פרוטוקול ועדת בקרה ואיכות - פרוטוקול ועדת בדיקה

ועדה שהוקמה מכוח חוק זכויות החולה לבדיקת תלונה של מטופל או של נציגו במקרה של רשלנות רפואית או לבדיקת אירוע חריג הנוגע למתן טיפול רפואי. פרוטוקול ועדת הבדיקה : ממצאיה ומסקנותיה של הוועדה, יימסרו לממנה הוועדה, למטופל הנוגע בדבר ולמטפל העלול להיפגע ממסקנות הוועדה. ועדת בקרה ואיכות : ועדה שהוקמה מכוח חוק זכויות החולה, להערכת הפעילות הרפואית ושיפור איכותו של הטיפול הרפואי. פרוטוקול ועדת בקרה ואיכות :בניגוד לוועדת הבדיקה, הפרוטוקול, והמסקנות יהיו חסויים בפני כל אדם לרבות המטופל ולא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי וניתן לגלות את הפרוטוקול אם בית המשפט מצא כי הצורך בגילויו לשם עשיית צדק עדיף מן העניין שיש לא לגלותו. ועדת בדיקהפרוטוקולמסמכים