סמכות רשם לתת פסק דין בהסכמה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא סמכות רשם לתת פסק דין בהסכמה: 1. זהו ערעור על החלטת כב' הרשם יוסף איסמעיל בבימ"ש שלום קרית שמונה מיום 2.7.98 לפיו חוייב המערער בתשלום על סך 45,000 ש"ח למשיבה. המערער מבקש לבטל החלטה זו ולחייב את המשיבה בהוצאות הערעור. 2. א. תחילתו של ההליך בבית משפט השלום בקרית שמונה בתביעה לצו עשה ובבקשה למתן צו מניעה זמני כאשר המבקשת הינה המשיבה כאן תביעתה נגעה למעשה למתן הוראות לשיתופה בעסק ואורח ניהול העסק המשותף לטענתה ובקשתה לצו מניעה נגעה למניעת שינוי בעסק המשותף לה ולמשיב. המשיבה והמשיב הינם אב ובתו. המשיב המציא תצהיר תשובה טען לדחיית הבקשה על הסף, בכתב התשובה של עו"ד חסן אין טענה כל שהיא לענין הסמכות הענינית (לכך עוד נשוב בהמשך). ב. ביום 98/6/24 התקיים דיון בפני כבוד הרשם במעמד באי כוח הצדדים, באי כח הצדדים טענו בפני כבוד הרשם, מתן ההחלטה נדחה ליום 98/7/2. יצויין כי עולה מטיעוני הצדדים בפני כבוד הרשם עלו הצעות שונות באשר לפירוק העסק המשותף. ביום 98/7/2 התייצבו הצדדים ובאי כוחם בפני כבוד הרשם וציינו בפניו כי הינם מבקשים - לא אחרת - כי בית המשפט יקבע כמה ישלם המשיב - המערער למבקשת - המשיבה בפשרה. באי כוח הצדדים הציגו בפני כבוד הרשם את המחלוקת, וכבוד הרשם על פי החלטת הצדדים קבע כי המשיב ישלם למבקשת לסילוק כל תביעותיה וטענותיה סך של 45,000 ש"ח. 3. כמבואר לעיל, ערעורו של המערער בפני הינו על קביעת הרשם. בפנינו מצב עובדתי כאשר מחד גיסא כבוד הרשם פעל על פי בקשת הצדדים ופסק את פסוקו ומאידך גיסא, היום בפני ערעור המערער ובפיו טענות ולפיהם לא היה מוסמך כבוד הרשם להחליט במחלוקת מאחר ומדובר בסמכות של בית המשפט לעניני משפחה, הסכמת הצדדים לא יכולה להקנות סמכות לבית המשפט וכן כי מדובר בשותפות. 4. בית המשפט מצווה לעורר שאלת סמכות ענינית מיוזמתו. מקום בו מוקנית סמכות ענינית לערכאה אחרת החלטה ו/או פסק דין שניתנו בהעדר סמכות ענינית בטלים מעיקרם. ראה ערעור אזרחי 89/255 פד"י מ"ו 5 עמ' 641 שם בעמוד 656 לאמור: "ברור, כי אין בכוחם של החלטה או פס"ד המתקבלים בחוסר סמכות ענינית כדי ליצור השתק: פסק דין שניתן בחוסר סמכות ענינית, בטל מעיקרו, ומשמעות הדבר היא, כי אין לו כל תוקף משפטי...". גם שעה שהצדדים עצמם מסכימים להקנות לבית המשפט סמכות ענינית מקום בו היא חסרה, הסכמת הצדדים אינה יכולה ליצור סמכות זו יש מאין. ראה ערעור אזרחי 84/657 פד"י מ"ד 2 עמ' 685 וראה ערעור אזרחי 87/119 פד"י מ"ד 4 377 שם בעמ' 381. 5. סעיף 87 לחוק בתי המשפט (נ"מ) תשמ"ד - 1984 קובע את סמכויות הרשם באשר לפסק דין מוסכם, רשאי הרשם ליתן פס"ד בהסכמה אם "...