ביטול הזמנת סחורה בשל אי קיומו ומילוי מלא של התנאים

הנתבעת טוענת כי אינה חייבת דבר לתובע, לא כל שכן לאחר ביטול ההזמנה בשל אי קיומו ומילוי מלא של התנאים כלשונן בהזמנה מצד התובע. 2. כי התובע הסכים להשיב את השיק עוד בטרם זמן פרעונו בטענה כי אינו מתכוון להפקידו לחשבונו כי הגיע לסיכום עם הקבלן הראשי בפרויקט ניר גלים, חברת ערן י.ד. בע"מ באמצעות מר ערן יפרח (להלן - "הקבלן הראשי"), שהיה האחראי על ביצוע הפרויקט, לפיו ישלים התובע את אספקת הלוחות והתאמתם לפי הזמנה 65/08 מיום 29.6.08 והתמורה תתקבל מהקבלן הראשי בדרך שסוכמה ביניהם ואז יתייתר הצורך לחייב את הנתבעת בתשלום ההזמנה ו/או לעשות שימוש בשיקים שלה. 3. כי התובע אכן סיפק לקבלן הראשי את לוחות המשנה ואף השלים את הלוח הראשי ואת שאר האביזרים הדרושים ללוחות עפ"י דרישות מהנדס החשמל יוסי רפפורט והמפקח מר יוגב אלבז ממירב הנדסה בע"מ והיתה אמורה לקבל את התמורה בגין הלוחות מהקבלן הראשי במישרין ולא באמצעות הנתבעת. 4. כי ההסכם בין הצדדים בוטל בהסכמה וללא כל התנגדות מצד התובע והאחריות לביצוע התשלומים עברה לגורם עמו ניהל התובע את המו"מ להשלמת העבודות בפרויקט - לקבלן הראשי. 5. כי הנתבעת אינה צד להסכם לאחר ביטולו. התובע לקח על עצמו סיכון באי פירוק הלוחות מהאתר עוד בטרם בוצעה המסירה לפרויקט וללא הסכמתו לא יכול היה הקבלן הראשי לבצע מסירה של המתקן לחברת ערים ולישוב. 6. כי על התובע היה להשיב לנתבעת את השיקים. 7. כי התובע ניהל מו"מ עם הקבלן הראשי ללא ידיעת הנתבעת ולאחר שהדבר נודע, הודיעו לתובע כי מאחר והנתבעת מחוץ לתמונה אין היא חייבת לו דבר. כבר באותו מועד התחייב התובע להחזיר לנתבעת את השיקים ולא להפקידם. התובע אף לא הוציא כנגד השיקים קבלה ו/או חשבונית מס. הנתבעת לא דרשה, בהתאם, את הכספים מהקבלן הראשי. 8. כי הקבלן המשנה של הקבלן הראשי (ניר גל תשתיות ופיתוח בע"מ) נותר חייב לנתבעת מעלל ל- 700,000 ₪ בפרויקט זה בלבד. 9. כי התברר לנתבעת שהקבלן הראשי קיבל מקבלן המשנה מסמך היעדר תביעות בתמורה לסך של 127,000 ₪ ביום 8.12.08 וזאת זמן רב לפני שהפרויקט הסתיים ונמסר לישוב. 10. כי די בכך על מנת להוכיח כי הקבלנים יחד עם התובע עשו יד אחת על מנת להונות את הנתבעת שלא קיבלה את כספה, להפעיל את השטר למרות ביטול ההסכם, ולקבל תשלום כפול מזה שהיה אמור לקבל מהקבלן הראשי בגין אותם מוצרים. 11. כי אחריות הנתבעת תמה מרגע ביטול ההסכם, אחרת היתה מפרקת את הלוחות ואת המרכזייה ומשיבה אותם לתובע. 12. כי לאור איחורי התובע ומעשיו והנזקים שנגרמו לה הנתבעת זכאית לניכוי ולקיזוז הנזקים וההפסדים. 13. לאור האיחור מצדו של התובע, שהוביל לסנקציות מצד הקבלן הראשי והמפקח וזה הוביל לביטול ההסכם לאי תשלום מלא של סכום הפרויקט. 14. כי מדובר בשיקים שבוטלו בסך כולל של 37,203 ₪ לאור הפרה בוטה של התובע שהתחייב לספק מרכזיית חשמל משולבת עם מפסק ראשי 3*1000 אמפר כולל מנתקים ומפסקים אינטגרליים וכן 13 לוחות משנה לחשמל ולתאורת הישוב ניר גלים, לפי הזמנה בכתב מס' 65/08 מיום 29.6.08 שהתובע קיבל ואישר ואשר על פיה היה עליו לאשר את תכניות הביצוע אצל מהנדס החשמל רפפורט, בטרם החל בייצור המוצרים. 