צו למניעת פתיחת תיבת הצעות במכרז

צו למניעת פתיחת תיבת הצעות במכרז המבקש הגיש לבית הדין ביום 10/3/14 בקשות למתן סעדים וצווים זמניים נגד המשיבה כדלקמן: א. צו למניעת פתיחתה של תיבת ההצעות ביום 10.3.14 במכרז הפנימי החדש שמספרו 7051/14 (להלן: "המכרז השני"). ב. צו להקפאת כל הליכי המכרז ("המכרז השני") לתפקיד סגן מנהל מתחם אחזקה ותפעול קישון עד לקיום דיון בהליך. ג. צו להקפאת כל הליכי המכרז השני לתפקיד סגן מנהל תחום אחזקה ותפעול קישון עד להכרעה בהליך העיקרי. ד. צו למניעת כניסתו של כל אדם אחר לתפקיד סגן מנהל מתחם אחזקה ותפעול קישון עד להכרעה בהליך העיקרי. להלן עובדות המקרה: 1. ביום 4.1.1998 החליטה ממשלת ישראל על הקמתה של המשיבה כחברה ממשלתית - חברת רכבת ישראל בע"מ, אשר עד לאותו מועד היתה יחידה בתוך רשות הנמלים והרכבות. בחודש יולי 2003, מכוח תיקון 11 לחוק רשות הנמלים והרכבות, התשס"ג-2002, הוקמה והחלה לפעול המשיבה כחברה ממשלתית, אשר כל מניותיה מוחזקות בידי המדינה וכולה נסמכת על תקציב המדינה (להלן: "המשיבה"). 2. במשיבה מועסקים נכון להיום כ-2,800 עובדים, מתוכם כ- 2,400 עובדים שעליהם חל הסכם קיבוצי, וכ- 400 עובדים המועסקים על פי חוזים אישיים. 3. המבקש הועסק אצל המשיבה החל מיום 1.12.09 כמנהל מתחם חיפה, בכפיפות למנהל אגף אחזקת נייד בחטיבת נייד של המשיבה. 4. המבקש הועסק בהתאם לחוזה עבודה אישי שנחתם בינו לבין המשיבה ביום 26.11.09, המאפשר למשיבה לסיים את עבודתו בכל עת בהודעה מוקדמת בהתאם לקבוע בחוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות, התשס"א-2001. 5. בתקופה שבין ינואר 2011 ועד מרץ 2012 היו סכסוכי עבודה במשיבה. ביום 27.6.12 הודח ועד העובדים במשיבה על ידי ההסתדרות. בסיועו של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (בפני כב' הנשיאה אפרת לקסר), הסכימו הצדדים ביום 27.3.12 על מתווה עקרונות כדי לסיים את הסכסוך ביניהם. 6. בין הצדדים סוכם על ביצוע שינוי ארגוני בחטיבת הנייד בחברה ובמערך אחזקת נייד בפרט וכן גם על שינוי במבנה הארגוני של מתחם חיפה ובהסבתו למתחם תפעולי המנוהל על ידי עובד בכיר ברמת מנהל אגף. 7. מיד אח"כ פרסמה המשיבה מכרז לתפקיד מנהל מתחם תפעולי חיפה. המבקש הגיש מועמדותו למכרז הנ"ל אך לא נבחר לתפקיד. 8. ביום 13.6.12 נכנס מר דורון להב לתפקיד מנהל מתחם תפעולי חיפה. 9. בתאריך 20.8.12 זימן מר בני לביא, סמנכ"ל חטיבת נייד, את המבקש לשיחה במסגרתה הודיע לו על כוונת המשיבה לסיים את עבודתו בנמל עקב השינויים המבניים שעברה החטיבה והתייתרות תפקידו לאחר כניסתו של מר להב לתפקיד. 