גוש 8025 אבן יהודה

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא גוש 8025 אבן יהודה - צומת בני דרור:

כללי
לפני תובענה לתשלום פיצויי הפקעה שהגישו המבקשים כנגד המשיבה בגין הפקעת מקרקעין לצורך התווית מחלף דרור.

התביעה הוגשה בתחילה בגין הפיצוי המגיע למבקשים בגין הפקעת חלק מחלקתם (חלקה 5 בגוש 8025) וכן בגין הפגיעה ביתרת החלקה .

המבקשים רכשו את החלקה בשנת 1994. ביום 3.10.06 פורסם צו לתפיסת כמחצית משטח החלקה (כ- 10,120 מ"ר מתוך 19,967 מ"ר)לצורך בניית מחלף בצומת בני דרור.
בחודש מאי 2009 קיבלו המבקשים מכתב מהמשיבה כי היא מבקשת לתפוס חזקה בשטח מכח צו ההפקעה.

המבקשים סירבו למסור את החזקה ולכן הגישה המשיבה בקשה לבית המשפט להורות על תפיסת החזקה (ה"פ 9147-09-09).
לאחר מו"מ שנוהל בין הצדדים במסגרת התובענה לפינוי הנ"ל, הגיעו הצדדים ביום 23.11.09 להסדר לפיו השטח ימסר לחזקת המשיבה כנגד תשלום הסכום שאינו שנוי במחלוקת וכן על מינוי שמאי מקרקעין (שעל זהותו הוסכם בין הצדדים) להכרעה במחלוקות השמאיות וככל שהצדדים לא יגיעו להסדר ביניהם, יהיו רשאים המבקשים לפנות לבית המשפט בתובענה כספית על יתרת הפיצוי המגיע להם.

המשיבה שילמה למבקשים סכום שאינו שנוי במחלוקת בסך של 809,000 ₪ (להלן:"התשלום שאינו במחלוקת").
ההסכמה
ביום 23.11.11 התקיים לפני דיון והוסכם בין הצדדים כי:

1. תביעת המבקשים לקבלת פיצוי בגין 25% שהופקעו משטח החלק, תידון בפני הועדה שמונתה ע"י שר התחבורה על מנת שתבחן זכאות המבקשים לפיצוי זה, תוך הסכמה שבשיקולי הועדה לא תלקח בחשבון השאלה, האם המבקשים פינו את השטח ומסרו אותו מרצונם למשיבה ואם לאו.

2. בית המשפט יכריע בפשרה ללא נימוקים, במחלוקת שבין הצדדים לגבי שיעור הפיצוי המגיע למבקשים בין 25$ ל- 60$ למ"ר ליום הקובע.

3. פסק הדין יתייחס אך ורק לשטח של 5,128 מ"ר (עקב העברת המחלוקת בשאלת ה-25% לועדה).

4. יפסקו הוצאות ושכ"ט עו"ד וכן הריבית וההצמדה לה זכאים המבקשים בגי הסכום שיפסק.

5. הצדדים יגישו ביחד סיכומים קצרים לעניין סכום הפיצויים בטווחים שהוסכמו (בין 25$-60$)ולענין שכ"ט עו" וההוצאות.

הכרעה

המבקשים הגישו את התובענה ע"ס השווה ל- 934,686$.
המבקשים חישבו את הסכום הנתבע על ידם לעניין פיצויי ההפקעה לפי שווי של 55$ למ"ר וובסה"כ פיצוי בגין המקרקעין שהופקעו סך השווה ל- 556,600$ ( ובנוסף 378,268$בגין נזק לנותר).
הסכום שאינו שנוי במחלוקת וששולם למבקשים עומד ע"ס 128,200$.
בהתאם להסכמת הצדדים נמחקו מהתביעה שני רכיבים:
א. הפיצוי בגין 25% הראשונים כשתביעה זו תתברר בפני הועדה שהוקמה ע"י שר התחבורה.
ב. פיצוי בגין הנזק לנותר כשתביעה זו תתברר במסגרת תביעה לפי ס' 197 לחוק התכנון והבניה .
עיקר המחלוקת שבין הצדדים מתמקדת בשאלה מה שווי הפיצוי המגיע למבקשים בגין הקרקע שהופקעה.
המבקשים תבעו לפי חוות דעת השמאי מטעמם- 55$ למ"ר.
המשיבה טענה לפי חוות דעת השמאי מטעמה- 25$ למ"ר.
המומחה מטעם בית המשפט (השמאי לס) - 60$ למ"ר.

