תביעה נגד ערוץ הקניות

תביעה נגד ערוץ הקניות התובעים מלינים על כך, שבקניה הם הולכו שולל על ידי הנתבעת, שהייתה עסקה שקרית ולכן, תובעים הם החזר הסכום ששילמו בעד הסלון. בפרסום הנתבעת, הייתה התחייבות לטיבו ואיכותו של הסלון מעור מלא והיה על הנתבעת לספק המוצר תוך 14 ימי עסקים, אך בפועל סופק הסלון כעבור 19 ימים, כאשר במוצר נתגלו הליקויים הבאים: א. א) בעת האספקה גילו התובעים, שיש שוני במרקמי העור, קרי, המושבים היו מעור במסגרת הסלון היו דמויי עור. בעקבות גילוי זה, יצרו התובעים קשר עם נציג הנתבעת וטענו בפניו, שבפרסום נאמר שהסלון מעור מלא. ב) התובעים גם גילו שיש בגב הסלון קרע וכתם על אחד ממושבי הסלון וגם הפעם יצרו קשר עם נציג הנתבעת ובהמשך לכך, שלחה הנתבעת נציג מטעמה ותיקן את הקרע ולגבי הכתם, סיפק נציג הנתבעת לתובעים תרסיס לניקוי הסלון, תוך הבטחה שהכתם ירד במשך הזמן עם שימוש התרסיס ונציג הנתבעת אף הוסיף, שעל התובעים לנקות הסלון אך ורק עם התרסיס. ג) למרות שהתובעים פעלו כהצעת נציג הנתבעת, לא ירד הכתם וצבעו אף התכהה יותר. ב. א) שמונה חודשים לאחר קבלת הסלון, הבחינו התובעים שהסלון בגוון שמנת החליף את צבעו לגוון ירקרק במושבי העור ושוב פנו התובעים לנתבעת והם טענו, ששינוי הגוון אירע כתוצאה מכך, שהתובעים ניקו את הסלון בחומרים שאינם מתאימים לניקויו. ב) נציג הנתבעת הודיע לתובעים שישלח אליהם נציג לבדוק את הטענה ושבוע לפני פסח הגיע נציג הנתבעת - שהיה מנהל הנתבעת והתרשם מהצבע הירקרק והודיע לתובעים שתינתן להם תשובה ולאחר שבועיים התקשר נציג הנתבעת ואמר, שהנתבעת מוכנה לצבוע את הסלון בצבע שמנת, אך יהיה על התובעים להשתתף בעלות של 1,000 ₪, אך התובעים סברו, שאין עליהם לשלם סכום זה, שכן המוצר היה לקוי מלכתחילה. 2. הנתבעת סבורה, שיש לדחות את תביעת התובעים, שכן לטענתה, הסלון שסופק לתובע הוא מוצר מאיכות מעולה, אשר עבר בדיקות איכות קפדניות על מחלקת בקרת האיכות של הנתבעת, התובעים קיבלו את הסלון כשהוא תקין לחלוטין ואף אישרו זאת בחתימת ידם על גבי תעודת המשלוח. בנוסף לטענה כללית זו, מעלה הנתבעת הטענות העיקריות הבאות: א. א) הסלון סופק לתובעים על ידי ספק המוצר בשם א.ב. סקאי בע"מ (להלן: "הספק"), בעיכוב של יום אחד בלבד ולא כפי שנטען על ידי התובעים ובמעמד האספקה חתמו התובעים על תעודת מסירה ואישרו קבלתו לשביעות רצונם ורק כחודש וחצי מיום האספקה, קרי ביום 6.11.11, פנה התובע והלין, שהמוצר איננו עשוי מעור אמיתי. לעניין זה, השיב נציג הנתבעת, שבשידור הטלוויזיה צוין מפורשות, שכל מה שבא במגע עם הגוף עשוי מעור אמיתי ולא הייתה התחייבות שכל הסלון עשוי עור. ב) באשר לקרע הנטען על ידי התובעים, טוענת הנתבעת, שהקרע נוצר- במידה רבה של וודאות- כתוצאה משימוש לקוי בסלון, קרע שנוצר לאחר מועד אספקת הסלון ולאחר שנעשה שימוש בסלון. כמו