תביעה לתשלום חוב לקרן השתלמות

תביעה לתשלום חוב לקרן השתלמות רקע: 2. ביום 30.7.2013 הגישה התובעת תביעה בה ביקשה לחייב את הנתבעת להעביר לה את ההפרשות והניכויים בגין דמי הגמולים לתקופה החל מאפריל 2013 ועד יולי 2013 (כולל) בעבור עובדיה, עמיתי קרן ההשתלמות. כמו כן ביקשה התובעת לחייב את הנתבעת בתשלום ריבית פיגורים בעבור התשלומים ששולמו באיחור לתקופה החל מחודש מאי 2012 ועד חודש אפריל 2013. 3. ביום 30.10.2013 הגישה הנתבעת כתב הגנה מטעמה בו ציינה כי קיבלה את כתב התביעה במהלך חודש אוגוסט תוך שהיא מדגישה את העובדות שלהלן: ההפרשות בעבור חודש אפריל 2013 נשלחו לתשלום ביום 1.7.2013 ונפרעו ביום 4.7.2013, קרי עוד בטרם הגשת התביעה. באשר להפרשות בעבור חודש מאי 2013, ציינה הנתבעת כי אלה נשלחו לתשלום ביום 30.7.2013 ונפרעו ביום 1.8.2013 וזאת בטרם התקבל כתב התביעה במשרדי הנתבעת. באשר לריבית פיגורים, ציינה הנתבעת כי ביום 28.8.2013 נשלחה לתובעת המחאה בגין הסכום שנתבקש בכתב התביעה. באשר לתשלום הניכויים בגין חודש יולי 2013, ציינה הנתבעת כי מדובר בתשלום שנכון למועד הגשת התביעה טרם הגיע המועד לביצועו. 4. ביום 10.12.2013 הגיעו הצדדים להסכמה כי אכן מגיע לתובעת סך של 536 ₪ בגין ריבית פיגורים, נכון ליום 15.10.2013 וכי המחלוקת שנותרה בין הצדדים הנה סביב הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד. לפיכך, ב"כ הצדדים הגיעו להסכמה אשר לפיה הנתבעת תגיש הודעה מטעמה בה תפרט את הסכומים ששולמו ומועד תשלומם לתקופה החל מאפריל 2013 ועד ליולי 2013 (כולל). 5. ביום 25.12.2013 הגישה התובעת פירוט התשלומים שהועברו לתובעת. להלן פירוט התשלומים כפי שעולה מהודעת התובעת: א. בגין חודש אפריל 2013 שילמה הנתבעת ביום 4.7.2013 סך של 18,946 ₪. ב. בגין חודש מאי 2013, שילמה הנתבעת ביום 1.8.2013 סך של 19,199 ₪. ג. בגין חודש יוני 2013, שילמה הנתבעת ביום 1.9.2013 סך של 21,220 ₪. ד. בגין חודש יולי 2013, שילמה הנתבעת ביום 17.9.2013 סך של 20,542 ₪. 6. בעקבות הודעת התובעת, הגישה הנתבעת הודעה מטעמה בה ציינה כי אין מקום לחייב אותה בהוצאות משפט, וכי יש לחייב את התובעת בהוצאות משפט ושכ"ט הן בשים לב לכך כי לא נשלחו מטעמה מכתבי התראה והן מאחר והתביעה כללה סכומים ששולמו בפועל עוד בטרם הגשתה וסכומים שטרם הגיע מועד פירעונם. דיון והכרעה: 7. אכן מעיון בתיק עולה כי התביעה הוגשה ביום 30.7.2013. לפיכך, עולה כי היה ראוי שהתובעת לא תכלול במסגרת כתב התביעה את החוב בגין חודש אפריל 2013 מאחר והחוב בגין חודש זה שולם על ידי הנתבעת כחודש לפני הגשת התביעה. באשר לחודש יולי, התובעת כללה את החוב בגין חודש זה במסגרת התביעה שכאמור גם היא הוגשה בחודש יולי 2013, קרי עוד בטרם הגיע מועד הפירעון של החוב בגין חודש זה. בנסיבות אלה אין ספק כי הסכום הנקוב בכתב התביעה הוא מעבר לסכום החוב העדכני והנכון . מעיון בהודעת התובעת עולה כי הנתבעת שילמה את החוב בגין חודש מאי 2013, יום למחרת הגשת התביעה, דהיינו בטרם הגיע כתב התביעה לידי הנתבעת. באשר לריבית פיגורים, אכן אין חולק כי קיים חוב העומד על סך 536 ₪ בתוספת ריבית פיגורים החל מיום 15.10.2013 שנכון להיום טרם שולם. 8. בנסיבות אלה ובשים לב לעובדה כי הנתבעת כללה חוב בגין שני חודשים מתוך ארבעת החודשים שלא כדין ובשים לב לעובדה כי הנתבעת שילמה את חוב חודש מאי 2013 עוד בטרם קיבלה לידיה את כתב התביעה, הרי שיש להתחשב בעובדות אלו במסגרת פסיקת הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד. כמו כן, אין ספק שיש לקחת בחשבון את העובדה כי התובעת הייתה מחויבת לגבות את החוב בגין חודש יוני 2013 לרבות ריבית הפיגורים אשר נכון למועד הגשת התביעה טרם שולמו. באשר למכתבי ההתראה, אכן צודקת הנתבעת כי ראוי שבטרם יוגש כתב תביעה תפעל התובעת לצורך גביית החוב על ידי משלוח מכתב התראה לנתבעת וזאת במטרה לחסוך בעלויות הן בשים לב למהות תפקידה של התובעת והן לעובדה כי עסקינן בנתבעת שהינה רשות ציבורית. סיכום: 9. לאור כל האמור לעיל, הנני מחייב בזאת את הנתבעת לשלם לתובעת את יתרת החוב בגין ריבית פיגורים בסך של 536 ₪ בצירוף ריבית פיגורים שתחושב החל מיום 15.10.2013 ועד למועד התשלום בפועל. כמו כן ובשים לב להשתלשלות העניינים כפי שפירטתי לעיל ולעובדה כי סכום התביעה היה אמור להיות נמוך בהרבה ממה שצוין בכתב התביעה ובשים לב לסכום האגרה, הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת הוצאות משפט בסך של 500 ₪ וכן שכ"ט עו"ד בסך כולל של 600 ₪ וזאת בתוך 30 יום מהיום, אחרת סכומים אלו יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום בפועל. חובהשתלמותקרן השתלמות