10. מר לביא הבהיר למבקש כי על פי החוק, למבקש יש את הזכות לשימוע בטרם תתקבל החלטה סופית בעניינו. המבקש וויתר במעמד אותה שיחה על זכותו לשימוע. בין הצדדים סוכם כי הודעה סופית בעניינו של המבקש תימסר לו תוך מספר ימים. 11. ביום 23.9.12 התקיימה שיחה נוספת בין המבקש לבין מר לביא ובה סוכם, כי מועד סיום עבודתו של המבקש יהיה ביום 31.12.12 וזאת על מנת שהמבקש יסיים את עבודתו בפרויקט איחוד מתחמים. 12. היות והיו עיכובים בהשלמת פרויקט איחוד המתחמים, סוכם בין המבקש לבין מר לביא, כי מועד סיום עבודתו של המבקש ופיטוריו מהעבודה יכנסו לתוקף ביום 12.5.13 (לאחר ניצול יתרות חופשה ומתן חודש הודעה מוקדמת). 13. במהלך חודש אפריל 2013 פנה המבקש למר לביא וביקש לדחות את מועד כניסת פיטוריו לתוקף ומר לביא נעתר לבקשה. בין הצדדים סוכם, כי החל מיום 1.5.12, ישמש המבקש כפרוייקטור לקידום שיפור חזות הצי הנייד ובכלל זה יהיה האחראי על מכונות שטיפה, עיטוף קרונות, צביעת קרונות ומשימות נוספות שיוטלו עליו בתחום זה. 14. בין הצדדים נחתם ביום 15.4.13 הסכם סיום ההעסקה בו נקבע, כי המבקש יסיים את עבודתו ביום 12.12.13 ומועד זה לא יוארך עוד ולא ישונה יותר. כן סוכם כי החל מיום 12.11.13 ועד ליום 12.12.13 ישהה המבקש בתקופת הודעה מוקדמת וכי המשיבה מוותרת על עבודתו בפועל בתקופה זו. 15. לפני סיום תקופת העסקתו, פנה המבקש לגב' יפעת לוי-מאייר, מנהלת אגף משאבי אנוש בחברה וביקש כי המשיבה לא תנתק את יחסי עובד-מעביד עמו וכי החל מיום 12.12.13 יתאפשר לו לשהות בחופשה ללא תשלום למשך שלושה חודשים. זאת, על מנת שלא ינותקו יחסי עובד-מעביד ותנתן למבקש האפשרות להתמודד במכרזים פנימיים במשיבה. 16. המשיבה נעתרה לבקשה וסוכם עם המבקש, כי ישהה בחל"ת עד ליום 14.3.14 וכי עד למועד זה יוכל להגיש מועמדתו למכרזים פנימיים שיפורסמו. לבקשת המבקש תקופת החל"ת הוארכה פעם נוספת, עד ליום 10.4.14 כשבמועד זה יסתיימו יחסי עובד-מעביד בין המבקש למשיבה. 17. בתאריך 10.12.13, פרסמה המשיבה מכרז פנימי לתפקיד סגן מנהל מתחם אחזקה ותפעול קישון בחטיבת נייד, וזאת בהתאם לנוהל איוש משרות במכרז פנימי הקיים אצלה. בין הדרישות למשרה נקבעה כדרישה ראשונה שהמועמד יהיה בעל תואר ראשון/הנדסאי/טכנאי/בעל 12 שנות לימוד וותק של 15 שנות עבודה ברכבת. להלן נוסח המכרז: "הנדון: מכרז פנימי מס' 1329/13 רכבת ישראל רואה במכרז הפנימי אפשרות להתפתחות מקצועית של עובדיה ויצירת הזדמנות לקידומם, כמו גם הגדלת תרומתם להתפתחות המשיבה, באמצעות הידע וניסיונם המצטבר. נבקשכם להביא לידיעת עובדי יחידותיכם על קיום משרה פנויה כמפורט להלן: תואר המשרה: סגן מנהל מתחם אחזקה ותפעול קישון היחידה: חטיבת נייד מקום העבודה: חיפה מיקום החתמת כרטיס: מתחם קישון רמת עיסוק: 19 בדירוג אקדמאים הגשת מועמדות: כל מועמד המבקש להציג מועמדתו למכרז חייב למלא את הטפסים*: 1. טופס הגשת מועמדות למכרז פנימי 2. קורות חיים עדכניים 3. תעודות השכלה 4. הסכמה למסירת מידע על רישום פלילי 5. הצהרת ויתור על סודיות רפואית 6. טופס פרטים אישיים והצהרה על מצב הבריאות של המועמד לעבודה/העובד 7. הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים ברכבת ישראל 8. צילום תעודת זהות+ספח רק מועמדים אשר עומדים בתנאי הסף ושהגישו את כל המסמכים הנדרשים ייקחו חלק בתהליך המיון לתפקיד. תהליך המיון כולל: ראיון/מרכז הערכה, מבדקי התאמה לתפקיד, המלצת ממונה, בדיקת כשירות רפואית וביטחונית, ועדת קבלה. עובד שיבחר לתפקיד יעבור תקופת הכשרה וייכנס לתפקידו עפ"י החלטת ההנהלה." (ההדגשה הוספה - א.ק.). 18. תשעה מועמדים הגישו מועמדות למכרז מבין עובדי המשיבה. כשאחד המועמדים נפסל מאחר ולא עמד בתנאי הסף. שמונת המועמדים האחרים זומנו לראיון אישי בוועדה שהיתה מורכבת מ- 3 אנשים: מר לביא-סמנכ"ל נייד, גב' קרן זוארץ - מנהלת משאבי אנוש חטיבת ת"א וגב' מיכל סוקוליש - מנהלת הגיוס. 19. לאחר הראיון האישי כל שמונת המועמדים, וביניהם התובע, נשלחו למבחני התאמה במכון אדם מילוא. 20. במבחני ההתאמה שלושה מועמדים קיבלו המלצה "נוטה לשלילית" ונפסלו מיד. שלושה מועמדים קיבלו "נוטה לחיוב" ואילו שני המועמדים הנותרים, וביניהם המבקש, קיבלו המלצה "בינונית". 21. חברי ועדת המכרזים שוחחו טלפונית עם מר לביא, שהיה הממונה הישיר על המבקש על התרשמותו המקצועית מהמבקש. מר לביא דווח לחברי הוועדה, כי המבקש אינו בולט מבחינה מקצועית ואינו בעל יכולות יוצאות דופן וכי הוא מתפקד ברמה בינונית. 22. ביום 12.2.14 הופיעו בנפרד כל אחד משלושת המועמדים הסופייים, כולל המבקש, בפני ועדת המכרזים. בתום הראיונות קיימה ועדת המכרזים דיון פנימי ביחס לכל אחד מן המועמדים והחליטה שלא להמליץ לתפקיד על אף אחד משלושת המועמדים, כולל המבקש, מאחר ולדעתה הם לא מתאימים לתפקיד המוצע. 23. ביום 24.2.14, נמסרה למבקש הודעה על פיה ועדת המכרז החליטה שלא לבחור בו לתפקיד. 24. בנוסח ההודעה שנשלחה לתובע נרשם, כי הוועדה "החליטה לבחור במועמד אחר לתפקיד" למרות שבפועל ועדת המכרזים לא בחרה באף אחד מבין המועמדים שהיו בפניה. נוסח זה נשלח לטענת המשיבה "בטעות" לשלושת המועמדים. 25. ביום 25.2.14 פרסמה המשיבה מכרז פנימי חדש שמספרו 7051/141, לתפקיד סגן מנהל מתחם אחזקה ותפעול קישון. להלן נוסח המכרז החדש: "רק עובדים בעלי וותק של שנתיים לפחות בתפקידם הנוכחי יוכלו להתמודד לתפקיד. דרישות המשרה: בגרות מלאה - חובה ניסיון בניהול תפעול מערכת אחזקה ו/או שירות ניסיון בניהול/הנעת צוותי עבודה ניסיון בניהול פרויקטים או משימות מורכבות ניסיון בעבודה עם מערכת בקרה ואיכות ו/או מערכות אחזקה ממוחשבות ניסיון בעבודה שוטפת מול ממשקים בדרגי ניהול ידע במערכות אבטחת איכות וניהול איכות - יתרון הכרת המערכת התפעולית הרכבתית - יתרון יכולת הובלת תהליכים יכולת עבודה במצבי לחץ יוזמה, יצירתיות, אסרטיביות