בנים חוזרים במושב

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בנים חוזרים במושב: הרקע לבקשה: היחסים בין בעלי הדין בנוגע לזכויות המבקשים במטע התמרים המצוי בתחומי המשיבה (להלן - "מטע התמרים"), הגיע פעם נוספת לפתחו של בית המשפט והפעם, בבקשה למתן צו האוסר על המשיבה או מי מטעמה, לחתום על חוזה או ליתן התחייבות, העלולה לגרום לדילול חלקם של המבקשים במטע התמרים. המבקש 1, חבר באגודה המשיבה והמבקש 2, בעל זכויות במטע התמרים מכוח הסכם שנחתם על ידו עם הנתבעת ביום 3.11.02 (נספח 3 לתגובת המשיבה לבקשה, להלן - "ההסכם"). תוקפו של ההסכם, נידון בהליך בוררות שהתנהל בין המבקש 2 למשיבה. ביום 30.6.09 ניתן פסק בוררות ע"י עו"ד אייל סודאי (נספח א' לבקשה) בו נקבע כי ההסכם בתוקף ואין למשיבה, זכות להשתחרר ממנו. על פי פסק הבוררות נדחו טענות המשיבה בדבר הזכות לביטולו של ההסכם על ידה. בהתאם לכך, המבקש 2 שותף במטע התמרים ונקבע כי על האגודה - המשיבה, לשלם למבקש 2 את רווחי המטע עפ"י ההסכם, בגין התקופה אשר בגינה לא שולמו לו הרווחים. קדמה לחתימה על ההסכם, החלטה שהתקבלה ע"י המשיבה באסיפת חברים מיום 5.9.02 (נספח 1 לתגובת המשיבה לבקשה, ופרוטוקול הישיבה נושא תאריך 9.9.02 להלן - "תוכנית בנים חוזרים") בה הוחלט כדלהלן: "מובאת בזאת לאישור האסיפה הצעת ההנהלה לצירוף בנים שחברים באגודה: עלות מניה - תהיה על סך של 20,000 $ (הסכום יכול לבוא מיתרת סה"מ של הבן הנקלט). במידה והסכום יהיה קטן מהסכום הנ"ל, יחשב אחוז המניה בהתאם לאחוז ההפקדה של הבן. לדוגמא: אם הבן יפקיד רק 10,000 $ תהיה לו רק ½ מניה. רווחים - חלוקת רווחים לבנים תעשה בחלוף שנתיים ממועד הפקדת מניה. על הבנים - לחתום על התחייבות למגורים בפועל בנתיב הגדוד (הדגשה במקור- מ.ל.) עם משפחתם. יוקם צוות שילווה את קליטת הבנים. התעריף והתנאים הללו יהיו רלוונטיים רק לבנים של חברי האגודה. הצבעה על הצעת ההנהלה - התקבלה ברוב קולות 17 בעד"(לפי הפרוטוקול נכחו בישיבה 17 חברים ויו"ר ועד ההנהלה - מ.ל.). בטרם התקבלה ההחלטה על "תוכנית בנים חוזרים" התקיים דיון באסיפת חברים, על בנים חוזרים והדרכים לקליטתם (נספח 1 לתגובה לבקשה). בין היתר דובר בישיבה, כפי שעולה מהפרוטוקול, על החשיבות בקבלת הבנים המעוניינים ודובר כי בכסף זה תוכל האגודה, להמשיך ולהגדיל את המטעים. טענות בעלי הדין: הבקשה שבפני הוגשה עקב "תוכנית ביצוע לצירוף שותפים בנים/ות למטע התמרים" שהוחלט עליה ביום 7.9.09 (נספח ב' לבקשה להלן - "תוכנית הביצוע"). המבקשים טוענים כי תוכנית הביצוע, נועדה לדלל את חלקם ברווחים מהמטע בדרך של צירוף שותפים ל-32 בתי אב כשיטת המשיבה, שעשוי