קרקע חקלאית מופשרת

עניינו של החוזה התחייבות המבקשת להגיש ולהביא לאישור תכנית תב"ע לתכנית הרחבה של האגודה ולהפשרתם לבניה של 700 דונם מהמשבצת החקלאית של האגודה במסגרת מועדים שנקבעו בחוזה, כשלאחר האישור היה אמור להכנס לתקפו חוזה קומבינציה בין הצדדים

העיסקה הסתמכה על החלטה 727 של מועצת מנהל מקרקעי ישראל, שהבטיחה לחוכרים פיצויים של 27% מקרקע חקלאית מופשרת לבניה.

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא קרקע חקלאית מופשרת:


א. בפני בקשה למתן צו מניעה זמני המורה למשיבה 1 (להלן: "האגודה") להימנע מכל דרישה לחילוט ו/או מימוש הערבות הבנקאית מס' 212212/001 שהוצאה על ידי משיב 2 ב-14.1.01 לטובת האגודה בסך 3,030,000 ₪ צמוד לדולר ארה"ב (שווה ערך למיליון דולר) ולהימנע מכל מעשה או פעולה שיהיה בהם משום ביטול של ההסכם שנחתם ב-11.10.95 בין המבקשת לאגודה, עד למתן פסק דין בתובענת המבקשת בה"פ 543/02 בה עתרה כדלקמן:

"1.להצהיר כי ההסכם (להלן: "ההסכם") שנחתם בין המבקשת לבין המשיבה מס. 1 (להלן: "המשיבה") ביום 11.10.95 הינו בתוקף ומחייב את המשיבה.

2. להצהיר כי המבקשת קיימה והשלימה, ככל שהדבר תלוי בה, את כל החיובים וההתחיבויות שהיא נטלה, על פי ההסכם, בכל הנוגע להכנת תכנית המתאר, וכי היא לא הפרה אותו.

3. לאור האמור בס' 2 לעיל ולאור העובדה שתכנית מח/170 (להלן: "התב"ע") מצוייה בשלבי אישור סופיים שאינם תלויים עוד במבקשת, להצהיר כי המשיבה אינה זכאית ואינה רשאית לבטל את ההסכם עד למועד אישור התב"ע כדין.

4. לאור צו הביניים שניתן בבג"צ 244/00 ואשר לפיו נאסר יישום החלטה 727 של מועצת מקרקעי ישראל (להלן: "החלטה 727") עד למתן פס"ד בעתירה הנ"ל, ולאור התנאים המפורטים בס' 19 להסכם, להצהיר כי ההסכם יישאר בתוקפו עד להכרעה בגורל החלטה 727 או החלפתה באחרת ע"י מועצת המינהל חלף החלטה 727.

5. להצהיר כי ממועד הגשת תובענה זו ועד למועד אישור התב"ע או עד למועד קבלת ההחלטה אחרת חלף החלטה 727, לפי המאוחר, לא יחול כל שינוי בתנאי ההתקשרות עפ"י ההסכם בין הצדדים, ולצוות על הקפאת כל ההתחייבויות הכספיות הלבר חוזיות, ולחילופין ליתן כל סעד צודק אחר בנסיבות הענין לפי שיקול דעת בית המשפט, עד למועד האמור.

6. להצהיר כי תוקפה של הערבות הבנקאית בסך מיליון דולר שנמסרה למשיבה (להלן: "הערבות") פג עוד טרם הודעת החילוט מיום 16.4.02 וכי בכל מקרה אין למשיבה זכות לדרוש את חילוט עפ"י ההסכם וזאת עד להכרעה בגורל החלטה 727 או המועד האחרון הנקוב בס' 5 לעיל, ובהתאם לתנאי ההסכם".