השמאי לס נחקר ע"י הצדדים בבית המשפט ביום 23.11.11.

כאמור הצדדים הסמיכו אותי לפסוק בפשרה ללא הנמקה.
לאחר ששמעתי טיעוני הצדדים, חקירת השמאי מטעם בית המשפט, בחנתי סיכומי הצדדים, עינתי בחוות הדעת ובחומר שהוגש בתובענה זו, ובין הייתר לקחתי בחשבון כי בצד הדרומי של הצומת לא נעשו עיסקאות והשמאיים התקשו לבחון את השווי לפי עיסקאות השוואה דומות שנעשו בצד הדרומי (לעומת עיסקאות רבות הנעשות בצד הצפוני של הצומת) וכי טעויות התגלו גם בחוות דעת השמאי מטעם המשיבה, אני קובע כי סכום הפיצוי שישולם למבקשים בגין ההפקעה יעמוד על סך כולל של 46$ למ"ר.
סכום הפיצוי ישולם בשקלים בהתאם לשער הדולר היציג ארה"ב שהתפרסם ע"י בנק ישראל ביום ההכרזה, 3/10/06.
לסכום הפיצוי תתוסף ריבית בהתאם לשיעור הקבוע בחוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור, תשכ"ד- 1964 מיום ההכרזה ועד ליום תפיסת החזקה- 15/12/09, ומיום תפיסת החזקה ועד ליום התשלום בפועל יתווספו לסכום הפיצוי הפרשי הצמדה וריבית בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה התשכ"א- 1961 (להלן:"סכום הפיצוי הכולל").

מסכום הפיצוי הכולל, יש להפחית את הסכום שאינו שנוי במחלוקת וששולם למבקשים כשהוא צמוד ונושא ריבית בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה התשכ"א- 1961.

מי מהמבקשים המוגדרים "כעוסקים" לעניין חוק מע"מ, יתווסף לסכום הפיצוי האמור מע"מ כדין כנגד הוצאת חשבונית למשיבה.

משלא נרכשה ע"י המבקשים קרקע חלופית ולא הוכח לי כי קיימת כוונה שכזו, לא מצאתי לזכות את המבקשים בהוצאות נלוות.

בנוסף תשלם המשיבה למבקשים שכ"ט עו"ד בסכום כולל השווה ל-12% מסכום הפיצוי הכולל וכן סך כולל של 9,000 ₪ בגין החזר של חלק מהוצאות המשפט.
שכ"ט עו"ד וההוצאות ישולמו בתוך 30 יום מהיום וממועד זה ואילך יתווספו להם הפרשי צמדה וריבית כחוק.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת קרקע חקלאית

