הסכם שחקן כדורגל

התובע, שחקן כדורגל, שיחק בקבוצת הפועל כפר קרע (להלן: הקבוצה) בעונת המשחקים 1996 - 1997, החל מחודש ינואר 1997. בין התובע לקבוצה נערך הסכם הקרוי "הסכם דברים" ובו הוסדרו יחסי הצדדים, זכויותיהם וחובותיהם (להלן: ההסכם). תוכן ההסכם, אשר איננו נושא תאריך הוא כדלקמן: "1. מוסכם ומוצהר כי בעונת המשחקים 96-97 ישתכר השחקן כדלקמן: מענק חתימה בסך 12,500 ₪ שישולמו מיד עם החתימה. 5 משכורות חודשיות על סך 15,000 ₪ (כל חודש 3,000 ₪) עבור כל נקודת ליגה סך 650 ₪. מענק עליה לליגה א' 12,000 $ (בשער יציג ביום התשלום בפועל. החבות בתשלום א. הקבוצה מתחייבת לשלם את המשכורת לשחקן עד ליום ה- 20 לכל חודש קלנדרי. ב. הקבוצה מתחייבת לשלם לשחקן את המענקים שצבר באותו החודש עד ליום ה- 20 לכל חודש קלנדרי. ג. הקבוצה מתחייבת לשלם לשחקן את מענק העליה לליגה א' האמור לעיל לא יאוחר מ- 30 יום מתום עונת הכדורגל 96-97. 2. התחייבויות נוספות של הקבוצה. 3. כרטיסו של השחקן א. מוסכם ומוצהר בזאת כי כרטיס השחקן של X ניתן בהעברה אך ורק למשך עונת המשחקים 96-97, ולא מעבר לכך (ראה נספח מצורף להסכם). ב. באם הפועל כפר קרע תעלה לליגה א' זכות הראשונים לגבי השחקן משה גבאי תינתן לפועל כפר קרע וזאת אם יסכימו לתנאים של השחקן אזי הטופס ישאר בהעברה לפועל כפר קרע, כדי שלא תחשב העברה. ג. באם לא יסכימו על התנאים, הפועל כפר קרע תעביר את כרטיס השחקן של משה גבאי עפ"י דרישה או הוראה של הסוכן תוך 7 ימים מקבלת הדרישה. 4. התחייבות של השחקן. הקבוצה לא שילמה לתובע את כל הכספים המגיעים לו על פי ההסכם, והתובע הגיש תביעה בפני המוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל בישראל (להלן: המוסד לבוררות), לתשלום הכספים שהקבוצה נותרה חייבת לו בגין שירותו כשחקן בעונה הנ"ל. ביום 11.8.97 ניתן פסק בוררות המחייב את הקבוצה לשלם לתובע את החוב המגיע לו בסך של 20,800 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 20.5.97 ועד ליום התשלום בפועל, וכן את הוצאות הבוררות, שכר הבורר ואגרה (להלן: פסק הבוררות). הקבוצה לא פרעה את חובה לתובע ולא שילמה לו את הסכום שנפסק עפ"י פסק הבוררות, ולכן ניתנה החלטה על ידי בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל בישראל לקנוס את הקבוצה וכן נאסר עליה להשתתף במשחקי הליגה והגביע בסיבוב הבא, כל עוד לא תקיים את פסק הבורר. דיני ספורטכדורגלחוזה