תקנות לעניין כלבים מסוכנים

לפי התקנות לעניין כלבים מסוכנים - אין לייבא כלב שמוגדר מסוכן לישראל, הבעלים או המחזיק בכלב מסוכן צריך שיהיה בן למעלה מ-18 שנים. בעליו של כלב מסוכן או המחזיק בו יגדר וינעל את החצרים שבהם מוחזק הכלב באופן שימנע ממנו אפשרות לצאת מהם ויציב בכל כניסה לחצרים שלט אזהרה כמו כן, יחסום את פיו של הכלב בזמם - מחסום פה, בכל עת שיש בסביבתו אנשים נוספים מלבדו, כמו כן, בעליו של כלב מסוכן או המחזיק בכלב מסוכן לא יתיר את יציאתו של הכלב מן החצרים לרשות הרבים אלא אם כן נתקיימו כל התנאים הבאים: הכלב מוחזק בידי אדם שגילו עולה על 18 שנים והוא מסוגל לשלוט בו בכל רגע ולמנוע מן הכלב לפגוע באחרים; הכלב מוחזק ברצועה שאין הוא יכול להשתחרר ממנה ואורכה אינו עולה על 2 מטרים ופיו של הכלב חסום בזמם. ההגבלות בחוק על בעלים של כלבים מסוכנים: הגבלות נוספות הנוגעות לכלבים מסוכנים נקבעו בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים. העיקרי ובהן חובת ביטוח צד שלישי כנגד פגיעות לגוף ולרכוש העלולות להיגרם על ידי הכלב המסוכן, כתנאי לקבלת רישיון להחזקתו וכן החובה לרשום ברישיונו של הכלב כי הוא כלב מסוכן. נשיכת כלב / תקיפת כלבתקנותבעלי חייםכלב