הגדרת שימוש בכוח לפי פקודת הנזיקין

הגדרת שימוש בכוח לפי פקודת הנזיקין : על פי החוק שימוש בכוח כולל גם שימוש בחום, באור, בחשמל, בגז, בריח או בכל דבר או חומר אחר, וזאת בתנאי שהשימוש נעשה במידה שיש בה להזיק לאדם אחר. טענות הגנה של התוקף : אם אדם עשה את המעשה כדי להגן על עצמו או על אדם אחר מפני שימוש בכוח שלא כדין מצד התובע, ובמעשה זה לא חרג ממידת הנחיצות הסבירה לאותה מטרה, והיחס בין הנזק שגרם לתובע בתקיפה זו לבין הנזק שרצה למנוע לא היה בלתי סביר, חובת הוכחתם היא על הנתבע. כיצד מוכיחים את התביעה לפיצויים בגין תקיפה : על מנת להוכיח את התביעה יש להוכיח "כוונה" מצד התוקף, לא כוונה להזיק אלא כוונה למעשה עצמו, כוונה להשתמש בכוח, לא נדרש יסוד של עוינות, כלומר לא צריך שהתוקף יהיה זועם, כמו כן יש להוכיח העדר הסכמה של הנתקף. נזיקיןהגדרות משפטיות