עקרון תקנת הציבור

תקנת הציבור מבטאת את אושיות היסוד של הסדר החברתי ואת ערכי היסוד של שיטת המשפט. כדי להביא לביטולו של חוזה מפני תקנת הציבור צריך חוש הצדק והיושר והמוסר החברתי להתקומם מפני ביצועו. ביטול תניה חוזית על יסוד היותה נוגדת לתקנת הציבור הוא, אפוא, צעד שיפוטי חריג ונדיר. בית המשפט קבע כי התערבות בחופש החוזי מטעמים של תקנת ציבור שמורה על פי טיבה למקרים חריגים ויוצאי דופן שבהם תקנת הציבור נפגעת במידה כזו שהצורך בהגנה עליה גובר אף על חשיבות חופש הרצון וההתקשרות של הפרט. חשיבותם היחסית של עקרון תקנת הציבור מחד, וחופש ההתקשרות של הפרט מנגד, מביאה לכך שבהתנגשות ביניהם יגבר העיקרון הראשון, רק מקום שהחוזה שנקשר פוגע באושיות יסוד של הסדר החברתי. הנכונות השיפוטית להיזקק למושג "תקנת הציבור" כאמצעי לפסילת תניות בחוזה הייתה לאורך השנים זהירה ומבוקרת ביותר. הרתיעה משימוש בדוקטרינה זו בלטה במיוחד בשנים הראשונות שלאחר חקיקת חוק החוזים. האינטרסים המתנגשים בהחלתו של עקרון תקנת הציבור הינם כדלקמן: ביטול חוזה או תניה מתניותיו תיצור התערבות שיפוטית ברצון החופשי של הצדדים לחוזה שהסכימו ביניהם על מערכת הזכויות והחובות ההדדיים שתחול ביניהם.תקנת הציבורעקרונות משפטיים