קצבת נכות מביטוח לאומי לכיסוי הוצאות הורים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא קצבת נכות מביטוח לאומי לכיסוי הוצאות הורים: .Iההליך .1ערעור על פסק-דין של בית-הדין האזורי (השופט ירושלמי - דן יחיד; תב"ע מב/224-0) שדחה את עתירת המערער (המיוצג על-ידי אביו ואפוטרופסו, מר זכריה בן-נון) לחייב את המוסד לשלם לו "קצבת נכות כללית חלקית" למימון ההוצאות הנגרמות להוריו בגינו. .2העובדות, כפי שנקבעו על-ידי בית-הדין האזורי ושאין עליהן חולקין, הן; א) המערער, יליד 1951, לקה במחלת נפש (סכיזופרניה) בהיותו כבן 18; ב) המערער הינו נכה "קודם" שדרגת נכותו %100; ג) המערער מאושפז מזה מספר שנים בבית-החולים הממשלתי "אברבנאל" אשר בבת-ים ומשרד הבריאות נושא באחזקתו; ד) בשל מצב בריאותו אין המערער יוצא לחופשות. אלא לימים ספורים בשנה; ה) הוריו מבקרים אותו ומביאים לו פירות, ממתקים וסיגריות, כשהוצאותיהם בגינו מסתכמים ב-000, 1שקל בערך לחודש (ב-1983). .3הפלוגתה שהועמדה לדיון בישיבה המקדמית בבית-הדין האזורי היתה: "האם הנכה הוא נכה שאחזקתו על חשבון קופה ציבורית לפי סעיף 127כו (ב) (2), לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב]. תשכ"ח- 1968(להלן - החוק). הסעיף הנ"ל אומר, וזו לשונו - "(ב) נכה קודם זכאי לקצבה חודשית לאחר שנקבעה לו דרגת נכות שאינה פחותה מ% 75ונתמלאו בו אלה: (2) אין הוא נמצא במוסד שאחזקתו ואחזקת התלויים בו הן על חשבון קופה ציבורית כפי שהוגדרה בתקנות". אין חולקין שמשרד הבריאות הינו בבחינת "קופה ציבורית" במובן התקנות וכי למערער דנן אין תלויים. .4במהלך הדיון בבית-הדין קמא התחדדה הפלוגתה שנקבעה בדיון המקדמי והתמקדה בבירור הניב "אחזקתו" שבסעיף 127כו(ב) (2): האם בכל אחזקתו המדובר או בעיקר אחזקתו. בית-הדין קבע, כי את הניב הנ"ל יש לפרש במשמעות של עיקר פרנסתו (על חשבון קופה ציבורית) ופסק שהוכח כי תנאי זה נתמלא במקרה דנן: מן המפורסמות "שעלות אחזקתו של נכה בבית-חולים לחולי נפש גבוהה ביותר... והוצאות (המשפחה) הינן חלק מזערי מהוצאות משרד הבריאות על אחזקתו של הנכה במוסד הנ"ל". .5בהיפתח הדיון בערעור היה נהיר לכל, כי השאלה העומדת ליון הינה בעלת אופי רטרואקטיבי בלבד, נוכח העובדה שמ- 1.4.1984יושווה דינו של נכה קודם לדינו של נכה חדש (תיקון החוק מס' 50; ס"ח 1092, תשמ"ג, ע' 154). על המובן שיש לייחס לדיבור "אחזקתו" - טענה באת-כוח המערער - יש ללמוד מתוך השוואה עם הלשון בו נקט המחוקק בסעיף אחר, סעיף 74(א), אשר בו רשימת התלויים בנפגע עבודה, וביניהם "הורים שעיקר פרנסתם על המבוטח..." (סעיף 74(א) (3)) וכן "סב, סבה, אח או אחות הגרים בביתו... וכל פרנסתם..." (סעיף 74(א) (4)); שם הבחין המחוקק בין "עיקר" ו"כל" ואילו כאן אמר "אחזקתו" - ותו לא. תרומתם של ההורים - פירות, ממתקים וסיגריות - אינה מבוטלת ויש לזכור, שקצבת הנכות שבה מדובר אינה מכסה ממילא אלא כ-% 10מעלות אחזקתו של הנכה על-ידי משרד הבריאות. הסוגיה כולה הינה שאלה של פרופורציה בנטל שנושאים אלה המספקים את צרכיו העיקריים של הנכה, שכן אין לומר שסיגריות אינן צורך חיוני לגבי מעשן, ולבסוף: בפירושו של חוק סוציאלי יש להעדיף את הפירוש המיטיב עם הנכה. לשאלת בית-הדין, על מי כל אחזקתו של נכה שאין לו קרובי משפחה, השיבה הפרקליטה המלומדת, שבמקרה כזה האחזקה הינה כולה על המוסד המאשפז, אך המצב אינו טוב. .6באת-כוח המוסד טענה, שמשפחת המערער אינה משתתפת כלל באחזקתו. "אחזקה" פירושו: מקום מגורים לאורך ימים, הוצאות כלכלה יומיומיות, ביגוד, טיפול רפואי, היינו מה שהחברה רואה כחיוני. כל אלה מסופקים למערער על-ידי משרד הבריאות לפי הסטנדרטים המקובלים בארץ. ממתקים, פירות וסיגריות אינם בבחינת אחזקת הנכה, אלא מתנות שבני משפחה מרעיפים על בנם המאושפז. .Iiפסק-דין .1ספק רב אם ההשוואה עם סעיף 74(א) (3) (4) יכולה לתרום לליבון השאלה בה עסיקנן. פירושו של הסעיף הנ"ל עמד במרכז פסק-הדין בדב"ע ל/7-0, [1], שם נאמר, בין היתר, כי - "...משבאים לפרש את המלה 'עיקר' יש להביא בחשבון את התוצאה של הפירוש. התוצאה של קביעה כי במקרה פלוני 'עיקר' פרנסתו היתה על הנפטר היא שהתלות היתה תלות מלאה ונכון על כן לפרש את הדיבור 'עיקר' כקרוב יותר ל'כל', כך שאין זה די ב'מרבית', אם כי אין חייבים להגיע למצב שכל הפרנסה היתה על הנפטר" (שם, [1], בע' 112; ההדגשה שלנו). .2בית-הדין האזורי פסק, כי די שיוכח שעיקר אחזקתו של הנכה על חשבון קופה ציבורית כדי להוציאו מכלל זכאות, ובמקרה דנן נחה דעתו שכאלה פני הדברים. באת-כוח המוסד, בטיעונה לפנינו, הרחיקה לכת וגרסה, כי "אחזקתו" פירושו "כל אחזקתו" וכי הדבר הוכח במקרה דנן. .3טענת הפרקליטה המלומדת מקובלת עלינו ואף אנו בדעה, כי בעניינו של המערער הוכח שכל אחזקתו על חשבון קופה ציבורית, וכי תרומת ההורים אינה השתתפות באחזקתו, כי אם הוספת דבר מה העשוי להמתיק את חייו של הנכה, ולהעניק לו קצת חמימות ונחת, אך מבלי שעל-ידי כך, ייגרע כהוא זה מהעול הכספי המוטל על הקופה הציבורית. .4הערעור נדחה. אין צו להוצאות.ביטוח לאומינכותקצבת נכות