פיצויים בתביעות נזיקין - נזקי גוף

משרדנו מייצג לקוחות שנפגעו בגופם או בנפשם במסגרת תביעות כנגד הגורמים האחראים לנזק. תאונות בשטח פרטי : תביעת נזיקין הינה תביעה אזרחית לפיצויים. מדי יום נפגעים בגופם אנשים רבים בשל תאונות אשר מתרחשות בבעלות פרטית - חנות, קניון, בניין מגורים, פאב, מסעדה, בריכת שחיה, מכון כושר, קולנוע ועוד. כאשר התאונה אירעה כתוצאה מרשלנות אפשר לתבוע את הגורם שאחראי לנזק ובתאונות מסוג זה יש להוכיח רשלנות כדי לזכות בפיצויים. חובת בעל המקרקעין : במקרים של תביעת נזיקין על בעל המקרקעין מוטלת החובה למנוע מפגעים שעלולים לסכן את הציבור שעובר או מוזמן למקרקעין. כך למשל אם ברצפת הקניון יש מדרגה נסתרת אשר הולך רגל עלול למעוד בה מדובר במפגע שעל בעלי הקניון ומפעיליו מוטלת החובה למנוע או להזהיר את הציבור בפניו באמצעות שילוט מתאים. רשלנות : תביעת נזיקין מוגשת לפי פקודת הנזיקין המגדירה את עוולת הרשלנות כעשיית מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות או לא עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה באותן נסיבות, או שבמשלח-יד פלוני לא השתמש במיומנות, או לא נקט מידת זהירות, שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח-יד היה משתמש או נוקט באותן נסיבות - הרי זו התרשלות; ואם התרשל כאמור ביחס לאדם אחר, שלגביו יש לו באותן נסיבות חובה שלא לנהוג כפי שנהג, הרי זו רשלנות, והגורם ברשלנותו נזק לזולתו עושה עוולה, החובה האמורה מוטלת כלפי כל אדם וכלפי בעל כל נכס, כל אימת שאדם סביר צריך היה באותן נסיבות לראות מראש שהם עלולים במהלכם הרגיל של דברים להיפגע ממעשה או ממחדל המפורשים באותו סעיף. יש לציין כי אחריות זו לא חלה על בעל מקרקעין או של תופשם, בשל מצבם של המקרקעין, תחזוקתם או תיקונם, כלפי מי שנכנס למקרקעין כמסיג גבול, אלא אם הוכיח התובע שנכנס בתום לב ובלי כוונה לעבור עבירה או לעשות עוולה. תביעה אזרחית : כל בית משפט אזרחי יהא מוסמך בתחומי שיפוטו ליתן תרופה לעוולה על פי פקודת הנזיקין בכפוף להוראות כל דין חקוק החל על אותו בית-משפט, ורשאי הוא ליתן ציווי בשל עוולה גם כשלא נתבעו או לא נפסקו פיצויים או סעד אחר, ציווי יכול שיהיה צו עשה או צו לא-תעשה, לשעה או לתמיד. בית המשפט האזרחי לא ייתן ציווי לשעה אלא אם ראה, להנחת-דעתו, על פי תצהיר או בדרך אחרת, כי קיימת שאלה של ממש שיש לדון בה, וקרוב לודאי שהתובע יהא זכאי לתרופה ושיהא קשה, או אי-אפשר, לעשות מלוא הצדק בשלב מאוחר יותר אם לא יינתן ציווי לשעה. פיצויים : על פי פקודת הנזיקין פיצויים אפשר שיינתנו הם בלבד או בנוסף על ציווי או במקומו, אלא שאם סבל התובע נזק, יינתנו פיצויים רק בשל אותו נזק שעלול לבוא באורח טבעי במהלכם הרגיל של הדברים ושבא במישרין מעוולת הנתבע, אם סבל התובע נזק-ממון, לא יינתנו לו פיצויים בשל הנזק אלא אם מסר פרטים עליו בכתב התביעה או בצירוף לו. נפילה בשטח ציבורי : במקרים של נפילה יש לקבוע בכל מקרה לגופו, האם מדובר בסיכון רגיל או בלתי רגיל. מובן כי נפילה ונזק, אף אם נגרמו על ידי סיכון שהתממש, אינם מבססים כשלעצמם אחריות של הרשות המקומית, מאידך, ברור כי לא כל סיכון חוסה תחת הטענה של "משטח סטרילי" או קיום נהלי ואמצעי פיקוח. בתי המשפט התחשבו דרך כלל בגודלן של בליטות או שקערוריות. לגבי הזעירות שבהן, נשללה האחריות ולגבי האחרות - הוטלה אחריות. הגיון אחד הוא תוחלת הנזק מול מניעתו והגילוי של מפגע וסבירות דרישת התיקון מהרשות, הגוברות ככל שמימדיו גדולים וגלויים יותר. ניתן לקבל פיצויים גם אם הנפגע אשם : אם סבל אדם נזק, מקצתו עקב אשמו שלו ומקצתו עקב אשמו של אחר, לא תיכשל תביעת פיצויים בעד הנזק מחמת אשמו של הניזוק, אלא שהפיצויים שייפרעו יופחתו בשיעור שבית המשפט ימצא לנכון ולצודק תוך התחשבות במידת אחריותו של התובע לנזק, אולם האמור בזה אין כוחו יפה להכשיל הגנה הנובעת מחוזה, ואם חל על תביעת נזיקין חוזה או דין המגבילים את החבות, לא ייפרע התובע פיצויים למעלה מן הגבול שנקבע כאמור. נזיקיןפיצוייםנזקי גוף