הודעה ע"י צרכן על סיומה של "עסקה מתמשכת" - חוק הגנת הצרכן

הנושא של מתן הודעה ע"י צרכן על סיומה של "עסקה מתמשכת" (עסקה לרכישה של טובין או שירותים באופן מתמשך) הוסדר גם ב-חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 , ואולם בסעיף 13ג(א) לחוק הנ"ל הוצאה העסקה של אספקת גז בין ספק גז לבין צרכן גז מפורשות מההגדרה של "עסקה מתמשכת", ככל הנראה משום שמתן הודעה בעסקה כגון דא הוסדרה, כאמור, במסגרת חוק ההסדרים, שהינו חוק ספציפי הגובר על חוק כללי. חוק הגנת הצרכןצרכנות