ראיה מערכתית תודעת שירות גבוהה יכולת עבודה בצוות יחסי אנוש מעולים כושר הבעה בכתב ובע"פ בעברית ברמה גבוהה ידיעת השפה האנגלית ברמה טובה נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות, לרבות לילות וימי שישי עבודתו של סגן מנהל המתחם תכלול באופן מובנה נוכחות קבועה במתחם במשך מספר לילות במהלך החודש לרבות במוצ"ש וכן נוכחות קבועה במתחם בחלק מימי שישי במהלך החודש. תיאור התפקיד: כפיפות למנהל אגף אחזקה ותפעול קישור תיאור התפקיד אחריות - לשמש יד ימינו ומחליפו בהעדרו של מנהל המתחם - אחריות לריכוז עבודות המטה בסדנא - אחריות לנושא בטיחות רב תחומית באמצעות ממונה הבטיחות של המתחם. - אחריות לנושאי תפעול, מנהלה ולוגיסטיקה במתחם - אחריות לשמירה על חזות וניקיון המתחם - אחריות לנושאי גריטת ציוד נייד - בקרה ואכיפה של משמעת, שעות וזמני עבודה, נהלים והנחיות פנימיות וחיצוניות בסדנא - נציג מנהל האגף לבקרה ומעקב בנושאי מועצת הייצור - אחראי לריכוז פעולות וממשקי האגף מול תכנון וביצוע פרויקטי הפיתוח של המתחם - אחריות לניהול וקיום הוראות תפעול מקומיות במתחם כמתחייב בנהלי ההפעלה מטעם מנהל האגף - אחראי להיערכות המתחם לקליטת משימות התפעול בטווח הבינוני והארוך 2.2 מעקב, דיווח ובקרה - לעדכן ולדווח על פעולתו בהתאם להנחיות שקיבל 3 מטלות נוספות - ביצוע מטלות נוספות ככל שיוגדרו על יד מנהל האגף וסמנכ"ל החטיבה או מי מטעמם. הערה להנהלה שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו. עובדי יחידותיכם יוכלו להגיש מועמדותם בהתאם להוראות. המועד האחרון להגשת המועמדות בתיבת המכרזים שבאגף משאבי אנוש עד 10/03/2014. את טפסי המועמדים יש להכניס למעטפה ולציין על גביה את מספר המכרז. כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך: הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה. בברכה יפעת לוי מאייר מנהלת אגף משאבי אנוש". 26. ביום 10.3.14 הוגשה הבקשה לבית הדין, למתן צו מניעה במטרה לעצור את פתיחת תיבת ההצעות במכרז השני, שנקבע ליום 10.3.14, ולהכריז על המבקש כזוכה בתפקיד במכרז הראשון. 27. לטענת המבקש, הוא נמצא כשיר למלא את המשרה, לאחר שעבר ועדת קבלה במסגרת המכרז הראשון, וכי את כל התפקידים שמילא במשיבה עד כה, ביצע לשביעות רצון הממונים עליו וקצר הצלחה ושבחים. 28. לטענתו, המשיבה שינתה והנמיכה את תנאי הסף של המכרז השני, ובמיוחד לעניין השכלה אקדמאית (או שוות ערך), שנדרשה במכרז הראשון - מדרישה ל"תואר ראשון" לדרישה ל"בגרות מלאה" בלבד, וזאת ללא מתן הסבר כלשהו לכך. 29. לטענת המבקש, ייתכן והדרישות של המשיבה הונמכו בכוונה, על מנת לאפשר את זכייתו של עובד ספציפי שההנהלה חפצה ביקרו במכרז. 