האם מינוי הגזבר נגוע בניגוד עניינים בוטה וחריף המאיים על מקצועיות ועצמאות עבודתו ?

נטען כי מינויו של הגזבר נגוע בניגוד עניינים בוטה וחריף המאיים על מקצועיות ועצמאות עבודתו. מינויו של הגזבר לתפקיד (ולו באופן זמני) בו בזמן שדודו הוא חשב השכר במועצה, יביא ליצירת ניגוד עניינים אינטנסיבי ומהותי, הן נוכח העובדה כי ייווצרו ביניהם" יחסי כפיפות" שהינם אסורים לפי הוראות סעיף 107 לצו והן נוכח "קשרי עבודה" ביניהם האסורים לפי חוזר 3/2011. 14. מצב בו הגזבר קשור בחוזה תקף בין משרדו הפרטי לבין המועצה, למתן שירותי ייעוץ כלכלי ופיננסי, מהווה ניגוד עניינים בוטה וחריף על כל השלכותיו. 15. הגם שמדובר במינוי זמני, על הגזבר לעמוד בדרישות ותנאי הסף לתפקיד. מאחר והגזבר אינו עומד בתנאים הרי שיש לבטל את מינויו. 16. העסקת הגזבר פוגעת פגיעה חזיתית באמון הציבור במועצה ככלל ובלגיטימיות של פעילותה. על פניו, עולה החשש כי הגזבר לא ימלא את תפקידו באופן ראוי ונכון, נוכח קרבת המשפחה האמורה- ההדוקה והפסולה. יתרה מכך, ניגוד עניינים זה, שהינו נגזרת של הקרבה המשפחתית, אינו נעצר אך ורק בשלב הבחירה, אלא ימשיך הוא בפעילות השוטפת של המועצה נוכח הזיקה והתלות שבין הגזבר לחשב השכר. 17. נוכח העובדה כי המועצה הפרה באופן מופגן את חובתה להציב את אמון הציבור בראש מעייניה ופועלת לקידום העסקת הגזבר, היה מצופה ממשרד הפנים כגורם מפקח ואובייקטיבי, שאינו כבול בכבלי הפוליטיקה המקומית, להפעיל את סמכותו ולהורות על ביטול ההתקשרות עם הגזבר. 18. הימנעותם של הממונה על המחוז ושל מר מעתוק מלפעול בהתאם להוראות הדין ולהורות למועצה בצו להימנע מהעסקת הגזבר אינה סבירה כלל ועיקר. 19. ניסיון המועצה לאייש אחד התפקידים החשובים ביותר במערך הרשות בניגוד לדין, מצדיק כשלעצמו מתן סעד זמני. מאזן הנוחות גם הוא נוטה בבירור לטובת המבקשת שכן, ככל שלא יינתנו הצווים המבוקשים, תעמוד המבקשת, גם אם תזכה בתביעתה, בפני עובדות בלתי הפיכות שיקשו על מימוש סעדי התביעה. עיקר טיעוני המועצה בתמציתיות - 20. קבלת הבקשה משמעותה שיתוק פעילותה של המועצה בתחום הגזברות וזאת בתקופת הביניים עד שימונה וייבחר גזבר על פי כל הכללים. 21. הגזבר מונה לתפקיד זמני וזאת כדי למלא חלל שנוצר בעקבות התפטרותו במפתיע של הגזבר הקודם מר מחמוד גאנם בסוף חודש ספטמבר 2014. הגזבר הקודם היה אמור לסיים את תפקידון בסוף חודש יולי 2014, אך לאחר מכן האריך את המשך עבודתו לתקופה נוספת. על כן, כל אותה תקופה לא הייתה ודאות מוחלטת בדבר אומד דעתו הסופית. המועצה סברה כי הגזבר הקודם עשוי להאריך את תקופת עבודתו ולכן לא הזדרזה להוציא מכרז שמטבע הדברים מחייב היערכות מיוחדת. 22. הגזבר מונה לתקופה זמנית של 3 חודשים ועד לבחירותו של גזבר חדש בהתאם למכרז חדש שיפורסם בקרוב. 