אי הודעה על סילוק פוליסה

בכתב התביעה נטען כי לא הודיעו על דבר סילוק הפוליסה ולא ביקשו את הסכמתו לסילוקה. סילוק הפוליסה הינו אקט בלתי חוקי הנוגד את ההסכם ו/או את החוק. לפיכך, התובע עותר לפיצוי כספי בגין אובדן כושר עבודה בהתאם לסכומים שהיו אמורים להשתלם לו על-פי הפוליסה, אלמלא סולקה. טענות הצדדים 8. לטענת החברה, יש לסלק את התביעה כנגדה על הסף, מחמת היעדר עילה או היעדר יריבות. עניינה של התביעה בסירוב מגדל לשלם לתובע פיצוי חודשי בגין אובדן כושר עבודה. עם פיטוריו, שולמו לתובע מלוא זכויותיו בגין תקופת העבודה וסיומה וניתן לו מכתב שחרור של הפוליסה. כך גם, אין מחלוקת שבתקופת העבודה הופרשו מלוא ההפרשות למגדל. כל טענות התובע מתייחסות לתנאי החיתום של הפוליסה, להצהרת הבריאות, ולכך שלאחר פיטוריו, התובע לא המשיך לשלם את פרמיית הביטוח. החברה אינה מחויבת לשלם לתובע לאחר פיטוריו, פיצוי חודשי כלשהו בגין אובדן כושר עבודתו, וככל שיש לתובע טענות בעניין זה, עליו להפנות טענות אלה למגדל בלבד. 9. התובע מתנגד לבקשה. לדבריו החברה חדלה לשלם את הפרמיות עבורו ובכך הביאה לסילוק הפוליסה, לרבות הכיסויים הכלולים בה, וזאת טרם קבלת הזכויות המגיעות לו. הפוליסה סולקה ללא ידיעתו וללא הסכמתו. התובע טוען עוד כי לא קיבל מהחברה מכתב שחרור של הפוליסה. דיון והכרעה 10. לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובכתבי הטענות, שוכנעתי כי דין הבקשה להתקבל וכי יש להורות על סילוק התביעה כנגד החברה על הסף כפי שיפורט להלן. 11. ההלכה בכל ערכאות המשפט ובפרט בבתי-הדין לעבודה היא כי דחיית תובענה על הסף או מחיקתה הן בגדר אמצעים הננקטים בלית ברירה ופתרון המחלוקת לגופה הוא לעולם עדיף. מגמתם של בתי-המשפט בכלל ובתי-הדין לעבודה בפרט, לברר ולהכריע בתובענה לגופה, על פני סילוקה על הסף [ראו: דב"ע (ארצי) מז/15-3 אפנר נ' מפעלי הדסה לנוער, עבודה ארצי, כרך כ(2) 242; דב"ע (ארצי) נא/3-31 חיפה כימיקלים בע"מ נ' כלפון, פד"ע כב 518; דב"ע (ארצי) נא/3-195 תובנה מכונות תרגום נ' סגל, פד"ע כג 274]. עוד נפסק שסעד של סילוק תובענה על הסף הוא סעד קיצוני ובית-הדין אינו נוקט בו אלא במקרים חריגים [ראו: ע"ע (ארצי) 408/07 מדינת ישראל נ' כהן (13.02.2008)]. 12. גם במקרים, בהם נוכח בית המשפט כי לתביעת התובע סיכוי קלוש, בית המשפט לא יחסום בפני התובע את האפשרות לברר את תביעתו לגופה [ראו: בג"צ 254/73 צרי חברה פרמצבטית וכימית נ' בית הדין הארצי לעבודה, פד"י כח(1) 372; ע"א 76/86 ד"ר יוסף פיינשטיין נ' ה. ש. מלונות בע"מ, פ"ד מג (3) 124). רק לאחרונה בבר"ע 12384-02-10 (החלטה מיום 10.2.2012) חזר בית הדין הארצי על הנסיבות שבהן ייעתר בית הדין לבקשה למחיקה על הסף וכדלקמן: "מתן סעד של מחיקת תביעה על הסף מחוסר עילה מחייב קביעה, שגם אילו היו העובדות הנטענות לביסוס העילה מוכחות במלואן, אין בנמצא עילה מצד הדין אשר מאפשרת היענות לתביעה [ע"א 6313/01 עיזבון המנוח X ז"ל - הכשרת היישוב חברה לביטוח בע"מ, נ(1) 567]. על כן, נקודת המוצא לדיון בבקשה לסילוק על הסף היא כתב התביעה שהוגש על-ידי התובע, כאשר על בית-הדין לבחון אם בהנחה שיוכיח את טענותיו יוכל לזכות בתביעתו. במסגרת בקשה למחיקת תביעה על הסף מחמת היעדר עילה נדרש בית-הדין ל"בחינה טכנית-פורמאלית של כתב התביעה" בלבד, במסגרתה די בכך שהתובע יראה כי על-פני כתב התביעה בידו עילה בת תביעה [ע"א 2967/95 מגן וקשת בע"מ - טמפו תעשיות בירה, פ"ד נא(2) 312]". 13. מעיון בכתבי הטענות עולה כי, הפוליסה סולקה לאחר שכבר הסתיימו יחסי עובד ומעביד בין התובע לבין החברה (ס' 13(ב) ו - ס' 14(ב) ו -14(ג) לכתב התביעה). כך גם, התובע אינו טוען שהחברה לא הפרישה עבורו לביטוח המנהלים במהלך תקופת עבודתו, וכל טענותיו מתייחסות להפסקת התשלומים כתוצאה מפיטוריו. לאחר סיום עבודתו של התובע בחברה, החברה אינה מחויבת להמשיך ולהפריש לזכותו הפרשות פנסיוניות כלשהם לרבות לפוליסת ביטוח המנהלים ואף לא נדרשת הסכמתו להפסקת ההפרשות. התובע לא טען להסכם הקובע אחרת. כך גם, החברה אינה מעורבת בתנאי הפוליסה ו/או בהצהרות הבריאות שניתנו על ידי התובע ו/או בקביעת זכאות התובע לגמלה בגין אובדן כושר עבודה. לפיכך, כתב התביעה אינו מגלה עילת תביעה כנגד החברה. 14. סוף דבר- הבקשה מתקבלת, כך שהתביעה כנגד הנתבעת 1 תימחק. התובע ישלם לנתבעת 1 הוצאות שכ"ט עו"ד בסכום של 2,500 ₪, אשר ישולמו בתוך 30 ימים ממועד קבלת פסק הדין, שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד קבלת פסק הדין ועד למועד התשלום המלא בפועל. פוליסה