חקיקה למפרע - חוק חדש המוחל על מצב שנסתיים לפני חקיקתו

חוק חדש המוחל על מצב שנסתיים לפני חקיקתו (כגון מכר שנסתיים, תביעה שנסתיימה, אירוע מס שנסתיים) או על עובדות שנתרחשו לפני חקיקתו (ביצוע מעשים או מחדלים ההופכים לעוולה,או עבירה), מהווה החלה רטרוספקטיבית של החוק לעניין חזקת אי הרטרוספקטיביות. לעומת זאת, החלת החוק החדש על מצבים חדשים או על פעולות חדשות, שנתרחשו לאחר צאת החוק, מהווה החלה פרוספקטיבית של החוק. ....מה דינו של חוק, החל על מצב דברים נתון (להבדיל מפעולה שנעשתה בעבר או מצב שנסתיים בעבר או מצב או פעולה שיתהוו אך בעתיד) הקיים ביום היכנסו לתוקף: האם החלת החוק על מצבים אלה היא רטרוספקטיבית או פרוספקטיבית? טול חוק חדש, הקובע כי בעלים של נכס חייב לשלם מס חדש. האם החלתו על מי שרכש בעלות באותו נכס לפני היכנסו לתוקף של החוק היא החלה רטרוספקטיבית של החוק? לדעתי, התשובה היא בשלילה. החוק יחול על כל בעלי הנכסים ביום חקיקתו, בלא שהחלתו עליהם היא רטרוספקטיבית. אכן, החלת החוק החדש תהא רטרוספקטיבית, אם היא תחול גם על מי שחדל להיות בעל נכס ביום כניסתו של החוק לתוקף (החלה על מי שהיה לו מצב של בעל נכס, ומצב זה הסתיים). החלתו של החוק אף אינה פרוספקטיבית (כלומר, מי שיהא בעל נכס בעתיד בלבד). החלתו של החוק על מי שהוא בעל נכס ביום כניסתו של החוק לתוקף היא החלה אקטיבית של החוק. החוק פועל מיד על מצב דברים כפי שהוא קיים ביום כניסתו לתוקף. נמצא, כי בצד מושג הרטרוספקטיביות ומושג הפרוספקטיביות קיים מושג האקטיביות. החלת חוק היא אקטיבית, אם היא מוחלת על מצב דברים המתקיים ביום כניסתו של החוק לתוקף" (כב' השופט א' ברק, עעא 1613/91אורית אXב נ' מדינת ישראל מו (2) 765, 779-780 (1992)). חקיקה למפרע (רטרואקטיבית)