כן, טענת הנתבעת, שתלונת התובעים הועברה לספק על מנת שזה יעניק את שירות התיקונים - שירות הניתן במסגרת תעודת האחריות. יומיים לאחר הפנייה הנ"ל, קרי ביום 8.11.11 התקבלה תשובת הספק, שתעודת האחריות אינה חלה על פגמים בבד אשר לא הובאו לידיעת הספק עם קבלת המוצר. למרות זאת וכמחווה של שירות טוב, הודיע נציג הנתבעת לתובעים, שלפנים משורת הדין, יקבלו התובעים את שירות התיקונים מהספק וביום 7.12.11 דיווח הספק לנתבעת, שפניית התובעים טופלה לשביעות רצונם. ב. כשנה לאחר רכישת הסלון, קרי ביום 21.8.12 שוב פנה התובע אל הנתבעת וטען, שהסלון מתפורר ושוב הופנה התובע אל נותן האחריות ובנוסף לכך, גם העבירה הנתבעת את פנייתו של התובע אל הספק. ביום 3.2.13, שוב פנה התובע אל הנתבעת בבקשה לקבלת שירות תיקונים, שכן לטענת התובע, שינה הסלון את צבעו. הפעם הודיע נציג הנתבעת לתובע, שהיות ונסתיימה תקופה האחריות, רשאי התובע לקבל שירות תיקונים בתשלום. ביום 27.2.13 חזר התובע והלין על החלפת הצבע ואף ציינו, שלמרות הבטחת הספק - לא הגיע נציג מטעמו לבדיקת שינוי הצבע. ג. בדרישת התובעים, להשיב להם את עלות הסלון, מתעלמים הם מהתקופה בה עשו שימוש בסלון וכן מהעובדה, שהם מבקשים להשאיר את הסלון ברשותם ולקבל החזר תשלום עבורו. בהתאם לתנאי עסקת הרכישה - תנאים אשר הובאו לידיעת התובעים- עמדה להם הזכות להחזיר המוצר ולקבל השבת התמורה תוך 14 ימים בלבד מיום האספקה, אך במקרה זה חלף מועד זה ולכן, כל שזכאים לו התובעים הוא לקבל שירות תיקונים- כפי שקיבלו. 3. א. בנוסף לטענות שהועלו על ידי הנתבעת בכתב ההגנה, נטען על ידי הנתבעת, שבין הנתבעת ובין הספק קיים הסכם לפיו התחייב הספק לשאת באחריות בלעדית ומלאה בגין כל תלונה/דרישה של לקוח בקשר עם המוצר ולכן, סבורה הנתבעת, שאם בית המשפט יחייב אותה בתשלום כלשהו, הרי לאור אותו הסכם בין הנתבעת ובין הספק, יש לחייב את הספק לשפות הנתבעת על כל סכום שתחויב. לצרוך החיוב בשיפוי, שלחה הנתבעת הודעה לצד ג' לספק. ב. הספק הגיש כתב הגנה מטעמו, בו נטען, שהתובעים רכשו מערכת ישיבה מעור אמיתי בחלקים העליונים של הסלון וקיבלו הסלון לשביעות רצונם. גם הספק מציין את העובדה, שהתובעים פנו בפעם הראשונה ביום 9.12.12 על תקלה בסלון והספק פתח קריאת שירות ביום 31.12.12 ולאחר ביקור איש שירות הוחלט על ביקור מנהל לבדיקת טענות התובעים ובביקור זה, נמצא שהסלון לא מתוחזק כראוי, שכן התובעים העבירו הסלון דירה והמובילים פגמו בסלון בצורה משמעותית. הספק הציע לתובעים לתקן את הפגמים שנגרמו מההובלה ובתוספת חידוש הגוון בתשלום של 700 ₪ והתובעים סירבו. 