15. כי עפ"י תנאי ההזמנה היה על התובע לספק את הסחורה בתוך 30 ימים ולא יאוחר מיום 15.8.08, על בסיס תנאי תשלום שוטף + 90 כנגד מסירת הסחורה. 16. כי התובע לא סיפק את הסחורה במועד וניסה להונות את מנהל הנתבעת, כאשר דרש לקבל את השיקים למפרע. 17. כי הבאת ארון מפח לאתר ביום 7.10.08 בידיעה כי אינו מושלם היוותה מבחינת התובע אספקה למראית עין בלבד לצורך קבלת השיקים והתובע נדרש לסלק את הארון ולהביא במקומו ארון חלופי בהתאם לכתב הכמויות ואישור המהנדס רפפורט. כמו כן לא סופקו לוחות המשנה. 18. כי התובע נטל בחזרה את הארון מהפח. הנתבעת קיבלה רשות להתגונן והתיקים המאוחדים עברו לדיון בפני. הצדדים הגישו תצהירי עדות ראשית. גרסתו של התובע בקליפת אגוז היא כדלקמן: 1. כי ביולי 2008 הגיע נציג הנתבעת מר דוד פרי לבית המלאכה של התובע והזמין לוחות חשמל לפרויקט ניר גלים. 2. כי ההזמנה בכתב שצורפה להתנגדות לא נחתמה ולא הועברה לידיו והתובע לא הסכים לתנאיה. 3. כי הזמנת לוחות החשמל בוצעה מולו עפ"י הצעת מחיר בינו לבין הנתבעת כנהוג במפעל התובע. הצעת המחיר אינה ברשותו של התובע. 4. כי בתאריך ההזמנה צוין 29.6.09, הלוח הראשי סופק ביום 7.10.08 והנתבעת מסרה שיק דחוי ביום 20.11.08. 5. כי הנתבעת מודה שהתובע סיפק את לוח החשמל הראשי ואת לוחות המשנה ולמרות זאת מסרבת לשלם את חובה. 6. כי סיפק לנתבעת לוח חשמל ראשי ו- 4 משניים. לוח ראשי A1000 ו- 4 לוחות פילר טיפוסי. 7. כי ע"ח החוב מסרה הנתבעת ביום 20.11.08 שיק דחוי ליום 31.1.09 ע"ס 27,203 ₪ וביום 31.12.08 שיק דחוי נוסף ליום 15.4.08 ע"ס 10,000 ש"ח ונותרה יתרת חוב של 7,902 ש"ח. 8. כי ביום 2.2.09 השיק ע"ס 27,203 ₪ חזר מסיבת אכ"מ וביום 17.4.09 חזר השיק ע"ס 10,000 ₪ מסיבת אכ"מ/חתימת המושך לא בסדר. 9. כי במועדי מסירת השיקים הנתבעת לא העלתה כל טענה בדבר איחורים או אי אספקה מה שהוזמן. 10. כי ביום 31.12.08 נמסר לנתבעת גם מפסק ברקר A 3X250 כתוספת ללוח החשמל הראשי ללא חיוב כספי נוסף. 11. כי לוחות החשמל מצויים בפרויקט והם פועלים באופן תקין ללא כל תלונות. 12. כי ההסכם בין הצדדים בוטל ע"י הנתבעת באופן חד צדדי ע"י הודעת ביטול בסמוך לפני החזרת השיק הראשון בסיבת אכ"מ, כך שהנתבעת עשתה כן מקשיים כלכליים וניסתה להתחמק מקיום חובותיה. 13. כי ביום 7.10.08 נמסר לנתבעת לוח החשמל הראשי, הנתבעת לא טענה כל טענה בעניין זה ואף מסרה לתובע שיק נוסף ביום 20.11.08. לכן אין כל ממש בטענת האיחור. 14. כי מעולם לא הסכים להשיב לנתבעת את השיק וכל סיכום בינו לבין הקבלן הראשי הינו בגין לוחות חשמל נוספים שהוזמנו על ידי הקבלן הראשי לצורך השלמת הפרויקט ואין המדובר על אלה שהוזמנו וסופקו לנתבעת. 15. הקבלן הראשי הזמין מהתובע, במקביל לאספקת הלוחות לנתבעת, לוחות חשמל שונים ואף התשלום שהתקבל בסך של 33,895 ₪ (כולל מע"מ) אינו כולל את לוחות החשמל שסופקו לנתבעת. ישיבת ההוכחות נקבעה ליום 25.4.13 בה העידו התובע, מר יוגב אלבז, מר שאול ומר דוד פרי. לאחר מכן הוריתי לצדדים לסכם טענותיהם בכתב וכך עשו. הכרעה מדובר בתביעות שטריות ועל כן נטל ההוכחה מוטל על כתפי הנתבעת. טענת ההגנה של הנתבעת היא למעשה כי קיבלה מוצר חלקי, ובדבריה: "אין כל ספק כי ביטול ההזמנה מצד הנתבעת היה תקין בהעדר אספקה של מלוא המוצרים