23. עוד בטרם אישור מינויו של הגזבר במליאה, הודיע ראש המועצה ביום 29.9.14 לגזבר על הפסקת ההתקשרות עימו החל מיום 30.9.14, לכן הסכם ההתקשרות עליו נסמכת הבקשה כבר בוטל והגזבר איננו נמצא במצב של ניגוד עניינים המונע ממנו להתמנות לתפקיד. 24. בפני מליאת המועצה הונחו קורות החיים של הגזבר כמו גם חוות הדעת של היועץ המשפטי שאישר, כי לא נפל פגם כלשהו במועמדותו. 25. אומנם חשב השכר הוא דודו של הגזבר, אך אין שום ספק כי יחסי הכפיפות , ככל שקיימים בין חשב השכר לבין הגזבר, אינם יוצרים ניגוד עניינים, מאחר ותפקידו של החשב הוא טכני בלבד. 26. מר מעתוק, לא נתן במסגרת החלטתו את המשקל המתאים לנחיצות התפקיד בתקופה בה המועצה נעדרת גזבר. טעה מר מעתוק עת הוציא את ההחלטה מיום 5.11.14 שכן יש בה כדי להשליך על ההליך המתנהל בפני בית הדין, אשר רק הוא מוסמך להכריע במחלוקת. 27. "אין לרתום את הסוס לפני העגלה", שכן לאחר שיפורסם מכרז חדש, ועדת המכרזים תצטרך להביע את עמדתה באשר לפסילת העסקתו של הגזבר. 28. ראש המועצה כבר הודיע לחשב השכר ביום 3.10.14 כי על מנת למנוע חשש לניגוד עניינים, הוא יהיה כפוף אליו באופן ישיר בכל הקשור לעבודתו ולא לגזבר. 29. חוזר המנכ"ל המאפשר העסקת ממלאי מקום, לא מונע העסקת קרובי משפחה. חוזר המנכ"ל בא להגמיש את הכללים לבחירת ממלא מקום ולכן במינויים כאלה יש מקום להגמיש את הכללים גם בעת מינוי קרובי משפחה. שעה שמדובר במינוי זמני לתקופה קצובה, הרי כל ההתפלמסות הפנימית בתקופת הביניים היא דבר שרק מכביד. 30. מאחר והחשב המלווה אישר את העסקתו של הגזבר לתקופה בת 3 חודשים ומשאין להותיר את המועצה ללא גזבר, יש לדחות את הבקשה. עיקר טיעוני משרד הפנים בתמציתיות - 31. המועצה נפלה לכלל טעות, שכן בנסיבות העניין, הייתה צריכה לפנות למשרד הפנים בהליך הנכון ולבקש היתר חריג להעסקה. במקרה דנן אין חולק בדבר קיומו של ניגוד עניינים. 32. גם כאשר מדובר במינוי זמני, על המועצה היה לפנות למשרד הפנים לצורך קבלת היתר. 33. חרף האמור בפרוטוקול ישיבת המליאה של המועצה ששם צוין כי המינוי כפוף לאישור משרד הפנים, הרי שהמועצה לא פנתה למשרד הפנים בעניין זה. 34. מר מעתוק דרש את ביטול המינוי של הגזבר, כך המועצה הייתה רשאית לערער על החלטה זו, אך לא עשתה כן. על כן יש לדחות את טענות המועצה ולהורות על ביטול המינוי של הגזבר. דיון והכרעה - 35. אקדים אחרית לראשית ואציין כי דין הבקשה להתקבל, באופן שבו בית הדין מורה על הקפאת מינויו של הגזבר הזמני באופן מיידי עד לקבלת אישור מתאים כמתחייב מהוראות הדין. כמו כן, הנני מורה בזאת לחשב המלווה של המועצה שלא לאשר את העסקתו של הגזבר הזמני עד לקבלת אישור מתאים כמתחייב מהוראות הדין, כפי שעוד אפרט. למען הסר ספק, משמעות הקפאת המינוי כאמור הנה כי המשיב מס' 3 לא יוכל לאייש את תפקיד הגזבר של המועצה עד לקבלת אישור מתאים כמפורט בהמשך. העסקת הגזבר כממלא מקום - 36. הכלל הוא שיש להימנע ממינויו של ממלא מקום ללא מכרז כדין. לצד כלל