להביא לתוספת של 32 בנים/ות ובכך יכול להגיע סה"כ השותפים ברווחי המטע ל-64. המבקשים טוענים כי "תוכנית הביצוע" איננה עבור "בנים חוזרים", הן לפי נוסח התוכנית והן בהתאם לנוסח החוזה שהועבר לחתימתם של המעוניינים להצטרף כשותפים על פיה (נספח ג' לבקשה). עסקינן לשיטתם של המבקשים, בהגדלת רווחיהם של משפחות ותיקות המתגוררות במושב, ממטע התמרים. בכך לטעמם, יש משום התעשרות שלא כדין על חשבונם ובפרט, מהמבקש 2, אשר הצטרפותו למטע אושרה, בהתאם לסכום ששולם על ידו במועד הצטרפותו כשותף כאמור בהסכם שנחתם עימו. המבקשים, הרחיבו בסיכומיהם בנוגע להקטנה צפויה ברווחיהם, אם תמושש תוכנית הביצוע . בנוסף טענו המבקשים, כנגד פרטי תכנית הביצוע בנוגע למקורות התשלום בגין ההצטרפות, אשר אינה אפשרית לטעמם, לנוכח התחייבויות קודמות של המשיבה ביחס לאותם מקורות כספיים. מנגד, טוענת המשיבה כי עומדת לה הזכות לחזור ולהציע את צרופם של "בנים חוזרים" כשותפים במטע בהתאם להחלטה בדבר "תוכנית בנים חוזרים" (נספח 1 לתגובה לבקשה). לטענתה, כשם שלמבקש 2 ניתנה הזכות להנות מהחלטה ב "תוכנית בנים חוזרים" ונחתם עימו הסכם לצרופו כשותף על פיה, כך עומדת לבנים/ות אחרים, הזכות להנות מהחלטה זו. בנוסף נטען, כי אין למבקשים להלין כנגד תנאי "תוכנית בנים חוזרים", לאחר שנידונה כבר בהליכים שונים ולא נטען כנגד רכיביה ובפרט משעסקינן, בבקשה לסעד זמני ובשיהוי רב בהעלאת טענותיהם בנדון. המשיבה טענה כי קיימת אפשרות להנות כיום מהלוואות ומענקים של גורמי התיישבות ובאמצעות אותם מקורות יוכלו להערכתה, בנים חוזרים להצטרף כשותפים במטע התמרים. המשיבה הבהירה (בסעיף 16 לסיכומיה) כי עסיקנן במתן הזדמנות לקבל בן/בת של חברי האגודה, היכן שלא הצטרף כלל בן חוזר של אותו חבר באגודה. בנוסף ניטען כי היה על המבקשים לצרף כמשיבים לבקשה, את כל מי שעלול להיפגע ממנה קרי: את החברים הנוספים באגודה. על פי הסדר דיוני שהוסכם על בעלי הדין, הוגשו סיכומיהם מבלי שהיתה חקירה של המצהירים. המסגרת הנורמטיבית: בבואי להחליט בבקשה למתן צו מניעה זמני, נדרשתי לבחינת קיומה של עילת תביעה למבקשים, המתבססת על זכות לכאורית שלהם כנגד המשיבה וכן בחנתי אם קיימים שיקולים, שלא להיעתר לבקשה מחמת חוסר נקיון כפיים מצד המבקשים. בנוסף, יש לבחון את מידת הנזק, העשוי להיגרם לכל אחד מבעלי הדין, כתוצאה ממתן צו המניעה הזמני מחד או בדחיית הבקשה מאידך ואת האפשרות לאזן בין האינטרסים, עד להכרעה בתיק העיקרי (ראה: רע"א 5095/93 פ.א. אורבן בע"מ נ' גבי א.ג.