרי אותה הגדרה.

נכון הדבר שבעתיים שעה שהעוררת טוענת בכתב הערר, טענה שלא הוכחשה על ידי הועדה המקומית, כי במרחק כ – 500 מ' מהמגרש הנדון, על שטח חקלאי בקרוב למבנה מגורים (בפתחו של מוסד כפר נחמן) פתחה העירייה ביום 7/1/05 כלביה עירונית שם מוחזקים כלבים על רצפת בטון עם סככות והוקמו מבני משרדים. אם אכן נכון הדבר, ואין בפנינו טענה אחרת, תמוה (בלשון המעטה) מדוע לא יהיה דין שווה לעוררת ולעיריית רעננה.

אם נקבל את הפרשנות לפיה גידול כלבים אינו שימוש חקלאי, הרי ספק אם בכלל יהיה בנמצא ייעוד מתאים ברחבי רעננה או מחוצה לה למטרה זו, ונשאלת אם כן השאלה גידול כלבים - היכן?

להסיר ספק עמדתנו זו היא באשר לעצם גידול הכלבים והמבנים הדרושים במישרין לשם כך ואין להסיק ממנה הסכמה או אישור לפעולות אחרות במקרקעין שאינן קשורות במישרין לגידולם של הכלבים.

אשר לגישה לכלי רכב ולנושא הביוב טוענת העוררת כי היא תדאג על חשבונה להתחבר לביוב העירוני המצוי כ – 200 מ' מהמגרש או שתקים בור שאיבה, וכמו כן משיבה כי קיימת דרך חקלאית המשמשת גם את העירייה, יום יום, למכון טיהור השפכים, ומשמשת לצורכי לול שאף הוא בית גידול לבעלי חיים ואת הכלבייה של העירייה. טענות אלה מקובלות על ועדת הערר. כשם שניתן לעשות שימוש בדרך חקלאית לשדות בהם מגדלים גידולים שונים כך ניתן להשתמש בדרך החקלאית הקיימת כגישה למקום בו יגדלו את הכלבים.


לאור כל האמור לעיל התוצאה היא כי הערר מתקבל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת קרקע חקלאית

 2. הקצאת קרקעות חקלאיות

 3. זיהום קרקע חקלאית

 4. שימוש בקרקע חקלאית

 5. קרקע חקלאית מופשרת

 6. קרקע חקלאית בהוד השרון

 7. מגרש בהוד השרון

 8. הכרזה על קרקע חקלאית

 9. קרקע חקלאית ברחובות

 10. גוש 8242 נתניה

 11. גוש 6681

 12. גוש 7709

 13. גוש 7710

 14. גוש 7703

 15. גוש 7696

 16. גוש 6699

 17. גוש 6682

 18. גוש 7706

 19. גוש 3946 ראשון לציון

 20. גוש 3865 גדרה

 21. גוש 191 אשדוד

 22. גוש 4374 רמלה

 23. גוש 7650 רעננה

 24. גוש 2004 אשדוד

 25. גוש 2073 אשדוד

 26. גוש 2448 אשדוד

 27. גוש 2791 אשדוד

 28. גוש 7661 רעננה

 29. גוש 7660 רעננה

 30. גוש 3865 קדרון

 31. גוש 7652 רעננה

 32. גוש 2015 אשדוד

 33. גוש 2002 אשדוד

 34. גוש 7649 רעננה

 35. גוש 7648 רעננה

 36. גוש 6680 שפיים

 37. גוש 6675 רשפון

 38. גוש 6581 רעננה

 39. גוש 6584 רעננה

 40. גוש 6588 רעננה

 41. גוש 6669 הרצליה

 42. גוש 6608 הרצליה

 43. גוש 6673 הרצליה

 44. גוש 6524 הרצליה

 45. גוש 6672 הרצליה

 46. גוש 6542 הרצליה

 47. גוש 6668 הרצליה

 48. גוש 6667 הרצליה

 49. גוש 7695 חלקה 9

 50. גוש 7291 הרצליה

 51. גוש 6682 הרצליה

 52. גוש 6590 הרצליה

 53. גוש 6591 הרצליה

 54. גוש 6605 הרצליה

 55. גוש 6606 הרצליה

 56. גוש 6607 הרצליה

 57. גוש 8038 שרונים

 58. גוש 6666 הרצליה

 59. גוש 6663 הרצליה

 60. גוש 6664 הרצליה

 61. גוש 6665 הרצליה

 62. חוף התכלת גוש 6606

 63. חוף התכלת הרצליה גוש 6607

 64. גוש 7595 כפר סבא

 65. גוש 6431 כפר סבא

 66. גוש 6679 חלקה 27

 67. גוש 6430 כפר סבא

 68. גוש 7622 כפר סבא

 69. גוש 6432 כפר סבא

 70. גוש 3743 גן רווה

 71. גוש 7691 חלקה 22

 72. גוש 7692 חלקה 44

 73. גוש 7863 קלנסווה

 74. גוש 4040 באר יעקב

 75. גוש 4041 באר יעקב

 76. גוש 3832 באר יעקב

 77. גוש 6679 חלקה 304

 78. גוש 6679 חלקה 337

 79. גוש 6675 חלקה 174

 80. גוש 10012 חלקה 24

 81. גוש 8025 אבן יהודה

 82. גוש 8024 אבן יהודה

 83. גוש 6413 הוד השרון

 84. גוש 6453 הוד השרון

 85. גוש 6679 חוף השרון

 86. גוש 6410 הוד השרון

 87. גוש 6407 הוד השרון

 88. גוש 6657 הוד השרון

 89. גוש 6573 הוד השרון

 90. גוש 6533 הוד השרון

 91. גוש 6444 הוד השרון

 92. גוש 8023 אבן יהודה

 93. גוש 8014 אבן יהודה

 94. גוש 6456 הוד השרון

 95. גוש 6572 הוד השרון

 96. גוש 6672 כפר שמריהו

 97. גוש 11594 קריית אתא

 98. גוש 7077 מתחם חסן ערפה

 99. גוש 8038 חלקה 25 שרונים

 100. בניה על קרקע חקלאית - כתב אישום

 101. קרקע חקלאית נוף כפרי פתוח

 102. קרקע חקלאית ייעוד לשמורת טבע

 103. גוש 3633 ראשון לציון / באר יעקב

 104. הפשרת קרקע חקלאית - תשלומי איזון

 105. גוש 7087 - דרום תל אביב העתידית (תא/5000)

 106. "הגוש הגדול" תל אביב - גוש 6621 חלקה 8

 107. טענות כנגד שווי שנקבע לדונם קרקע חקלאית

 108. הולקחש"פ - הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

 109. אפשרויות לאשר תכנית בקרקע חקלאית למטרה לא חקלאית

 110. חוק ההתיישבות החקלאית - סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים

 111. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון