ערר לקבל התנגדות לאיחוד בתשריט

ערר לקבל התנגדות לאיחוד בתשריט, ולאשר האיחוד רק לאחר הריסת מדרגות חיצוניות הקיימות בנכס, כל זאת במקרקעין הידועים כחלקות 736,739-740 בגוש 8267 בנתניה (להלן: "המקרקעין"). מדובר במגרשים ברחוב זנגביל בנתניה, אשר איחודם התבקש כחלק מתנאים להיתר שינויים שהתבקש במבנה הבנוי בהם. תחילה, ביום 9/12/09 החליטה הועדה המקומית לדחות את התנגדות המשיב 2 מאחר וטענותיו אינן מתייחסות לעצם האיחוד ולאשר התצ"ר, אך לאחר מכן קיימה דיון נוסף ביום 30/6/10, אז התקבלה החלטה נשוא ערר זה. טעמיו של המתנגד כעולה מההתנגדות אשר צורפה למסמכי הערר נוגעים כנראה לתחרות של עסקו מול החנות הממוקמת במקרקעי העוררת. כך, טוען המתנגד כי הקמת המדרגות העיקריות לסופר שנבנה ממול עסקו פגעה קשות בתנועת הקונים שהינה גם כך דלילה... עוד הצביע המתנגד על סכנה לכאורית כתוצאה ממציאותו של מיכל קרטונים למחזור סמוך לבלוני הגז הקיימים. יש לציין כי אלמנטים אלה בחלקם אינם באים ליידי ביטוי בתשריט האיחוד. עוד יש לציין כי במהלך הדיון שנערך בהתנגדות עלו טעמים נוספים אשר אינם תכנוניים ונוגעים לכשרות המקום וחילול שבת. הועדה המקומית לא הגישה תשובה לערר ובפנינו הבהירה, כי התשריט נשוא הערר מהווה תנאי בהיתר שהוחלט על אישורו זה מכבר. ההיתר נוגע לגלריה במקרקעין נשוא הערר, ולא למדרגות הנזכרות בהחלטת הועדה. עוד הובהר בדיון כי המדרגות אינן מגיעות מעבר לתחום המגרש ואינן פולשות לתחום המדרכה, לא לחלקה המצוי בידי הציבור ולא לחלקה המופרש מהמגרש מכוח התכנון המוצע. דיון והכרעה הסטייה המגולמת בתצ"ר נשוא הערר הינה איחוד המגרשים בלבד, למעט נושא זה הינה תואמת לתכנית הסטטוטורית החלה במקרקעין היא תכנית נת / 1 / 309. נושא המדרגות לא צריך לבוא לידי ביטוי במסגרת התצ"ר ובהתאם אלה אינן יכולות להוות עניין מענייניו. הובהר לנו כי בשעתו ניתן היתר לאותן מדרגות, אם כי במיקום שונה ואולם לא הובא בפנינו כל נימוק תכנוני לטיפול בהן. הוראות סעיף 138 לחוק קובעות הפרטים שיופיעו בתשריט איחוד של חלקות. זה קובע כי על תשריט כנ"ל לפרט את גבולות הקרקע, גבולותיהן של החלקות המוצעות, דרכי הגישה לכל חלקה, וכל פרט שתדרוש הועדה המקומית כדי לאפשר לה לבדוק את התאמת החלוקה לתכנית שאושרה. איננו רואים בין המדרגות כנ"ל לבין פרטים אלה כל דמיון, ולפיכך אנו סבורים כי על המדרגות להיות מטופלות אם בכלל במסגרת אחרת. לפיכך אנו מקבלים את הערר במובן זה שהמדרגות אינן צריכות להוות חלק מהתשריט ובהתאמה תגיש העוררת תשריט מתוקן זהה לתשריט שהוצג בפנינו ללא אלמנט המדרגות המופיע בו. עניינן של המדרגות ככל שאינן תואמות את ההיתר שהוצא בשעתו יכול שיהא מטופל במסגרת היתרים במקרקעין מכוח תקנה 16 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) התש"ל - 1970. טיפול זה ככל שיינקט צריך שיעשה מתוך ראיה תכנונית ובהסתמך על שיקולים מתאימים. בכפוף לאמור הערר מתקבל.עררתשריטבניהתוכנית בניה