ר. שותפות לבניין ופיתוח, פד"י מט(1) 730, 737 וכן בספרו של א' גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה 8, 2005) בעמ' 485, 484). מטרתו של צו המניעה היא לשמר את הקיים עד להכרעה בתיק העיקרי, בעיקר היכן שעשוי להיגרם למבקשים נזק בלתי ניתן לתיקון (ראה: ע"א 1226/90 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' הסתדרות הרבנים באמריקה ואח', פד"י מט(1) 177, 196 ורע"א 2430/97 טיב טירת צבי נ' דליקטיב הקניון ואח' פד"י מה(4) 225, 228). דיון ומסקנות: עיון ב"תוכנית הביצוע" מלמד כי לא לכאורה לא התקיימה אסיפת חברים, על מנת לאשר את "תוכנית הביצוע", אשר נועדה ל"תרגם" לביצוע את "תוכנית בנים חוזרים". על כך ניתן ללמוד מהרישא של "תוכנית הביצוע" בה נאמר: "כזכור ובהתאם לתוכנית משנת 2002 שאושרה באסיפת חברים, הוחלט לאפשר לכל משפחה (משק) לצרף בן/בת למטע התמרים... בהתאם לתוכנית הזו משנת 2002, אנו מאפשרים (לאור המקור הכספי מעיסקת תנובה) לכל משפחה לצרף בן/בת למטע התמרים, כך שסך השותפים ברווחי המטע יהיה 32 חברים ובעלי משקים ועוד 32 בנים/ות (64 במקסימום)". בהתאם ל"תוכנית הביצוע", המתבססת על "תוכנית בנים חוזרים" ובהיעדר ראייה בשלב זה, על קיום דיון באסיפת חברים המאשרת מיתווה אחר או תנאים אחרים לצירוף שותפים למטע, לא עומדת למשיבה הזכות לסטות מהחלטתה על "תוכנית בנים חוזרים" בנוגע לצירוף שותפים במטע התמרים. לפיכך, יבחנו פעולותיה של המשיבה בנוגע להתקשרות בחוזה לצירוף שותפים נוספים, אך ורק על פי סמכותה לעשות כן בהתאם ל"תוכנית בנים חוזרים". במסגרת הדיון בבקשה לסעד זמני, לא אדרש לטענות המבקשים כנגד "תוכנית בנים חוזרים", בפרט כאשר מכוחה אושרה הצטרפותו של המבקש 2 (בנו של המבקש 1) כשותף במטע התמרים בהתאם לבקשתו מיום 3.11.02 (נספח 2 לתגובת הבקשה) ולפי החלטות המשיבה מיום 18.10.04 (סעיף 8 , לנספח 4 לתגובה לבקשה). בהתאם לכך עולה כי קיימת יריבות בין המבקשים למשיבה. בחינת "תוכנית הביצוע" והחוזה שהוכן על פיה אל מול "תוכנית בנים חוזרים" וההסכם שהוכן על פיו, מלמדת כי תוכנית הביצוע מאפשרת את צרופם של בנים/ות לבקשת הוריהם -אפוטרופסיהם וזאת, לא רק ביחס ל"חזרת בנים" לפי תכליתה של "תוכנית בנים חוזרים" כמובא ברישא להחלטתי וכמפורט בפרוטוקול הדיון באסיפת חברים שאישרה את התוכנית. מ"תוכנית הביצוע" עולה כי צירוף "בנים חוזרים" לכאורה, יכול שייעשה לבקשת הוריהם ומבלי שהובטח כי המועמד עצמו 'בר הכי' לחתימה על הסכם המחייב אותו, לחזרתו למושב ולמגוריו בו ולתשלום תמורה, בגין הצטרפותו כשותף. בצירוף בנים שלא עומדים בתנאים שנקבעו לצירוף על פי "תוכנית בנים חוזרים", עשויים להיגרע שלא כדין ובניגוד להחלטה המחייבת, רווחים וזכויות של המבקשים ושכמותם אשר הצטרפותם היתה כדין ובהתאם לתנאי "תוכנית