בקשה למינוי תופס מסמכים

בקשה למינוי תופס מסמכים באשר לבקשה לתפיסת מסמכים טענה המשיבה כי המבקשת לא הוכיחה כל עילה לקבלת הסעד המבוקש אולם, היא אינה מתנגדת כי מתמחה ממשרד בא כוח המבקשת, ביחד עם מתמחה ממשרד בא כוח המשיבה, יעבירו יחדיו את המסמכים נשוא הבקשה למכון העתקות אשר יצלם שני עותקים מהמסמכים האמורים וימסור עותק כאמור לכל אחד מהצדדים. הבקשה לתפיסת המסמכים הצדדים מסכימים כי נציגים מטעם שני הצדדים יגיעו ביחד לשטח האתר, יאספו את המסמכים ויבצעו העתקה של כולם לכל אחד מן הצדדים.תפיסת מסמכיםמסמכים