ב. הערבות הבנקאית נושא עתירה א' בבקשה (נספח ו'1 לבקשה) הוצאה ב-14.1.01 ועל פי האמור בה תוקפה פג ב-4.9.01. מימושה הותנה במסירת דרישה בכתב לבנק עד 4.9.01. הערבות נועדה להבטיח את קיום התחייבויות המבקשת כלפי האגודה על פי חוזה שנכרת ביניהן ב-11.10.95.


עניינו של החוזה התחייבות המבקשת להגיש ולהביא לאישור תכנית תב"ע לתכנית הרחבה של האגודה ולהפשרתם לבניה של 700 דונם מהמשבצת החקלאית של האגודה במסגרת מועדים שנקבעו בחוזה, כשלאחר האישור היה אמור להכנס לתקפו חוזה קומבינציה בין הצדדים (נספח ז' לחוזה). העיסקה הסתמכה על החלטה 727 של מועצת מנהל מקרקעי ישראל, שהבטיחה לחוכרים פיצויים של 27% מקרקע חקלאית מופשרת לבניה.

המבקשת הכינה והגישה תכנית תב"ע כמוסכם, אולם התכנית לא אושרה עד המועד שנקבע לכך בחוזה. סעיף 6
לחוזה מאפשר לאגודה להאריך את המועד, ואכן המועד הוארך בהסכמה מעת לעת, תוך אישור של האגודה כי אי אישור התוכנית נגרם מסיבות שאינן באשם או בשליטת המבקשת (ראה נספח ד' לבקשה). במהלך שנת 2001 תכנית ההרחבה אושרה כדין. בין לבין הוגשה לבית המשפט הגבוה לצדק עתירת עמותת שיח חדש למען השיח הדמוקרטי נגד החלטות שונות של המנהל, ובהן החלטה 727 (בג"צ 244/00) וניתן במסגרתה צו ביניים כנגד יישום החלטות המנהל, וכתוצאה מהצו הליכי אישור התב"ע הקופאו מ-15.11.01 (בינתיים לאחרונה ניתן פסק הדין בעתירה, ונפסק כי החלטה 727 בטלה).

ב-31.1.02 מסרה האגודה לבנק דרישה בכתב למימוש הערבות.

ב-10.2.01 נפגשו נציג המבקשת מר יגאל כהן וב"כ האגודה עו"ד מנוסביץ במשרדו של עו"ד מנוסביץ ולטענת המבקשת הנתמכת בתצהירו של מר יגאל כהן, העמיד מר כהן את עו"ד מנוסביץ על חומרת התוצאה של דרישת החילוט, ובנוכחותו טלפן עו"ד מנוסביץ למר מענה מהנהלת בנק הפועלים, האחראי על תיק המבקשת בבנק, והודיע לו על דעתו של מר כהן, כי הוסכם ביניהם על הארכת הערבות בשבוע וכי בתוך שבוע ישלח לבנק מכתב בדבר הארכת הערבות. מכתב כזה לא נשלח, ולמרות זאת הבנק לא פרע את הערבות והאגודה לא באה על כך בטרוניה כלפי הבנק אף שעל פי כתב הערבות התחייב הבנק לבצע את התשלום בתוך 10 ימים מקבלת הדרישה.

המבקשת טוענת כי האגודה חזרה בה ממכתב הדרישה מ-31.1.02, והואיל ולא נשלחה דרישה חדשה בטרם פג תוקפה של הערבות, בטלה הערבות ואינה ניתנת למימוש.

עוד טוענת המבקשת כי בנסיבות הענין לא קמה בידי האגודה עילה לדרוש מימוש הערבות, שכן המבקשת לא הפרה את התחייבויותיה, ואי אישור התב"ע נבע מגורמים שלא היו בשליטת המבקשת, כפי שהאגודה עצמה אישרה כאמור בכתב. לטעמה של המבקשת פרעון הערבות בנסיבות כאלו לוקה בחוסר תום לב רבתי ומצדיק מתן צו מניעה זמני חרף היות הערבות אוטונומית.

