דוגמא לכתב ויתור וסילוק


אני הח"מ ______ מאשר ומסכים לכל האמור בגמר החשבון לכתב התחייבות זה וכן אני מצהיר ומאשר כי ביצוע כל המפורט בגמר החשבון הנ"ל מהווה קבלת כל הסכומים והמסמכים, להם אני זכאי בקשר עם תביעותיי הנובעות מעבודתי בחברת_______ הנני מצהיר מאשר ומתחייב, באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר, כי קבלת הכספים דלעיל, מהווה קבלת כל הסכומים ו/או הזכויות המגיעות לי בקשר עם עבודתי בחברת______, לרבות שכר, פדיון חופשה, דמי הבראה, פיצויי פיטורים, הפרשות סוציאליות לרבות לקרן פנסיה פיצויים ו/או מענקים מכל סוג, תוספות מכל סוג, החזר הוצאות מכל סוג ו/או בגין כל זכות, תביעה, טענה, דרישה ו/או כל תשלום אחר, מכל סוג שהוא, הקשור ו/או הנובע מעבודתי הנני מצהיר, מאשר ומתחייב להימנע מכל הליך משפטי בארץ ומחוצה לה, כנגד החברת ______ומוסכם בזאת כי ההסדר נשוא כתב התחייבות זה, מהווה הסכם פשרה וסילוק כמשמעותם בסעיף 29 לחוק פיצויי פיטורים. הנני מצהיר ומאשר כי חתמתי על הצהרתי והתחייבותי זו מרצוני הטוב והחופשי.

חתימת העובד
__________

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. כתב ויתור

 2. כתב ויתור על טענות

 3. פנסיה מוקדמת - כתב ויתור

 4. כתב התחייבות להחזרת הלוואה

 5. דוגמא - כתב ויתור וסילוק

 6. כתב התחייבות - הבטחה בעל פה

 7. חתימה על צ'ק - כתב ויתור תביעות

 8. חתימה על כתב הויתור – סיום עבודה

 9. טופס כתב התחייבות מאת מאמן

 10. מה תוקפו של כתב ויתור של עובד

 11. חתימה של עובד על כתב ויתור על זכויות

 12. טופס כתב ויתור על סודיות פשיטת רגל

 13. חתימת עובד על כתב ויתור בסמוך למועד סיום עבודתו

 14. הנתבע, בהגנתו, טען, כי לא ידע על מה הוא חותם (כתב ההתחייבות והערבות להחזרת הלוואה)

 15. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון