רשלנות עירייה

שאלת הרשלנות : על מנת להוכיח תביעת רשלנות עירייה או כנגד על רשות שלטונית אחרת רלוונטית יש להוכיח שאותו גורם נקט בהתנהגות בלתי סבירה וכתוצאה מכך נגרמה התאונה, וזאת במישור הפיזי של המעשה או המחדל יחד עם המרכיב הנורמטיבי לאורו תקבע מידת סבירותו של המעשה או המחדל, כלומר אם בעל המקום או המפעיל של המקום התרשלו בשל תכנון לקוי של מדרגות, מדרכות, כבישים, מעקה וכדומה ואי הקפדה של בעל מקרקעין על תחזוקה הולמת של המקום אשר סיכנה את העוברים והשבים. חובת הזהירות של הרשויות : באם ימצא כי מעשי או מחדלי הרשות מהווים התרשלות, תבחן בשלב השני חובת הזהירות ותנאיה המצטברים כגון הקרבה בין הצדדים, הוא "מבחן השכנות", יחד עם שיקולים המצדיקים את שלילת החובה, שלישית ייבחן יסוד הקשר הסיבתי בין ההתנהגות לגביה נטען כי היא עולה כדי התרשלות והנזק הנטען על הרשויות מוטלת החובה למנוע מפגעים שעלולים לסכן את הציבור שעובר או מוזמן לשטח הציבור, תוך שימוש באמצעי הפיקוח וההסדרה בחוק .עירייהרשלנות