אחריות מלון לרכוש אורחים - חוק השומרים

אחריות מלון לרכוש האורחים : חוק השומרים, קובע לגבי נכס של אורח הנמצא במלון, המלון יהיה אחראי לאבדן הנכס או לנזקו, זולת אם נגרמו עקב נסיבות שלא היה על המלון לחזותן מראש ולא יכול היה למנוע תוצאותיהן, אולם אם היו נכסים כספים, ניירות ערך או חפצי ערך אחרים בחדר המלון, לא תחול על המלון אחריות, אלא אם הודיע עליהם האורח לבעל המלון ומסרם, לפי דרישתו, להחזקתו. שומריםאחריות שומריםבתי מלון (תביעות)בית מלון