4. בטרם אכריע בשאלות השנויות במחלוקת בין הצדדים, אני קובע, שתחילה יש לדון ולהכריע באחריות הנתבעת לסלון שסופק ובטענות התובעים כפי שהועלו במישרין כנגד הנתבעת ורק אם בית המשפט יחליט לחייב הנתבעת בסכום כלשהו- או אז יעבור בית המשפט לדון ביחסים בין הנתבעת ובין הספק, שכן רק עם חיוב הנתבעת, ניתן להחליט בדבר שיפוי הספק ואם הנתבעת לא תחויב - ממילא אין עוד מקום לדון ביחסי הנתבעת והספק ודין ההודעה לצד ג' להידחות. 5. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים - כולל טענות שהעלה הספק- ולאחר שעיינתי בחומר הראיות, אני מחליט לדחות התביעה נגד הנתבעת - זאת לאור הנימוקים הבאים: א. א) אין מחלוקת בין הצדדים בדבר מועד רכישת הסלון, אין מחלוקת בדבר מועד האספקה וגם אין מחלוקת בדבר עלות הסלון ששולמה על ידי התובעים - אם כי הסכום ששילמו התובעים כולל בחובו את עלות הסלון בסך 5,994 ₪ ודמי הובלה בסך 499 ₪. אין גם מחלוקת בין הצדדים, שהתובעים רכשו הסלון במבצע, שכן התובע העיד בבית המשפט, שהנתבעת פרסמה את עלות הסלון בסך 16,000 ₪, אך נמכר בחצי מחיר בסכום של 5,994 ₪. (ראה עדות התובע בעמ' 1 סיפא ועמ' 2 רישא לפ'). ב) בכתב התביעה מלינים התובעים על כך, שבפרסום הנתבעת, הייתה התחייבות לטיבו ואיכותו של הסלון מעור מלא וכך היה על הנתבעת לספק המוצר, אך בפועל, לא הוכיחו התובעים את נוסח הפרסום ובעדותו בבית המשפט, גם לא זכר התובע מה היה בפרסומת. (עמ' 2 לפ',ש' 1). התובעת הוסיפה וטענה, שכל שפורסם בקשר לסלון זה, היה פגום מהיסוד וכל מה שהתחייבו בפרסום לטיבו של הסלון היה פגום מהייצור. נציג הנתבעת, מר רן זיסר העיד בבית המשפט, שהנתבעת מפרסמת את האמת בלבד, בהיותה תחת רישיון משרד התקשורת ועל סמך פרסום זה הזמינו התובעים את הסלון והם קיבלו סלון בהתאם למה שפורסם. (עמ' 2 לפ',ש' 18 ואילך). ג) גם בכתב התביעה וגם מעדותה של התובעת עולה, שהסלון החליף צבע בצורה מאד קיצונית, משמנת הפך לירקרק, ברם טענה זו לא הוכחה, משום שאפילו בחוות הדעת לא מציין המומחה החלפת הצבע לירקרק. (ראה חוות הדעת - ת/1 וראה עדות התובעת בעמ' 2 לפ',ש' 8 ואילך). ב. א) התובעים מפרטים בכתב התביעה את הליקויים שמצאו בסלון, אך מעיון בכתב התביעה וגם מטענות התובעים, לא עלה, שבשלב כלשהו הם ביקשו לבטל העסקה וגם בכתב התביעה, אין התובעים מבקשים לבטל העסקה ולהשיב להם את עלות הסלון, אלא מבוקשם הוא:"פיצוי כספי מלא ע"י ערוץ הקניות בנוגע לעסקת הסלון השקרית לטיבו של הסלון, שאיננו מעור אלא באופן חלקי ובנוסף החליף את צבעו". (ראה בחלק התביעה הכתוב בכתב יד). ב) גם בכתב התביעה המודפס, תבעו התובעים:" אנו דורשים החזר כספי מלא מערוץ הקניות בנוגע לעסקת הסלון השקרית והפגומה". (ראה סיפא לסעיף 9 לכתב התביעה המודפס). ג) לאור האמור לעיל, מקבל אנוכי את טענת הנתבעת, שאכן מהמבוקש בכתב התביעה עולה, שהתובעים מבקשים, בעצם, להישאר עם הסלון ויחד עם זאת לקבל פיצוי בסכום עלות הסלון- זאת למרות שהתובעים כבר עשו שימוש בסלון מאז מועד האספקה- 22.9.11- ועד היום. (ראה סעיף 28 לכתב ההגנה