זה קיימים גם חריגים. כך למשל בחוזר מנכ"ל 3/2011 נקבע כי רק במקרים חריגים במיוחד, בהם בשל נסיבות מוצדקות לא מתאפשר לרשות המקומית לפרסם מכרז כדין ומדובר במשרה נחוצה לאיוש בדחיפות כדי למנוע פגיעה קשה בפעילות הרשות המקומית, ניתן להעסיק עובד במילוי מקום. באותו חוזר הובהר, כי העסקה זו תהיה לתקופה של שלושה חודשים בלבד ובמקרה של עובדים נושאי משרה לתקופה של עד חצי שנה בהתאם לאמור בחוזר מנכ"ל 1/2011. במהלך תקופת ההעסקה הזמנית, על הרשות לקלוט למשרה זו עובד כדת וכדין. באותו חוזר הותנתה ההעסקה של ממלא מקום כאמור במספר תנאים מצטברים והם: - אישור מזכיר/מנכ"ל הרשות בכתב שלא ניתן היה לקלוט עובד במכרז כדין למשרה זו כולל הסיבות לכך. כמו כן הבהרה שמדובר במשרה נחוצה מאוד אשר הרשות לא תוכל לתפקד בלעדיה ולו לתקופה קצרה, וכי הרשות החלה בהליכים לאישור משרה זו כדין. - אישור הגזבר לכך שהמשרה מתוקצבת בתקציב הרשות המקומית המאושר. - אישור מזכיר/מנכ"ל הרשות המקומית בכתב, לפיו בדק את קורות חייו של ממלא המקום והשכלתו וכי ממלא המקום עומד בדרישות הסף למשרה הרלוונטית. - אישור החשב המלווה על גבי הבקשה. 37. עינינו הרואות כי על פי החוזר, רשות מקומית רשאית להעסיק ממלא מקום רק במקרים חריגים במיוחד ובכפוף למספר תנאים. במקרה דנן, הגם שמינוי של הגזבר אושר ב- 1.10.14 במליאת המועצה והגם שהגזבר הקודם סיים את תפקידו עוד בחודש ספטמבר 2014, קרי לפני כחודשיים, המועצה טרם פרסמה מכרז לתפקיד. במהלך הדיון שהתקיים, המועצה אישרה כי טרם פרסמה מכרז לתפקיד אך הבטיחה כי תעשה כן בקרוב. התנהלותה זו של המועצה כשלעצמה איננה מתיישבת, עם האמור בחוזר המחייב אותה להתחיל בהליכים לאישור המשרה כדין. 38. לא זו אף זו, המועצה לא הציגה אישור כלשהו ממזכיר המועצה או ממנכ"ל המועצה ואף לא מהחשב המלווה כמתחייב מהחוזר וזאת חרף טענותיה של המבקשת בעניין זה. המועצה טענה במהלך הדיון כי מנכ"ל המועצה והמזכיר התפטרו ולכן לא היה ניתן להשיג את אישוריהם. 39. מינויו של הגזבר התבצע ללא אישור מזכיר המועצה/המנכ"ל אשר אמור לכלול את כל הדרישות המפורטות בחוזר המנכ"ל. המינוי כאמור בוצע, לכאורה, מבלי שהמועצה החלה בהליכים לאישור המשרה כדין. לכן, לכאורה, ניתן לקבוע כי נפלו במינויו של הגזבר מספר פגמים וכי מינויו מנוגד לאמור בחוזר המנכ"ל 3/2011 עליו ביקשה המועצה הלסתמך. יחד עם זאת, לא נעלם מעיני בית הדין כי אכן הוצג בפני מליאת המועצה אישור היועץ המשפטי של הרשות, המדבר בעד עצמו. ניגוד העניינים- 40. המועצה טענה כי הסכם ההתקשרות עם משרדו של הגזבר שנועד כדי לתת שירותים פיננסיים למועצה בוטל. המועצה הציגה בפני בית הדין אישור על ביטל החוזה, החתום על ידי ראש המועצה. לפיכך, לכאורה, עם ביטול ההסכם הרי שלא קיים יותר ניגוד עניינים המצדיק כשלעצמו ביטול המינוי. 