זכאות לתשלום לעובד בגין אש"ל


בית הדין לעבודה קבע בפסיקתו כי, חובת המעביד להשתתף בתשלום אש"ל במהלך תקופת העבודה מהווה "זכות נלווית". כמו כן נפסק כי זכות נלווית, בתור שכזו, אינה ניתנת לפדיון אלא אם כן הוסדרה הזכות לפדיון בחוק או בהסכם. את ההגדרה של זכות נלווית במערכת זכויות העובד כלפי מעבידו, הגדיר בית הדין לעבודה כזכות לכסף או לשווה כסף, כך שהיא משתקפת ביציאות העבודה, אשר לעובד ממעבידו, במישרין או בעקיפין, הקשורה בעבודתו, אך אינה בגדר שכר עבודה במובן הצר של המילה, היינו תמורה בעד עבודה שנעשתה. כלומר זכות נלווית היא בגדר תגמולים נוספים, הבאים מהיות העובד מועבד. המושג "זכויות נלוות" כולל מגוון של טובות הנאה שלהן זכאי העובד, בנוסף לשכר עבודה במשמעות הצרה של המושג, והן חופשות למיניהן, תגמולי פרישה ופיצויים עקב סיום יחסי עובד-ומעביד, משכורת 13, מענקי חגים, הטבות בעין כגון ארוחות במקום העבודה, דמי הבראה, ביגוד, כיסוי הוצאות המשתלמות, כיסוי הוצאות לרכישת ספרות מקצועית, השתתפות בשכר לימוד של ילדי העובד וכיוצא באלה. המשותף לכל אלה הוא שהם באים למטרה מסוימת שאין הם קשורים ישירות בעצם ביצוע העבודה, אלא רק נלוות לה. בכך ההבדל בין תוספת שכר כגון, תוספת יוקר, תוספת מקצועית, תוספת ותק, לבין זכויות נלוות, שכנגדן אין המעביד מקבל תמורה ישירה בייצור או בשירות.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אי תשלום לנגר

 2. חוק מערכות תשלומים

 3. תשלום מקדמות קרן מקפת

 4. אי תשלום פרמיות

 5. שירות שלא נקבע לו תשלום

 6. תשלום פרמיות באמצעות המחאות

 7. אי תשלום לחברת ניהול

 8. תשלום עבור חדר שנאים

 9. זכאות לתשלום לעובד בגין אש"ל

 10. בקשה להקטנת תשלום חודשי

 11. תביעה לתשלום זכויות פנסיוניות

 12. כרטיס מועדון - תשלום דמי חבר ?

 13. אי תשלום עבור ביצוע עבודה

 14. טופס דרישה לתשלום עיצום כספי

 15. אי תשלום זמני של דמי גמולים

 16. תביעה נגד תנובה - תשלום שווי קו חלוקה

 17. הצעת חוק תאריך תשלום בהוראת קבע

 18. אי תשלום מלא של רווחים לעובדים בהתאם לנוהל

 19. טופס הודעת נתבע על תשלום לבית המשפט

 20. הצעת חוק תשלום רק אחרי שיודעים את הסכום

 21. תביעה בגין חיוב בתשלום בגין שירותי הסעות

 22. אי תשלום לבעל מקצוע על עבודות שפכטל וצבע

 23. תשלום עבור עבודות עבור חברה בתקופת הקפאת ההליכים

 24. דרישת תשלום בסיום עבודה - גבוה מהצעת מחיר ראשונית

 25. תביעה בגין אי תשלום מלוא התמורה בגין שירותי ייעוץ בתחום התקינה

 26. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון