פיצוי פיטורים מקופת גמל ליורשים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיצוי פיטורים מקופת גמל ליורשים: .1התובעים הינם שאיריו של המנוח ז"ל, להלן - המנוח, אשר נפטר ביום .29.7.1979העתירה היא לחייב את הנתבעת בפיצויי פיטורים, הנתבעת, אשר הפרישה כספים לקופת גמל כדי ליצור, בין השאר, זכות לפנסיה מקיפה עבור המנוח ושאיריו, צרפה את קופת הגמל באמצעות הודעה לצד ג', שעניינה בקשה לחייב את קופת הגמל לזכות את הנתבעת בכל סכום שתחויב לשלם בתור פיצויי פיטורים. .2ואלו העובדות והמסקנות הצריכות להכרעה: א) ביום 8.7.1963 נחתם הסכם שהצדדים לו היו הנתבעת, ועד עובדי הנתבעת וקופת הגמל. אין חולקין כי הסכם זה לא נרשם כהסכם קיבוצי במשמעות חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957; עיון בהסכם הנ"ל מעלה בבירור, כי הצדדים התכוונו להשיג שתי מטרות חלופיות, שהן הבטחת זכות לפנסיה על-פי תקנון קופת הגמל ואילו לגבי עובדים שלא יהיו זכאים לפנסיה - הבטחת פיצויי פיטורים. הוצהר בהסכם כי % 6מהסכומים שיופרשו על-ידי הנתבעת נועדו לכסות הזכות לפיצויי פיטורים. הנתבעת התחייבה (סעיף 5להסכם הנ"ל) להשלים לעובד אשר יהיה זכאי לפיצויי פיטורים את ההפרש בין הסכום שיקבל מקופת הגמל על חשבון פיצויים, דהיינו %6, לבין הפיצויים לפי המשכורת האחרונה עבור התקופה החל מ-.1.1.1961 החל משנת 1966הנתבעת החלה להפריש % 2.3נוספים להשלמת פיצויים, כך שעבור פיצויי פיטורים הפרישה הנתבעת בין היתר %8.3, הן באופן שוטף והן על-ידי הפקדות עבור תקופות שקדמו להסכם, אשר חלק מהם הפכו ברישומי קופות הגמל למעין חשבון חיסכון; ב) ביום 25.12.1981ניתן צו על-ידי ראש הממשלה בתור ממלא-מקום שר העבודה והרווחה ובו אישור, כי תשלומי הנתבעת לקופת הגמל בעד עובדיה המבוטחים בפנסיה מקיפה יבוא במקום פיצויי פיטורים. אבל לצו זה לא ניתן תוקף למפרע. לדעתנו, צו זה, שניתן כשנתיים לאחר פטירת המנוח, אינו רלבנטי לדיון זה ואין בו מקום קיום הוראות סעיף 14לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג- 1963(להלן - חוק פיצויי פיטורים); ג) העולה מהאמור לעיל הוא, שמכיון שההסכם הנ"ל לא נרשם כהסכם קיבוצי ועת שהמנוח נפטר לא היה קיים צו של שר העבודה, אין הנתבעת מוגנת על-ידי הוראות סעיף 14לחוק פיצויי פיטורים, ועל כן בעיקרון אין התובעים מנועים, בשל כך בלבד, לתבוע פיצויי פיטורים; ד) בכתב ההגנה של קופת הגמל (סעיף 7) נטען, כי בשום מקרה אין הקופה חייבת בתשלום פיצויי פיטורים, לא על-פי החוק ולא על-פי ההסכם. חובותיה הן לשלם פנסיה וגם/או להחזיר כספים שהצטברו בחשבון חברים, הכל על-פי תקנותיה. בהצהרה שנתן לבית-הדין נסוג בא-כוח הקופה מהטענה הנ"ל, משהסכים כי הנתבעת הפרישה לקופה % 8.3עבור פיצויי פיטורים, אך הוסיף וטען, כי משנוצרה זכות לפנסיה נבלעות חלק מההפרשות על-ידי הפנסיה. ברור איפוא כי בא-כוח הקופה לא צדק בטענותיו. ראשית, משום שהקופה היתה צד להסכם ולפי הסכם זה התחייבה לשלם למי שזכאי לכך פיצויי פיטורים. שנית: ההסכם עצמו אינו נוגד את תקנות הקופה משום שהתקנון לא אוסר על הקופה לקבל על עצמה התחייבות לשלם פיצויי פיטורים. שלישית: התקנות של הקופה מתייחסות ישירות לשאלה זו, שכן יש בו קביעה שחבר אשר יפוטר או יתפטר יהיה זכאי להחזר הכספים שהופרשו הן על-ידי המעביר והן על-ידי העובד (פרק ח') ומכיון שסכומים אלה חופפים ואף עולים על שיעור פיצויי הפיטורים, ההבדל הוא רק הבדל סימנטי, שכן על-פי ההסכם - החזר כספים נועד לכסות תביעה אפשרית לפיצויי פיטורים והנתבעת התנתה במפורש שהפרשותיה אמורות לשחרר אותה מתביעות אפשריות לפיצויי פיטורים. עם זאת, נראית לנו טענת בא-כוח הקופה, כי כספים שהופרשו נבלעים על-ידי הפנסיה. טענה זו מעוגנת הן בהוראות ההסכם והן בהוראות התקנות, שכן אלה חזו שתי אפשרויות חלופיות, שהן: תשלום פיצויי פיטורים למי שלא נולדה לו זכות לפנסיה, או זכות לפנסיה. נעלה מכל ספק הוא, כי אלו זכויות חלופיות ולא מצטברות. לדעתנו, כספים שהופרשו למען הבטחת פיצויי פיטורים לא מאבדים את אופיים גם כאשר הם נבלעים בתשלום הפנסיה. יוצא איפוא, כי הכרה בזכות התובעים לפיצויי פיטורים בנוסף לתשלום הפנסיה שהם מקבלים מאת הקופה, כמוה כחיוב המעביד בתשלום כפל עבור פיצויי פיטורים. תוצאה זו לא רק שהיא מנוגדת להסכם הישיר בין הצדדים, אלא שהיא משוללת היגיון ומנוגדת לדין (השווה דב"ע לט/31-3; לט/36-3, [1]). אנו סבורים איפוא כי הנתבעת זכאית לקזז מתוך תביעת התובעים את הכספים שהפרישה לקופה עבור פיצויי פיטורים. סכומים אלה לא רק שחופפים את סכום התביעה מכוח חוק פיצויי פיטורים, אלא אף עולים עליהם. התוצאה היא שלא נותר חוב, לאחר הקיזוז, ודי בכך כדי לדחות את התביעה. כפועל יוצא מכך צריך לדחות את התביעה כנגד קופת הגמל. .3על יסוד כל האמור לעיל, אנו מחליטים בזאת; א) לדחות את תביעת התובעים כנגד הנתבעת; ב) לדחות את תביעת הנתבעת כנגד קופת הגמל. .4כל צד ישא בהוצאותיו.קופות גמלפיטוריםפיצוייםירושה