בקשה לחזרה מהודיה: סעיף 153 לחוק סדר הדין הפלילי

בקשה לחזרה מהודיה: סעיף 153 לחוק סדר הדין הפלילי סעיף 153. (א) הודה הנאשם בעובדה, אם בהודיה שבכתב לפני המשפט ואם במהלך המשפט, רשאי הוא בכל שלב של המשפט לחזור בו מן ההודיה, כולה או מקצתה, אם הרשה זאת בית המשפט מנימוקים מיוחדים שיירשמו. (ב) התיר בית המשפט לנאשם לחזור בו מהודייתו אחרי הכרעת הדין, יבטל בית המשפט את הכרעת הדין במידה שיסודה בהודיית הנאשם ויחדש את הדיון אם הדבר מתחייב מן הנסיבות. ההלכה בסוגיית החזרה מהודיה, קובעת מבחנים נוקשים וברורים. עוד נקבע כי ניתן להתיר לנאשם לחזור בו מהודייתו רק במקרים חריגים ונדירים, ומטעמים שירשמו. זהו המצב המשפטי לאחר מתן גזר הדין ואולם בבשה המועלית בערכאת הערעור נדרשת הכבדה ודקדקנות נוספת בבחינת הבקשה. בע"פ 763/03 ציון נ' מדינת ישראל, [(פסקה )3 (2003) (ניתן ביום 14.4.03)], הובאו הנימוקים והנסיבות שמצדיקים חזרה מההודיה ובין היתר: "...אם התברר לו (לבימ"ש) כי היה פגם בהודייתו בעובדות מבחינת רצונו וכוונתו האמיתיים. כך למשל, אם הודה נאשם עקב טעות או הטעיה, שכן אז מוצדק וראוי להתיר לו לחזור בו מהודייתו. יתרה מזו, יש וממכלול הנסיבות, מתרשם בית המשפט לערעורים כי קיים חשש ממשי, שהנאשם הודה בניגוד לרצונו האמיתי, ועל אף אמונתו הכנה בחפותו; בדרך כלל יברר אז בית המשפט של ערעור את הנסיבות הנלוות להודייה ורשאי הוא לעשות כן, בין היתר, תוך בירור העובדות עם בא-כוחו של המערער בערכאה הדיונית.". ראו גם, ע"פ 3991/04 רגבי נ' מדינת ישראל, [(פסקה 7) (2005) (ניתן ביום 2.5.05)]. בע"פ 10518/06 מירון נ' מדינת ישראל, [(פסקה )6 (2007) ניתן ביום 29.3.07)], חזר בימ"ש עליון על ההלכה שמצמצמת את המקרים בהם תותר חזרה מהודיה והביא מספר דוגמאות שבהם ביהמ"ש דחה את הבקשה להתיר חזרה מהודיה: "...לא התאפשר לנאשם לחזור בו מהודיה בשלב הערעור, אף שלא היה נוכח בישיבה שבה הודה סניגורו בשמו בעובדות כתב האישום (רע"פ 2473/98 חלבי נ' מדינת ישראל, פ"ד נב (2) 241, 245). " "...דחיית הסדר טיעון, כשלעצמה, אינה מצדיקה מתן אפשרות לנאשם לחזור בו מהודייתו (ע"פ 1958/98 פלוני נ' מדינת ישראל, פ"ד נז(1) 577, 617; עם זאת, ראו בעניין זה גם דנ"פ 1187/03 מדינת ישראל נ' פרץ, פ"ד נט(6) 281, ובעיקר חוות דעתו של השופט גרוניס, שם, בעמ' 331 ואילך)." "...המלצתו של סניגור לנאשם להודות, תוך הבהרה שאם לא יודה צפוי לו עונש כבד יותר, אף היא אינה מצדיקה מתן היתר לחזור מהודיה (רע"פ 10705/05 מסיקה נ' מדינת ישראל, ניתנה ביום 2.5.06) ..." מנגד הובאו המקרים הנדירים והחריגים שבהם ביהמ"ש החליט להתיר חזרה מהודיה וזאת כאשר נפל פגם בהבנת ההודיה או כאשר הוכח לביהמ"ש שמאחורי הבקשה עומד רצונו העז, הנחוש והכן של הנאשם להיאבק על חפותו וכי דחיית הבקשה עלולה לגרום לו נזק כבד ורציני. ע"פ 3754/91 מדינת ישראל נ' סמחאת, פ"ד מה(5) 798, 803-802. סדר דין פליליחזרה מהודיהמשפט פלילי