30. שונה עמדת המשיבה בנדון. לטענתה, על פי הסכם 2012, סעיף 11 לנספח התפעולי, המשיבה חייבת לקיים מכרז פנימי ולקלוט לתפקיד סגן מנהל מתחם, ובכלל זה סגן מנהל מתחם אחזקה ותפעול הקישון, במינוי ראשון, עובד מקרב עובדי המשיבה. בדרך כלל כאשר לא נמצא מועמד מתאים בקרב עובדי המשיבה במכרז פנימי, המשיבה היתה מפרסמת מכרז חיצוני באותם דרישות הסף בדיוק ומגייסת לתפקיד עובד שאינו נמנה על עובדי המשיבה. בנסיבות המקרה הנוכחי מחובת המשיבה היה לפעול על פי ההסכם עליו היא חתומה ולכן פרסמה הפעם מכרז פנימי נוסף עם תנאי סף נמוכים יותר בנוגע להשכלה, במטרה לאפשר לעובדי המשיבה להתמודד על התפקיד. לטענתה, דרישות ההשכלה הונמכו מצד אחד, אך מצד שני הוספו דרישות נוספות, כגון: דרישה של ניסיון בעבודה שוטפת מול ממשקים בדרגי ניהול, דרישה לידע במערכות אבטחת איכות וניהול איכות כיתרון. המטרה הינה לפתוח את המכרז ולהגדיל את המספר הפוטנציאלי של מועמדים נוספים מקרב עובדי המשיבה. 31. לטענת המשיבה, ההחלטה שלא לבחור זוכה במכרז הראשון נעשתה על פי שיקולים עניינים ועל פי התרשמות ועדת המכרזים מהמועמדים שהופיעו בפניה, מבחני המיון וההתאמה שעברו, וכן מחוות דעת הממליצים ומהראיון האישי שנערך עם כל מועמד בנפרד. 32. טענת המבקש, כי המכרז "תפור" בלתי מבוססת ואינה נתמכת בראיה כלשהי ולו אפילו לכאורה ויש לדחותה. לאור האמור לעיל אנו קובעים כדלקמן: 33. כל שמונת המועמדים לתפקיד במכרז הראשון נשלחו למבחני התאמה, כולל המבקש. במבחני ההתאמה במכון מילא נקבע לגבי המבקש כדלקמן: "התאמתו של המועמד לתפקיד ברמה בינונית. חשיבתו ממוקדת ועניינית, אך נוקשה. מתקשה להבחין בין עיקר וטפל ולעיתים נוטה לעמוד על שלו בצורה דעתנית שמעכבת קידום משימות. הוא יסודי, ערני לפרטים ומעמיק בסגנון עבודתו, אך איטי ועלול להתקשות להתמודד ביעילות עם לחצים וריבוי דרישות במקביל. פועל מתוך תחושת אכפתיות ואחריות, אולם זקוק לתחושת שליטה בעשייתו ולעיתים מתקשה לוותר על שלו מול חילוקי דיעות ומצבי חוסר הסכמה ולהגיב בכוחניות מסויימת שמעכבת תפקוד מקצועי ויעיל יותר בשטח. עלול להתקשות להניע אחרים ולבסס שיתופי פעולה פוריים, כולל עם הממונה. מעוניין להשפיע ולתרום ומגלה מוטיבציה לתפקיד, אך יתקשה לתמודד באופן גמיש ומותאם יותר לצרכי השטח, לחצים ובעיות ברמה היומיומית". 34. על פי מבחני ההתאמה, המבקש קיבל ציון בינוני מבין שמונת המועמדים והיה ממוקם במקום הרביעי או החמישי בין המועמדים. 35. לאחר מכן שני מועמדים הודיעו על הסרת מועמדותם לתפקיד ונותרו רק שלושה מועמדים, כשאחד מהם הינו המבקש. 36. לטענת המשיבה, שני המועמדים האחרים קיבלו ציונים יותר גבוהים מהמבקש על פי מבחני ההתאמה, כשהמבקש היה מדורג במקום השלישי בשלב זה. 37. כל שלושת המועמדים הופיעו לראיון אישי בפני חברי ועדת המכרזים, בנוסף לראיון הראשוני. כן דיברו חברי ועדת המכרזים עם הממליצים של כל המועמדים, קיבלו לרשותם את קורות החיים של המועמדים ותוצאות מבדקי ההתאמה. חברי הוועדה דנו בכל אחד מהמועמדים והגיעו למסקנה, כי אף אחד משלושת המועמדים אינו מתאים לצורכי התפקיד. 