41. באשר לקרבה המשפחתית, שבין חשב המועצה לגזבר, ב"כ המועצה הציג בפני בית הדין מכתב מטעם ראש המועצה המופנה לחשב השכר ובו מודיע לו כי הוא יהיה כפוף אליו ישירות ולא לגזבר. לאחר שבית הדין עיין באישור הנ"ל וחרף האמור בו, לא מצא כי יש בו כדי לאיין את החשש מניגוד העניינים הקיים ממילא. במהלך הדיון, טען ב"כ המועצה כי האישור של ראש המועצה נועד : "על מנת למנוע את לזות השפתיים ועל מנת לומר לכל מי שיטען כי יכול להיות שיש ניגוד עניינים כי החשב כפוף רק אליו". 42. סוגיית העסקת עובדים, קרובי משפחה במועצות מקומיות, מוסדרת בצו. סעיף 107 לצו קובע כי: " (א) לא יתקבל אדם לעבודה ברשות מקומית ולא יועבר עובד למשרה שעליה ממונה קרוב משפחה שלו. (ב) לא יועסק ולא יתמנה ממונה ביחידה של הרשות המקומית שבה עובד קרוב משפחה שלו ובתנאי שלא תהיה ביניהם כפיפות". סעיף 106, מגדיר "קרוב משפחה" כך: "" בן זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן-אח, בת-אח, בן-אחות, בת-אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד, נכדה, לרבות חורג או מאומץ ולרבות בני זוגם, צאצאיהם ובני הזוג של הצאצאים; סעיף 108 מסייג את האמור בסעיף 107, כדלקמן: " על אף האמור בסעיף 107 רשאית ועדת מינהל השירות, לפי בקשת ראש הרשות המקומית, להתיר העסקת עובד אף אם לא מתקיימות הוראות הסעיף האמור". 43. להשלמת התמונה, נפנה לחוזר מנכ"ל 3/2011 (מיום 11.5.2011), אשר נועד לפרש ולפרט את מקרי ההעסקה הבעייתיים מבחינה קרבה משפחתית בין שני עובדי רשות. על תכליתו של החוזר ומטרתו ניתן ללמוד מהחוזר עצמו שם נקבע: "חוזר זה נועד לסייע בהבהרת הוראות החוק והגדרה ברורה של המצבים בהתאם לחוק בהם נדרש אישור הוועדות האמורות לעיל... יובהר כי אין להעסיק עובד קרוב משפחה ברשות המקומית, ללא אישור הוועדות האמורות לעיל אם: ההעסקה עלולה להביא ליחסי כפיפות, או לקשרי עבודה בינו לבין קרוב המשפחה שלו ברשות המקומית. לעניין זה קשרי עבודה יכולים להיות כל אחד מאלה: קרוב המשפחה ממלא תפקיד סטאטוטורי ברשות המקומית. עבודה משותפת לצורך קבלת החלטות, מתן המלצות וקביעת נהלים. קרוב המשפחה ממלא תפקיד בלשכה המשפטית, יחידת כ"א ומשאבי אנוש, יחידת הכספים, יחידת הביקורת הפנימית או כל יחידה אחרת אשר יש לה קשר והשפעה על מרבית מהיחידות ברשות המקומית. קרוב משפחה המכהן כחבר בוועד העובדים של הרשות המקומית. כל קשר אחר אשר לדעת יועמ"ש הרשות המקומית, ולאחר קבלת חוות הדעת של מנכ"ל /מזכיר הרשות המקומית, עלול מפאת מהותו ונסיבותיו להשפיע על יחסי העבודה. ההעסקה עלולה להביא לניגוד עניינים בשל קרבת משפחה לעובד אחר ברשות המקומית. מדובר בקרוב משפחה של אחד מנבחרי הציבור ברשות המקומית". במקרה דנן, הגזבר והחשב אמורים לכאורה לעבוד במשותף ואין ספק כי תפקידו של הגזבר חולש על תחומים רבים הקשורים גם כן לעבודתו של החשב. ב"כ המבקשת פירט במסגרת הבקשה למתן סעדים זמניים, את הגדרות שני התפקידים תוך שהפנה