פירוק שיתוף בעסק המשפחתי

פירוק שיתוף בעסק המשפחתי בדיון שהתקיים בבית המשפט לעניני משפחה ביום 31.3.14 עתר המבקש כי בית המשפט יורה על חלוקת כספים בין השותפים. בהחלטתו מאותו מועד הורה בית המשפט (השופט טפרברג) על חלוקת כספים, כלהלן: סכום של 700,000 ש"ח למבקש, למשיב 1 ולמשיב 2, כל אחד מהם, וסכום של 500,000 ש"ח למשיבים 4-3 (יחדיו). ב. על החלטה זו הגיש משיב 1 בקשת רשות ערעור בבית המשפט המחוזי (רמ"ש 7973-04-14), ובמקביל עתר לעיכוב ביצועה של חלוקת הכספים. בהחלטה מיום 6.4.14 ניתן צו עיכוב ביצוע ארעי במעמד צד אחד (השופט יעקבי), ובהחלטה נוספת מיום 13.4.14 נאמר כי גם לאחר עיון בתגובת המבקש, אין מקום להחלטה שונה מזו שניתנה, בפרט נוכח העובדה כי מדובר בבקשה לעיכוב החלטת ביניים, במובחן מעיכוב ביצוע פסק דין. בהחלטה נוספת, שלישית, מאותו מועד (13.4.14) נאמר כי "במכלול הנסיבות מקובלת עלי עמדת המבקש [משיב 1 - א"ר] כי יש לעכב ביצוע ההחלטה עד להכרעה בבר"ע". ג. מכאן בקשת רשות הערעור, בה נטען כי לא היה מקום ליתן עיכוב ביצוע. ביום 23.6.14 הגיש משיב 1 את תגובתו, ובהודעתו מיום 25.6.14 הודיע כי הוא מתנגד שבית המשפט ידון בבקשת רשות הערעור כבערעור, אולם ככל שבית המשפט יעשה כן חרף התנגדותו - ניתן לראות בתגובתו סיכומים בכתב. ד. לאחר העיון בבקשה, בתגובה ובנספחיהן, החלטתי - חרף התנגדותו של משיב 1, ולאחר ששוכנעתי כי לא תיפגע זכותו כבעל דין - לעשות שימוש בסמכות לפי תקנה 410 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, לדון בבקשת רשות הערעור כבערעור ולקבל את הערעור, במובן זה שהתיק יוחזר לבית המשפט המחוזי כדי שינמק החלטתו. הטעם לכך הוא אך כי חוששני שהחלטותיו של בית המשפט המחוזי מן הימים 6.4.14 ו-13.4.14 אינן כוללות הנמקה, באופן המאפשר להעביר אותן תחת שבט הביקורת של ערכאת הערעור (השוו: רע"א 417/14 ליזרוביץ נ' בנק איגוד לישראל בע"מ (19.2.14); רע"א 4462/12 לנגנטל נ' יהד יזמות ובניין בע"מ (2012)). עד להחלטה אחרת בבית המשפט המחוזי, יעמוד צו עיכוב הביצוע בעינו. ה. בשולי הדברים יצוין, כי בתגובתו לבקשת רשות הערעור טען משיב 1 שזו התייתרה, הואיל ונעשתה - בהסכמת הצדדים - חלוקת כספים, חלף החלוקה שנקבעה בהחלטתו של בית המשפט לעניני משפחה מיום 31.3.14. המבקש, בתגובתו מיום 25.6.14 (לפי החלטה מ-24.6.14) טען, כי לא ניתנה הסכמת הצדדים לחלוקה שנעשתה. הואיל והדיון בבקשת רשות הערעור גופה בבית המשפט המחוזי קבוע ליום 9.7.14, לא ראיתי להרחיב בדבר. ו. הערעור מתקבל איפוא בחלקו, כמפורט בפסקה ד' מעלה. אין צו להוצאות. פירוק שיתוף