 2. הקצאת קרקעות חקלאיות

 3. זיהום קרקע חקלאית

 4. שימוש בקרקע חקלאית

 5. קרקע חקלאית מופשרת

 6. קרקע חקלאית בהוד השרון

 7. מגרש בהוד השרון

 8. הכרזה על קרקע חקלאית

 9. קרקע חקלאית ברחובות

 10. גוש 8242 נתניה

 11. גוש 6681

 12. גוש 7709

 13. גוש 7710

 14. גוש 7703

 15. גוש 7696

 16. גוש 6699

 17. גוש 6682

 18. גוש 7706

 19. גוש 3946 ראשון לציון

 20. גוש 3865 גדרה

 21. גוש 191 אשדוד

 22. גוש 4374 רמלה

 23. גוש 7650 רעננה

 24. גוש 2004 אשדוד

 25. גוש 2073 אשדוד

 26. גוש 2448 אשדוד

 27. גוש 2791 אשדוד

 28. גוש 7661 רעננה

 29. גוש 7660 רעננה

 30. גוש 3865 קדרון

 31. גוש 7652 רעננה

 32. גוש 2015 אשדוד

 33. גוש 2002 אשדוד

 34. גוש 7649 רעננה

 35. גוש 7648 רעננה

 36. גוש 6680 שפיים

 37. גוש 6675 רשפון

 38. גוש 6581 רעננה

 39. גוש 6584 רעננה

 40. גוש 6588 רעננה

 41. גוש 6669 הרצליה

 42. גוש 6608 הרצליה

 43. גוש 6673 הרצליה

 44. גוש 6524 הרצליה

 45. גוש 6672 הרצליה

 46. גוש 6542 הרצליה

 47. גוש 6668 הרצליה

 48. גוש 6667 הרצליה

 49. גוש 7695 חלקה 9

 50. גוש 7291 הרצליה

 51. גוש 6682 הרצליה

 52. גוש 6590 הרצליה

 53. גוש 6591 הרצליה

 54. גוש 6605 הרצליה

 55. גוש 6606 הרצליה

 56. גוש 6607 הרצליה

 57. גוש 8038 שרונים

 58. גוש 6666 הרצליה

 59. גוש 6663 הרצליה

 60. גוש 6664 הרצליה

 61. גוש 6665 הרצליה

 62. חוף התכלת גוש 6606

 63. חוף התכלת הרצליה גוש 6607

 64. גוש 7595 כפר סבא

 65. גוש 6431 כפר סבא

 66. גוש 6679 חלקה 27

 67. גוש 6430 כפר סבא

 68. גוש 7622 כפר סבא

 69. גוש 6432 כפר סבא

 70. גוש 3743 גן רווה

 71. גוש 7691 חלקה 22

 72. גוש 7692 חלקה 44

 73. גוש 7863 קלנסווה

 74. גוש 4040 באר יעקב

 75. גוש 4041 באר יעקב

 76. גוש 3832 באר יעקב

 77. גוש 6679 חלקה 304

 78. גוש 6679 חלקה 337

 79. גוש 6675 חלקה 174

 80. גוש 10012 חלקה 24

 81. גוש 8025 אבן יהודה

 82. גוש 8024 אבן יהודה

 83. גוש 6413 הוד השרון

 84. גוש 6453 הוד השרון

 85. גוש 6679 חוף השרון

 86. גוש 6410 הוד השרון

 87. גוש 6407 הוד השרון

 88. גוש 6657 הוד השרון

 89. גוש 6573 הוד השרון

 90. גוש 6533 הוד השרון

 91. גוש 6444 הוד השרון

 92. גוש 8023 אבן יהודה

 93. גוש 8014 אבן יהודה

 94. גוש 6456 הוד השרון

 95. גוש 6572 הוד השרון

 96. גוש 6672 כפר שמריהו

 97. גוש 11594 קריית אתא

 98. גוש 7077 מתחם חסן ערפה

 99. גוש 8038 חלקה 25 שרונים

 100. בניה על קרקע חקלאית - כתב אישום

 101. קרקע חקלאית נוף כפרי פתוח

 102. קרקע חקלאית ייעוד לשמורת טבע

 103. גוש 3633 ראשון לציון / באר יעקב

 104. הפשרת קרקע חקלאית - תשלומי איזון

 105. גוש 7087 - דרום תל אביב העתידית (תא/5000)

 106. "הגוש הגדול" תל אביב - גוש 6621 חלקה 8

 107. טענות כנגד שווי שנקבע לדונם קרקע חקלאית

 108. הולקחש"פ - הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

 109. אפשרויות לאשר תכנית בקרקע חקלאית למטרה לא חקלאית

 110. חוק ההתיישבות החקלאית - סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים

 111. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון