תכלית סעיף 76 לחוק בתי המשפט

תכלית סעיף 76 לחוק בתי המשפט כפולה היא: מצד אחד, מניעת פיצול בלתי ראוי של דיונים; מצד אחר, שמירה על חלוקת הסמכויות בין ערכאות שונות. דא עקא, שהפתרון להחלת סעיף 76 לחוק בתי המשפט מיועד למצב שבו ערכאה מתבקשת לפסוק בשאלות שאינן בסמכותה שעלו כדרך אגב, הכול כדי להכריע בעניין שבסמכותה; פתרון זה אינו רלוונטי למצב שבו ההכרעה בעילה נתבעת או בסעד נתבע אינה בסמכותה. הכרעת ערכאה בעילה שאינה בסמכותה או בסעד שאינו בסמכותה אמנם יכולה למנוע פיצול דיון, אך היא פוגעת בחלוקת הסמכויות בין ערכאות (ראו: ע"א 2618/03 פי או אס בע"מ נ' נחום ליפקונסקי, ). מכל האמור עולה, כי לפי סעיף 76 לחוק בתי המשפט, ערכאה בלתי מוסמכת מכריעה בשאלה שעלתה דרך אגב כי הדבר דרוש לשם פסיקה בעילה או במתן סעד שכן בסמכותה, והדבר אינו פוגע בסמכות הייחודית של הערכאה האחרת בעניין השאלה האמורה.חוק בתי המשפט