38. לטענת המבקש, הוא עומד בכל דרישות התפקיד ומתאים לתפקיד, מאחר וכישוריו הרשימו את חברי הוועדה ש"התרשמה מכישוריו", משניהל ברכבת מתחם דומה וגדול יותר וכי זכה לשביעות רצון והערכת הסמנכ"ל הממונה עליו, ומשלא נמצא מועמד מתאים אחר, מן הראוי למנותו לתפקיד. 39. בפועל, הטענה הנ"ל אינה תואמת את התרשמות חברי ועדת המכרזים מהמבקש. הוועדה הביעה את דעתה על המבקש בזו הלשון: "דוד אסולין - ראיה צרה, חסר מידה של תוקף אישי, אינו מפגין גמישות, אינו ענייני מספיק, לא מצליח להבהיר מדוע מעוניין במשרה". 40. על כן נראה, לכאורה, כי הוועדה שקלה עניינית את מועמדות המבקש, אך לא התרשמה מכישוריו המקצועיים, כטענתו, וסברה, לכאורה, כי אינו מתאים לתפקיד סגן מנהל מתחם אחזקה ותפעול, בגלל המגבלות הקיימות באישיותו, שאינן תואמות, לדעתה, לתפקיד הספציפי. 41. המבקש טוען, כי הורדת תנאי הסף במכרז הפנימי מטרתה כנראה "לתפור" את המשרה לעובד של המשיבה משיקולים זרים. נכון הדבר שפרסום מכרז שני לאותו תפקיד, כאשר משנים ומקלים את תנאי הסף להגשת מועמדות לתפקיד, מעורר, לכאורה, תהייה ותמיהה שמא מדובר כאן בשיקולים זרים והעדפת מועמד שהתפקיד "נתפר" עבורו... 42. במקרה הנוכחי - המשיבה נתנה הסבר שלכאורה נראה סביר, כי המשיבה חייבת לפרסם ולבחור במכרז פנימי מועמד לתפקיד על פי הסכם העקרונות משנת 2012, וזו הסיבה היחידה להורדת תנאי הסף לתפקיד, על מנת לאפשר לעובדיה להגיש מועמדות לתפקיד. יחד עם זאת הדגישה המשיבה, כי הוספו דרישות נוספות שלא היו קיימות במכרז החדש. נכון לשעה זו רק עשרה עובדים הגישו מועמדות לתפקיד. מן הראוי לבדוק טענה זו במסגרת ההליך העיקרי ולא הזמני. יחד עם זאת, נראה כי, לכאורה, אוזנו דרישות הסף במכרז השני ויתכן ואינן מצטברות לכלל הרעת תנאי הסף בתפקיד. 43. בדיון שהתקיים בבית הדין ביום 13.3.14 ביקש ב"כ המבקש שב"כ המשיבה הצהיר הצהרת "גור אריה" בקשר לבקשה לצו המניעה הזמני, אך ב"כ המשיבה סירב לעשות זאת ומסר, כי המשיבה תביא לידיעת המועמדים במכרז את דבר קיום ההליך בבית הדין ושכל מועמד יצטרך לשקול את שיקוליו. על כן אנו מחייבים את המשיבה להודיע מיד לכל עשרת המועמדים במכרז השני על קיום התביעה בתיק זה בבית הדין, וזאת תוך שבוע ימים מהיום. 44. לגופו של עניין - אין הצדקה משפטית, לכאורה, בשלב הנוכחי, למנוע את קיום המכרז השני כפי שפורסם על ידי המשיבה. 45. בנסיבות אלה כל הבקשות לצו המניעה הזמני של המבקש, במטרה לעצור את הליכי המכרז הפנימי מס' 7051/14 - נדחות בזאת והמשיבה יכולה להמשיך בהליכים במכרז הנ"ל. 46. הוצאות ייפסקו רק בסיום ההליכים בתביעה העיקרית.צו מניעהצוויםמכרז