של הנתבעת. ד) מתעודת המשלוח 42498 מיום 22.9.11 עולה, שהתובעים חתמו על מסמך, לפיו הם מודעים לכך, שקבלת הרהיט מהווה אישור לשביעות רצון הלקוח וביטול עסקה לאחר אספקת המוצר כרוכה בדמי ביטול ודמי הובלה. כמו כן, חתמו התובעים על תעודת המשלוח הנ"ל, שהם מאשרים קבלת תמורה עבור ההזמנה לעיל, לשביעות רצונם. (ראה תעודת המשלוח אשר צורפה לכתב ההגנה של הנתבעת ולכתב ההגנה של הספק). מהאמור לעיל עולה, שהתובעים ידעו, שניתן לבקש ביטול העסקה, אך התובעים לא הוכיחו שבשלב כלשהו ביקשו לבטל את העסקה, לא הציגו מסמך המוכיח, שהם פנו בזמן זה או אחר אל הנתבעת לבטל את העסקה וגם בכתב התביעה לא נאמר, שהתובעים פנו בשלב כלשהו בבקשה לבטל את העסקה. ד. א) רק ביום 15.9.13 כחמישה חודשים לאחר הגשת כתב התביעה וכשנתיים לאחר אספקת הסלון, הגישו התובעים חוות דעת, והמומחה ציין, שמצא סלון המורכב מעור באזורי המגע עם הגוף וכל שאר הסלון מרופד בדמוי עור/סקאי. לעניין קביעה זו, עלי לציין, שממילא ומלכתחילה טענה הנתבעת, שבשידור הטלוויזיה נאמר במפורש, שהסלון עשוי עור בחלקים הבאים במגע עם הגוף בלבד והתובעים לא סתרו פרסום זה של הנתבעת ולא הוכיחו, שהובטח שכל הסלון הוא מעור מלא ובעצם, גם בכתב התביעה, אין התובעים מציינים במפורש שהובטח שכל הסלון מעור מלא, אלא מה שנאמר על ידי התובעים הוא, שהייתה התחייבות לטיבו ואיכותו של הסלון מעור מלא. (ראה סעיף 2 לכתב התביעה). ב) בכתב התביעה, אין התובעים מציינים מתי וכמה זמן לאחר אספקת הסלון הם גילו את הקרע ואת הכתם, אך ציינו שרק לאחר 8 חודשים מאז אספקת הסלון הבחינו שגוון הסלון, שהיה אמור להיות גוון שמנת, החליף את צבעו לגוון ירקרק במושבי העור. זהו השלב ועם גילוי זה, היה על התובעים לפנות למומחה ולא כשנתיים לאחר הגילוי. חוות הדעת מיום 15.9.13 הוגשה לבית המשפט ביום הדיון, כאשר לנתבעת לא היה סיפק להגיב על חוות הדעת או להכין חוות דעת נגדית, שכן חוות דעת זו לא הובאה לידיעתה לפני הדיון. תעודת האחריות שניתנה לתובעים קובעת תקופת אחריות לשנה מלאה החל ממועד אספקת המוצרים ואילו חוות הדעת הוכנה ביום 15.9.13 כשנתיים לאחר מועד האספקה. 6. א. סוף דבר, לאור הנימוקים שפורטו לעיל, אני קובע, שהתובעים לא הודיעו מבעוד מועד על ביטול העסקה, לא ביקשו לבטל העסקה בשלב כלשהו ולא הוכח במידת ההוכחה החלה על התובעים, שהפגמים עליהם הם מלינים נבעו כתוצאה מפגם בייצור ולכן, אני מחליט לדחות את תביעת התובעים. ב. משנדחתה התביעה, אין עוד צורך לדון ולהכריע ביחסים בין הנתבעת ובין הספק - צד ג' ולכן אני מחליט לדחות את ההודעה לצד ג' הנ"ל. ג. למרות התוצאה אליה הגעתי - החלטתי שלאור הנסיבות המיוחדות של המקרה- לא לחייב בהוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו. הזכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים.טלויזיה