בקשה להיתר הקלה בקומה

בקשה להיתר הכוללת הקלה בקומה, במקרקעין הידועים כחלקה 246, גוש 3641 רחוב קיבוץ גלויות 21 בנס ציונה (להלן: "המקרקעין"). הבקשה כללה במקביל גם הקלה של 6% בזכויות הבניה, וצירוף מרפסות פתוחות מקורות. מדובר בבקשה המכשירה בניה בדיעבד, לדברי העוררים בעקבות גילוי אגב הגשת בקשה לתוספת ממ"ד בדבר הצורך בהתאמת המצב הקיים לקבוע בהיתר שהוצא בשעתו, ולשיטת המשיבה בעקבות סדרת עבירות בנייה. בבסיס החלטת הועדה המקומית תפישה לפיה אין לאפשר ניצול חלל הגג באזור מגורים א' 2, כמבוקש בבקשה זו. הועדה המקומית טוענת כי מדובר בתפישה קוהרנטית לאורך שנים, אשר בבסיסה הרציונאל שלא להרחיב שימוש למגורים ולהגביר את הצפיפות באותם אזורים. הועדה המקומית הבהירה כי אין מניעה להשאיר המתווה החיצוני הבנוי (הגג), אולם יש לשנות את עיצובו הפנימי ודרכי הגישה אליו כך שהמדרגות המוליכות אליו תוסרנה והוא לא ישמש לכל סוג של מגורים. דיון והכרעה ועדת הערר דנה בערר, שמעה את הצדדים ועיינה בתכניות ובמסמכים הרלוונטיים. מדיניות הועדה המקומית, שלא לנצל את חלל הגג, הגם שאינה עולה לטעמנו בקנה אחד עם עקרון הניצול היעיל של המקרקעין וציפוף אזורי ביקוש, מה עוד שמדובר בניצול אשר מטיבו וטבעו - אין בו כדי להוסיף גובה ו/או נפח ביחס לקונטור המבנה הקיים, הינה מדיניות עקבית המיושמת באותה ועדה זה שנים כעולה מהחלטות ועדת הערר בתיק 385/05 וערר 434/05 ועוד. במצב דברים זה איננו רואים לחרוג ממדיניות זו. המדובר בבקשה הכוללת הקלה אשר צריכה להיות לה ככלל הצדקה תכנונית, והיא צריכה לעמוד במבחנים של העדר שינוי אופי הסביבה. נוכח מדיניות הועדה המקומית המבקשת לשמר את אופי הסביבה כאמור לעיל, איננו סבורים כי ראוי להתערב בהחלטה זו. הדברים מקבלים משנה תוקף לאור העובדה כי יתרת הזכויות המוקנות לבית (בצירוף הזכויות שהתבקשו כאן כהקלה) ניתנות לבניה בתחום קווי הבניין התקפים, וכי פונקציונאלית הובהר לנו גם על ידי העוררים כי מטרתם בעיבוי קומת הקרקע ותוספת ממ"ד נוכח חלוף השנים. לא זו אף זו, העובדה כי העוררים הקדימו בניה לרישוי אינה יכולה לפעול לטובתם ובמקרים אלה קבענו כבר לא אחת כי המבחן הנכון תכנוני הוא מבחן המגרש הריק, דהיינו כיצד נכון בהתאם לדין החל במקרקעין נתונים ובהתאם לעקרונות המדיניות הנ"ל לנצל את זכויות הבניה. אשר על כן ולאור כל האמור אין מנוס אלא לדחות את הערר. אנו ממליצים לועדה המקומית לבחון שוב את מדיניותה הנ"ל ולקדם תכנית עירונית לניצול חלל הגג בכל האזורים הרלוונטיים (בעלי גגות הרעפים), בתחום התכנון של הועדה המקומית. ההחלטה התקבלה פה אחד על ידי כל חברי הוועדה. הקלה (תכנון ובניה)בניה