ג. לאחר עיון בטיעוני הצדדים החלטתי להיענות לבקשה לצו נגד מימוש הערבות הבנקאית מהטעמים הבאים:

1. בשלב זה של הדיון במתן צו מניעה זמני לא הגיעה השעה להכריע במחלוקת העובדתית בין הצדדים בשאלה האם ביטלה האגודה את מכתב הדרישה מ-31.1.02.

גירסת מר כהן לא הופרכה, והיא נתמכת בעובדות שאינן במחלוקת. כאמור על פי תנאי כתב הערבות התחייב הבנק לפרוע את הערבות בתוך 10 ימים מקבלת הדרישה. אף שמדובר בסכום נכבד של מיליון דולר, לא עשתה האגודה דבר עד 16.4.02 כדי להעמיד את הבנק על חובתו לשלם לה את הכסף, ואין להעלות על הדעת שמדובר בשכחה או הזנחה. למעלה מכך, ב-16.4.02, לאחר שהמבקשת סירבה להיכנע לדרישה כספית של האגודה שנראתה לה (ולכאורה בצדק) סחטנית, שלח עו"ד מנוסביץ למר יגאל כהן מכתב בו הוא מודיע כי כיוון שדרישות שהועלו במכתבו מ-11.4.02 לא נענו "לאור זאת רואים מרשיי את מכתבך הנ"ל כסירוב להצעת מרשיי והם הורוני לדרוש מיידית ועוד היום את מימוש הערבות הבנקאית ללא כל עיכוב מכל מין וסוג שהוא".

במצב דברים זה גירסת מר כהן ולפיה עו"ד מנוסביץ הודיע לבנק טלפונית ב-10.2.01 על ביטול דרישת פרעון הערבות מ-31.1.02 נתמכת כאמור בעובדות שאינן במחלוקת, ואם אמנם יאמץ בית המשפט גירסה זו לאחר שמיעת הראיות, מאחר ואין טוען כי נשלחה לבנק דרישה נוספת בעוד הערבות בתקפה, ישמט הבסיס מתחת לדרישה לפרעון הערבות.

2. מהחומר שבפני עולה כי המבקשת לא הפרה התחייבות כלשהי מהתחייבויותיה החוזיות כלפי האגודה, ואיני רואה להאריך בכך שהרי בפני הודאת בעל דין מפורשת של האגודה בענין זה במסמכי הארכת המועד דוגמת נספח ד' לבקשה שם הוצהר: "הואיל והוברר לצדדים כי בשל אילוצים תכנוניים ואחרים שאינם בשליטת היזם ואינם באשמתו, לא יעלה בידי היזם לגרום לאשור תכניות המתאר במועדים המוסכמים" (נוסח זה חוזר על עצמו במסמכים נוספים).

אכן למרות העדר אשמה מצד היזם (המבקשת), סעיף 6 לחוזה מפקיד את שיקול הדעת בשאלת הארכת המועד בידי האגודה, וזו היתה רשאית לסרב להאריך את המועד ולהשתחרר מהחוזה, אולם האגודה בחרה להאריך את המועד מעת לעת, והעדיפה לקיים את ההתקשרות, תוך שעולה בידה להשיג מהמבקשת הטבות כספיות, שעד היום הסתכמו בכ-700,000 דולר ששולמו לאגודה בקשר עם הארכת המועד.

במצב דברים זה על פני הדברים נראה כי דרישת פרעון הערבות הבנקאית, אפילו אינה עולה כדי תרמית, לוקה בחוסר תום לב רבתי.

האגודה מפנה לסעיף 5(ב) לנספח ו' לבקשה, מסמך מ-4.1.01 בו הצהירה המבקשת: "היזם מוותר בזאת מראש על כל טענה שתהיה לו, באם תהיה לו, כנגד מימוש הערבות על ידי האגודה והיזם מתחייב בזאת שלא לנקוט בכל הליך משפטי ו/או אחר למניעת מימוש הערבות ע"י האגודה ו/או להשבת סכום הערבות שתגבה האגודה, על פי הערבות הממומשת".

