פיצויים מוסכמים - תוצאות של ביטול חוזה

התערבות בית המשפט בגובה פיצויים מוסכמים הכתובים בחוזה : ככלל התערבות בית המשפט בפיצוי היא מצומצמת וכל עוד קיים יחס סביר כלשהו, ולו גם דחוק, משאירים את הפיצוי המוסכם בתקפו, בית המשפט אינו מתחשב בנזק אשר נגרם בפועל, כפי שמתברר בדיעבד עקב ההפרה, כי אם בנזק שניתן היה לצפותו מראש בשעתו בעת כריתת החוזה כתוצאה מסתברת של ההפרה מן הסוג שאירעה בפועל ולבית המשפט יש סמכות להתערב בהסכמת הצדדים על פיצויים בחוזה במקרים שהפיצוי עומד ללא כל יחס סביר, הסמכות אינה לבטל את סעיף הפיצויים המוסכמים בחוזה, אלא רק להפחית את הסכום הקבוע בו. תוצאות של ביטול חוזה : החוק קובע כי משבוטל החוזה עקב הפרה , חייב המפר להשיב לנפגע מה שקיבל על פי החוזה, או לשלם לו את שוויו של מה שקיבל אם ההשבה הייתה בלתי אפשרית או בלתי סבירה או שהנפגע בחר בכך; והנפגע חייב להשיב למפר מה שקיבל על פי החוזה, או לשלם לו את שוויו של מה שקיבל אם ההשבה הייתה בלתי אפשרית או בלתי סבירה או שהנפגע בחר בכך. ביטול חוזהפיצוייםפיצויים מוסכמיםחוזה