הסכימו בעלי הדין לגופו של ענין ולא הסכימו על סכום הוצאות המשפט...". במקרה שלנו כבוד הרשם קבע למעשה והכריע בסכום נשוא המחלוקת בין הצדדים ואין אנו בגדר "פסק דין מוסכם" על פי סעיף 87. (ראה למשל דב"ע מט/3-313 בו קובע הנשיא גולדברג "מכוח חוק בתי המשפט רשאי רשם לתת פסק דין מוסכם (סעיף 87) או למחוק הליך מחמת חוסר מעש (סעיף 88) זאת, ותו לא. מאחר שמדובר בענין שבענין סמכות ענינית רשאי בית הדין ואף חייב לעלות ענין זה מיוזמתו, וכך אנו עושים". ראה תק"א כרך 69 (3), עמ' 15, עמ' 2 לפסק קביעת הרשם שם ולפיה ביטל - מחק את התביעה בוטלה מיסודה. 6. אין מדובר בסמכות של ביהמ"ש לעניני משפחה. כדי להקנות סמכות לבית המשפט לעניני משפחה, צריכים להתקיים 2 תנאים מצטברים: א. היא מוגשת ע"י אדם נגד משפחתו. ב. עילתה סכסוך בתוך המשפחה. המבחן הינו של העובדות, החומר כפי שהונח בפני כבוד הרשם וכן כעולה מדברי המשיבה בפני היום מלמד כי מדובר בסכסוך עסקי טהור. מדובר באב ובתו שהינם לכל הדעות, בגדר "בן משפחה", דבר המקיים את האמור בסע' 1 לחוק בימ"ש לעניני משפחה התשנ"ה - 1995, דהיינו, התנאי הראשון התקיים. אך אין מקור המחלוקת ככזה, סכסוך ש"עילתו בתוך המשפחה". 7. על אף שבתיק זה המשיבה הינה בתו של המערער, הסכסוך בינהם הוא עסקי, כלכלי, קנייני ולא משפחתי ואין הוא נובע ככזה מעצם היותם של הצדדים מקורבים זה לזה. ראה לענין זה תיק ה"פ 97/476 מצפה הימים בע"מ - חזן מחוזי נצרת, מיום 98/6/11 8. א. יש מקום לטענת המערער שעה שמדובר בשותפות. המערער מלכתחילה בתצהיר התשובה לא הסכים כי מדובר בשותפות, עצם השותפות מצויה במחלוקת, המחלוקת נובעת מהסכם שותפות בין המערער למשיבה, אין עסקינן בתביעה כספית, עולה בצורה ברורה מכתב התביעה כפי שהגישה המשיבה בבית משפט קמא כי ענין לנו באורח מהותי בעצם השותפות ומחלוקת הצדדים לענין זה (ראה סעיפים 8, 11 לכתב התביעה בבית משפט קמא). ביהמ"ש המחוזי דן בנושאים כסמכות שיורית על ביהמ"ש דלמטא, דן בכל ענין אזרחי שאינו בסמכותו של בימ"ש שלום. סע' 51 (א)(3) לחוק בתי המשפט - 1984, דן בסמכויות של בימ"ש שלום, סעיף 40 לחוק קובע את גדר סמכות בית המשפט המחוזי לרבות הסמכות השיורית, ובגדרה מוקנית הסמכות לבית המשפט המחוזי. 9. הסכסוך בין המערער למשיבה נובע למעשה משותפות, אין ולא הייתה סמכות לכבוד הרשם לדון במחלוקת זו מלכתחילה. צא ואמור, החלטת כב' הרשם ניתנה איפוא שלא בסמכות והינה בטלה. 10. למרות שהתוצאה הינה שהערעור מתקבל ואני מורה על ביטול החלטת כבוד הרשם רואה אני להביע את התרעומת של בית המשפט על הדרך בה נקטו המערער ובא כוחו שעה שהניחו את המכשלה בפני כבוד הרשם מחד טענו בפניו - ביקשו ממנו בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים לפסוק את פסוקו ומאידך, ורק לאחר מכן, לאחר שהתוצאה לא נשאה חן בעיניהם ראו לטעון להעדר סמכותו ולפיכך אני מחייב את המערער בהוצאות משפט לטובת המשיבה וזאת כדי סך 2,500 ש"ח (כולל). סוף דבר, הערעור מתקבל, החלטת הרשם בטלה מעיקרה, המערער ישא בהוצאות המשיבה כדי סך 2,500 ש"ח. רשם