התחייבות זו של המבקשת ניתנה כאמור ב-4.1.01, ובמועד זה עמדה החלטת מועצת מנהל מקרקעי ישראל 727
בתקפה, ואיש לא ידע ולא יכול היה לדעת או לשער שעמותת שיח חדש למען השיח הדמוקרטי תתקוף בבג"צ את חוקיות החלטת 727 ויוצא צו הכופה הקפאת הטיפול בתב"ע שהוכנה על ידי המבקשת.

אדרבא, הנחת הצדדים היתה שדרוש מעט זמן כדי להביא לאישור התכנית, וניתן יהיה לעבור לביצוע הפרוייקט.

התערבות הבג"צ כמוה כסיכול במובנו של סעיף 18 לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג-1973.

בנסיבות אלו לא נראה לי שנספח ו' מונע בירור טענות המבקשת כנגד מימוש הערבות הבנקאית.

ד. מכאן לשאלת מאזן הנוחות.

הערבות צמודה לשער הדולר והאגודה לא השכילה להצביע על נזק ממשי שיגרם לה ממתן הצו.

מאידך, אם לא ינתן הצו והערבות תמומש, ובסופו של יום תתקבל התובענה, מי לידנו יתקע שהמבקשת תצליח לגבות את כספה בחזרה? אני סבור שמאזן הנוחות נוטה נגד מתן הצו.

לאור האמור לעיל החלטתי להיעתר לבקשה וליתן צו האוסר על מימוש הערבות הבנקאית מס' 212212 מ-14.1.01 עד למתן פסק הדין בה"פ 543/02.

הצו מותנה בהתחייבות עצמית של המבקשת, וכן בהפקדת ערבות בנקאית אוטונומית בסך 50,000 ₪ צמוד למדד המחירים לצרכן.

ה. נותר לדיון בסעד שעניינו איסור על האגודה לעשות מעשה שיהיה בו משום ביטול החוזה.

אני סבור שלא הונחה תשתית לכאורית לביסוס זכות המבקשת לסעד זה.

ראשית, המבקשת לא הראתה שהאגודה שוקלת ביטול החוזה, והחוזה מתנה את זכות הביטול בהתראה של 45 יום (סעיף 18.א).

שנית, עקב ביטול החלטה 727 של מועצת מנהל מקרקעי ישראל נראה שנשמטה התשתית מתחת לחוזה. היה וחלף החלטה 727 תתקבל החלטה חדשה המאפשרת קיום הפרוייקט, רק רצונם המשותף של הצדדים ויכולתם להגיע להסכמות בתנאים החדשים שיווצרו, יוכלו להפיח רוח חיים בחוזה.

לאור האמור לעיל הבקשה נדחית.

הוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד בסך 50,000 ₪ לפי התוצאות בתיק העיקרי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת קרקע חקלאית

