החמרה במצב עקב מחלת הפוליו | פטור מתשלום מס הכנסה

במצב - פטור מתשלום מס הכנסה נכות צמיתה נמוכה מ 100 אחוזים : נפגע פוליו בעל שיעור נכות הנמוך מ 100% זכאי לקצבה חודשית בסכום שהיחס בינו לבין הסכום האמור לעיל, שווה ליחס שבין אחוזי הנכות. החמרה במצב עקב מחלת הפוליו : ניתן להגיש מידי חצי שנה בקשה לבדיקה מחדש בטענה של החמרה במצב עקב מחלת הפוליו, במידה וחלה החמרה בשיעור של 10% נכות ומעלה, תגדל הקצבה החודשית שמקבל הנפגע בהתאם לאחוזי הנכות החדשים שנקבעו. הסכומים המשולמים פטורים מתשלום מס הכנסה : התשלומים על פי הוראות חוק לפיצוי נפגעי פוליו אינם נחשבים להכנסה לצרכי מס הכנסה או לעניין גמלאות הביטוח הלאומי, כלומר, הסכומים המשולמים פטורים מתשלום מס הכנסה. מס הכנסהפוליוהחמרת מצברפואהמיסים