התפטרות או פיטורים ?

התפטרות או פיטורים : בבוא בית הדין להכריע בשאלת דיני עבודה, האם מדובר בהתפטרות או פיטורים, ולקבוע מי מהצדדים הביא את היחסים לידי גמר, עליו ליתן את הדעת היסוד הן של הפיטורים והן של ההתפטרות הוא שהצד הפועל נתן ביטוי שאינו משתמע לשתי פנים לכוונתו להביא את יחסי העובד והמעביד, הקיימים בין השניים, לידי סיום. אותו ביטוי אינו חייב למצוא ביטוי פורמאלי דווקא אלא גם במעשה שיש בו ללמד על כוונה חד משמעית של העובד לזנוח את העבודה ולהביא את היחסים בינו לבין מעבידו לידי סיום. התפטרות היא מעשה רצוני של העובד לשים קץ לחוזה העבודה עם המעביד והבאת רצון זה לידיעת המעביד בצורה ברורה וחד משמעית, בכתב, בעל פה או בהתנהגות זכאות לפיצויי פיטורים בהתפטרות של העובד עקב מחלה. : במקרה שעובד נאלץ להפסיק את עבודתו עקב מחלה, נטל ההוכחה, כי העובד התפטר עקב מחלתו, מוטל על העובד, על מנת לבסס תביעה זו על העובד להוכיח באמצעות תעודות רפואיות כי מצב בריאותו אינו מאפשר לו בתנאי העבודה ויתר נסיבות העניין להמשיך בעבודה אצל אותו מעביד. התפטרותפיטוריםשאלות משפטיותהתפטרות או פיטורים