לקובץ תיאור התפקיד של גזבר הרשות המקומית שפרסם משרד הפנים. מאותו קובץ, כמו גם מיתר הפרטים כפי שפורטו בבקשה, עולה לכאורה כי החשב כפוף במדיה כזו או אחרת לגזבר ואף אמור לעבוד על פי הנחיותיו. לכן במקרה דנן, ראש המועצה היה חייב לפנות לוועדת מינהל השירות, בטרם יחליט על קליטתו של הגזבר הזמני. עצם העובדה כי ראש המועצה לא פנה לוועדת מינהל השירות מצדיקה כשלעצמה ביטול המינוי וזאת מאחר ולכאורה יש בהותרת המצב על כנו כדי ליצור חשש כבד וממשי לניגוד עניינים, אותו רצה המחוקק למנוע. 44. באשר לטענת המועצה שכביכול חוזר 3/2011 המתייחס להעסקת ממלא מקום פוטר אותה מפניה לוועדת מינהל השירות, איננה מקובלת. חוזר 3/2011 נועד כדי לאפשר לרשויות מקומיות לקלוט עובדים לתקופה מוגבלת, שלא לפי מכרז כדין וזאת בשים לב לחריגים המפורטים בו. אין בחוזר הוראה כלשהי הפוטרת רשות מקומית מיתר החוזרים החלים בין היתר על עובדים זמניים, למעט חוזר 3/2008 העוסק גם הוא בהעסקת עובדים במילוי מקום. כמו כן, אין בחוזר הוראה כלשהי המחריגה עובדים זמניים או ארעיים מתחולתו של צו הרשויות המקומיות על הוראותיו הרלוונטיות. אם לא די בכל אלה, הרי שבסעיף 106, מוגדר עובד לצורך הוראות הצו כולל סעיף 107: "לרבות עובד הרשות במעמד ארעי או על פי חוזה מיוחד". 45. על הרציונאל העומד מאחורי אי העסקתם של עובדים קרובי משפחה, כמפורט בחוזר, עמד בית הדין הארצי בע"ע 4477-05-12 מדינת ישראל - אנואר מטר (פס"ד מיום 18.3.14). בשים לב כי עסקינן בהחלטה בסעד זמני הרי שלא נרחיב יתר על המידה והצדדים מוזמנים לעיין בסעיף 26 לפסק הדין. 46. מהאמור עד כה, עולה כי המועצה הפרה את הוראות החוק ואת הוראות חוזר המנכ"ל, עת בחרה לאייש תפקיד זה ע"י הגזבר, ללא קבלת אישור ועדת מינהל השירות. המועצה הגדילה לעשות, עת בחרה להתעלם ממכתבי ב"כ המבקשת שנשלחו אליה עוד בטרם הוגשה בקשה זו. לא זו אף זו, חרף הדברים שנאמרו בדיון הקודם וחרף עמדתו של משרד הפנים והחלטתו של מר מעתוק המדברת בעד עצמה, בחרה המועצה בכל זאת להמשיך בהעסקת הגזבר מבלי שטרחה להגיש בקשה כלשהי לועדת השירות וזאת בניגוד להוראות הדין. על אף שמליאת המועצה אישרה ביום 1.10.14 את מינויו של הגזבר הזמני והתנתה זאת באישור משרד הפנים, המועצה בחרה שלא לקבל את אישורו של משרד הפנים. המועצה העדיפה תחת זאת, להעסיק את הגזבר, החל מתחילת חודש אוקטובר שלא בהתאם להוראות הדין. גורל הבקשה 47. מאחר שמדובר בבקשה למתן סעד זמני, הרי שהשיקולים העיקריים שיש לשקול אותם הם שאלת מאזן הנוחות ושאלת סיכויי ההצלחה בתיק העיקרי. בשני שיקולים אלה - נראה שהכף נוטה לקבלת הבקשה למתן סעד זמני וזאת כפי שבית הדין פירט בהרחבה. 48. בכל הקשור לסיכויי ההצלחה בהליך, הרי שניתן לומר כי הם גבוהים וזאת בשים לב לשורת הפגמים שמנינו לעיל ואשר עולים בשלב לכאורי זה, לכדי פגמים מהותיים. 