בנים חוזרים". מעבר לכך, עשוייה להיפגע בכך תכליתה של "תוכנית בנים חוזרים" להבטחת מגורים במושב בצירוף 'שותפים' נוספים, אשר לא מובטח כי הם עומדים ויעמדו בעתיד, בתנאי "תוכנית בנים חוזרים". בנסיבות אלו אני קובעת כי עומדת למשיבה הזכות להביא לצירוף "בנים חוזרים" נוספים כשותפים במטע, בהתאם ל "תוכנית בנים חוזרים", בדומה לצירופו של המבקש 2 במסגרתה כ"בן חוזר" בשנת 2004 . אין למנוע זאת ממנה ובלבד שהבנים ייעמדו בארבעת התנאים, שנקבעו בהחלטתה זו שהתקבלה בשנת 2002 . בכך תובטח הגשמת תכלית ההחלטה, ולא תוענק זכות כספית עתידית עבור בנים אשר טרם הוברר אם הם עומדים בתנאי "תוכנית בנים חוזרים", לרבות חובתם להתגורר דרך קבע במושב. בנוסף, לא הוכח בשלב זה כי ההחלטה על קיום דיון בוועדת חריגים התקבלה כדין וכן לא הוכח שנקבעו קריטריונים לאישור חריגים. לפיכך, אני מקבלת את הבקשה בחלקה ואוסרת על המשיבה באופן זמני ועד להחלטה בתיק העיקרי, לאשר בקשות להצטרפות כשותף במטע ו/או להחתים על החוזה, מי שאינו עומד בארבעת התנאים שנקבעו ב"תוכנית בנים חוזרים", ככתבה וכלשונה. בקביעתי זו, התחשבתי גם בשאלת הנזק הצפוי למבקשים מסטייה מ"תוכנית בנים חוזרים" שתביא להתקשרות בחוזים עם מצטרפים אחרים כשותפים במטע, שאינם עומדים בתנאי ההצטרפות ובאופן שימנע מאוחר יותר מהמבקשים את האפשרות להשיב את נזקיהם בפגיעה ברווחיהם, אם יוחלט בסופו של הדיון בתביעה העיקרית, כי צירופם היה שלא כדין. יוער, כי אין להלין כנגד המבקשים אשר לא צרפו כמשיבים את המעוניינים להצטרף כשותפים שכן, המידע אודותם מצוי דווקא בידי המשיבה ולא הוכח כי הוא מצוי בידיעת המבקשים. בקביעתי זו, יש משום איזון בין האינטרסים של בעלי הדין בשים לב לנזקים הצפויים למשיבה אם תתקבל הבקשה במלואה במניעת ביצוע החלטתה לפי תכליתה להרחיב את שורותיה, בצירוף בנים/ות לפי "תוכנית בנים חוזרים" הרלוונטית גם כיום, כפי שעולה מכתבי בי-דין. בהתייחס לתנאי התשלום להצטרפותם של "בנים חוזרים", לא הובאו ראיות מספיקות ע"י המבקשים שלב זה בנוגע ל"עיסקת תנובה" ולהלוואות אשר המבקשים טוענים כנגד האפשרות לשימוש בהן. משעסקינן בבקשה לסעד זמני ובעת שעומדת למבקשים האפשרות למיצוי זכותם כנגד המשיבה במסגרת התיק העיקרי, אם יוכח כי המשיבה אישרה צירוף "בנים חוזרים" ללא קבלת תמורה כדין בסכומים שהנקבעו ב"תוכנית בנים חוזרים". לפיכך, המבקשים יוכלו להיפרע מהמשיבה על כך ואין למנוע את מקורות הסיוע למצטרפים. לפיכך, אינני מתערבת בתנאים להסדרת התשלום לפי חוזה ההצטרפות נשוא הבקשה. לאור קביעותי, הוצאות הבקשה ילקחו בחשבון בפסק הדין בתיק העיקרי בהתאם לתוצאותיו. מושבים נחלות ומשקים