 2. הקצאת קרקעות חקלאיות

 3. זיהום קרקע חקלאית

 4. שימוש בקרקע חקלאית

 5. קרקע חקלאית מופשרת

 6. קרקע חקלאית בהוד השרון

 7. מגרש בהוד השרון

 8. הכרזה על קרקע חקלאית

 9. קרקע חקלאית ברחובות

 10. גוש 8242 נתניה

 11. גוש 6681

 12. גוש 7709

 13. גוש 7710

 14. גוש 7703

 15. גוש 7696

 16. גוש 6699

 17. גוש 6682

 18. גוש 7706

 19. גוש 3946 ראשון לציון

 20. גוש 3865 גדרה

 21. גוש 191 אשדוד

 22. גוש 4374 רמלה

 23. גוש 7650 רעננה

 24. גוש 2004 אשדוד

 25. גוש 2073 אשדוד

 26. גוש 2448 אשדוד

 27. גוש 2791 אשדוד

 28. גוש 7661 רעננה

 29. גוש 7660 רעננה

 30. גוש 3865 קדרון

 31. גוש 7652 רעננה

 32. גוש 2015 אשדוד

 33. גוש 2002 אשדוד

 34. גוש 7649 רעננה

 35. גוש 7648 רעננה

 36. גוש 6680 שפיים

 37. גוש 6675 רשפון

 38. גוש 6581 רעננה

 39. גוש 6584 רעננה

 40. גוש 6588 רעננה

 41. גוש 6669 הרצליה

 42. גוש 6608 הרצליה

 43. גוש 6673 הרצליה

 44. גוש 6524 הרצליה

 45. גוש 6672 הרצליה

 46. גוש 6542 הרצליה

 47. גוש 6668 הרצליה

 48. גוש 6667 הרצליה

 49. גוש 7695 חלקה 9

 50. גוש 7291 הרצליה

 51. גוש 6682 הרצליה

 52. גוש 6590 הרצליה

 53. גוש 6591 הרצליה

 54. גוש 6605 הרצליה

 55. גוש 6606 הרצליה

 56. גוש 6607 הרצליה

 57. גוש 8038 שרונים

 58. גוש 6666 הרצליה

 59. גוש 6663 הרצליה

 60. גוש 6664 הרצליה

 61. גוש 6665 הרצליה

 62. חוף התכלת גוש 6606

 63. חוף התכלת הרצליה גוש 6607

 64. גוש 7595 כפר סבא

 65. גוש 6431 כפר סבא

 66. גוש 6679 חלקה 27

 67. גוש 6430 כפר סבא

 68. גוש 7622 כפר סבא

 69. גוש 6432 כפר סבא

 70. גוש 3743 גן רווה

 71. גוש 7691 חלקה 22

 72. גוש 7692 חלקה 44

 73. גוש 7863 קלנסווה

 74. גוש 4040 באר יעקב

 75. גוש 4041 באר יעקב

 76. גוש 3832 באר יעקב

 77. גוש 6679 חלקה 304

 78. גוש 6679 חלקה 337

 79. גוש 6675 חלקה 174

 80. גוש 10012 חלקה 24

 81. גוש 8025 אבן יהודה

 82. גוש 8024 אבן יהודה

 83. גוש 6413 הוד השרון

 84. גוש 6453 הוד השרון

 85. גוש 6679 חוף השרון

 86. גוש 6410 הוד השרון

 87. גוש 6407 הוד השרון

 88. גוש 6657 הוד השרון

 89. גוש 6573 הוד השרון

 90. גוש 6533 הוד השרון

 91. גוש 6444 הוד השרון

 92. גוש 8023 אבן יהודה

 93. גוש 8014 אבן יהודה

 94. גוש 6456 הוד השרון

 95. גוש 6572 הוד השרון

 96. גוש 6672 כפר שמריהו

 97. גוש 11594 קריית אתא

 98. גוש 7077 מתחם חסן ערפה

 99. גוש 8038 חלקה 25 שרונים

 100. בניה על קרקע חקלאית - כתב אישום

 101. קרקע חקלאית נוף כפרי פתוח

 102. קרקע חקלאית ייעוד לשמורת טבע

 103. גוש 3633 ראשון לציון / באר יעקב

 104. הפשרת קרקע חקלאית - תשלומי איזון

 105. גוש 7087 - דרום תל אביב העתידית (תא/5000)

 106. "הגוש הגדול" תל אביב - גוש 6621 חלקה 8

 107. טענות כנגד שווי שנקבע לדונם קרקע חקלאית

 108. הולקחש"פ - הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

 109. אפשרויות לאשר תכנית בקרקע חקלאית למטרה לא חקלאית

 110. חוק ההתיישבות החקלאית - סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים

 111. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון