הריסה והקמת מקלטים חדשים במקרקעין

הריסה והקמת 2 מקלטים חדשים במקרקעין הידועים כחלקות 51,70,71,71,95,96 בגוש 8235 באזור התעשייה קריית אליעזר המשמשים את מפעל פלנטקס בע"מ (להלן: "המקרקעין"). מדובר במפעל קיים, התואם בשימוש את הקבוע בתכנית החלה במקרקעין ולאחרונה, בשנת 2009 אושרה לו תכנית ספציפית נת / מק / 348 / 44 / א' בה נקבע קו בניין 0 בכל תחום התכנית ונוידו זכויות מקומות עליונות לקומת הקרקע תוך הגדלת התכסית המותרת. על רקע זה והלגליזציה לאותו מפעל אשר מעסיק למעלה מ - 1000 עובדים הוגשה הבקשה להקמת שני מקלטים במיקום של מבנים קיימים ולאחר תיאום עם שלטונות הג"א. העוררת הבהירה כי לא מכבר הוצא במתחם התכנית היתר לשני מבנים חדשים, כאשר אחד התנאים בהיתר הינו הגדלת מתחם המקלוט וכי על מנת לעמוד באותם תנאים של אותם מבנים ההולכים ונבנים עליה להסדיר הבקשה נושא ערר זה. הועדה המקומית סירבה לבקשה בניגוד לעמדת הצוות המקצועי בנימוק לפיו: "היות והאזור מתפתח במגורים מסביב והמפעל הזה לא מתאים לאזור מגורים בנתניה." החלטת הועדה המקומית תלושה מהמציאות התכנונית החלה במקרקעין נשוא הערר, מציאות אשר אוששה לא מכבר בתכנית בסמכות ועדה מקומית, המאפשרת פיתוחו של המפעל והסדרת חריגות הבניה שבו. לא ברור מקור הסמכות של הועדה המקומית לסרב לבקשה כזו אשר עניינה כאמור בהסדרת מקלוט על פי דין, כמפורט בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 ובחוק ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) תש"ן - 1990 והתקנות שהוצאו מכוחם ובהתאם להיתרים קודמים שהוציאה הועדה המקומית עצמה. לעניין זה יש לציין כי העיקרון לפיו ככלל יש לאשר בניה תואמת תב"ע נקבע בשורת פסקי דין עוד קודם לחוק יסוד זה - דוגמת בג"צ 663/85 רובינשטיין ושות' חברה קבלנית בע"מ נ' הועדה המחוזית לתו"ב מחוז ת"א - שם נפסק כי קיימת סמכות לסרב למתן היתר גם כשהבקשה תואמת תב"ע אולם "השאלה אינה של הסמכות אלא של שיקול הדעת בשימוש בסמכות - אם בנסיבות המקרה יהיה זה שימוש לגיטימי בסמכות הנתונה לה להתלות את התכנית". על שיקול דעת זה נפסק (בג"צ 36/92 העמותה לשמירת איכות החיים והסביבה ברמת אביב נ' הועדה המחוזית לתו"ב ת"א כי ראוי שייעשה בצמצום ובזהירות הראויה. "השימוש בסמכות זו יכול להתבטא בהתניית מתן היתר בקיום תנאים הכרחיים וחיוניים שבשלב התכנון קשה היה לעמוד על חיוניותם ראוי שיעשה בצמצום ובזהירות ואינו יכול להוות תחליף נאות לפעולה נאותה בתחום התכנון"... היה והועדה המקומית סבורה כי יש לייעד המקרקעין באופן שונה עליה להתכבד ולהגיש הצעה מתאימה לועדה המחוזית ולפעול בהליכים הסטטוטוריים הקבועים בחוק לשם כך, תוך נשיאה בהוצאות ותוצאות של הליך כזה. אשר על כל ולאור כל האמור הערר מתקבל. מרחב מוגן (מקלט) / ממ"דמקלטהריסת מבנהמקרקעין