כשהם שלמים ותקינים כפי שנדרשו מראש.." (סע' 21 לסיכומי הנתבעת). בסע' 22 טוענת הנתבעת כי התובע קשר עסקה עם הקבלן הראשי לגבי אותם מוצרים (סע' 22 לסיכומי הנתבעת) אך מנגד התובע טוען כי מה שסוכם ישירות עם הקבלן הראשי אינו קשר ואינו חלק מההזמנה שסופקה ע"י התובע לנתבעת ושהנתבעת נתבעת בגינו. כפי שציינתי, נטל ההוכחה מוטל על כתפי הנתבעת אשר לא הוכיחה טענה זו. הנתבעת מנסה לטעון לחובתו של התובע את היעדר ההזמנה הכתובה אך מנגד, אם עמדה על קיומה ואכיפתה, מדוע החליטה לשלם על מוצרים שהזמינה ומדוע מסרה שיקים לתובע? הרי אם ההזמנה הכתובה לא נחתמה ההסכם אינו בתוקף.. כמו כן הנתבעת טוענת כי התובע מודה בחקירתו הנגדית שלא סיפק את המוצרים. ממקרא עדותו של התובע אין הדברים עולים כך במפורש. התובע אומר כדלקמן: "אני לא סיפקתי לך 13 לוחות כי מההתחלה אתה לא עמדת בהסכם. השיקים שלך חזרו" (עמ' 11 לפרוטוקול מיום 25.4.13 בשורה 21). מדברים אלה לא ניתן להבין כי התובע לא סיפק כלל שום דבר ממה שהוזמן אלא אך ורק את מה שנאמר כי לא סיפק 13 לוחות. מנהל ומפקח הפרויקט מטעם חברת ערים העיד בפני ביום 25.4.13 והבהיר מפורשות כי לא היו כל בעיות באספקה של הלוחות או שלא זכור לו על בעיות כאלה (עמ' 16 לפרוטוקול בשורה 22). כמו כן, העיד מר שאול נציג מטעם המושב עצמו, ומסר כי הפרויקט לא נגמר כי היו חסרים דברים ופריטים והמהנדס רפפורט לא אישר את הדבר. היו חסרים לוחות, חסרים פריטים ולא בוצע חלק מפרטי המכרז. (עמ' 17 לפרוטוקול בשורות 18-20). ובעמ' 18 בשורה 4 אומר: "אתה לא עמדת בזמנים". מנגד, אין מחלוקת כי הנתבעת מסרה את השיקים לתובע לאחר שהלוח הראשי סופק (הלוח הראשי סופק ביום 7.10.08 והנתבעת מסרה שיק דחוי ראשון ביום 20.11.08), הרי אם היתה בעיה עם האספקה, מדוע החליטה הנתבעת למסור לתובע את השיקים? מר דוד פרי, מטעם הנתבעת, העיד ואמר כי עשה כן "בסחטנות" (עמ' 19 לפרוטוקול בשורה 23). כמו כן, מר פרי, למרות שבחקירתו בפני כב' הרשם (כתוארו אז) יניב בוקר ביום 28.3.10, אמר כי יש בידיו קלטת בה נשמע התובע אומר דברים התומכים בגרסתה, לא הציג כל קלטת כזו וכשנשאל על כך בחקירתו הנגדית השיב: "לצערי לא הצלחתי לתפוס את זה בהקלטה, אבל אני צירםתי הקלטה לביצוע העסקה עם גורם אחר...." (עמ' 20 לפרוטוקול בשורות 19-20),. כפי שציינתי, הנתבעת מסרה לתובע 2 שיקים לתשלום ושני השיקים האלה בוטלו ע"י הנתבעת, כך לשיטתה לאחר הודעתה בדבר ביטול ההסכם. אין ולא יכול להיות חולק כי אין המדובר בכשלון תמורה מלא אלא לכל היותר בכשלון תמורה חלקי, שכן חלק מהמוצרים סופקו אך לנתבעת טענות רבות כנגד מה שסופק, טענות שלא הוכחו על ידה כלל. מכל מקום, הנתבעת פעלה שלא כדין כאשר פנתה וביטלה את השיקים. היה על הנתבעת לאפשר פירעון השיקים ולהגיש תביעה כנגד התובע בדבר סכומים להם היא זכאית כהשבה. לפיכך אני קובע כי הנתבעת לא עמדה בנטל המוטל עליה ואינה יכולה להתגונן בפני השיקים. התובע רשאי להמשיך ולפעול בתיקי ההוצל"פ. אין באמור לעיל כדי למנוע מהנתבעת להגיש תובענה כספית או אחרת כנגד התובע לקבלת כספים המגיעים לה לטענתה כהשבה או כפיצוי וכיוצ"ב. בנסיבות העניין לא מצאתי לנכון לחייב צד כלשהו בהוצאות וכל אחד מהצדדים יישא בהוצאותיו.סחורה