49. באשר למאזן הנוחות, הרי לדידדנו אין ספק כי קיימת הצדקה למתן הצו המבוקש. הנזק שייגרם לציבור הרחב בהעסקת עובדים שלא על פי הכללים והנורמות שהתווה המחוקק, עולה בהרבה על הנזק שייגרם למועצה שתצטרך לפנות לוועדת השירות לצורך קבלת אישור העסקה או לחילופין לאתר גזבר זמני אחר עד לבחירתו של גזבר כדת וכדין. סיכום - 50. כאמור ולאחר שבחנתי את הנזק כאמור שעלול להיגרם למועצה לעומת הנזק שייגרם לציבור ולנורמות אותן התווה המחוקק, וחרף העובדה כי מדובר בהעסקת עובד לתקופה מוגבלת, הנני מקבל את הבקשה. לפיכך, מינויו הזמני של המשיב 3 מוקפא באופן מיידי עד לקבלת אישור מתאים מטעם ועדת מינהל השירות. כמו כן, החשב המלווה של המועצה לא יאשר את העסקתו של הגזבר הזמני עד לקבלת אישור מתאים מוועדת מינהל השירות. למען הסר ספק, משמעות הקפאת המינוי כאמור הנה כי המשיב מס' 3 לא יוכל לאייש את תפקיד הגזבר של המועצה ולא להציג את עצמו כגזבר המועצה על כל הכרוך בכך, עד לקבלת האישור הנ"ל. בשים לב לתוצאה אליה הגיע בית הדין, הרי שבאשר ליתר הפגמים שנטענו על ידי המבקשת, אלה יידונו בהרחבה במסגרת התיק העיקרי ככל שהדבר יידרש. 51. בנסיבות העניין, לא ניתן להתעלם מהאופן בו התנהלו המשיבים 1 ו- 2 בעניין מינויו של המשיב 3. המבקשת, כמי שייצגה בהליך זה את האיטרס הציבורי, פנתה באמצעות בא כוחה למשיבים 1 ו-2 פעמיים בטרם בחרה להגיש בקשה זו. המשיבים 1 ו-2 בחרו למלא את פיהם מים, כך שראש המועצה אליו פנתה המבקשת והעלתה את טענותיה בחר שלא להגיב למכתבי בא-כח המבקשת שהפנה לליקויים בקבלתו של המשיב 3 לעבודה, וכך גם נהגו נציגי המשיב 2 אשר לא פעלו בהתאם לסכמויות שהוענקו להם על פי החוק לצורך עצירת המינוי. יחד עם זאת, לא נעלם מעיני בית הדין כי בסופו של יום, הרי לכאורה בעקבות הבקשה שהוגשה ולאחר שבחן משרד הפנים את הטענות הסכים כי קיים חשש לניגוד עניינים ולכן דרש גם הוא את ביטול המינוי. המועצה המקומית לעומת זאת, ועל אף הצעת בית הדין, בחרה להציע בהודעתה מיום 16.11.14 מתווה המאפשר לה בכל זאת להמשיך ולהעסיק את המשיב 3 לזמן מה נוסף, זאת בניגוד לעמדתם של המבקשת ושל משרד הפנים. 52. לפיכך ולאור כל האמור לעיל, המשיבה 1, המועצה המקומית מג'אר, תשלם למבקשת שכ"ט עו"ד בסך כולל של 4,500 ₪. כמו כן, על המשיב 2, משרד הפנים, לשלם למבקשת שכ"ט עו"ד בסך כולל של 1,500 ₪. הסכומים הנקובים לעיל ישולמו למבקשת בתוך 30 יום מהיום, אחרת יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום בפועל. 53. בשים לב לתוצאה אליה הגיע בית הדין, המבקשת תודיע עד ליום 1.12.14 אם היא עומדת על המשך ההליכים בתיק העיקרי. 54. מזכירות בית הדין תעביר עותק מהחלטה זו לצדדים בדחיפות. 54. כל אחד מהצדדים רשאי לבקש, בבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, רשות לערער על החלטה זו, תוך 15 ימים מיום שההחלטה תומצא לו.גזברותניגוד עניינים / אינטרסיםשאלות משפטיות